Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 21 от 04.03.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 21

04.03.2021 година

         Днес 04 .03 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 13.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград,   и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добър ден на всички присъстващи. В присъствената книга са се регистрирали 13 общински съветника. Отсъства трима съветника по уважителни причини – Петър Златев, Борис Борисов и Янко Илиев и един общински съветник Красимир Иванов по неизвестни за сега причини. С оглед на което са на лице законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието на Общински съвет поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Заседанието е свикано по искане на общински съветници 1/3, основанието е посочено. Така, че по отношение на дневния има ли някой да вземе отношение. Да, господин Сяров.

В.Сяров: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник Кмет искам да взема отношение. Аз втори мандат съм общински съветник и една част бях първия мандат и Председател на Общински съвет. Имаме искане за свикване на сесия от шест общински съветника и аз също съм участвал в такова искане искам да обърна внимание защо е тук изходящ №07-00-58/26.02.2021год. от Община Тополовград, общинска администрация. Значи искането за сесия според ЗМСМА и Правилника за взаимодействие с общинска администрация за работата на ОбС – Тополовград нали искането е от 1/3 от общинските съветници и следва да бъде внесено в Общинския съвет, защо излиза тука с изходящ номер от общинска администрация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Това ли е? Ами аз също бях учуден защото съм четвърти мандат и по принцип това изхожда от общинска администрация. Значи те могат да кажат защо е сложен изходящ номер след като шестимата общински съветника не са служители на общинска администрация. Те са общински съветници, но въпреки това имаме шестима общински съветника, имаме подписи които са положени. Аз съм приел и съм свикал заседанието на Общински съвет, но вече защо е сложено аз не мога да отговоря. Да, господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Искам да попитам тези шест общински съветника има и които ги няма. Те са вносители, а пък отсъстват Петър Златев и Красимир Иванов. Още едно питане имам. Искам да попитам тука общинските съветници аз не ги знам от коалиция „За Възраждане“ дали на тази сесия пак ще напуснат сесията както миналия път и по миналия път? Мисля, че трябва да бъдем малко по-отговорни към хората които са ни избрали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така. Други? Значи аз мога да кажа, че Петър Златев ми се е обадил и е казал, че е под карантина и това за мен е обективна причина. По отношение на Красимир Иванов който е един от вносителите…

Хар.Мочев – зам. Кмет на община Тополовград: Жена му е с ковид и е в Пловдив в болница.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, разбирам, но има си процедура която в Правилника е писана и в ЗМСМА когато общински съветник… Значи вие си имате бюлетин, който там си го следите, но в Общински съвет не е постъпило нищо от страна на общинския съветник. Борис Борисов се обади има служебна причина за отсъствието, а Янко Илиев също му изтичала утре карантината.

С.Георгиева: Сега ще се заяждате с общинския съветник Красимир Иванов ли не мога да разбера? Да ви дам пример за някоя комисия някой от вас обаждал ли се е? Мога да ви дам пример.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Силвия Георгиева искайте думата ще ви я дам. Били сте Председател знаете ще ви дам думата. Да, да имате думата.

К.Стойчев: Благодаря господин Председател! Уважаеми колеги какъв е проблема? Има си причина за да отсъстват тези общински съветници. Да вървим напред и да си гледаме точките. Дайте да вървим по същество и толкова. Ние сме общински съветници. Кмета като оттегля докладните ние какво да направим.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи ако сте приключили аз давам думата по отношение на дневния ред. Съветниците имат право да питат. На миналата сесия стана или се опита да стане някакъв скандал, че не съм давал дума и какво си за това давам думата и всеки има право да се изказва даже макар и със риск да наруша Правилника ще давам на всеки да се изкаже да не бъде по някакъв начин да се почувства ощетен или по някаква друга причина. Така, че имаше зададени въпроси дадох думата. Ако има други въпроси или други изказвания да подложа на гласуване…, да госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз искам да кажа, че вчера беше трети март и най-важната дума която отсъстваше от всички речи беше за възстановяването на държавността. За културата разбрахме от приветствието на Кмета, но държавността е по-важното нещо което включва подчинение на Закона. Имаме българско законодателство и всеки един от нас е длъжен да се съобразява със Закона. Ей сега видях една докладна която най-вероятно е довнесена и ще изтече срока и няма да имаме представител на ВиК Асоциацията. Спомняте си, че миналата година не можахме да съберем 13 предложения, но беше предложено да гласуваме и да подкрепим плана за инвестиции 2017-2021год.при положение, че община Тополовград не присъстваше в този инвестиционен план. Асоциацията ще има събрание на 09.03. Видях, че в общината е постъпило януари месец искането за определяне на представител, а в Общински съвет докладната е входирана вчера. Срока в който трябва да бъде утвърден нашия, че имаме избран представител е 05. Ако имаме особени мнения трябва да бъдат писмено подкрепени от общинските съветници с особено мнение или „против“ и „въздържал се“. Питам Заместник Кмета кога ще ни съберат на шести ли със шест подписа? За да може на девети да имаме човек който да изрази мнението на Общинския съвет. Видях приложени колко жалби са постъпили към ВиК Асоциацията от Кметовете на общините. Не видях никъде от община Тополовград да има входирана жалба или искане. Има две от жители на Хлябово и една от Устрем, но жители не институцията Община която констатира и както казва господин Мочев ние им съдействаме. За какво? Да харчат допълнително нашите пари. Защото ние сме на територията на общината и не можем да изразим когато ни е мястото и времето да си кажем думичките. И после като е тръгнала каруцата, влака е заминал ние да казваме какво правим Хасково и ВиК Хасково. Ами сега е момента да кажем какво правим. Администрацията какво прави като го е получила януари месец. Искането за определяне на представител за свикването точка в дневния ред ще има ли? Или ще ни събират както попитах на шести или на девети със задна дата да утвърдим нещо което някой друг отново ще решава вместо нас и ще ние пречел по политически или други причини или безхаберие на общинска администрация. Когато се сформира дневния ред поне погледнете кои точки наистина са належащи. Разбрахте, че напрежението между земеделските производители ще бъде голямо, добре няма да влязат парите в общината добре ще дойдем ще направим кворума защото ние сме отговорни. Вие искате пък ние не искаме ние останахме пък вие си тръгнахте.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ще има ли отговор или да преминаваме.

Ант.Палазова-зам.Кмет на община Тополовград: Докладната е внесена в Общинския съвет. Допълнителни разяснения госпожа Хлебарова.

К.Спирова: Ако мога само да кажа, да ме извини госпожа Хлебарова по Закон единствено и само Председателя може да даде когато Кмета не може да отговори на служител от общинска администрация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, аз казах, че с цел по някакъв начин да бъде нарушен Правилника ще дам думата защото, да…

К.Спирова: Искам да знам госпожа Хлебарова служител ли е на общинска администрация?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Не. Не съм на трудов договор на граждански договор съм. На всички вие известно, че съм вписана в адвокатската колегия като адвокат, работя и като адвокат, работя и на граждански договор към общината. Това може да се провери това е публична информация.

К.Спирова: Благодаря госпожо Хлебарова! В такъв случай господин Председател моля да подложите на гласуване искането на Заместник Кмета да бъде допуснато трето лице да ни разяснява което не е служител на общинска администрация./шум в залата не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Сега имаме процедурно предложение. След като има процедурно предложение аз ще го предложа на гласуване. Дали госпожа Хлебарова след като не е служител на общинска администрация да вземе отношение по изказвания по дневния ред. Имаме процедурно предложение казах аз със цел да бъде нарушен Правилника ще дам думата на всеки, но имаме едно процедурно предложение и Общинския съвет трябва да го реши и въпроса дали дадено лице което не е служител на Общинска администрация дали следва да се изкаже или не аз съм длъжен да го подложа на гласуване. И в крайна сметка пак казвам Общинския съвет ще го реши дали следва да бъде допуснато да се изказва. Моето мнение беше де се допусне да се изкаже, но имаме процедурно предложение. Пак казвам втори път го повтарям да не стане пак Председателя не дава думата, Общинския съвет ще го реши дали госпожа Хлебарова да се изкаже, тъй като се установи, че не е служител на Общинска администрация. До тук с обясненията. Мисля, че всичко е ясно пак да не бъда обвиняван за сетен път го казвам. Подлагам на гласуване предложеното решение госпожа Хлебарова да се допусне да се изкаже по отношение на дневния ред. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение от госпожа Спирова моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 5“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед на което Общинския съвет със решение процедурно госпожа Хлебарова да не взема отношение по тази точка. Госпожо Палазова ще отговаряте ли?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Аз не разбрах по всички точки ли или само за тази?

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Имаше процедурно предложение и аз го подложих. Сега в момента искахте думата подложи се.

Ант.Палазова-зам.Кмет на община Тополовград: Докладните са внесени, ето вие ги виждате така, че имате право да си гласувате както вие решите.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Госпожо Палазова само да ви разясня нещо. Много докладни имаше внесени на предходното заседание включително и тези двете за които се искаше свикване. Имаше тука въпрос на който не беше отговорено. Кмета на Общината напусна залата с цялата общинска администрация със част от общинските съветници и тези две докладни останаха не разгледани от Общинския съвет. Постъпи искане много озадачаващо с изходящ номер на общинска администрация което пак го повтарям, че четвърти мандат съм такова нещо Област Хасково нали община Тополовград начина по който е постъпило и в един момент имаме две докладни. Вие казвате.., ама то има много докладни които са входирани, но искането. Вижте си основанието вие не сте подготвени за сесията! Вижте си основанието, т.2. Изпратено е своевременно там казва общинските съветници определят какво. Аз нямам право вие ако искате ми вкарайте и сто докладни аз нямам право да предлагам каквото и да е било защото първо не съм вносителите и в деловодството на Общинския съвет е постъпило само за тези две докладни които се гледат в реда на извънредната сесия. Нищо друго. Сесията е свикана на т.2 по искане на 1/3 общински съветници. Тогава би трябвало юриста на общината би трябвало тогава дави консултира и да ви обясни, че дневния ред се определя от вносителите и се подлага на гласуване. Аз няма как вие да ми внесете на това заседание имаме неразгледани докладни след като докладните са внесени от двамата Заместник Кмета включително от вас и от Хари Мочев имаме, от Кмета на Общината имаме докладни които са внесени и които са неразгледани. Аз нямам право да ги подлагам тъй като не съм един от вносителите и към настоящия момент искам пак да попитам. Аз направих справка в деловодството има ли постъпило някакво искане за…. Ами добре тогава какво казвате ние сме ви внесли докладните. Тя е извънредна сесия. Ако не сте запозната запознайте се! Като идвате на сесия бъдете подготвена!

К.Спирова: Предложение пет минути почивка вносителите които са…./не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Ами аз съм длъжен да дам почивка и вече те каквото решат. Пет минути почивка от там нататък каквото решават. Нека да се подготвят общинска администрация да видим какво е правното основание нали без да обвиняват кой какво е дал и кой какво не е свършил. Т.2 е свикването само може от вносителите да иска да се свика, а Общинския съвет да реши какво да се гледа и какво не.

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград кворума е 13 човека имаме законово основание да заседаваме. Някой желае ли да вземе отношение по отношение формиране на дневния ред. Господин Анастасов имате думата.

Ат.Анастасов: Искам господин Минчев да ви попитам само вносител е Кмета, а той отсъствали?

Ант.Палазова-зам.Кмет на община Тополовград: Кмета е в болнични.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: При мен не е постъпвало такова уведомление. В болнични добре. Така. Силвия Георгиева.

С.Георгиева: Искам да предложа като вносител на останалите докладни ДЗ с вх.№529/02.03.2021год. да влезе като т.3 от дневния ред.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Имаме ли готовност да я раздадем? Добре, раздайте я. Междувременно, ако някой иска да вземе отношение само да кажа. Докладната не съм я предложил защото пак казвам т.2 е по искане на съветници които определят дневния ред. Председателя на Общинския съвет не е от шестимата общински съветници така, че няма право. Единствено сесията по която може да се свика и да се прави предложение това е от тези шестима общински съветника. Нали с цел обяснявам пак да не се разбере неправомерно защото тука чух реплики когато…. Да входирана е на 02.03. мисля, че късния следобед беше, но пак казвам аз нямам основания правни на база на която е свикана сесията да подлагам каквото и да е било освен някой от вносителите. Имаше предложение ще го подложа като т.3, а питам пак втори път има ли желаещи да вземат отношение по отношение формиране на дневния ред. Там отзад чува ли се добре? Има служители на общинска администрация искам да попитам пак за трети път да не бъда обвинен някой да вдига ръка ще си позволя да стана, да някой да не иска думата. Искали някой думата от страна на общинска администрация? Така, госпожо Хлебарова ясно е там така решение има на Общински съвет. Питам за другите служители които са. Вижте, станах, уважих ви! Няма да ви карам като ученици да ставате макар, че в Правилника е посочено как се иска думата. Има ли от вас желаещи да вземат отношение? От това по-особено и по-голямо внимание няма как да ви обърна. Нямате, добре. Разбрах нямате и в Протокола се записва, че няма. Ако няма други предложения от страна на общинските съветници прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване, а именно ще подложа на гласуване предложеното от един от вносителите така както е по Правилник и по Закон се предложи да бъде включена докладната записка. Предлагам като т.3 от дневния ред да бъде включена ДЗ с вх.№529/02.03.2021год. относно: Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-Хасково на 09.03.2021година. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от който 13„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на направеното процедурно предложение подлагам на гласуване цялостния предложен дневен ред от три точки и който е съгласен с така направеното процедурно предложение, а именно да се гласува дневния ред от три точки моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от който 13 „за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Докладната макар, че е със различен входящ номер докладната е една и съща с тази която беше внесена по точка от дневния ред по предходната сесия гледана е на комисии за това давам за становище на комисиите.

В.Сяров: Първа комисия допуска докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Допуска докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли от страна на общинските съветници? От страна на общинска администрация, пак си позволявам и ставам да видя някой иска ли думата по т.1 сме от дневния ред? Да, смешно е, но така ще процедираме. Не виждам също. За Протокола да се запише, че няма желаещи да се изкажат по т.1, поради което прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016г., за прилагане на под мярка 7.2., „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и Договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0006-C01 от 20.11.2019г.,предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Докладната записка е също идентична с тази която я гледахме на предходното заседание. Само входящия номер е различен така, че давам думата на председателите на постоянните комисии.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Допуска докладната.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

В.Сяров: Трета комисия имаше предложение от комисията. Искам да ви го изчета. По ДЗ с вх.№522/26.02.2021год.относно: Определяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на община Тополовград за стопанската 2021-2022 година. Да се създаде нов проект за решение т.8. Кметът на община Тополовград назначава комисия, която разпределя пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, от 5 /пет/ члена, в която влизат – трима общински съветници, посочени от Председателя на ОбС – Тополовград, правоспособен юрист и представител от ОбА Тополовград, както и двама резервни членове: един общински съветник, посочен от Председателя на ОбС – Тополовград и един служител от ОбА Тополовград. Това е проекта, нов проект за решение.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Имаме предложение, допълнение към решенията т.8 като дойде момента ще ви го подложа на гласуване. Желаещи да вземат отношение.

С.Георгиева: Може ли да попитам нещо?…………………………………………

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи Закона аз ще ви го изчета. Значи разпределянето това е чл..100 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – Разпределението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се извършва от комисия, назначена от кмета на общината, в състав от трима до петима редовни членове, един от които – правоспособен юрист, и двама резервни членове. Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон, така така. Да, Кмета я назначава, но това е решение на ОбС.

С.Георгиева: Въпроса е не трябва ли да е свързан с Правилника с който да се казва общински съветник трябва….

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Не, то е отделно решение. Нали така господин Сяров отделно решение е? Това е с отделно решение. Той определя, а Кмета назначава. На Кмета ние не сме отнели възможността. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз имам няколко питания едното ми е към вас. Има ли върнати Заповеди на Кмета до тука по решенията които ние сме вземали свързани с наши решения? Има ли върнати съгласно Закона Заповед и договор въз основа на решения за разпределяне на мери и пасища от миналата година. Това е първото ми питане. Второто чисто процедурно е нарушение съгласно Закона който ще мотивира и гласуването ми „против“. Крайно време е Кметовете и кметските наместници да не си мислят, че получават заплати защото са хубави, а защото защитават интересите на населението и Закона и им възлага определени ангажименти. В случая ЗМСМА казва, че когато Общинския съвет взема решения касаещи имоти които се намират на територията на кметството Кметовете и кметските наместници участват в заседанието и вземат отношение. Аз искам да знам постъпило ли е писмено в ОбС становище от някой Кмет или Кметски наместник по отношение на докладната за мерите и пасищата, защото ми е дошло до гуша после да слушам какво сме направили, от Кметовете по населени места чиито землища са засегнати.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи аз ще ви отговоря това което първо попитахте. Значи по отношение на има в периода в който аз съм бил временно и сега Председател има по отношения на решения и други решения където се изпращат по няколко заповеди във връзка с решения на ОбС. По отношение на мери и пасища и разпределянето значи в периода в който е вземато решението би следвало да бъде изпълнено решението аз не съм бил Председател и мисля, че има само върната заповед една за комисията, ако не се бъркам. Но това нали вече може да се направи след справка в деловодството на ОбС. В периода в който аз съм бил временно изпълняващ Председател на ОбС договори в ОбС не са постъпвали в този период. Това пак може да се установи със справка в деловодството. А преди това също нямам спомен, но пак казвам да бъда максимално изчерпателен и точен може да направим справка назад във времето, но поне аз не съм срещал когато съм се запознавал макар и назад с деловодната система не съм срещал какъвто и да е вид договор даже и по изпълнения на решения. Но ако искате ще направим подробна справка и ще…

К.Спирова: Третото ми питане беше по отношение на Кметовете по населени места.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да, по отношение на това аз не съм запознат, но към момента в деловодството не е постъпвало и не ми е докладвано за такова писмено становище. Ако е постъпило вече могат да кажат…. Няма постъпило?

Т.Щерева-мл.специалист ОбС: Не.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: няма постъпило такова писмено предложение от за предната сесия и към настоящия момент от Кмет или Кметски наместник по отношение разпределяне на мери и пасища и каквото и да е било друго отношение. Ако нещо не съм отговорил. Други желаещи? Да, господин Мочев.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Благодаря. Дами и господа общински съветници чл.37и, ал.6 – Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4  не правете неща които ще паднат.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Кмета назначава, да назначава, но ОбС…, добре сега всеки си…, добре. Господин Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря господин Председателю. Искам да ви кажа това е лично мое мнение в тази комисия в този нов проект за решение т.8 която се предлага според мен не би трябвало да влизат общински съветници, а трябва да са лица на експертно ниво. Така мисля аз и мисля, че това е правилно. Иначе мога и да не го кажа, но ще го кажа бъркотията ще стане още по-голяма. Благодаря ви за вниманието.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Други желаещи да се изкажат по т.2 има ли? Не виждам. Пак ще стана. От страна на общинска администрация има ли желаещи да се изкажат? Да господин Мочев

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Общинския съвет разпределя пасищата нищо повече.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре. Други? Не виждам. За Протокола също да се запише, че от страна на Общински администрация никой не желае да вземе отношение по т.2, поради което прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе слените решения.

За Протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение, а именно под №8 от ДЗ №2 това което се предложи от комисията. Ще го изчета тъй като проекта е нов. Така т.8. Кметът на община Тополовград назначава комисия, която разпределя пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, от 5 /пет/ члена, в която влизат – трима общински съветници, посочени от Председателя на ОбС – Тополовград, правоспособен юрист и представител от ОбА Тополовград, както и двама резервни членове: един общински съветник, посочен от Председателя на ОбС – Тополовград и един служител от ОбА Тополовград. Това е предложението за решение. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 9 “за”,

”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 общински съветника.

С изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател на ОбС: В тази връзка аз ще направя едно процедурно предложение тъй като докладната не е гледана. Ще направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА подлагам докладна записка с х.№529/02.03.2021год. включена като т.3 в дневния ред да се разгледа и гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии към ОбС. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Имат думата общинските съветници. Комисиите няма да докладват не е гледана на комисия така, че. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Уважаеми общински съветници искам да ви кажа, че въпросното искане от Асоциацията е постъпило на 21.01.2021 година. Спомняте си миналата година отново разглеждахме нещо с което бяхме запознати в последния момент, а именно инвестиционния план на ВиК за 2017-2021 година като включително не ни бяха дадени приложенията. В последния момент променихме изцяло решенията които бяха предложени след като чухме колко сме велики някой от общинските съветници. Тъй като аз не искам да проявявам отново величие за пореден път, няма да правя предложения за решения само ще направя поредната констатация. След като 25.01.2021 година е постъпило искането погледнете какво е приложението. Да гласуваме бюджет, отчет за бюджет. Какво очаква администрацията от общинските съветници? Погледнете какви сигнали са подавани Кметовете на общини, а аз не виждам тук общинска администрация или Кмета на общината да е подал не асфалтирани дупки от възникнали аварии. Предния път ни беше обяснявано, че общината помага на ВиК, аз попитах колко плаща ВиК на общината за наем на техника. Не ми е отговорено защото явно разговора е бил неформален. Какво значи да помагаме на едно търговско дружество? От едно търговско дружество се изисква на договорни отношения. Аз лично съм против внесените предложения за решения и администрацията да си носи отговорност за начина на поднасяне на докладни в последния момент, да обяснява. По всички точки предлагам предложение №5 нашия представител да гласува по вътрешно убеждение ръководейки се, защитавайки интересите на община Тополовград, защото ако някой сега от нас разбира бюджет и може да каже дали е в интерес на общината нещо което се предлага и приемане съответно на бюджет. Ако трябва да гласуваме „въздържал се“ Общинския съвет когато възлага на нашия представител или „против“ трябва да има изработено писмено становище, в противен случай ние увисваме във въздуха. Ако си мислят общинска администрация, че ОбС може да вземе пет минути почивка и да изработи писмено становище съгласно Правилника жестоко се лъже. Същите би трябвало най-малкото което е да защитят предложените точки след като всички знаем начина на гласуване който казва да подкрепим, да приемем годишния отчет да ме убедят, че следва да гласувам за приемане на годишния отчет където нямаше нито един лев инвестиция за община Тополовград, а единствено имаше увеличение на водата. Да ме убедят защо трябва да приемем отчета за изпълнението и за дейността на Асоциацията през 2020година, да ме убедят защо по т.3 от дневния ред да приемем годишния финансов отчет и по т.4 да приемем бюджета за 2021 година. Да кажат колко са инвестициите според тях за община Тополовград предвидена от ВиК Асоциацията за 2021 година.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само аз искам да попитам заместника, тъй като Кмета на общината го няма. Видно от материалите са входирани в общинска администрация на 25.01., забележете на 25.01. Докладната записка ни се входира в късния следобед на 02.03. Последствие имаме искане за свикване на извънредна сесия която извънредна сесия се включва и един от вносителите на докладната която предложи да бъде включена в дневния ред отсъства в момента. Нека за Протокола да бъде записано, че от името на групата която поиска свикване на сесията Силвия Георгиева отсъства в момента. Да я попитам кое наложи това, че има събрание на 09.03. е ясно, че общинска администрация не си е свършила работата и това е ясно, но аз пак ще ми бъде интересно отговора. Искам да попитам вносителя който я предложи да бъде включена като т.3 къде отиде. И пак ли ще си играем тука да вкарваме едни докладни после ще се правите на обидени и ще напускате заседанието и ние тука ще оставаме едни определени, едни и същи общински съветници които да заседаваме да се чудим ние какви решения да вземаме и какво да правим и в последствие да ни бъде свикана сесия със същите докладни които ще искат пак да бъдат гледани. Вече става трагично. Напускат сесията искат да бъдат включени в дневния ред, включват се и в един момент напускат сесията. Ето виждате пак един от шестимата присъстват трима. Двама са там по обективни причини, предложилия пак отсъства. Аз се питам до кога ще продължаваме по този начин да работим? Сега пак ли сме обидили някой, пак ли сме засегнали. Просто много странно става. Аз тука също подкрепям госпожа Спирова по тази част. Вижте тука някакви отчети, някакви отчети ни се хвърлят аз това искам да попитам. Хвърлят ни се последния момент как ние можем да се запознаем последния момент пет минути да ни се даде и ние да гласуваме и подкрепяме тази докладна което тука ще касае общината, ще касае нейните жители. Водоснабдяване, водоподаване, проблеми, разкопавания на инфраструктурата от страна на общината където го е изградила. Предната сесия имаше спорове за асфалт и т.н. Ами ние за какво да го правим този асфалт след като дойде ВиК и ще го разкопае след това. Какъв е смисъла? Това са мисля, че все важни въпроси. Съжалявам, че го няма журналиста да заснеме, но явно не е интересна сесията, нали да се види каква е отговорността и кой ще поеме тази отговорност. На предната сесия внесох за представител в тази междуведомствена комисия бях тука запитан почна да се обсъжда цена на вода, ВиК, аз казах, че не сме на тази точка. Ето сега е момента нашия представител какво да го упълномощим да пита защо е тази цена, макар, че цената на водата има държавен регулатор който определя и тогава бях запитан и пак бях обвинен, че не съм дал думата и не съм се интересувал каква ще бъде цената на водата. Ето сега е момента задавайте въпроси! Питайте! Да, господин Мочев имате думата.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: / говор от място не се чува/ Другото което е това отчет който се вкарва от ВиК Хасково не е отчет на общинска администрация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Добре ще ви дам думата Васил Сяров, Атанас Анастасов, Коста Стойчев. Ще ви дам думата подред. Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Искам да взема думата защото ние тука сме избрани от хората и това е отговорност. Сега като не се приемат определени решения да вземем да си тръгваме. На всеки се налага нали да отсъства по уважителни причини, но след като внасяме тука докладни, аз апелирам колегите да се отнасяме отговорно към нашата работа тука. Сега кой как ще гласува никой не може да му каже. Като се вземат решения нали се взимат колективно. Дали са верни, дали са неверни има институции които ще кажат. И това запознаване последния момент нали налага се спешно е няма проблеми винаги сме допускали докладни, винаги сме ги разглеждали, но от 25.01.да ни се вкара спешно на 02.03. за извънредната сесия на 04.03.за мен е малко несериозно.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Атанас Анастасов.

Ат.Анастасов: Аз искам да попитам Заместник Кмета защо от 25.01….., ние нямаме време защо чак сега я вкарвате тази докладна.

Ант.Палазова-зам.Кмет на община ТополовградПрез цялото това време ние събирахме информация абсолютно от всички Кметове по селата точно заради разкопаването и трябваше да ни дадат данни. Тези данни ние сме ги събрали и сме ги пратили съответно до ВиК. Изчаквахме отговор, но до момента нямаме такъв като километри изобщо цяла пълна информация.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря! Уважаеми колеги ясно е, че работата с ВиК ще е трудна и мъчна. И тук съм съгласен, че Заместник Кмета Хари Мочев спомена преди малко, че това е отчет който ни се дава от ВиК Хасково. И никой не е казал, че като ни вкарат тази докладна ние трябва непременно да вършим геройства тука с нашето гласуване. Всеки гласува по съвест. Още от сега мога да кажа, че първите две точки аз ще гласувам против защото това са отчети. И миналата година мисля, че на една от сесиите когато дискутирахме работата на ВиК всички се изказвахме пак спомням си и госпожа Спирова която даде много смислени отговори на доста въпроси. Какво значи да гласуваме отчет в който ние не бяхме включени, а пък да не говорим, че новия Закон за водите ако някой си направи труда да го прочете ще види, че нашия труд тука на общинските съветници е напълно безсмислен. Тя работата вече е предопределена. Имаме едно единствено право само да си плащаме водата, нищо друго. Така, че тука има лъч надежда пета точка всеки да гласува така както реши да гласува както му диктува съвестта. Аз не виждам изобщо с какво ние можем да повлияем на толкова много власт която е дадена на водните дружества, особено с новия Закон. Там има такива фрапиращи постановки, че и здравия разум не може да ги приеме. Всеки да гласува така както намери за добре. В край на краищата всеки си носи глава на раменете и за това всеки си отговаря според постъпките.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Така, Кера Спирова искаше думата.

К.Спирова: Аз благодаря на господин Стойчев за топлите думи към мен, но миналата година поне имах възможност след много настояване да се запозная със приложенията изпратени от ВиК Асоциацията с много труд от 13 стигнахме до 6 които ни бяха дадени. Ако не разбра моето възмущение идва от факта, че администрацията тенденциозно според мен възпрепятства работата на общинските съветници. На 25.01.това е цял месец февруари в срока в който мажехме да се запознаем и да питаме. Гласуването „против“ трябва да бъде обосновано пише го вътре във всичките тези приложения които ни са изпратени. И ние като отговорни всички както твърдим, че сме изключително отговорни и като администрация и като общински съветници можехме отговорно да изработим отговор защо сме „против“. В момента излиза, че сме „против“ на инат. А аз не съм „против“ на инат имам конкретно заради какво съм „против“ , но съм лишена от възможността да се подготвя. За това става въпрос. Още нещо искам да питам Председателя на ОбС. Виждам по диагонал, че са проведени три заседания на Асоциацията. Ние имаме избран представител в тази Асоциация. В края на годината има ли представени от нашия представител отчети и от всички останали които сме избрали? Защото в крайна сметка ОбС избирайки представители не ги пращаме да се разхождат. Има проведени заседания на всички органи в които ние сме изпратели членове. Каква работа са свършили? Колко пъти са присъствали? Какво отношение са взели? Крайно време е да се научим, че когато е момента трябва да се вземе думата. Много важно, че жителите на еди кое си село констатирали. Хората не само са констатирали, но и чрез Кмета си са изпратили на ВиК Асоциацията съответните жалби и искания. Ето сега ние имахме възможността да включим тези жалби на жителите на Устрем и на където и да е било в цялата община. Ей сега тука си приказваме и излиза, че се заяждаме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Митко Батчев.

М.Батчев: В тази връзка с изказването на госпожа Спирова след като нямаме информация…/ не се разбира говор от място/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Първо да отговоря на Заместник Кмета. Значи по отношение на ОбС предходното заседание беше демонстративно напуснато от определени общински съветници което е факт. Даже го има и заснето, тъй, че няма какво да го обсъждаме. За това заседание говорим за общинския съветник аз не знам поради каква причина е напуснал би следвало по Правилник да ме уведоми когато ще напусне. Не ме е уведомил. Да на всеки може да се наложи по някаква причина да напусне, но при наличие, че има искане, свикване на сесия най-малкото което е можеше да изчака или поне да се обади да каже налага се и да тръгне. Така, че това вече стана пакт факт. Така, че когато са очевадни фактите аз няма какво да коментирам. Така по отношение на това което казахте за 25.01.и изчакано от страна на общинска администрация, значи вие сте наясно, че имахме редовна сесия макар, че на сесията сте можели да ги внесете на 26. Ако нямаше извънредна сесия аз ми е интересно как тази докладна щеше да бъде гледана? Ако ги бяхме гледали и всичко беше нормално тоест съветниците не бяха напуснали, Кмета не беше оттеглил докладните тоест сега нямаше да гледаме и, поне тя не е включена като извънредна точка. Значи много озадачаващо това са месец и повече нагоре. Аз тука съм съгласен с колежката Спирова, че действително вече и аз взех да си мисля, че наистина по някакъв начин се възпрепятства нашата работа. Виждате последния момент пет минути и т.н. Ние колкото и да сме специалисти няма как за пет минути не можем да се запознаем с даден казус, с дадена документация и т.н. По отношение на госпожа Спирова това което тя ме попита. Значи в деловодството преди десетина дена може би преди сесията или в деня на самата сесия имаше предоставени документи във връзка с документация във връзка с ВиК Асоциацията. Нали така. Ако не се лъжа и във връзка със „Златно зърно“ където бяха представени определени документи във връзка с решенията които сме вземали. Аз предполагам, че са ви казали да се запознаете и ако това го считате за мен това не е такъв отчет който следва да бъде от представителя, но има определени документи които касаят представителството. Значи към този момент аз си направих труда и изкарах мандата знам, че тука са Кмета Божинов той е делегат избран представител в „Златно зърно“ и т.н. Има решение за това. Антоанета Палазова като Заместник Кмет също тя е представител, господин Хари Мочев също и той е Заместник Кмет и той е представител и от общинските съветници титуляр е Силвия Георгиева в Националното сдружение на общините и РАО Тракия. Миналия път, по-миналия път пак призовах тези представители които са да представят такъв отчет. Значи в Протокола е записано и аз го изпращам както си е по Правилник изпращам го на Кмета на Общината. Там всичко е записано. Значи би следвало още повече само господин Мочев мисля, че не присъстваше на сесията на която го коментирахме, но всички други… Ето в момента госпожа Силвия Георгиева отсъства също тя също е представител и би следвало тя да даде също такъв отчет, но я няма. Така, че това което е дадено като отчет всичко е в деловодството и към настоящия момент с това което разполагаме можем да ви го дадем като документация, а вие си преценете дали това може да се вземе като отчет. Пак казвам не е задължително да се даде някакъв писмен отчет може и в точка „Питания и отговори на питания“ съответно с няколко изречения да се посочва от представителите това са гласували това са приели. Нищо повече. Няма такова задължение писмено еди какво си да се взима отношение. Господин Мочев имате думата.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: В отговор на питането на господин Батчев отговарям, че са дадени всички представители които са били от общинска администрация, протоколите им са дадени и трябва да са при вас. Председателя е длъжен в началото на заседанието да запознае съветниците./говор от място не се чува/

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Само ще ви кажа, че Председателя е длъжен само четете Правилника, но докрай. Когато има писмено питане значи нямаме ли писмено питане ние обсъждахме за представителите. Когато има писмено питане от съответния общински съветник отправено чрез Председателя на ОбС и когато постъпи такова питане чрез Председателя на ОбС тогава Председателя е длъжен да го обяви в началото на заседанието. Значи четете Правилника. Такава процедура при мен не е извършена. За това казах и в деловодството на ОбС и за това съм уведомил съветниците които са ме запитали говорим за официално питане каквато е процедурата. Прочетете си го! Така, че аз съм си изпълнил задължението. Колкото да искате да ми вменявате, че не съм си изпълнил задълженията мога да ви уверя, че аз съм си ги изпълнил. Просто прочетете Правилника. Да, господин Сяров имате думата.

В.Сяров: В този ред на мисли ние вземаме едни решения делегираме права на определени хора които трябва да представляват общината пред различни асоциации или пред различни институции. И съответно след доста питания от госпожа Спирова от мен и от други колеги …….., някакви отговори какво е станало на тез събрания. Аз искам да питам специално за ВиК Асоциацията. Делегирахме права на наш представител да гласува дадени точки по еди си какъв начин. Нашият представител присъствал ли е на заседанията и ако не е присъствал каква е причината да не присъства. След като ние тука взимаме едни решения и нашия представител ако не присъства на заседанието трябва да има някаква основателна причина.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград:  Ако разрешите да отговоря. Във връзка с пандемията миналата година бях поканен на едно на което присъствах и второто се отмени пак па тези причини. Така, че на всичко на което сме били поканени сме присъствали. Няма такова на което де не сме присъствали.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Госпожо Спирова.

К.Спирова: За пореден път да задам въпроса. Какво се случва с пречиствателната станция в Синапово. До къде я докарахме? Миналата година тука едни обещания, подготовка , проверявахме документи… Искам само да знам до къде стигнахме? Не е редно аз да проверявам документите.

Ант.Палазова-зам.Кмет на община ТополовградЩе ви отговорим.

К.Спирова: Разбира се, че ще ми отговорите.

В.Сяров: Пречиствателната станция е собственост на община Тополовград.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Да имате думата.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград:  ВиК Хасково отказват да я приеме.

Ат.Анастасов: А защо господин Мочев? /шум в залата/

К.Стойчев: ВиК Хасково ще обяснят, писмен отговор.

К.Спирова: Ама тука казват, че има писмен отговор. Хората които упражняват правото на собственост са общината и ОбС.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: А общинска администрация съгласна ли е с отказа. Обжалван ли е от страна на общинска администрация? И съгласна ли е общинска администрация с отказа?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград:  Ще ви отговорим писмено.

К.Спирова: Ние писмено няма да гласуваме.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Значи вие си позволихте и към мене да ми препоръчате в моята работа аз какво да казвам и какво да не казвам. Прегледайте си нещата и ги вижте. Нека всеки да си гледа неговите задължения и отговорности. Защото ето изпаднахте в тази ситуация. Може и вие да сте прави, мога аз да съм прав може и да не съм. Така, че нека всеки да си гледа, но пак на мен не можа да ми се отговори от 25.01. каквито и жалби да изчаквате какво налагаше да бъде внесена докладната в последния момент на 02.03. и ние в случая да бъдем поставени в едно как да кажа, защото аз също няма да подкрепя тази докладна. Пак искам да го кажа, че не съм „против“ на пук или на нещо друго защото едва ли сега ще има да се запознавам в ВиК с документации и т.н. за да мога съответно да си поставя и конкретни въпроси и така, а виждате, че проблемите са много. И няма как да подкрепя предполагам…

К.Спирова: Господин Минчев, тъй като на мен ще ми отговарят писмено следващия път, аз напускам заседанието след като ме уведомят писмено ще гласувам писмено следващия път.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Това си е ваше право. Аз не мога да ви задържа, но поне уведомявате, че ще напуснете както си му е реда, благодаря за което. Наистина така следва когато се налага да се напусне по каквато и да е причина. Ето виждам, че мина доста време общинският съветник за който говорихме го няма на сесия. Значи продължаваме с тази практика. Искаме да се гледат докладни и после си тръгваме. Кой ще ги гледа тези докладни, но все пак благодаря на колежката, че ме уведоми, че напуска заседанието. Така. Други желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Господин Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Благодаря! Господин Минчев, престанете с общинския съветник който си тръгна! Никой не знае по каква причина си е тръгнала. Дайте да го приключим това нещо.

Ат.Анастасов: Миналия път по каква причина си тръгна?

К.Стойчев: Говорим за общинския съветник Силвия Георгиева. Никой от нас не знае по каква причина си е тръгнала. Спрете да обвинявате предварително. /шум в залата/ Дайте да се изслушваме! Десет пъти чухме едни и същи думи. Случило се е нещо, не знаем какво се е случило, отишла си е по някакви причини. Спрете да го дъвчете вече Силвия Георгиева! Говорим за тази докладна. Разбира се, че е изключително важна казахме, че всеки ще гласува по съвест, всеки ще гласува според това което вижда в документацията как преценя нещата. Аз ви казах и пак ще ви потвърдя с ВиК Хасково ще се работи трудно. Защо те не поискали да приемат с приемо-предавателен протокол пречиствателната станция. Защото това си е един голям ангажимент. Вие мислите ли, че ВиК Хасково не знам колко пречиствателни станции и са на главата и ще си натресе още един проблем със поредната пречиствателна станция. Експлоатацията на пречиствателна станция уважаеми колеги е технически проблем. Не съм чел протокола, но това си е технически проблем. С ВиК Хасково ще се работи трудно. Това е.

В.Сяров: Тази пречиствателна станция работи ли?

Ант.Палазова-зам.Кмет на община Тополовград: Работи да.

Ат.Анастасов: А сигурни ли сте, че работи?

Ант.Палазова-зам.Кмет на община Тополовград: Да.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: Господин Стойчев само ще ви кажа, че аз не се заяждам с никой общински съветник, а констатирам дадени факти. Общински съветник го няма, не е уведомил за напускането. Най-малкото което виждате другата колежка Спирова която напусна каза, че напуска и така. Така, че аз не влагам нищо просто констатирам даден факт, че е напуснала. Направи си предложението, ако считате, че аз се заяждам аз казвам един очеваден факт. Мисля, че на всички стана ясно. Не се заяждам просто констатирам даден факт. Приключваме тази тема. От страна на общинските съветници има ли желаещи да вземат думата по т.3? От страна на общинска администрация? Питам изрично общинска администрация. Мисля, че днеска ви обърнах достатъчно внимание. Да попитам имали някой да вземе отношение по т.3 защото ще приключим точката и ще преминем към гласуване. Да, колкото да ви е смешно да, ако искате сега ставайте камерата я няма може да…/шум в залата/ Да пляскате сега няма я камерата давам ви възможност ако искате викайте, пляскайте ще го приема и аз с вас така с усмивка, съвсем нормално. С общинска администрация съм работил многократно не ми е било първото заседание надявам се да не ми е и последното съм работил преди това. Така, че мисля, че съм уважавал достатъчно общинска администрация. Така, че коментара там повече е излишен. Няма желаещи за протокола от страна на общинска администрация поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 5 “за”,

2”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 7 “за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 6 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 6 “за”,

1”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 6 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 8 “за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 9 “за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 8 “за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Пл.Минчев – Председател на ОбС: С изчерпване на т.3 се изчерпва дневния ред поради което закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС