Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 20 от 26.02.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 20

26.02.2021 година

         Днес 26 .02 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добър ден на всички. В присъствената книга са се регистрирали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник Янко Илиев по уважителни причини. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение формиране на дневния ред. Първото ми предложение е следното. Предлагам ДЗ с вх.№506/22.02.2021год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение, да влезе в дневния ред като т.16. Следващото предложение предлагам ДЗ с вх.№510/24.02.2021год. относно: Даване на съгласие за предприемане на процедура по отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост, за задоволяване на общински нужди /улица в с. Мрамор, общ. Тополовград/, да влезе в дневния ред като т.17. Следващото ми предложение е предлагам ДЗ с вх.№514/24.02.2021год., относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4 по КККР на землище с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ЕООД – с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград. И в предвид на направените три предложения, предлагам Т.16 и Т.17 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.19 и т.20 от дневния ред. Предложения по отношение формиране на дневния ред има ли от страна на общинските съветници? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Предлагам първото предложение ДЗ с вх.№506/22.02.2021год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като Т.16. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№510/24.02.2021год. относно: Даване на съгласие за предприемане на процедура по отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост, за задоволяване на общински нужди /улица в с. Мрамор, общ. Тополовград/, да влезе в дневния ред като т.17. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 14„за“, „против“1 и „въздържали се“1. Решението се приема. Подлагам следващото предложение, а именно, предлагам ДЗ с вх.№514/24.02.2021год., относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4 по КККР на землище с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ЕООД – с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, съответно да стане т.18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. Подлагам следващото предложение, а именно Т.16 и Т.17 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.19 и Т.20 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на приетите решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване предложения цялостен дневен ред от 20 точки. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение за цялостния дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Само ще ви помоля присъстващите в залата да се разредите на отстояние защото трябва да спазим противоепидемичните мерки! Така по,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора?

К.Спирова: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: В предвид на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград с оглед, че ще извършва избор на Председател на ОбС – Тополовград следва да бъдат спазени процедурите които са посочени в чл.14 и чл.16, а именно ОбС трябва да изберем комисия която да осъществи избора. Така, че първо ние трябва да приемем комисията след това трябва да приемем Председател на комисията и от там нататък да се върви по процедурата. Комисията е посочена в пет члена която следва ние да изберем за избор на Председател. Така, че очаквам предложения да формираме комисията за избор на Председател на Общински съвет. Да, господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Васил Сяров.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така. Друго предложение?

П.Златев: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Правя си отвод.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Отвод, добре. Друго предложение? Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Тодор Коджаманов.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, до тука двама. Друго предложение?

В.Сяров: Борис Борисов.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, Борис Борисов. Станаха трима. Друго предложение? Значи аз предлагам Митко Батчев. Станаха четирима. Катя Гешева и тя си дава отвод. Добре Светла Михайлова. Значи станаха пет. Васил Сяров, Тодор Коджаманов, Митко Батчев, Борис Борисов и Светла Михайлова. Това са предложенията. Други предложения има ли по отношение на формиране на комисията. Няма поради което предлагам на Общинския съвет избора на комисията за Председател на ОбС да бъде в следния състав – Васил Сяров, Тодор Коджаманов, Борис Борисов, Митко Батчев и Светла Михайлова. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и “въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

КОМИСИЯТА СЕ ФОРМИРА В СЪСТАВА КОЙТО Е ПРЕДЛОЖЕН.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Сега следва предложения за Председател на комисията.

Ат.Анастасов: От тези пет човека нали?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Васил Сяров.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, Васил Сяров за Председател. Други предложения? Няма, поради което подлагам на гласуване за Председател на комисията за избор на Председател на ОбС – Васил Сяров. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Комисията се формира. От тук нататък следват предложения за Председател на Общински съвет. Комисията следва да се събере да утвърди правила които следва да се гласуват и да се утвърди образец на бюлетината и да се следва процедурата така, че от тук предложения за Председател на ОбС. Господин Батчев искаше думата.

М.Батчев: Аз предлагам Пламен Минчев.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И аз го предлагам Пламен Минчев. Предлагам Пламен Минчев за Председател на Общински съвет.

П.Златев: Аз предлагам Кера Спирова за Председател.

К.Спирова: Влака тръгна, правя си отвод.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, Кера Спирова си прави отвод. Господин Иванов.

Кр.Иванов: Аз предлагам Председателя да бъде от управляващата партия тука има и представители и аз предлагам Васил Сяров още повече, че той е бил на тази позиция и има опит.

В.Сяров: Благодаря, за предложението господин Иванов, но си правя отвод.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, има ли други предложения? Ако няма други предложения тъй като е предложено моето име следва да предложа на ОбС…

Кр.Иванов: Отвод ли?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Не отвод…, а искаш ли да направя? С оглед, че временно изпълнявам функциите на Председател на ОбС и водя заседанието следва по т.1 за избор на Председател на ОбС и с оглед, че е посочено моето име аз правя едно процедурно предложение. Предлагам заседанието да бъде водено по т.1 от Наско Стоянов, процедурно предложение с оглед на моето име което се посочи аз се оттеглям по тази точка да водя заседанието и предлагам Наско Стоянов да продължи да води заседанието. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дайте малко време на господин Минчев да пие вода, че му пресъхна гърлото.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Така, че Наско Стоянов да заповяда и комисията да си влезе в ролята.

 

Пет минути почивка.

 

Н.Стоянов: Мисля, че дадохме достатъчно време на всички колеги. Давам думата на Председателя на комисията да ви запознае със правилата по избора на Председател.

В.Сяров: Комисията се събра и утвърди следните правила за гласуване за избор на Председател на ОбС.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик , подпечатани с печата на Общината или Общинския съвет и правилата за гласуване и предлага общинският съвет да ги гласува.

На основание чл.14-чл.16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател. Плика е бял и непрозрачен. Бюлетината е интегрална. В нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати, по реда на предложенията. Пред имената на кандидатите ще има квадратче, където общинските съветници , могат да отбележат със син химикал, само със знак Х или V предпочитаният кандидат. Бюлетина с друг знак ще се счита за недействителна. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

Недействителни са бюлетините: когато са намерени в избирателната кутия без плик, в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати, върху тях са дописани думи и знаци, не са по установения образец. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. Всеки един общински съветник се извиква поименно, последователно от председателя на Комисията, като получава бюлетина и празен плик. Общинският съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетина в плика и след което пуска плика в поставената за целта урна за гласуване и след което се подписва в списъка за гласуване. След гласуване на всички общински съветници по списък, комисията отваря урната за гласуване, отваря пликовете, преброява бюлетините, отчита резултата от гласуването. Комисията съставя протокол за отчитане на резултатите от гласуването, който се подписва се от всички членове. Председателят на комисията обявява публично резултатите от гласуването.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците-9. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание. Това са Правилата. Бюлетината е разпечатана. Това е бюлетината с един кандидат и плика бял непрозрачен подпечатан със печата на Общински съвет – Тополовград.

Н.Стоянов: В случая подлагам така направените предложения за гласуване. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и “въздържал се”/.

ПРАВИЛАТА, СЕ ПРИЕМАТ НАПРАВЕНИ ОТ КОМИСИЯТА.

Избора може да започне.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

В.Сяров: Обявявам резултата от гласуването. От 16 общински съветника в урната които са по списък от участвалите на днешното заседание, в урната бяха намерени 10 бюлетини. 10 плика с 10 бюлетини. 1 бюлетина е празна, 9 са „за“. 9 „за“ и 1 празна бюлетина. С 9 гласа „за“ се избира Пламен Минчев за Председател на Общински съвет Тополовград.

Ат.Анастасов: Вече имаме законен Председател.

В.Сяров: Само ще помоля комисията да се съберем и да попълним Протокола.

Пл.Минчев-Председател на ОбС: Добре ще изчакаме. Кворума е 15 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. Преди да преминем към т.2 искам да благодаря на съветниците които подкрепиха моят избор и както винаги съм го казвал многократно зависимо, че нямам подкрепа от другите съветници аз ще работя с тях.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Правим лапсуси, не „къкто“, а „както“.

Пл.Минчев-Председател на ОбС: Благодаря за забележката господин Божинов и ви благодаря за пожеланието и призива към съветниците да не гласуват за мен. Благодаря! Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-Председател на ОбС: До тука с благодарностите. Това е доклада за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността. Комисиите за становище. Първа комисия.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Втора комисия?

К.СпироваВтора комисия приема за сведение.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Приема.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Тука нямаме гласуване то е за информация. Ако имате нещо питания и въпроси то няма кой да отговори, но по принцип ако имате някакви изказвания по т.2 по доклада който е изпратен от Районното управление на полиция Тополовград. Няма поради което приемам, че т.2 е приключена и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Това е бюджета на Общината. Комисиите за становище. Първа комисия.

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия 2 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Трета?

В.Сяров: Трета комисия има становище излезе с предложение за решение промяна в капиталави и ще бъде раздадено и на другите общински съветници. Искам да изчета направените предложения от трета комисия.

Приложение №7 стр.41

  1. I.Приема направените изменения в Приложение №7 – А. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – целеви средства по ЗДБРБ 2021г.,както следва:
  2. 1.II.СТРОИТЕЛСТВО – основни ремонти

–      в позиция 1 отпада „Благоустрояване на ул.“Дунав“ в гл.Тополовтрад – 133 200лв.

–      в позиция 17 отпада „Благоустрояване на ул.“Хр.Ботев“ в с. Бълг.поляна“ етап 1 – 14 200лв.

–      в позиция 18 отпада „Изграждане на подпорна стена пред кметството „Бълг.поляна“ – 3 900лв.

–      в позиция 20 отпада „Благоустрояване на общински път в индустриална зона в гр.Тополовград“ – 15 000лв.

  1. 2.II. СТРОИТЕЛСТВО – основни ремонти става:

–      Позиция 1 „Благоустрояване на ул.“Максим Горки“ с.Мрамор – 12 000лв.

–      Позиция 17 „Благоустрояване на ул.“Сакарска“ с. Бълг.поляна“ – 18 100лв.

–      Позиция 18 „Благоустрояване на ул.“Георги Бенковски“ с.Синапово – 12 000лв.

–      Позиция 20 „Благоустрояване на ул.“Ален мак“ с.Устрем – 18 000лв.

–      Нова позиция 21 „Благоустрояване на ул.“Младост“ с.Устрем – 6 200лв.

  1. 3.IV. ДМА

–      Създава се позиция 3. Доставка и монтаж котел за НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Тополовград – 100.000лв.

 

На стр.21

  1. II.Проекто-решение №2 по ДЗ с вх.№491/10.02.2021год. относно: Проектобюджет на община Тополовград за 2021год., т.2.1.става: Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи вкл.проектиране, изграждане и основен ремонт на улици в размер на300лв. и придобиване на ДМА в размер на 140 000лв., съгласно Приложение №7, част А.Капиталови средства – целеви средства.

И искам да добавя още две промени за проект за решения. В т.17.Дава съгласие Кмета на Общината, по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021г., да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разхози за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, също поименно определени като обекти, в размер на 114 300лв. /т.ч.III от раздел А на приложение №7/, да се добави – след решение на ОбС. И в т.18. Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми – да се добави – след решение на ОбС. Това са предложенията.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Четвърта комисия?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Комисиите докладваха, сега…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сега съм аз. Моля да се коригира поименен списък за капиталови разходи в раздел II.Строителство – основни ремонти в т.2 Благоустрояване на ул.“Младежка“ в гр. Тополовград да се промени на „Благоустрояване на ул.“Мизия“ която е продължение на Младежка и свързва с…. Просто е допусната техническа грешка. Това предложение по бюджета което предлагате вие господин Сяров, аз трайно се разграничавам от вашето мнение, тъй като имаме представител на ул.“Дунав“. Там живеят може би 500,600 човека. Улица „Дунав“ след като в Българска поляна Кмета се е съгласил… Ние сме ги питали, те са дали какво искат и след като се е съгласил аз съм „за“ Но за ул.“Дунав“ не съм съгласен както и да отпадне „изграждането на подпорна стена пред кметството“ което е в окаено състояние и се руши. „Благоустрояване на общински път в индустриална зона“, той също е жизнено важен за превозвачите и там съм „против“. Освен това не знам как ги сметнахте точно 140 000лв. Красимира Атанасова тука ли е? Би ли взела отношение?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Заповядай!

Кр.Атанасова,нач.отдел „ППУТ“: Аз също не съм съгласна с направените от вас промени. Но как стигнахте до тези стойности и как определихте, че именно тези стойности ще бъдат необходими за ремонта на тези улици на новите които се предлагат да бъдат заместени? Те измерени ли са, остойностени ли са, съобразено ли е с изискванията? Това е моя въпрос. Предвид факта, че зад предложението на Кмета има подробно количествено стойностни сметки които отразяват дължини, широчини и изобщо дейностите по основния ремонт.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Отново ви казвам, че това е някакво безумие. Както и съгласие, питали сме всяко населено място в общината кой Кмет какво иска и къде можем да я свършим.

Кр.Атанасова,нач.отдел „ППУТ“: Точно така.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Но за улица „Дунав“ отново ви казвам, че това е някакво безумие. Не съм съгласен също така да се създаде позиция 3

Кр.Атанасова,нач.отдел „ППУТ“: Проведохме работна среща с всички Кметове на населените места в общината. Преди работната среща посетихме всяко едно населено място. Разговаряхме с Кметовете какви са техните нужди и разбира се да си дадат своите предложения. След което ние остойностихме предложените от тях и да си кажем последно какво предлагаме да влезе като докладна от Кмета. Проведохме работна среща, те удостовериха това което им е най-спешно за всеки случай и тогава стигнахме отново до остойностяване и определяне на параметрите на улиците и това може би беше работа около месец и половина и дори повече. Така предложеното предложение пак питам. Някой остойности ли, провери ли, измери ли и дали квадратурата на онези улици отговаря на квадратурата на тези? Защото после при самото изпълнение не знам как ще се случи. Това е.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря ти много.

Кр.Атанасова,нач.отдел „ППУТ“: И състоянието на улиците. Улицата в с.Мрамор която посочвате ние ходихме на нея и специално за нея мога да кажа понеже бяхме тя е в добро състояние. Можете да отидете и да я видите. Не е в отлично, но спрямо другите предложени е в добро. Аз в момента казвам за улицата в Мрамор, нали ясно го казах. В Синапово сме предложили улица „Радко Скумриев“ която наистина е в лошо състояние, може да я видите и Кмета си посочва още няколко улици които се нуждаят от спешни кърпежи и те са предвидени. Това е.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не съм съгласен също така т.3. IV. ДМА…

С.Георгиева: Да, ами има служител на тази длъжност назначен от училището, може би той е запознат господин Божинов, нека той да отговори.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кой е назначен?

С.Георгиева: Тодор Коджаманов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как ще е назначен?

С.Георгиева: Това не е тайна за никой. Може би е запознат.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само не съм довършил. Да се изчакваме.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Искам да се изчаквате всеки ще вземе думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Създава се позиция 3. Доставка и монтаж котел за НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Тополовград – 100 000лв. Освен това те имат преходен остатък. Отделно може да се пусне докладна до Министъра на образованието който винаги е откликвал към община Тополовград. Вие в момента лишавате населението от улици, от хубави пътища. До колкото знам господин Трифонов е водил разговор и мисля, че там са се разбрали, че имат преходен остатък доста голям. Господин Трифонов, ако обичате!

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградИмат преходен остатък и аз мисля, че имат на разположение 120 000лв., ако не ми изневерява паметта. Но не това е най-важното. Искам да кажа друго. Наистина този преходен остатък не се губи от училището, но искам да имате нещо предвид. Никой няма против да бъдат сменяни котлите общинска собственост, но ще се създаде прецедент и ще ви кажа защо. Имахте спомнете си същия случай и със СОУ миналата година. Със преходен остатък който техния колектив по същия начин направи предложение до Министерството на образованието използва средствата за капиталови разходи за основни ремонти на сградите. Сега отивайки на този вариант вие казвате, че ние ще ангажираме близо сто хиляди ли там колко беше предложеното като това ще бъде за сметка на местни приходи и вие го знаете чудесно. Но освен тази социална функция образование нека да не забравяме, че имаме и болница, нека не забравяме, че имаме и социално предприятие Устрем, Тополовград и т.н. Така, че моята молба е нека си онагледяваме практиките защото така колегите от СОУ ще кажат защо…… Те също имаха преходен остатък и си го вкараха, държавна субсидия я вкараха в ремонти и си свършиха нещата. А сега става така ние всъщност кумулираме още средства. Един път сега училището има преходен остатък, ако продължим в същия защото параметрите на бюджета са същите ние увеличаваме двойно държавната субсидия, а всъщност лишаваме населението от местни приходи в размера на тази субсидия която ще гласувате за котела.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не те не са от местни приходи, но….

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Добре от капиталови.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Само искам да кажа, че Начално училище има преходен остатък с който преходен остатък за тази година могат да си закупят котел. СОУ Тополовград за тази година предлагат да се закупят за 14 000лв.лаптопи за училището. Това са техни собствени средства, които са от преходен остатък. Същото се отнася и за котела на домашния социален патронаж в Тополовград 8 400лв. Това е поименния списък приложение №7 които са също техни собствени средства. Нищо не пречи начално училище с техните средства с които разполагат и ги показват като голям преходен остатък следващата година да си закупят котел. Не е необходимо целеви средства за капиталови разходи които са нищожни всяка година да се ползват за закупуване на котел.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря ти!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Преди да започна да коментирам тука това писание искам да попитам тука господин Сяров Председател на комисията по финанси това защо не ни беше представено в комисията по финанси тя би трябвало да се запознае най напред с предложенията ами се хвърля в последния момент. А до колкото си спомням четири на един беше гласуването в подкрепа на така предложения бюджет с изключение на госпожа… И сега в последния момент ни се дава нещо. Сега от тази цялата страница разбирам, че всичките тези отпадания е цел да се формира една сума от 100 000лв.да може да се закупи и да се монтира котел. Значи това няма как да мине сто хиляди лева дайте за котел. Значи трябва да се направи някаква разбивка колко струва котела, колко струва монтажа, радиатори каквото трябва. Това е напълно несериозно. Знаете ли тази улица „Дунав“ коя е? Не аз не питам тебе бе! Питам…. Предполагам, че сте минавали доста хора от тази улица и наистина има крещяща нужда от ремонт. Още повече разбирам, че тука тези сто хиляди лева има възможност от къде да се вземат. Ако това е значи целта на упражнението да отпаднат тези неща и да се формира тази сума 100 000лв.значи това не е сериозно. Щом може да се взимат от резерва да се вземат от резерва, но да се правят и улиците. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря. Само искам две неща да добавя във връзка с това което се каза до момента. Уважаеми колеги, няма лошо да се правят улици обаче големия проблем произлиза от това, че това са капиталови разходи които трябва да се пресметнат количествено стойностни сметки, да се обследват улици, ремонти и това не е малка работа. Обикновено това се правеше ноември, декември месец. Тука има общински съветници които са гласували, да не кажа десетки бюджети, обаче има общински съветници по трети, четвърти мандат много добре знаем всички как се залагат от предната година такива ремонти. Това не е нещо което можем да го приемем сега в дванадесет без пет и да го гласуваме имайки предвид, че тука не виждаме никакви количествено стойностни сметки, никакви обследвания за какви ремонти точно става въпрос 6 200лв., 18 000, 12 000. Това исках да кажа благодаря!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Кера Спирова.

К.Спирова: Благодаря! Аз искам да кажа защо няма да подкрепя този бюджет, защото бюджета е политика и израз на отношението на общината и общинските съветници към гражданите на общината. Първо, все пак да започна с приветствието, че след десет години престой в общината Кмета най-накрая разбра, че 30% от приходите от дадено населено място трябва да се върнат там от където излизат. В останалата част особено що касае местните приходи и разпределението им аз не виждам разумен отговор на въпроса „защо една дейност е приоритет на всички останали“? За спорта се отделят от местни приходи 108 000лв. за издръжка на спортна база. Отделно се отделят 24 000лв. целеви. Отделно имаме турнир „Петко Енев“ в не знам какъв размер. Скъпи колеги, има и други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Имаме 11 читалища които работят с деца, работят с хора които са на територията на тази община и от местни приходи не се отделя нито един лев за дейност. Имаме за дейност, забележете разликата. Не само за това което представлява материалната им база, но ние не даваме нито един лев за дейност. По същия начин стоят и юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза каквито са инвалидите. Това което на нас ни се къса от сърцето е 300лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не е 300лв., ама…

К.Спирова: 300лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Триста е записано ама отделно транспорта където се ползва…

К.Спирова: Това е от държавата което ползват. Аз говоря за местните приходи които са реално постъпление и израз на нашето отношение към тези хора. По отношение на разпределението за капиталови разходи отново мисля, че не може единствено и само асфалтирането на улиците да бъде приоритет, но това е политиката на администрацията и на общинските съветници.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами да газят тогава хората в кал и да ходят в кал да газят и това е.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Госпожо Спирова приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Наско Стоянов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Искам само да отговоря на госпожа Спирова. За разлика от вас госпожо Спирова аз ……и разбирам, че това е вашето отношение към хората които работят и в спортна зала, към озеленяване и към почистване. Значи вие сте съгласна да оставим хората без работа, да са безработни, да се чудят как да си изхранват деца, внуци, как да се пенсионират при положение, че има възможност. Това ли да разбирам от вас?

К.Спирова: Въпросите по бюджета са към вас не към мен.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами ето аз го казвам. Не вие казвате нещо което…. Госпожа Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Искам само да допълня не е вярно, че не се дава нищо на читалищата. Господин Кмет, колко пъти с нашия микробус, автобус пътуват и ходят….

К.Спирова: Вие правите ли разлика между дейност и даване?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Това е за сметка на общината. Това не е ли дейност подкрепяна от общината? Това не са ли пари? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Наско Стоянов.

Н.Стоянов: По отношение на т.3. IV създаване на ДМА, аз мисля, че доста години доста средства може би в продължение на осем години плюс едни три милиона и половина от продажбата на земи преминаха в това да се работи по инфраструктура. Десетки проекти има спечелени също по програми за инфраструктура. Преходния остатък на училището си е преходен. Те имат достатъчно други разходи които да покрият с тях имат и частични ремонти още, имат доста неща и аз мисля, че сега толкова години сме газили някой, нали не всеки, но някой газили с калта други в снега, няма да попречи така или иначе тези 650 000лв. които са все пак всяка година нарастват със по 50 000лв., което е положително няма да свършат работа да оправим всичко и мисля, че този път е редно да поемем тази отговорност защото става въпрос и за всички деца на община Тополовград. Това исках да ви кажа. Няма как де се случи всичко да се направи, но доста средства наистина минаха в улици, ремонти и т.н.в годините така, че…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Което не е лошо.

Н.Стоянов: Не е лошо, но не бива да го преекспонираме сега пак улиците са по-важни от тези неща. Благодаря!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Атанас Анастасов.

Ат.Анастасов: В тази връзка към Кмета. Господин Кмете, виждаме озеленяване 21 човека за град Тополовград. Така разбрах, че това е бройка която е само в град Тополовград.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тези хора също ходят и по населените места да почистват и реки и около реките…

Ат.Анастасов: Ами други дейности по благоустрояването са пък 20 човека.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Семерджиева…

Ат.Анастасов: Не, госпожа Семерджиева, аз теб питам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговоря тогава писмено за следващата сесия.

Ат.Атанасов: Тоя само писмено….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами веднага ви отговарям, вие не искате.

Ат.Анастасов: Не бе аз не съм свършил изслушай ме! Мислиш ли, че е нормално в град Тополовград да има 21 озеленителя? А пък в същото време ние ревем постоянно, че нямаме пари, общината няма пари, а пък за озеленяване всяка година се плащат 205 000лв.за тези 21 човека.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да разбирам, че вие сте против хората които работят в озеленяване?

Ат.Анастасов: Не, не съм против хората които работят, но тази бройка е много завишена.21 човека.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами много ли е? А сметищата кой ги почиства? Вие разбирате ли, че ние нямаме възможност да изчистим всички сметища които се образуват. С кой да ги почистваме тези сметища? Постоянно да глобяват общината ли? Тези средства които ги акумулираме като актове от къде излизат тези средства? Нали излизат от всички данъкоплатци.

Ат.Анастасов: Тези 21 човека значи Тополовград трябваше целият да е озеленен.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Структура предлага единствено Кмета. Така, че към момента този разговор е излишен.

Ат.Анастасов: Кмета всеки месец реве, че няма пари.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма разбира се! Парите са за хората

Ат.Анастасов: Хората плащат данъци, такси, а тези пари отиват за тези хора…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това са местни дейности, но явно вие …..

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, Митко Батчев.

М.Батчев: Аз искам да добавя към изказването на колегите общински съветници. Ще гласувам за бюджета за разходите които са отделени за издръжка на спортната база и за дейности по спорта и съм много да не кажа изненадан, до някъде и огорчен, че колегата който е и Председател на комисията по спорта предоставяме един вид дейности за инвалиди, които наистина имат нужда от тези средства с тези които са за спорта и техническата база, защото няма да се обърна към нея, ако имате представа какво е състоянието на учениците в училище, колко има заболели от диабет, от кръвно да не говорим за някои други неща и това са крайно недостатъчни тези средства. Ако трябва да се увеличат за издръжка на спортната база и занимание със спорт за да имаме здраво поколение….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За каква спортна база говорим?

М.Батчев: Изобщо за това където тя беше против да се…../не се разбира/, а няма за инвалиди и……./шум в залата не се разбира/

К.Спирова: Право на отговор нали може?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да, право на отговор, защото иска думата и Васил Сяров и Красимир Иванов.

К.Спирова: Значи аз не мога да разбера колко е трудно да се изслушваме внимателно и да разбираме това което се казва. Нямам предложение да се взимат пари от някъде и да се дават някъде другаде. Да, има и аз го констатирах, че има противопоставяне на спорта и на всички останали. Но не съм правила предложение да се взимат пари. Констатирах, че има противопоставяне. Не знам от какво сте изненадани? Аз нямам предложение да се взимат пари и да се местят. Чул ли е някой да съм казала тези 108 000лв. да бъдат намалени на 50 000лв.?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А какво казахте?

К.Спирова: Казах, че има противопоставяне. Вие чухте ли да имам предложение за промяна на така разпределените средства? Имаме констатация и казах защо няма да подкрепя бюджета, но нямам предложение за промяна.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Всички предложения ще ги подложа на гласуване. Васил Сяров и Красимир Иванов.

В.Сяров: Има предложение от Кмета на село Устрем в приложение 7А- поименен списък собствени средства в позиция 11.2. закупуване на компютър, мултифункционално устройство и камера за видеонаблюдение за нуждите на Кметство село Устрем – 2 500лв. Да стане – закупуване на компютър, мултифункционално устройство – 1 500лв. Да отпадне камерата, а с останалите 1000лв.да се създаде т.11.3.смяна на дограмата на прозореца на сградата на кметството. Смяна на дограма тези 1000лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нека да бъде така както казвате, но нали разбирате, че ние минахме навсякъде и се съобразихме с желанието им.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Не, не това е само становище.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво означава становище?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Ами аз чета каквото е написано.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сега пак искам да ви върна в основни ремонти, строителство.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Само Красимир Иванов искаше думата. Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Тука нещата малко се разводниха. Коментирахме приложение №7 и от изказванията на колегите и от присъстващите разбрах, че никой не е против да се закупи и да се монтира нов котел в училището. Също така разбрах, че има и от къде другаде да се вземат тези 100 000лв. Имаме формиран резерв в бюджета, но също така понеже разбрахме какво е упражнението с тези 100 000лв., но държа да отпадне от предложението на коя комисия беше на Васил Сяров, благоустрояване на улица „Дунав“. Да си остане 133 200лв. и за закупуване, доставка и монтаж на котел тези 100 000лв., ако са 100 000лв. защото това е много относително аз мога да кажа дайте да дадем 300 000лв. ама дали ще е така. Да го вземем от резерва. Искам да кажа резерв нямаме ли?/шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Моля за тишина! Госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Преходния остатък това са капиталовите разходи целеви които не бяха усвоени в края на годината. Средствата се осигуриха от бюджета и текущи ремонти които също средствата….. Всичко е целеви средства. Резерв няма тази година.

Кр.Иванов: Така. Значи излизаме в почивка… Предлагам да излезем в почивка и да се разберем от къде ще намерим тези 100 000лв.като оставим улица „Дунав“ за ремонт.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Нека да чуем и главния счетоводител и тогава ако трябва ще дам почивка. Главния счетоводител искаше думата за разяснение.

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Да вкарваме 100 000лв. за котел някой направил ли си е труда да провери колко струва този котел, защото аз ще ви кажа така. СОУ преди две години купиха котел 32 000лв.и 2000лв. помпената група. Значи дайте да говорим с точните цифри! Всичко да, с доставка и монтаж.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Приключихте ли? Добре. Имаше искане, ако няма….

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Връщам се и към промяната на улиците. Това е труда на ТСУС два месеца. Взимане на оферти, количествено стойностни сметки, остойностени цени, каква е количествено стойностната сметка. Ние сега в момента гледаме улицата като парче. Ама срещу нея няма количествено стойностна сметка. Ако тръгнем да правим КСС-та какво ще излезе, дали ще излезе десето хиляди? И тогава всичко се рушка. /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Заместник кмета искаше Хари Мочев.

Х.Мочев-Зам.Кмет на община Тополовград: Точно в подкрепа на това което каза главния счетоводител беше изградена група която разговаряше с кметовете по селата. Каквото предложиха кметовете това се случи. Ние друго не сме предлагали, това което те казаха. А сега виждам някаква промяна. А всичко това, да не се повтарям е свързано с много труд остойностяване, оразмеряване и така нататък.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Господин Стоянов.

Н.Стоянов: По отношение на изказването на господин Киров за сметката в СОУ така нареченото котелно обзавеждане, така или иначе процедурата се извършва от община Тополовград и ето и госпожа Атанасова няма да е трагедия, ако иска и 20 000лв. да струва. Останалите средства пак ще си влезнат в общината за другите неща улици и т.н.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Стоянов, защо да отделяме средства от капиталови след като самото училище „Св. Св. Кирил и Методий“ имат преходен остатък 117, 120 000лв. Ако ми обясните, дайте ми нещо…..

Н.Стоянов: Предвид обстановката налага се има компютърни конфигурации неща…./шум в залата не се чува/

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Тази година те също ще имат допълнително средства които ще получат. Освен това нищо не пречи да кандидатстват пред Министъра на образованието който да им даде целеви средства. Нека да кандидатстват, ако не им даде Министъра допълнително средства тогава го взимайте това решение.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Само искам да кажа и аз нещо. Значи по отношение на този котел мисля, че и до Общински съвет имаше една докладна от директорката на училището. Аз се свързах с нея, по нейни думи предавам значи тя казва, че е идвала тука в общинска администрация и се е срещнала с господин Трифонов, той може да потвърди или да отрече в което са направили някаква сметка където излиза между 100 и 114 000лв. за доставка и монтаж на котела. Ако не е така не знам….ще ви дам думата. Това е което аз знам по въпроса, защото аз се свързах и обясних, че предложенията по отношение на бюджета единствено, че бюджет се внася от Кмет на общината. Но аз се свързах с нея и тя това ми обясни директорката на училището. По отношение на този преходен остатък аз също попитах тогава, тя ми каза директорката ние имаме, не попитах за размера който тука го коментираме каза, че тези средства които са в преходен остатък те са необходими за учебния процес на училището там за някакви ремонти които следва текущи ли не знам какви ремонти следва да се извършват. Това са нейни думи което при разговор с нея когато съм разговарял. И каза, че е идвала и се е свързала със заместник Кмета. Така, че аз ще ви дам думата вие какво сте говорили, изобщо дали сте говорили на тази тема.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община ТополовградГоворил съм на тези тема и аз я извиках, защото изисках точно за какво точно им трябва този преходен остатък който остава. По същия начин и обясних и то в присъствието на госпожа Пулева, че имаме създадена практика, имаме начин как да се процедира понеже знаете, че ако тези средства които са делегирани трябва да се използват от училището по реда на обявяване…./ не се разбира/ И за това исках да ми предостави една справка за какво всъщност иска да използва този преходен остатък и къде вижда, че ни и стигат. След като и предоставих справка от нашите финанси, накарах главния счетоводител и и казах, че в рамките на тези прословути 120 000лв. спокойно може всички….и текущи ремонти, плащания за лекторски плюс и котел да бъдат реализирани за сметка на държавата която предоставя субсидията. Ние не сме казали, че не можем и….аз не знам госпожа Атанасова може да каже ние имаме готов проект за началното училище за изцяло нов основен ремонт на сградния фонд. Имаме проект, нищо не пречи и те да си кандидатстват. Но аз и казах и за това я извиках защото пак ви казвам дадохме една противоречива практика. Накарах ме СОУ от техния преходен остатък те процедираха по този начин. Парите които държавата отпуща Министъра им ги разреши, влязоха си в процедура директора си влезе за тези средства. Те си ги обявиха, прекараха си ги, намериха си изпълнител и си го направиха.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По същия начин закупиха и автомобил.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: За това помолих да направим аналог за да … ама едните казват ама ние сме прекарани защото един път вие получавате държавна субсидия и я икономисвате и още веднъж общината ви финансира. Аз нямам нищо против да го направим, ако наистина имаме възможност да дадем, но всички се убедихте, че ги няма. Общината има и други социални дейности където тези капиталови наистина могат да се насочат и да бъдат по-ефективни. Аз не виждам причина тези средства които са от преходния остатък те ще им си останат да не говорим, че тази година им са увеличени субсидиите на всички училища. Този остатък плюс още отгоре защото има завишение на субсидията. Така, че аз не виждам никакво притеснение на директора да се справи с всичко това което като разход го искат плюс подмяна на котела. Господин Киров ви каза колко струва един котел…..

Пл.Минчев – Председател ОбС: Като сума коментирахте ли, някаква приблизителна?

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Да и изискахме да видим долу горе какви оферти….

Пл.Минчев – Председател ОбС: А доближава ли се до тази която ние коментираме…/шум в залата/

К.Спирова: Има процедурно предложение за почивка.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Ако има някакви предложения да се осмислят. Ще дам почивка и тогава вече да преминем евентуално ако няма други желаещи за изказване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Предложението е да не се пипа улица „Дунав“.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Добре. Значи давам десет минути почивка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Никой не слуша госпожа Катя Господинова какво казва. Общински съвет и Общинска администрация да се хванат ръка за ръка. Ние се хващаме само за гушите.

 

10 минути почивка.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. В момента сме на Т.3. Кворума е 16 общински съветника. Имаме законово основание да заседаваме. Иска ли някой думата по Т.3? Кмета на общината има думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За да не бъдем баснословни тази година се отпускат 190 000лв. ли господин Трифонов? 190 000лв. ли бяха допълнителните които се отпускат на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ С тези 117 000 те ще станат в края на годината какъв преходен остатък ако можем да го сметнем? 300 000лв. и отгоре. Защо да не си закупят този котел?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, ако сте приключили господин Иванов иска думата.

Кр.Иванов: Сега. Тази сума 100 000лв. явно е формирана на коляно. Не почива на никакви било технически, било строителни данни. При направената консултация с тези които се занимават със паражийски истории които са работили на територията на община Тополовград значи грубо казаха, че 50 000лв.ще можем да стигнем със ремонт и доставка на котел. Тази сума е силно завишена, двойно е завишена да предположим. Ние тука формирахме от излишъка от остатъка към 300 000лв.са получили училището. Ще има пари било за ремонти…, плюс това ремонтите ги извършва общината. Кой направи тоалетните в училището? Атанасова?

Кр.Атанасова,нач.отдел „ППУТ“: Общината.

Кр.Иванов: Общината. Площадки. Така, че те са силно облекчени. Плюс това може да се ползват и…, общината може да поеме ангажимент да се свържи лично с Министъра понеже той е както помните е… какъв е на Тополовград? Почетен гражданин. Говоря сериозно и винаги човека се е отзовавал на нашите… така е! Така, че общината общинска администрация може да поеме ангажимент да извърши един контакт и да се види дали ще бъдат одобрени тези 50 000лв.за котел от Министъра. Като си остане улица „Дунав“. Аз не знам как сте вземали тука Българска поляна – изграждане на подпорна стена, не някаква улица. А улица „Сакарска“. Някой знае ли къде е тази улица „Сакарска“?

В.Сяров: Знаем я къде е.

Кр.Иванов: Къде е?

В.Сяров: Към гробищата. Тя е една от най-основните улици в Българска поляна. Българска поляна имаше 260 000лв. налети в продължение на осем години, а тази улица не е направена. Тя е със бордюри, с чакъл и трябва само да се асфалтира.

Кр.Иванов: А „Христо Ботев“ улицата знаете ли я?

В.Сяров: Знаем я от мостчето наляво. /шум в залата/ Хлябово?

Кр.Иванов: Хлябово какво? Значи Хлябово тъй и тъй засегнахме тука този въпрос. Хлябово последните два мандата са направени две улици. Направих си труда преди да коментираме бюджета, Устрем колко улици са направени? Осем улици за два мандата. Осем улици са направени. В Мрамор също много улици са направени. Тази улица кой живее там бе? “Максим Горки „не е ли вашата улица?

Св.Михайлова: Да. /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние я закърпвахме миналата година. Улица „Максим Горки“ миналата година я правихме и е в добро състояние.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Нека да изслушаме Красимир Иванов!

Кр.Иванов: За това предлагам най-голямото перо е значи 133 000лв., най-фрапиращата улица „Дунав“ да си остане като котела ще остане 50 000лв. стойността на котела да се вземат от резерва, от излишъка на….

В.Сяров: От улицата в Хлябово.

Кр.Иванов: От където искате я взимайте бе! Защо си мислиш, че мене ме вълнува. Вие трябва да се вълнувате! Вие ви предстоят избори. Какво ще им обясните на тези хора от улица „Дунав“?

Ат.Анастасов: Чакай, чакай ти какво ще обясняваш? /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: В момента сме на Т.3, а не на избори. Ако Красимир Иванов е приключил Наско Стоянов искаше думата.

Н.Стоянов: първо не можем да вземем господин Трифонов от…/не се чува/. Като вземе да управлява училището може тогава да разчитаме на това което казвате. Има си друг човек който го управлява. После да не слагаме пак каруцата пред коня, защото става въпрос за училище и за деца. Достатъчно се е наляло всичко друго може да почака малко. Никой няма против нищо това са средствата. После ето говорихме и с госпожа Атанасова, нека като е 30 000лв. котела или колкото твърди господин Киров това което остане ще се трансформира и всичко ще е нормално. Никой не е казал йок. Но да излизаме със тези компетенции които няма как да ги приема за миродавни няма смисъл да ги коментираме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В този ред на мисли господин Стоянов само трябва да ви кажа, че докато не се предостави проекта пред Министерството няма да бъдат отпуснати средствата за капиталови. Така, че ако изпуснем срок нещо ще чакаме закона.

Н.Стоянов: Аз мисля, че общинска администрация ще се справи прекрасно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Мисля, съществувам, незнам.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така. Други изказвания има ли? Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов-Зам.Кмет на община Тополовград: Не е нормално за мен когато общината се гърчи в недостиг и дефицит във всички други дейности някъде да си има формиран излишък който не е мръднал. Ето само за справка ето продължава училището да има 120 000лв. преходен остатък тоест готови пари които си стоят и никой не ги пипа. С никаква гаранция, че дори ще бъдат усвоени до края на годината това мога да го твърдя. Хайде сега естествено аз не мога да кажа, че до края на годината…., но факт е, че едни пари които са готови и не оперираме с тях. А в същия момент се чудим как от нищото да извадим нищо и да го прибавим към нещо. Няма как да стане. Аз мисля, че можем да се обединим около това. Аз нямам нищо против разбира се, че аз ще съм първия който съм за образованието. Но аз недоумявам когато имаме едно училище на двеста метра което добре оперира със пари СОУ-то. Извикайте директорката и я питайте. Там няма остатъци и всичко е добре окей. А когато имаме тука формиран излишък казваме дай да го държим. За какво, за къде да го стискаме и да го държим и да кажем колко сме икономични и да го увеличим в края на годината. Или да го използваме този излишък още повече, че аз бях свидетел когато Кмета говори с Министъра на образованието и той каза: Директорката на началното да ми напише едно писмо и да поиска котел. Еми сега пак се повтаряме. Само за пример ви давам. Аз нямам нищо напротив нека да се изпълни, но не е нормално когато имаме от една страна излишък, а от другата недофинансирани дейности ние да мислим от къде да вземем.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Просто трябваше да се пусне една докладна от директора на училището за да могат да се отпуснат тези средства. Това, че не е пусната докладната не означава, че общинска администрация не мисли за децата и училищата.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Други желаещи по Т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени и преминаваме в процедура на гласуване. Преди да изчета правните основания имаме предложения от Кмета на Общината които ще се гласуват първо и от там нататък имаме други предложения в зависимост дали ще се приемат или не. Прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване. Гласуването е поименно.

   На основание чл.52,ал.1, и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка със разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г., ПМС №408/23.12.2020год. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2021год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

По т.1 нямаме предложения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3. Първото решение имахме предложения. Едното е на вносителя което е във вида в който е предоставен и него подлагам на гласуване. А след това в зависимост от гласуването ще подложа или не следващото предложение. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на иманата. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 10 “въздържал се”/.

Кворума е 9 общински съветника.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В предвид, че това решение не се приема преминаваме към предложението което изходи от комисията по устройство на територията. Първия проект аз ще ви го изчета който следва да го гласуваме промяна в Приложение №7. Аз ще ви го изчета тъй като съгласно Правилника след като имаме ново решение или промяна следва да го изчета. Така първото решение което ще го подложа на гласуване.

Приложение №7 стр.41

III. Приема направените изменения в Приложение №7 – А. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – целеви средства по ЗДБРБ 2021г.,както следва:

  1. 4.II.СТРОИТЕЛСТВО – основни ремонти

–      в позиция 1 отпада „Благоустрояване на ул.“Дунав“ в гл.Тополовтрад – 133 200лв.

–      в позиция 17 отпада „Благоустрояване на ул.“Хр.Ботев“ в с. Бълг.поляна“ етап 1 – 14 200лв.

–      в позиция 18 отпада „Изграждане на подпорна стена пред кметството „Бълг.поляна“ – 3 900лв.

–      в позиция 20 отпада „Благоустрояване на общински път в индустриална зона в гр.Тополовград“ – 15 000лв.

  1. 2.II. СТРОИТЕЛСТВО – основни ремонти става:

–      Позиция 1 „Благоустрояване на ул.“Максим Горки“ с.Мрамор – 12 000лв.

–      Позиция 17 „Благоустрояване на ул.“Сакарска“ с. Бълг.поляна“ – 18 100лв.

–      Позиция 18 „Благоустрояване на ул.“Георги Бенковски“ с.Синапово – 12 000лв.

–      Позиция 20 „Благоустрояване на ул.“Ален мак“ с.Устрем – 18 000лв.

–      Нова позиция 21 „Благоустрояване на ул.“Младост“ с.Устрем – 6 200лв.

  1. 3.IV. ДМА

–      Създава се позиция 3. Доставка и монтаж котел за НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Тополовград – 100.000лв.

 

Това е предложението за гласуване. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

”против” и “въздържал се”/.

Кворума е 9 общински съветника.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предвид на това решение което се приема предлага на гласуване предложеното…. Да, имате право на отрицателен вот.

К.Стойчев: Благодаря, ако разрешите. Уважаеми колеги гласувах „против“ не защото съм по принцип против тези мероприятия, а защото причина №1 не може последния момент да се внасят обекти без обследване и без количествено стойностна сметка имайки предвид тези улици за благоустрояване. Какво благоустрояване за 6 200лв., за 18 000лв. нищо не е споменато. Абсолютно нищо. Другата причина ясно беше казано, че се създава прецедент. Не можем да даваме 100.000лв. на институция която е на делегиран държавен бюджет. Това е някакво…. Благодаря ви!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дами и господа общински съветници, правим някакви глупости и ако трябва да ви изчета какви глупости правим. Госпожа Семерджиева е права и ако трябва да ви зачета какви глупости правим.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, в процедура на гласуване сме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В процедура на гласуване сме ама правим уникални глупости.

Пл.Минчев – Председател ОбС: В процедура на гласуване сме.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Това което направихте не е правилно. Точка 2.1….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Чакай, нали т.2.1. ще я подлагам на гласуване. Ето тя е дадена. Госпожо Семерджиева заповядайте си на мястото и слушайте какво гласуваме. Следващия проект за решение който ще го подложа на гласуване т.2.1. което е т.2 става. Проекто решение под №2 което е 2.1.- Одобрява разпределението на целева субсидия капиталови разходи…, значи вкл. За проектиране, изграждане и основен ремонт на улици в размер на 433 300лв. и придобиване на ДМА в размер на 140 000лв. съгласно Приложение №7, част А Капиталови разходи – целеви средства.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Значи 6 200лв. от това което е най-отдолу записано това е текущ ремонт.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи пише благоустрояване на улица….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали много четем бюджета защото.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 със съответното изменение в т.2.1. което го изчетох. Т.2.2. остава същото, а т.2.1. така както ви го изчетох се променя. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

”против” и “въздържал се”/.

Кворума е 9 общински съветника.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващия проект за решение, а именно подлагам на гласуване предложения проект под №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №8 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №9 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №10 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №11 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №12 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №13 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №14 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №15 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №16 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №17 от ДЗ №3 от дневния ред. Тук имаме два проекта за гласуване. Единия проект е така както го е предложил Кмета на Общината. Имахме и друго предложение от Васил Сяров който след целия текст който е се добавя – след решение на Общински съвет. Длъжен съм по реда на постъпване да подложа първо на Кмета така както е предоставен със решенията на бюджета, тоест без след решение на Общински съвет. Тоест гласуваме текста който е предложен от Кмета на Общината. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №17 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 общински съветника.

 

Предвид на неприемане на това решение подлагам предложението за решение което беше предложено от Васил Сяров, а именно изчитам го: Дава съгласие Кметът на общината, по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021год, да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, също поименно определени като обекти в размер на 114 300лв. /т.ч.III от раздел А на приложение №7/, след решение на Общински съвет – Тополовград. Това е проекта за решение.

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Кога ще е туй решение?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Моля? В процедура на гласуване сме не съм ви дал думата. Започвам изчитане на иманата. /шум в залата/ Моля за тишина! Моля за тишина! Два часа обсъждахме. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Имате думата.

Кр.Иванов: Моят опит който е от 13,14 годишен тука за пръв път срещам хора които стоят срещу мен които не знаят за какво става въпрос. Чисто и просто ей така да си угодят на някакво его и на някакви лични интереси. Гласуват дали партийно, дали е така на пук и спират по този начин развитието на Общината. Сега няма да имаме бюджет няма, няма. Кой ще страда? Хубавото на цялата история, че тази камера тука снима всички нас, всички наши изказвания и хората след един месец ще преценят дали сме били ние прави или вие сте били грешни. Благодаря ви!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така. Преминаваме към следващия проект за решение, а именно предложение за решение по т.18 от ДЗ №3 от дневния ред. Там имахме също два проекта за решение. Имаме проект който съм длъжен да го предложа за гласуване това е проекта на Кмета на общината така както е изписан без никакви добавки. Подлагам на гласуване предложения проект за решение под №18 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Кворума е 9 общински съветника.

 

Подлагам следващото предложение което се е предложи, а именно: т.18. Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми след решение на Общински съвет – Тополовград. Като 18.1.,18.2. и 18.3. са същите. Подлагам предложения проект за решение под №18 с така направеното допълнение. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №19 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №20 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С това решение се изчерпва Т.3 и преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за момент искам да попитам уважаемите общински съветници какво ще обяснят на нашите съграждани от община Тополовград т.13 съгласно Приложение №9 вие не приехте приходно разходния план сметка за дейност чистота за 2021 година. Как ще чистим община Тополовград и как ще събираме отпадъците и как ще бъдат извозвани? Ще ми отговори ли някой?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да, както и преди. Както и преди! Значи това, че не е приета тази точка не означава, че не следва да се направи едно читаво и законосъобразно и целесъобразно разходване на тези средства. Те са гласувани с бюджета, а тук утвърждаваме само списъка. Нали на който не му е ясно да е прочел решението.

Кр.Иванов: На теб какво ти е ясно бе?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така. Дебатите са до тук! Точката приключи. Приключихме точката на точка четири сме. Не съм ви дал думата. /шум в залата/. Моля за тишина! В момента сме на т.4 и ако някой иска да вземе отношение по т.4 ще му дам думата.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: По т.3….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Госпожо Семерджиева, дадох достатъчно два часа по бюджета. Имаше направени достатъчно по бюджета. Така на т.4 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Втора комисия гледала ли е?

К.Спирова: Да, съгласни сме с така предложените решения.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: 3 „за“ и 1 „против“.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз ще взема отношение. Вместо мен ще говори госпожа Хлебарова. Госпожо Хлебарова!

Пл.Минчев – Председател ОбС: Точка 4.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Т.4, т.10 може по всяко време да искам думата.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Дами и господа исках да се включа преди точка четири, но не успях и за това помолих Кмета да поиска думата. Не искам да говоря по точка четири…

Пл.Минчев – Председател ОбС: Сега съм дал думата по т.4., госпожо Хлебарова! Не съм ви дал думата и не знам в качеството си…. Не сте служител на общинска администрация. Кмета поиска думата по точка четири. Има си процедура която ние следваме./шум в залата/ Достатъчно дадохме, обсъждахме за бюджета.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие не дадохте думата на никой бе господин Председател!

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Както ние проявяваме уважение към вас така вие искам да проявявате уважение към Общинска администрация. Не може ние като ученички да искаме думата десет пъти….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Казах, че думата по т.3 е изчерпана. На т.4 ви давам думата. Давам почивка пет минути да се успокоят страстите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттеглям всички докладни.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Ама много е лесно да дадете почивка.., защото вие не може да чуете нашето мнение за това ли давате почивка? И ще държим ръка пет часа за да ни видите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Приключи сесията! /шум в залата/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Почивка. Кмета каза, че си оттегля докладните ние продължаваме. Два часа обсъждаме бюджет. Не може повече да обсъждаме. А Секретаря на общината господин Атанасов, аз ще обърна към камерата трябваше да осъществи избор на Председател на Общински съвет. Къде беше Секретаря на Общината? Ето аз позволявам се да се обърна към хората които ни наблюдават. Къде беше Секретаря на Общината? Два часа обсъждахме бюджета, процедура на гласуване, четвърта точка. Те искат да се върнем за решения които вече са взети от Общинския съвет. Единствено от тук нататък има контролни институции които следва да ни проверят решенията да ли правилни, целесъобразни, законосъобразни. От там нататък това са институциите които могат да кажат. Така, че това което тука искаха да го създадат това е изобщо не е по Правилник и не е съгласно изискванията на Закона. И питам Секретаря да ми отговори къде беше когато трябваше да се осъществи избор? Или Секретаря искаше определен кандидат който да бъде предложен. Това ли е мотива? Тя трябва да организира провеждането. И мисля, че вашата камера засне всичко. Надявам се, че на всички които искаха да вземат отношение по бюджета на община Тополовград съм дал думата. Точка четири от дневния ред продължаваме! Така, че следваме Правилника. Това мога да кажа на хората които наблюдават съответно в социалната мрежа.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, продължаваме на т.4 сме. Комисиите докладваха. Аз само мога да кажа, че да се запише в Протокола, че когато се изпълнява една длъжност Председател на Общинския съвет следва когато си поел ангажимент в дадена комисия, само за Протокола кворума е десет общински съветника. Продължаваме заседанието на Общински съвет. Докладната е внесена от аз съм вносител. После ще обсъждаме за докладните на Кмета на общината, защото имаме още от общински съветник. Искам да кажа, че има които са подписани последствие следващата докладна записка и един от членовете и изнесоха как да кажа цялата тежест за този избор за съдебни заседатели и за мен е недопустимо и считам, че не е от поведението на общински съветник който е заемал длъжност Председател на Общински съвет неговото отношение. Така, това мога да кажа. Ако нямате нищо преминаваме в процедура на гласуване. Няма желаещи да вземат отношение по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Само за Протокола в момента от секретарката Гинка Саламурова постъпи от Кмета на общината Божин Божинов – долуподписания Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград заявявам, че оттеглям докладни от Т.6 до Т.20 от дневния ред на Заседание на ОбС на 26.02.2021 година, 13.00 часа, Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград. Това ще влезе в Протокола към Заседанието на ОбС – Тополовград и после ще го обсъждаме какви задължения и кой какви задължения има. Да се приложи към Протокола. На точка пет сме комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска.

К.Спирова: Тоест той оттегля „Питания и отговори на питания ли?“

Пл.Минчев – Председател ОбС: Не, не знам. Всичко до т.20. После ще обсъждаме да не нарушаваме процедурата. После ще минем на докладните на писмото което е представено. Молбата ми е такава. На точка пет сме. Комисиите за становища.

В.Сяров: Първа допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Втора?

К.Спирова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Четвърта комисия?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли?

К.Спирова: Конфликт на интереси аз няма да гласувам.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Аз също обявявам с оглед, че съм адвокат по наказателни дела и кворума става осем съветника. Обикновено мнозинство тоест решението се гласува с обикновено мнозинство. Двама няма да гласуват това следва да се отрази в Протокола, че Пламен Минчев и Кера Спирова няма да гласуват по т.5 от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред? Няма.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а,ал.4 от Закона за съдебната власт, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 8 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 8 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 8 общински съветници, от които 8“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

 

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към, другите точки. Да, господин Батчев.

М.Батчев: Аз искам да попитам не е ли възможно да вземем решение по това писмо което е дал Кмета има важни точки които трябва да се вземат. Например по т.14 – създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Тополовград…./не се разбира/ Пасища и мери има, за масов спорт има….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи посочва, заявявам, че оттеглям доклани, не докладни от Т.6 до Т.20 от дневния ред. Само, че контрола, ние осъществяваме контрола. Така е записано, ето ви го, ако искате да се запознаете.

М.Батчев: Предния път напусна на тази точка питанията и сега пак. Нямаме право да питаме и да искаме отговори на питания така ли?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Спирова искаш ли думата?

К.Спирова: Да, да. На т.9 вносител е Хараламби Севов Мочев, т.10 е вносител Хараламби Севов Мочев, т.11 е вносител Хараламби Севов Мочев. Т.17 не може да я оттегли защото вносител е Васил Иванов Сяров, на т.18 вносител е Антоанета Палазова. Аз не мога да разбера един път те го подписват него като го няма и изпълняват функция на Кмет. Той в качеството си на едноличен собственик на общината ли е и неправомерно оттегля и прави изказвания от името на другите.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи аз мога да кажа, ако искате мога да ви дам да се запознаете и искам да се отрази в Протокола, че по искане на съветниците аз съм предоставил да се запознаете със заявлението на Кмета на общината.

К.Спирова: В тази връзка аз моля обаче да бъде изискана информация в дните в който тези докладни са подписвани от заместник Кметовете къде е бил Кмета на Общината. В командировка ли е бил, в болнични ли е бил и какво е правил и отчет на командировачното ако е бил в командировка. Моля, нищо, че не сме в точка „Питания и отговори на питания“. Останах нарочно за да мога да си го кажа. Писмено да вземем решение с което нашите представители в различни организации каквото е Националното сдружение на общините каквото е по туризма югоизточен район където изпратихме Антоанета Палазова, ВиК – Хараламби Мочев. Всички останали които са изпратени по решение на Общинския съвет да представляват общината колко заседания са проведени на въпросните органи където са изпратени като представители, на колко са присъствали те, какви становища от името на общината са внесли. Защото тука ми се донесе едно за коментиране на бюджета на държавния, че сме изтървали пак, бил ли е Кмета на Националното сдружение на общините когато са се обсъждали държавния бюджет и какво становище е взел по въпроса за бюджета на община Тополовград. Изпратено ли е писмено искане да се защитава нещо, да не се защитава тяхната дейност като наши представители. Ако няма да ходят и няма да представляват общината моето предложение е да бъдат сменени. Защото това е едно двустранно доверие. Ние сме определили тези хора от името на Общинския съвет да изпълняват определени функции и те трябва да представят отчет пред гражданите и съответно пред нас. Тука да се правим кой е по-велик , кой е по-сърдит мисля, че е безпредметно. Не знам дали ще си подаваме ръка както каза Катя или ще се целуваме защото Кмета каза, че може да целува всички, аз не мога гнуслива съм, но държа да работя с всички. И да работим за това за което сме се избрали. Нас са ни избрали да вземаме решения по тези въпроси ние сме избрали някой да представлява общината. Длъжен е в този смисъл да даде отчетност.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи аз това щях да го съобщя в „Питания и отговори на питания“, но по отношение на „Златно зърно“ и по отношение на ВиК има представен отговор….

К.Спирова: Аз говоря за цялостния мандат и за годината.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да, аз казвам ви какво има предоставено. Това ще го обявя. Ами значи аз това което ние бяхме на точка две. Приключихме я точка две и от тук нататък трябва да ви кажа първо като юрист съм така малко затруднен, в случая преценката като съветник и общественик от поведението на от страна на общински съветници, от страна на Кмета на общината, защото това е втора поредна сесия в която той напуска. Нали ние тука не сме дошли в смисъл да се сърдим и т.н. В крайна сметка аз това го обясних и пред камерата съответно по която цяла мрежа го излъчват, че достатъчно дадох възможност считам, че не съм нарушил Правилника. Ако съм нарушил Правилника ще си понеса последствията, защото все пак това е субективно мнение. Дадох възможност да обсъждаме бюджета и то даже на дълго и на широко. Това, че на някои хора не им харесаха проектите за решения има си контролни институции които могат да обжалват, съответно и Кмета на общината може да ги обжалва решението на Общински съвет. Така, че безпредметно е втора сесия да напускаме и ние да не можем да осъществим защото много хора ме питаха защо вие….., казах ние имаме право да питаме контролни функции Кмета след като го няма. Говоря когато валя снега първия път, втория път. Сега ние няма как да го запитаме предполагам, че има въпроси в тази връзка, но за съжаление и демонстрация от страна на общинска администрация. Пак го казвам Секретаря на Общината вместо да организира, разбирам я, че иска определен кандидат да бъде който е бил Председател, но тя е длъжна да организира провеждането на…, да съдейства за организационно-техническото провеждане на това, да си го прочете в… ще иде Протокола при нея да си го прочете. Тя даже не попита мисля, че никой не попита с какво да ви съдействаме, просто се изнесе от залата което за мен не е приемливо. И обвиненията които бяха отправени към мен, че аз не съм дал думата мисля, че на всеки давам думата, но едно нещо десет пъти да го повтарят и да ни обясняват кое не е правилно тоест решение което ние сме го вземали. Решението е следното или се приема и се изпълнява или се обжалва или се търси отмяна на това решение, ако не е правилно и законосъобразно. Но да правим тука кой какво е правил и кой какво не е правил още повече, че миналата година имахме обжалване на решението в което едното решение беше предложено и то мина на съдебен контрол където съда го потвърди. Така, че от тук нататък каквото искат да си говорят общинска администрация, но следва също да имат уважението към общинските съветници. Вече сме приели точката и съгласно Правилника ние обсъждаме другата точка. Има въпроси, има питания. Кмета можеше да вземе отношение. Искаше да вземе отношение, аз щях да му дам думата, но не може Кмета да посочва от негово име да отговаря не знам колежката Хлебарова не знам каква се води юрист ли на общината, служител ли нали да отговаря след като аз не съм я допуснал. Право на Председателя е да допусне или да не допусне. В случая аз допуснах по точка четири изказвания който желае. Точка три която е приключена по Правилник нямам основание да допускам да се коментира. Дадох право на отрицателен вот така, че за мен аз седя зад моите действия който иска където иска да се оплаква поради каквито и да е законови или каквито и да е други причини. Така, до тука. Митко Батчев и преминаваме към т.15, защото за мен аз ще ги прегледам докато се изказвате и ще ги отметна….

М.Батчев: Аз по това което госпожа Спирова констатира, че не всички докладни които е посочил кмета в своето заявление не всички докладни ги е внесъл той./ не се разбира/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Да, аз в момента ги прелиствам значи стигнах до т.17, това се записва в Протокола. Васил Сяров.

В.Сяров: За мен това поведение на господин Божин Божинов и съветниците които напуснаха сесията и администрацията е меко казано безотговорно. Не може ние да казваме по път и над път, че милеем за общината и мислим за хората, а в следващия момент да оттегляме докладна за разпределяне на финансовите средства заложени в общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 година. Не може да казваме, че няма пари общината и да оттегляме докладни за продажба на урегулирани поземлени имоти в село Синапово, град Тополовград. Не може ние да казваме пак няма пари, а да оттегляме една много важна докладна за мери и пасища и ливади…

К.Спирова: Където гражданите не могат да си вземат парите.

В.Сяров: Да. Когато има срокове и те трябва да се спазват, тези пасища трябва да се разпределят да може стопаните да си ги начертаят и да си вземат субсидии и съответно да платят наем на общината. И другите докладни вече те са също важни. За мен това е едно несериозно отношение към Общинския съвет и към гражданите на община Тополовград. И стигаме до т.17. Т.17 аз съм един от вносителите, защото на предната сесия по същия начин гласува се докладната да я вкараме за разглеждане и по същия начин Кмета напусна заседанието на Общински съвет. За това сега аз и колегите Катя Господинова, Наско Стоянов и Тодор Коджаманов внасяме докладната и предлагам на господин Председателя да я разгледаме тази докладна. А сега другите докладни….

Пл.Минчев – Председател ОбС: Ами аз за това дадох защото след 4 и 5 на която напуснаха съветниците и Кмета на общината 4 и 5 точка бяхме на тях вносители съответно аз и Васил Сяров, а от там нататък за това ви дадох да видите това оттегляне така наречено оттегляне от Кмета на общината и за това направихме дебати дали какво следва да предприемем от тук нататък. Значи до колкото така

от изказванията тези докладни които са предвидени и бяха включени в дневния ред

искам само да кажа, че не са, че нямат тъй като Протокола ще бъде качен на сайта не е по наша вина. Просто хората да не бъдат заблуждавани, че по някакъв начин Общинския съвет, напротив Общинският съвет е готов да разгледа докладната пасища, мери и другите докладни които касаят хора от общината. Но в случая при това положение при което Кмета на общината го направи писмено, аз му благодаря за което, че го направи писмено нали защото той ще си влезе в Протокола за мен и съветниците на които дадох за изказвания, защото ние имаме материал нали да следваме процедурата и Правилника трябваше аз да взема мнението нали по кои точки да продължим. За мен също мнението се потвърди и моето мнение, че трябва тези точки които са посочени, че се оттеглят следва да ги прескочим тях и да преминем към т.17. Но пак искам да подчертая, това ще бъде записано в Протокола, че ние не отказваме да гледаме тези докладни. Ние сме на линия и сме готови да ги разгледаме на заседание на Общински съвет и включени в дневния ред, разгледани от постоянните комисии така както са правилата. С оглед на това мое изявление и с оглед на вашите становища преминаваме към,

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи това беше във връзка да спазим Правилника и Протокола във връзка с това заявление което беше представено в заседанието от секретарката на Кмета на общината. Сета на т.17 сме. Комисиите са я гледали докладната. Господин Сяров обясни защо е внесена докладната. Пак на предходната сесия пак по същия начин Кмета на общината напусна сесията поради незнайно каква причина беше засегнат не знам от какво и как, нали това поведени аз също не мога да си го обясня, трябва да бъде отговорно поведение нали не само да пишем по медиите колко мислим за хората и колко сме лоши ние съветниците. Ето ние сме готови и го заявяваме съветниците, че ние сме готови да разгледаме докладните записки. Но при наличие, че ги оттегля няма как да бъдат разгледани. И се връщам на тази докладна записка в която изпадаме в същата ситуация която беше, даже и не беше оттеглена, а ми просто Кмета на общината напусна и ние се чудихме какво да правим тъй като тя беше в процес на разискване. И съветниците се принудиха да я внесат така както беше внесена от Кмета на общината. Така, че аз от тука давам думата на комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия допуска докладната.

К.Спирова: Ние нашата комисия не сме я гледали.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Четвърта?

Св.Михайлова: Допуска.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз няма да гласувам в конфликт на интереси съм. Искам да заявя това което казах и миналия път. Значи собственика Димитър Крумов Василев е внесъл искане за отпадане на…./ не се чува/. Дали ще бъде одобрено предложението му или няма да бъде одобрено, вече е въпрос на време от главния архитект на общината. Така, че конкурирането на две взаимно не допустимия, аз поканих Елена Николова в комисията във втора комисия тя каза, че е внесено искане от Димитър Крумов за отпадане на ПУП-па. Ако ние вземем решение по тази докладна аз казвам, че ще я атакувам въпросното решение като недопустимо тъй като е започнала процедура по отпадане на предвижданията на подробния устройствен план. Не заплашвам просто казвам защо съм и в конфликт на интереси в конкретната ситуация. И за това и на комисията постоянната попитах съгласувана ли е докладната с общината. Изпратено ли е на Кмета и постъпило ли е становище някакво от него?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Мога да ви кажа, че докладната е изпратена на Кмета на общината още същия ден когато е включена. Съответно аз съм я изпратил и със съответно с искане да ми бъдат предоставени оригинални заверени копия на документите и съответно нали ако реши да вземе аз съответно не мога да го карам или по някакъв начин да го задължавам да вземе отношение. А говорих с отдел, началника на отдела тя ми каза ами каквото сте решили, но държи на нейното становище което е приложено. Каза не е необходимо друго становище има становище което е по отчуждаване на имота. Така. Аз искам да кажа, че докладната е едно към едно с това което е внесено от общинска администрация така, че от там нататък ние нищо повече не правим, а един вид това нещо което Кмета не го направи тоест неговото излизане и пак казвам без да каже оттегляли не оттегляли докладната, докладната беше в той господин Сяров го каза това беше причината да не…, така, че ние нищо не сме променили. В смисъл те не са променили и ние общински съвет няма някакво аз ще попитам има ли някакво предложение или други ако няма в този вариант. И вече общинска администрация следва да се…. Закона за устройство на територията от там нататък всички правила законови и за процедурата. А всеки контролен орган който ни контролира нас ако имат някакви съображения може да атакува решението както и всяко заинтересовано лице което установи правен интерес може да атакува решението. Но пак искам да кажа, че това не е самоцелно решение на Общински съвет. Ние на база на тяхна експертиза, в смисъл те са възприели изцяло това което е написано от общинска администрация. Имаме в общинска администрация има специалисти, има хора които са със съответното образование. Ние нямаме хора със съответното образование, те са го внесли това и така, че общинските съветници следват тяхното становище, тяхната експертиза.

К.Спирова: Само ако мога да вметна. В този случай в такъв вид докладната беше оттеглена от Кмета на общината предния път. Едно към едно докладната беше оттеглена.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Не, не докладната не. Значи само да кажа за Протокола, че Кмета излезе като нищо не се… Аз за Протокола ще го проверим, но

К.Спирова: Напротив попитах…той каза: Ако оттегля докладната и оттеглям. Това тука са две различни неща.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Това искам да кажа, че нямаше изрично оттегляне. Мисля, че достатъчно разисквания имаше и искам да кажа, че това не е самоцел на съветниците. Това е на база от експерти които са от общинска администрация и беше редно да чуем и становището на Кмета. Има ли желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред? Няма. Приемам, че разискванията по т.17 приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 от ЗОС и чл.205,т.1 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 9 общински съветници, от които 9 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на Т.17 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Пл.Минчев – Председател ОбС: Макар, че Кмета каза, че т.18 я оттегля. Точка осемнадесет няма как да я оттегли защото тя е по Правилник. „Контрол по изпълнение на взети решения“. И в тази връзка искам да кажа нещо което не се обсъждаше по контрола. Значи в началото на годината мога да ви кажа, че за миналата година Кмета на общината следва да внесе два пъти отчет пред общинските съветници във връзка с контрола по изпълнение на взети решения. Значи при справката която се установи Кмета на общината е внесъл един отчет и съответно осъществен контрол по взети решения, а в деловодството на Общински съвет се входира един отчет който беше за стар период. Значи това искам да го отбележа така да го отбележа защото това се чете от съответните институции и инстанции, че ни се внесе един отчет който беше за стар период в който Общинския съвет говоря за 2019 година, а ние трябваше да приемем втори отчет за 2020 година. Тези ръкопляскания които бяха на общинска администрация бяха много добри, но тези ръкопляскания трябваше тогава ние да ръкопляскаме на този отчет. Но със цел нали да запазим добрия тон, аз съответно Председателския съвет беше запознат и така може би съветниците да запазим добрия тон със така наречената подадена ръка и ние не повдигнахме въпроса как може да ни бъде внесен стар отчет. Значи този отчет трябваше да каже кой го е изготвил и кой го е дал на Кмета на общината да го подпише. Нали, да си види служителите, а не само да стигнем до ръкопляскания, много лесно е да се ръкопляска. Съжалявам, че го няма Иван Атанасов с камерата да заснеме да му го предоставя отчета подписан от Кмета на общината. Позволявам си на тази точка „Контрол по изпълнение на взети решения“, защото Общинския съвет контролира решенията които е взел, контролира и Кмета какви актове е издал съответно. И там има друга процедура която трябва да бъде спазена. Сега дали е спазена или не има се така доста…. Гледам, че и юриста присъства. Не знам юрист на общината на граждански или на трудов договор тепърва може би ще се разбира какво е и как е. Но това ми направи впечатление и аз съм длъжен да запозная защото след ръкопляскания трябва да има и как да кажа едно свършване на работата както трябва. Защото да действително всеки който работи допуска грешка, но за мен този отчет който беше ни предоставен в Общински съвет в деловодството от там нататък оставам извода за вас и за това го повдигам въпроса защото така се получи, че видите ли недоволните от нашата работа и пак казвам, че Общински съвет всеки съветник може да изрази своят вот с гласуване. От там нататък съда е институцията която ще каже дали сме прави или не. Може и да сбъркаме, никой не е казал, че може и да сме прави и за това има контрол който осъществява. И съда ще ни каже къде сме сбъркали и ако действително имаме някаква грешка ние ще си я оправим както бяха и предложенията за бюджета. Противопоставиха се улици и граждани срещу родители, деца, котел и т.н. за училището което мисля, че така разговора ни дебатите ни бяха в насока, че средствата бяха оскъдни и се чудихме как да ги разпределим. Ако по тази точка…, да господин Сяров

В.Сяров: По „Контрол по изпълнение на взети решения“ на Кмета на общината му е вменено на основание по ЗМСМА чл.44,ал.11,т.18 – Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. Аз искам да попитам от началото на мандата до сега има ли такива изпратени актове, както договори, изменение, допълнение изпълнение на актове на Общински съвет.

Пл.Минчев – Председател ОбС: Така, значи за периода който аз съм бил временно изпълняващ длъжността Председател има само такива със заповеди които са изпратени от Кмета на общината. Договори, но можем да направим справка и ще ви дадем като направим справката, но договори така нали по памет… Справката е най-миродавното което ще се извърши. Договори мисля, че нямаме приложени договори, ако не се бъркам. Ще направим проверка и съответно ще ви предоставим информацията. Но пак искам да кажа, че този контрол освен, че се дава два пъти годишно отчет по тези решения това не означава, че периодически тази точка не се включва и че ние по тази точка ние не можем да извършваме контрол. Като не са ни дали някакъв контрол не са го внесли писмено не означава, че не можем да контролираме. Работата на Общинския съвет е да контролира на база на негови решения. Още повече, че Общинския съвет ако не бъдат качени по някакъв начин да бъдат сезирани заповед която е издадена от Кмета на общината в определен срок който е посочен в ЗМСМА Общинския съвет има право да отменя актове. Както и Кмета има право да атакува нашите решения пред съда. Също ние можем да ги отменяме и съответно той да ги атакува пред съда. Значи законодателя е предвидил тази форма. Предвид на практиката която се осъществяваше до сега аз не си спомням да е имало такъв случай, но считам, че от тук нататък следва Общинския съвет с оглед поведението което се демонстрира от страна на напускане на сесията, аз искам да кажа, че тази сесия не е само на Общински съвет и то на 10 общински съветника, тази сесия е на Кмета, на заместник Кметовете и на администрацията. Така, че от тук нататък Протокола ще бъде изготвен, ще бъде предоставен на Кмета на Общината и аз се надявам много подробно да го прочете както той и неговия екип и освен ръкопляскания да има и съответно от тях реакция на вменени законови задължения които ние не ги измисляме и това да не прозвучи като някакво заяждане или не, но просто законодателя изрично е дефинирал задължения които следва да се спазват. За това аз апелирам да бъде спазван Закона още повече, че виждам, че на всяка сесия присъства и юрист който е с необходимото образование и квалификация и би следвало да даде…, по нейни думи казва аз консултирам Кмета на общината, да каже как следва да бъдат спазени тези разпоредби. Значи Общинския съвет до колкото е действащ този мандат има определени функции и правомощия. Председателя на Общинския съвет като пръв сред равни, искам да кажа, че Председателя е общински съветник който е пръв сред равни и има вменени правомощия и задължения и е нищо повече от общинските съветници. Просто той администрира и носи отговорността и движи цялата административна дейност. Това е, нищо повече съветник. Така, че аз за това призовавам при прочитане на Протокола да се спазват всички правила който са вписани. Аз се надявам това което ми е вменено като функция да се опитам да го спазвам. Така след тази точка преминаваме в т.19. Имате думата за питания.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Ат.Анастасов: Ами искаме да питаме кое накара Кмета да напуска два пъти заседание на Общински съвет и да си оттегля докладните?

Пл.Минчев – Председател ОбС: Ами ще го запишем в Протокола и ще му го изпратим и вече от там нататък дали ще отговори писмено. Когато има питания той трябва да отговори. Сега ако не отговори вече юристите неговите да преценят. Да, господин Батчев.

М.Батчев: / не се разбира/

Пл.Минчев – Председател ОбС: Значи трябва да ви кажа, че редът по който става питането е следния. Един ден на самата сесия когато се отправят питания до Кмета на общината който е длъжен най-късно до следващото заседание ако не може да отговори веднага на самото заседание. Значи законодателя и Правилника го е предвидил. Ние винаги сме се съобразявали когато не може да отговори на „Питания и отговори на питания“ или когато разглеждаме дадена докладна записка. Дадена докладна записка на която ние трябва да се произнесем, когато трябва да вземем решение или да се отговори писмено то ще е прекалено късно на следващото заседание. Значи в отговори на питания точно това е когато Кмета го няма както е в случая и даже ако е тука и не може да отговори той е длъжен най-късно до следващото заседание да отговори. Другия момент който е това е чрез Председателя на Общинския съвет който е длъжен в три дневен срок да изпрати питането. Въпреки това тази процедура аз съм се съобразявал на Председателски съвет можете да ме подкрепите и при колеги които получиха отговори за транспортната схема, това което го чакахте госпожо Спирова мисля, че ви е даден и в тази връзка искам да кажа, че това което обсъждахме на предното заседание където беше за представителите дойдоха определени протоколи от Кмета на общината във връзка със „Златно зърно“ и във връзка с ВиК Асоциацията. Протоколи кой къде е участвал като наши представители и какво е гласувал. Значи можете да се запознаете те са в деловодството. Това говорим във връзка с представителите което обсъждахме. Когато обсъждахме за представителите значи аз изкарах всички решения кой къде е представител съответно в коя организация. Значи трябва да ви кажа, че единствено който присъстваше от тука това беше Хари Мочев заместник Кмета на общината, но на Председателския съвет беше запознат и ние даже обяснихме, че може в „Питания и отговори на питания“ не е задължително и писмено вече, ако на база на техния отчет можехме нали и устно да ни запознае какво е що е. Вече от там нататък може да го поискаме и писмено като нали съответно като представител. Значи присъстваха от общинските съветници Силвия Георгиева е в Националното сдружение заедно с Кмета на общината, нали аз така по памет ви ги казвам кои са представителите. Антоанета Палазова тя беше на сесията която също е запозната. Кмета на общината е в Националното сдружение, в „Златно зърно“ в тези организации които са. Така, че те бяха и на сесията, а Протокола аз съм го изпратил в законоустановения срок на Кмета на общината и съответно той като работодател, като Кмет нали би трябвало в… и за това ние сме запознали заместник Кмета на самия Председателски съвет по отношение на отчета. Това което е внесено аз ще ви го предоставя вие да се запознаете по отчета на нашия представител. Но казвам, че от общинските съветници ако не се бъркам Силвия Георгиева е в РАО Тракия и в Националното сдружение на общините. Значи към този момент от нейна страна поне към днескашния момент до започване на сесията и по време на сесията не е постъпило нищо или пък съответно пак напускане нали в тази част. И аз в тази част нали говоря за напускането защото не можем едни и същи общински съветници втора последователна сесия да присъстваме и да взимаме решения макар и тука да си задаваме въпроси и „Питания и отговори на питания“ без да присъстват даже и част от нашите съветници. Аз в тази част ще искам да направим едни промени в Правилника в които така направил съм си труда, разговарял съм и с колеги и с други общински съвети да направим следното. Да изменим Правилника в тази насока подпис в началото на заседанието, подпис в средата на заседанието на десета точка подпис, подпис в края на заседанието преди да приключим присъственият списък. Когато няма три подписа…, не, не това предложение ние ще го обмислим, ще го внесем. Аз даже до този момент съм се въздържал да го внеса защото действително на някой от вас може да се наложи да си тръгне с оглед на работата, с оглед на лични неща, но виждате втора сесия определени съветници… Вече вие ще кажете дали да го внасяме или да не го внасяме като предложение, но нямаме ли тези три подписа да не се счита, че е бил на сесия, или два както решите в тази част, защото не може аз се обидих и си тръгнах. Добре, но не може все пак едни и същи съветници до изнасят каквато и да е част останала от сесията. Просто се въздържах във всичките си мандати това ми е било като предложение и винаги съм се съобразявал със съветниците. Защото действително някой може да се наложи да напусне поради каквато и да е причина и здравословна и лична, служебна нали налага се на всеки един, но това ще го оставя просто ние да го обсъдим и тогава вече да решим и действително тогава вече, ако трябва ще свикаме комисия за Правилника не като предния път да бъда обвиняван, че аз самолично съм го решил във връзка с онлайн заседанията, защото ние трябваше да направим това изменение с оглед на сроковете които трябваше да ги спазим. Имаме ли съгласие съответно ние ще направим съответната законова процедура. Аз мисля, че вече бяхме достатъчно изчерпателни, ако нямате други питания… С изчерпване на Т.20 закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС