Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 2 от 22.11.2019 г.

П Р О Т О К О Л

№ 2

22.11.2019 година

 

       Днес 22.11.2019 година се проведе заседание на ОбС- Тополовград от 15.00 часа в залата на Общински съвет-Тополовград.

     Заседанието на ОбС-Тополовград е свикано със Заповед № РД-13-137 от 18.11.2019 г. на Областния управител на област Хасково г-жа Стефка Здравкова, както и постъпил протокол в Областна администрация-гр.Хасково с вх.№АК-01-119/15.11.2019г. от първото заседание на ОбС-Тополовград, от който е видно, че не е избран председател на съвета, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

    Гости на заседанието са г-жа Антоанета Палазова- Зам.-кмет на общ. Тополовград г-н Хараламби Мочев –Зам.-кмет на общ.Тополовград, ОбА-Тополовград и граждани.

         Присъстват общо 17 общински съветници.

 

Заседанието се води от общинския съветник Красимир Иванов.  

      

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Уважаеми общински съветници, със Заповед № РД-13-137 от 18.11.2019 г. на Областния управител на област Хасково е назначено заседание на Общински съвет-Тополовград, което ще се проведе днес от 15.00 часа с единствена точка от дневния ред – „Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград”. И аз като най-добър, ми се падна честта да водя заседанието. Предлагам да приемем дневния ред, който се състои от една точка, а именно: Избор на Председател на ОбС-Тополовград за мандат 2019-2023 година. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля, да гласува с вдигане на ръка „за” „против?” – няма , „въздържал се?”- няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Трябва най-напред да изберем Комисия по избор на Председател на Общинския съвет. Затова предлагам като най-голяма група общински съветници от „Възраждане“ да са двама члена, и съответно от другите групи по един. Има ли други предложения?Няма. Моля, групата на „Възраждане“ да предложи двама члена на Комисията по избор на председател. Г-н Батчев.

М.Батчев-общинсик съветник: Предлагам от групата на „Възраждане“ двама общински съветника – Коста Стойчев и Добромира Николова.

В.Сяров-общински съветник: Аз предлагам от групата на ГЕРБ – Борис Борисов.

Кера Спирова-общински съветник: Янко Илиев.

Н.Стоянов-общински съветник: Предлагам г-н Коджаманов.

 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Горе-долу се повтаря същата комисия. Да преминем тогава към предложения за председател на общинския съвет. Извинявам се. Трябва да изберем председател на Комисията. Но първо да гласуваме Комисията. Който е съгласен с така предложената Комисия, моля да гласува с вдигане на ръка „За”, „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Трябва да изберем Председател на Комисията. Предложения?Г-н Батчев?

М.Батчев – общинскисъветник: Предлагам за Председател на Комисията.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Който е съгласен г-н Коста Ташев да бъде Председател на Комисията по избор на Председател на Общински съвет – Тополовград, моля да гласува с вдигане на ръка „За” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Най-накрая дойде и дългоочаквания момент: Избор на Председател на Общински съвет-Тополовград. Имате думата. Заповядайте!

Д.Николова-общински съветник: „Възраждане“ предлага Силвия Георгиева.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Благодаря, други!

Т.Коджаманов – общински съветник: Наско Стоянов.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Други предложения? Няма. Да обявим 10 минути почивка. Комисията да се събере и да се подготви за избора.

К.Стойчев-общински съветник: Моля, членовете на комисията елате насам да уточним технически подробности.

/10 минути почивка/

 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Дами и господа общинските съветници, заповядайте!

К.Стойчев-общински съветник: Само за едно уточнение. Заповядайте всички общински съветници, да започне гласуването. Уточнението е: това занятие вече сме го играли. Знаете, всички поименно ще бъдат викани от общинските съветници. Бюлетините са по образец, с две изписани имена на двете кандидатури, двете предложения. Така, че….също така при броенето на бюлетините печелившата кандидатура е тази, която е спечелила повече от половината от общия брой на общинските съветници. Заповядайте по азбучен ред.

 

 

/ Следва процедура по тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Тополовград. Гласувалите се подписват в списъка./ 

К.Стойчев-общински съветник: Дами и господа, с това приключи гласуването и ще помоля за 10 минути почивка да преброим бюлетините.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Десет минути почивка.

/10 минути почивка/

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Моля, общинските съветници да заемат местата си! Давам думата на г-н Коста Стойчев да обяви резултата от гласуването. Заповядайте!

К.Стойчев – общински съветник: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, гласуването приключи. Изборната комисията преброи пуснатите бюлетини. В изборната урна бяха открити 17 броя бюлетини, точно по установения образец и след преброяване на гласовете изборната комисия констатира следното: Кандидата Силвия Георгиева – 8 гласа; Кандидата Наско Стоянов – 7 гласа и 2 бюлетини не са попълнени по съответния ред, като са невалидни, в следствие, на което Изборната комисия не може да излъчи кандидатура, която е събрала повече от половината от общинските съветници. Така, че можем да повторим гласуването

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Така. Обявявам 15 минути почивка за размисъл и за нагласи. Благодаря Ви!

 

/15 минути почивка/

 

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Моля, общинските съветници да заемат местата си! Искам да помоля г-н Коста Стойчев да припомни отново правилата за гласуване и продължаваме.

К.Стойчев – общински съветник: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, редно е да припомня правилата за гласуване още веднъж. Новите бюлетини по образец са предоставени. Гласуването ще се извърши както всички знаете със Х или V в съответното квадратче с предпочитаната от вас кандидатура. Кандидатурите са същите: Силвия Георгиева и Наско Стоянов. Печеливша е тази кандидатура, която събере повече от половината от общия брой съветници. Ако има някой нещо неясно…смятам, че условията са много ясни и да започваме отново гласуването, което ще бъде второ и окончателно за тази сесия за деня.

 

/ Следва процедура по тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Тополовград. Гласувалите се подписват в списъка./ 

К.Стойчев – общински съветник: Десет минути почивка, за да може комисията да отрази гласуването.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Давам 10 минути почивка.

 

/ 10 минути почивка/

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Общинските съветници, ако обичате, заемете местата си. Запазете тишина. Моля, г-н К. Стойчев да съобщи резултата от гласуването.

К.Стойчев – общински съветник: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, без ад съобщавам много подробности, ще Ви кажа направо, че резултата е същия. Седемнадесет /17/ броя бюлетини в изборната урна, от които две /2/ невалидни, непопълнени по съответния ред, осем /8/ гласа за Силвия Георгиева, седем /7/ гласа за Наско Стоянов. Комисията не може да излезе с кандидат и печеливша кандидатура, тъй като Стоянов. Според чл.16, ал.6 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвети неговите комисии, нямаме кандидатура, която да е спечелила с повече от половината от общинските съветници. Комисията по избора се саморазпуска. Единственото, което мога да предложа е всички заедно седна консултация да упоменем дата за следващата сесия или другия вариант е ….да, заповядайте г-жо Спирова. Значи комисията по избора се саморазпуска.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Изгответе протокола. Г-жа Спирова.

К.Спирова – общински съветник: Аз мисля, че ние не можем да блокираме повече работата на Общинска администрация, заради това, че не можем да се изберем помежду си. Редно е да изберем някой поне, който да приеме документите на Общинска администрация. Не сме нито първия, нито последния общински съвет, който не може да избере председател.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Как се е процедирало, практики ….

К.Спирова – общински съветник: Може ли да не ме прекъсваш?

 Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Помислих, че свършихте. Извинявай!

К.Спирова – общински съветник: Така, че редно е да проявим разум. Дали ще бъде по азбучен ред, дали ще бъде най-възрастния, но трябва да изберем човек, който да приеме документите поне на администрацията и да си насрочим сами дата за следващото заседание. Ако трябва да продължим на закрити врати, но мисля, че не може да блокираме повече работата на администрацията.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Г-н Минчев.

Пл.Минчев – общински съветник: Така. Аз мисля, че не е необходимо да се избира човек, който да приема документацията. Значи документацията съгласно организираната деловодна работа се приема и се входира в Общинския съвет. Така, че ние по никакъв начин това, че няма избран Председател на Общинския съвет, не възпрепятстваме или по някакъв начин пречим да бъдат приети документите. Това е едно. Другото, което е по принцип това, че има постъпили докладни записки и други, значи указано е в ЗМСМА какъв е реда за свикване на заседанието и съответно общинския съвет освен това, че няма председател не означава, че не може да провежда заседания. Не означава, че не може да приема докладни записки и да има решения по тях и да ги обсъжда. Така, че то си е вписан в Закона реда и начина. Така, че ние каквото и да вземем, ние имаме една единствена точка, която е днеска – избор. Днес избор не се състоя, така, че аз считам, че ако ние излезем с някакво решение извън това, което е по дневен ред, по който е свикан и приет, ние ще влезем в нарушение. От тук нататък подкрепям колежката, че трябва евентуално да се направят някакви консултации между съответно …има четири представени партии, съответно които са влезли в общинския съвет. От там нататък може да се инициира свикване на заседание на общинския съвет. Съответно тези докладни, които са постъпили и материали да бъдат разгледани, за да бъде формиран един дневен ред. Същевременно това не е причина на следващото заседание пак да се избираме, но първата точка да речем да бъде : Избор на председател на общински съвет, а от там нататък да си наредим всички точки. Общинският съвет може на самата сесия да си избере един водещ заседанието, който да го проведе, макар да нямаме избран председател на общинския съвет. Така, че това което го говоря е вписано и разписано в Законите и съответно имаме действащ Правилник. Така, че аз за мен на тази сесия, ние абсолютно нищо като решение според мен не бива и не следва да вземаме. Според мен. Какво трябва да се направи? Трябва да се направи едно свикване по реда, по който е посочен в ЗМСМА. Съответно да се види какво е постъпило в деловодството на Общинския съвет и от там нататък да се разгледа съответно на следващото заседание. Тоест на следващото заседание, това е предложението ми извън заседанието днескашното, да се формира и съответно да се свика по надлежния ред. Мисля, че това Закона ни го е вписал и ни е казал какво да правим, също имаме и действащ Правилник. Аз също подкрепям в тази част колежката, че ние не следва да пречим на дейността и следва да го направим да речем извън заседанието и да се свика по съответния ред, със съответните материали.

К.Спирова – общински съветник: Тогава да останат представители от четирите политическите сили и да се разберем.

Пл.Минчев – общински съветник: Аз казвам извън протокола.

К. Спирова – общински съветник: Няма проблем да е извън…

Пл.Минчев – общински съветник: Ако тръгнем да вземаме някакво решение, мисля че ще бъде в противоречие със Законите. Така, че според мен би следвало да председателстващия да закрие заседанието и от там нататък вече консултации и други неща могат да бъдат проведени. Като ние на всяка сесия може да се опитваме да си избираме председател, но същевременно да разглеждаме материалите, които са постъпили. Така че Закона не ни го забранява. Напротив, дава ни тази възможност. Така, че това е моето предложение в допълнение на колежката.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Така. Посочени практики: Сесията се свиква от най-възрастния, открива заседанието и се избира за самата сесия човек, който да води заседанието. Свикването и откриването на заседанието е от най-възрастния. Това съм го чел и не трептя от желание да откривам и закривам заседания. Моля да бъда правилно разбран. Такава практика е имало в една близка община до нас – Свиленград. Така. Други предложения? Подкрепяте ли предложението на Пламен Минчев за…

Пл.Минчев – общински съветник: Не, ние не трябва да го вземаме като решение. Просто закриваш заседанието.

Кр.Иванов – председателстващ заседанието: Добре. Закривам заседанието.

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст. специалист ОбС