Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 19 от 29.01.2021 г.

П Р О Т О К О Л

№ 19

29.01.2021 година

         Днес 29 .01 .2021 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добър ден на всички. Господи Кмет, колеги общински съветници присъстващи в залата. В присъствената книга са се регистрирали 17 общински съветника На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Във връзка с постъпила една докладна записка след формиране на дневния ред предлагам ДЗ с вх.№478/27.01.2021год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като Т.20. И предвид на направеното предложение предлагам Т.20 и Т.21 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ съответно да станат Т.21 и Т.22 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение формиране на дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени и преминаваме в процедура на гласуване, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№478/27.01.2021год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като Т.20. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам следващото предложение за решение, а именно Т.20 и Т.21 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.21 и Т.22 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. И в предвид на приетите решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване предложения цялостен дневен ред от 22 точки. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение за цялостния дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17„за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение доклада.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора?

К.Спирова: Приема за сведение.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по Т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че Т.1 е изчерпана тъй като доклада е за информация и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска с 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Приема отчета на Кмета за състоянието на общинската собственост.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 2 „за“ и 3 „въздържали се“

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска. Има предложение от госпожа Спирова в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година да отпаднат хижа „Сакар“ – двуетажна масивна сграда със ЗП-271.58кв.м. и второ – Масивна двуетажна сграда, ЗП-440 кв.м. с адрес ул.“Отец Паисий“ №1.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия със същото предложение да отпаднат в II – Продажба на нежилищни сгради – 1 и 2. По отношение на 4.3. Имоти, които общината предлага за продажба за осъществяване на инвестиционни намерения. Село Присъдец – Терен с площ 2 500кв.м. – част от имот пасище, храсти и т.н. / за санитарно-охранителна зона за водоизточник/. Това тепърва ли ще става водоизточник или вече е водоизточник и на кого ще се продава за инвестиционно намерение?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре. Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 2 „за“ и 3 „въздържали се“?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Кмета ще отговорили на въпроса и тогава ще дам думата ако има и други желаещи за изказване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не виждам какъв е проблема за хижа „Сакар“ и за детската градина, става въпрос. Тя е вкарана в Програмата за управление. Доколкото си спомням господин Борисов иска да кандидатстваме, както и вие госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз да кандидатствам?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не вие, общината да кандидатства за възстановяване на хижата.

К.Спирова: В процедура на обсъждане ли сме или комисиите за становища?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да, приключиха комисиите. Аз дадох думата на Кмета на питането което зададохте.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Казах до колкото си спомням на предната сесия ставаше въпрос за същата хижа „Сакар“, че общината би трябвало да кандидатства за да се възстанови.

К.Спирова: Тук пише продажба не пише кандидатстване. Това са две различни неща. До колкото разбирам аз от български значението на думите „продажба“ и „инвестиционни намерения от страна на Общината“ са две различни неща. И след като влизаме в процедура на обсъждане относно хижа „Сакар“ искам да кажа няколко думи. Първо задавам си въпроса до колко е морално да продадеш нещо което си получил от дарение от БТС с цел да бъде ползвано от общината. Второто ми недоумение идва от въпроса „как може един и същи лицензиран оценител в рамките на четири години да даде такава различна стойност 153 000лв. преди четири години и 30 000лв. в момента. Разбира се, че не сте оценител и не сте подписали докладната вие. /шум в залата не се чува/.

К.Спирова: Може ли да се изслушваме господин Божинов?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Първо вие не ме изслушахте…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Нека да отговори Кмета и ще дам думата…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз за това ви казах след като искате да кандидатства общината да променим ако трябва продажба с кандидатстване. За какво да я вадим?

К.Спирова: Ама ние като казваме да отпадне от Програмата вие от там нататък я предложете в които искате раздел да влезе.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Разбрах вашия диалог. Благодаря ви много! Може да продължавате!

К.Спирова: Вие не можете да ми разрешите. Думата ми е дал Председателя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Имате думата Спирова.

К.Спирова: На основния въпрос за продажба който задава комисията какво представлява този имот в момента мери и пасища, ще се дели ли? Инвестиционни намерения има ли заявени? За да вземе отношение комисията….

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Това е в позиция 4.3. – Терен с площ 2 500кв.м. – част от имот…., за санитарно-охранителна зона за водоизточник. Нали за това става въпрос?

К.Спирова: Да, за това става въпрос.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: На страница 3 от Програмата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговоря в писмен вид.

К.Спирова: Ние няма да гласуваме писмено следващия път, а ще гласуваме днес и искаме мнение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво предлагате да оттеглим докладната?

К.Спирова: Аз имам въпрос нямам предложение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не мога да ви отговоря в момента.

В.Сяров: Този терен със площ 2 500кв.м. за какво ще се ползва?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тука пише, че е за санитарно-охранителна зона за водоизточник.

В.Сяров: Там има ли санитарно-охранителна зона за водоизточник? Сега ли ще става? Какво представлява?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така както е записано най-вероятно начина на трайно ползване пасище с храсти – IХ-та категория там за санитарно-охранителна зона…

В.Сяров: На ВиК ли ще се продава? Те ли ще го взимат? Някой друг ли иска да го вземе?

К.Спирова: Санитарно-охранителните зони би трябвало да съществуват в момента. Отделяме го като такова като част от имота ще го продаваме някой да го прави, частник, ВиК?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако искате пет минути почивка.

Кр.Иванов: Значи ние единственото което можем да направим е да гласуваме за тази охранителна зона. Само държавата има право да се произнася по този въпрос…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ако може в рамките на пет минути да се даде отговор, защото това ако е за зона…

К.Спирова: За да отделим Минчев, знаеш по Закона за собствеността и ползването под 3дк. не може. Той в момента е мери и пасища.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Значи аз точно това ми стана странно…. Добре пет минути почивка да го уточним.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Продължава Заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 16 човека така, че продължаваме на т.3 сме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Искането е от ВиК за да изградят водно съоръжение.

Кр.Иванов: От 2.500кв.м. да стане 3 000кв.м. Ако имота е целия 3дка.и е земеделски земи не може да се дели. Обаче той е 8дка……

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: 865дка. е.

Кр.Иванов: Не нарушаваме никакви Закони.

К.Спирова: Аз предлагам да влезе в шеста точка – описание на имоти за предоставяне на безвъзмездно ползване и управление. Да отпадне от точката за продажба.

Кр.Иванов: Ние имаме искане от ВиК за закупуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нека госпожа Хлебарова да отговори.

Я.Хлебарова-юрист на Общ.Тополовград: До колкото имам спомен може би преди две или три години ВиК поискаха имота във връзка с изграждане на някакво водно съоръжение което било много важно и обясняваха тогава как ще стане. Ние го вкарахме в Програмата това е от две или три години и тази година просто си го оставихме така. Но от тогава те не проявиха, не са идвали да искат нищо, не са предприели никаква постъпка. Сега какво смятат да правят какви са им намеренията не мога да ви кажа, но категорично искаха продажба защото за изграждането на това съоръжение трябвало да има тяхна собственост.

Ат.Анастасов: Сега не са изявили желание така ли?

Я.Хлебарова-юрист на Общ.Тополовград: Сега нищо не са направили, но то си седи в Програмата…/шум в залата не се чува/ Това беше преди две или три години по тяхно желание искаха продажбата.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Програмата намеренията които са. За да се стигне до конкретни действия трябва Общински съвет да го обяви за продажба, да одобри оценка да се извърши технически самата делба със скица това е процедурата. То трябва да остане в Програмата ако те решат, аз така го разбирам. Ако те решат евентуално да го поискат.

Я.Хлебарова-юрист на Общ.Тополовград: До сега не са направили нищо, но ние тогава го вкарахме Програмата както те искаха тогава. Сега вече вие решавате.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така. Други желаещи да вземат отношение по т.3 има ли? Имаше направено значи в тази връзка не виждам имаше направено предложение да отпаднат, само искам да го уточним после да го подлагам на гласуване.

В.Сяров: Предложението на първа комисия да отпаднат хижа „Сакар“ и детската градина да отпаднат от Програмата.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: По отношение на това което го обсъждахме за този процесния имота там няма предложение. Нали така?

К.Спирова: Аз приемам предложението което направи Красимир да стане 3дка.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: 3 000кв.м.Това от вносителя така ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, но хижа „Сакар“ и детска градина аз не ги оттеглям.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами да аз точно това щях да уточня, защото ще гласуваме предложенията така както са направени. Нали така от първа комисия е направено предложение за решение. Аз така го приемам. Да, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Моята приятелка госпожа Спирова казва, че не е морално нещо което ни е подарено да го продаваме. Ами да вземем да го подарим тогава! Тогава по-морално ли ще е? Значи искате да го подарим? Аз така го разбирам. След като ни е подарено и е неморално да го продаваме би трябвало да го подарим.

К.Спирова: Вие подарихте земеделската земя, сега вземете подарете и….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние я продадохме, не я подарихме. Там на тази тема можем да говорим много. /шум в залата/

К.Спирова: А приема ли се предложението на Красимир Иванов да бъде изкарана хижа „Сакар“ от продажба и да бъде предложена за дарение? /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Той няма предложение, той има питане към вас.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така. Имаме две предложения за решения. Едното е говоря да уточним чисто технически. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година така както е предложено от Кмета на Общината вътре с хижа „Сакар“ и с детската градина. Имаме и друго предложение пак приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година само, че от там да отпаднат хижа „Сакар“ и детската градина. И 3000кв.м., но той вносителя го коригира, тъй, че там няма спор и какво да се гласува. Така това са двата проекта за решение. Първия проект е на Кмета на Общината със тези двата обекта които са и втория проект е пак се приема същата Програма, но като отпаднат тези два обекта. Аз така го разбирам и така ще го подложа на гласуване. Ако някои други предложения има сега е момента иначе ако няма ще преминем в процедура на гласуване. Има ли желаещи да вземат отношение по т.3, аз така ще го подложа на гласуване така както беше предложено. Няма, не виждам поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 и ал.10 от ЗОС, чл.40,ал.1 от Закона за концесиите и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване, гласуването е с вдигане на ръка първия проект, а именно проекта на Кмета на Общината: Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година, като двата нежилищни обекта, нежилищни имота хижа „Сакар“ и детската градина са вътре в Програмата. Това е проекта за решение. Който е съгласен от общинските съветници с така направения проект за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 6“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към другото предложение, а именно: Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година, като предложението е от Програмата да отпаднат за продажба хижа „Сакар“ и детската градина. Който е съгласен от общинските съветници с така направения проект за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 11“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване следващия проект за решение, а именно: Приема План за действие за общинските концесии в Община Тополовград за 2021 година. Който е съгласен от общинските съветници с така направения проект за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направения проект за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от докладна записка №3 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници с така направения проект за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска с 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия приема отчета на Кмета за изпълнение на Програмата за управление на Община Тополовград.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.4 има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по докладна записка №4 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска с 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.СпироваПоддържаме решенията които Кмета е предложил.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта не е отразено, че я е гледала. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията по т.5 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска с 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора и четвърта не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия допуска с 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Предлагаме да приеме отчета на местната комисия.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.ИлиевДопуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по докладна записка №7 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против“? „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия 2 „за“ и 3 „против“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: 4 „против“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 2 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: По отношение на тази докладна записка отпадна от Програмата. От тук нататък…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма защо да се гледа.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами да, тя е отпаднала от Програмата. След като е отпаднала след изявлението, че то е безсмислено да я гласуваме, защото ако я гласуваме и ако се приеме казус ще бъде.

К.Спирова: Ще допълним Програмата, ще има второ решение допълва програмата.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами добре ще го подложа на гласуване…

К.Спирова: Изрично нямаме оттегляне на докладната.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Нямаме да. След като проекта е факт значи ще го подложа на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И като не се приеме…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Не знам ще влезем в трета точка, възобновяване на разискванията и т.н. Така. Желаещи да вземат отношение по т.8? Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Значи на комисията дебатирахме продажбата на хижа „Сакар“ и един от доводите да се гласува „против“ на господин Васко Сяров член на комисията и Председател на комисията беше, че експертната оценка е много занижена. Ние проведохме този разговор с него, той цитира, че земята е купена на времето за десет, в момента е оценена на пет хиляди лева. Ако това е довода дебатирахме, че тази оценка е експертна, а не е казано, че трябва да се продаде точно на тази цена. Ако наистина това е причината вие да не сте съгласни да се разделим с този имот ние можем да увеличим цената по ваше предложение. Така, че чакам отговор от господин Сяров има ли предложение за нова цена.

В.Сяров: Сега, аз на предната сесия когато беше внесена същата докладна казах, че по-добре лично за мен Общината да кандидатства по някакъв проект да се направи хижата с цел да ходят деца, да идват отбори, от общината лагери да се правят безплатни. Все пак общината има и социална функция плюс това там ще се открият две три работни места и ще се подържа хижата. Сега колко години не е пипана и след като се направят такива пазарни оценки аз не мога да давам някакви други пазарни оценки и да предлагам някакви цени. Щом оценителя е направил такава оценка аз просто констатирах, че при….

Кр.Иванов: Имаш право като Председател на комисията да предложиш нова цена.

В.Сяров: Нямам желание да давам нова оценка….

Кр.Иванов: Значи това не е довод.

В.Сяров: Хижата трябва да се ремонтира от общината по някакъв начин, имаше доста програми. Тепърва ще има нови програми така, че… То е най-лесно да се продаде нещо и…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, приключихте ли? Други желаещи да вземат отношение по точката?

К.Спирова: Аз искам само да вметна, че господин Иванов не си е чел докладната за пореден път. За девет хиляди и деветстотин е купен декар и петстотин квадратни метра, а не целия терен.

Кр.Иванов: Сега аз цитирам Васил Сяров. Аз съм си чел докладната не се притеснявай.

К.Спирова: Това е част от прилежащия терен на хижата. Да аз бих искала след като толкова сериозно е намалението от сто петдесет и не знам си колко хиляди на тридесет хиляди въпросният експерт да даде, защото не виждам разлика в състоянието на хижата и на обосновката която е дала преди пет години и сега. Не може да ни убеди тази драстична разлика в цената следва да бъде обоснована. Това е един и същи експерт с едни и същи виждания с едни и същи знания. Кое влия е в пъти върху цената на хижата?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Така, ако сте приключили значи аз съветниците които са били, има съветници които са били мандат 2007-2011 година тогава мисля, че беше 2009 година имаше заявен интерес да бъде закупена тази хижа. Гласува се тогава от Общинския съвет. Сега по памет сто петдесет и колко беше с ДДС някъде около сто осемдесет и колко хиляди лева. Говорим за целия имот. От там нататък мисля, че нямаше кандидати ли не знам не се проведе търга, нямам информация нямам спомен нали какво стана, но след това…. Да, действително е фрапиращо, че едно и също вещо лице което оценя, експерта са били в годините говорим за 2009 и сега което е едно и също лице макар и от различна фирма…

Кр.Иванов: Изобщо не е фрапиращо. Ние говорим за разлика от двадесет години.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Въпроса е ние какво правим тъй като реално това решение което ние сме одобрили тогава то си е факт, то не е отменено. Поне аз нямам спомен, но можем да направим такава справка в годините дали имаме отмяна, аз поне не си спомням защото от тогава съм съветник и нямам спомен да сме го отменяли това решение. И в един момент, ако аз ще го подложа на гласуване. Имаме едно решение което не е отменено и ако вземем друго решение и от там нататък какво ще се получи. Но това ще го оставим като последваща стъпка което ще стане. Това, че сега дали ще се приеме или не това е не пречи пак да се изготви, ако не се приеме решението, ако се приеме да, но ако не се приеме не е пречка пак да иска да се допълни програмата дали за продажба, дали за някакви такива намерения инвестиционни и нещо което общината да кандидатства по програми. Така, че мисля, че с изчерпване сега каквото и да е решението мисля, че по този начин ние няма да се произнесем категорично и крайно. Така, че от тук нататък има възможности които следва пак да се разгледат за хижата. Така, че това което нали ако нещо бъркам съветниците които са могат да ме поправят, но така. Така, че това е моето становище. Ако няма други желаещи да преминем към процедура…Да, господин Стойчев.

К.Стойчев: Господин Председател аз мисля, че преди да престъпим към гласуване трябва да уточним имали такова решение или няма за да не правим грешки, защото ще изпаднем в един казус.

В.Сяров: То може да има такова решение, но нали всяко решение върви с данъчна оценка, с експертната оценка и тя важи шест месеца така, че….

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да, тя шест месеца има валидност.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За да спрем дебатите оттеглям докладна номер осем.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре. Кмета оттегля докладна номер осем и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.2 от ЗОС, чл.8,ал.1 и ал.2 от НРПУРОбИ и Решение №429/31.08.2018г. на ОбС, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по докладна записка №9. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени прекратявам разискванията по т.11 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.12 са приключени прекратявам разискванията по т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред, преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.13 са приключени прекратявам разискванията по т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №13. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №13. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище? Първа комисия? Васил Сяров излезе. Ще изчакаме да докладва и първа комисия.

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.14 са приключени прекратявам разискванията по т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.4,т.2,чл.41,ал.2 от ЗОС, вр.чл.44,ал.2,т.1 и чл.49,ал.2 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.75,ал.1 от Закона за подземните богатства, вр. §14 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред, преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия 4 „за“ и 1 „въздържал се“ поради конфликт на интереси.

К.Спирова: Няма да гласувам поради конфликт на интереси.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В тази връзка аз искам да попитам защото има предложение да се оттегли докладната от госпожа Спирова.

К.Спирова: Въпроса е към мен. Аз мога да обявя само конфликт на интереси и да не гласувам, но държа по настоящата докладна да дам разяснение. В случая касае частен имот които по предвижданията на подробния устройствен план на село Мрамор който е влязъл в сила 1994 година да бъде отчужден част от имота и да бъде изградена и завършена уличната мрежа на населеното място. Подробния устройствен план за публични дейности които са площади и улици и всичко останало действат десет години. След изминаването на тези десет години всеки собственик на имот може да поиска да отпаднат предвижданията за този имот. В случая собственика на имота е поискал промяна на подробния устройствен план. Съществуващите кадастрални граници на имота да се приемат за регулационни граници на имота. Аз искам тук да споделя дългогодишните си повтаряния, напомняния, молби, обръщения към общинските съветници, към Кмета на Общината по принцип крайните имоти които граничат било земеделски, било имоти на граждани да не се разпореждаме с тях по никакъв начин защото няма така наречените контактни зони между населените места. Има ги в кавички. Между населените места и земеделската земя тъй като не съществува съвпадане на моделите, цифровите модели на земеделската земя с тези на населеното място. Много често се оказва, че имоти които са собственост на граждани са възстановени като земеделска земя и общината се е разпоредила с тях както е в случая в Срем. Имаме случаи лично аз като адвокат в Орлов дол. Знаете какво беше състоянието в Българска поляна. Случая е същия господин Кмет, става въпрос за краен имот, който граничи със земеделска земя. Аз не знам в земеделския план там имало ли е навремето имало ли е път или е нямало път. Ако там е имало път кой го е разорал и защо не се възстанови в състоянието в което е бил. Аз като юрист на човека на който в момента е заобиколен Закона и му е върната преписката ще атакувам и връщането в Административния съд като незаконосъобразно, казвам ви какво ще направя, защото по Закон следва да бъде спряно и да му се даде срок в който да отстрани нередността в искането си както и Решението на Общински съвет ако се вземе такова за откриване на процедура по отчуждаване. Защото ще бъде пряко в нарушаване на правата на гражданина. И мисля, че е крайно време ние да не разглеждаме единични случаи и това с изработването на общия устройствен план на територията следва да отпадне. Това може да бъде разрешено с общия устройствен план на територията. Няма да изградим улица в Мрамор, нямаме предвидени средства за изграждане на цяла улица за да заобикаляме цял имот. Ще ги предвид, ще правим разместване и в капиталовите, ще ходим по дела за обезщетения определяне размера на обезщетението и няма да стане целия резултат в рамките на точно на шест месеца или на три месеца да се изгради улица.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Във връзка с тази точка имаше уведомление от страна на лицето което е съответно от искането което е направено от община Тополовград съответно от общинска администрация. Значи аз извиках Красимира Атанасова и Елена Николова и разговаряхме по този въпрос и те ми предоставиха това становище и аз с тяхно съгласие го раздадох на съветниците във връзка с отговора който е даден на това лице. Аз изразих също някакви съображения тъй като това тука което е докладвано в чл.208 във връзка с чл.134 и т.н. те ми казаха следното. Той в Закона го пише, че по време на самата отчуждителна процедура може да се постигне споразумение. Аз не знам и не мога да гадая дали ще има такова споразумение между общината и собственика на имота. Обезщетението което е предвидено видях, че е също една добра сума която е изготвена според оценката, а 208 казва… и така тяхното мнение беше, че тъй като разговарях с общинска администрация казаха, че там имало проблем нали за да внесат докладната имало проблем хората които е нямало достъп, този път е бил изоран и е нямало достъп хората да си отидат до имотите. След това казаха, че до някъде било възстановено, аз не знам това което ми е казано аз го предавам и след това е било възстановено до някъде. Но тъй като е предвидена улица и начина по който да стане нали съответно те са ползвали експерт нали вещо лице което дало съответните точки и трябва да се влезе в този имот. Действително не е приложена по плана тази улица, който е там дори са предвидени десет годишния срок. Това е факт. Но с оглед необходимостта и преминаването тоест това всичко да бъде в съответствие макар и не знам със закъснение за това те са го предложили по този начин със съответното отчуждаване на имота. Чл.208, аз цитирам по памет, също съм работил като адвокат по този Закон, ал.2 казва, че ако е пропуснат този срок нали той препраща към чл.134 евентуално това би било основание да се спре отчуждителната процедура. Така, че попитах каква е необходимостта на докладната и те ми казаха, че това нещо трябва да се възстанови. Тоест има жалби от тези собственици и по този начин общината реагира.

К.Спирова: Възстановяването на път който е съществувал с изграждането на път са две различни неща. Те твърдят, че е имало път. През този имот никога не е минавал път. Този имот е такъв в границите и за това започва отчуждаване.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами значи аз….

К.Спирова: Значи или е имало път който трябва да е извън населеното място и попада в земеделска земя и този път е общински и общината трябва….

П.Златев: В констатациите пише, че е имало полски път.

К.Спирова: Значи общината трябва да си защити интереса, да си поиска възстановяването на полския път, а не да си извършва отчуждаване на имот на който тепърва да изграждаме улица. Това са две различни понятия. Съществувал е полски път извън населеното място.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз говоря за прилагане на…

К.Спирова: А вие говорите за…., а те говорят за полски път. Ние няма да правим полски път.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Говоря във връзка с прилагането на ЗУТ.

К.Спирова: Хората искат полски път не искат улица. И аз така не съм чувала полски път да минава през селото. /шум в залата/

Ат.Анастасов: А кой е изорал пътя?

К.Спирова: Аз не съм изорала пътя.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз казвам, че през там се е преминавало, но как се е преминавало това не мога да кажа. Това което те ми предадоха нито знам къде е мястото, нито на карта съм го гледал.

К.Спирова: Ами тогава какво гледаме?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз говоря за улица, не говоря за полски път.

К.Спирова: Ако е имало полски път….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Давайте да преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами добре аз исках да уточним. Има ли желаещи за изказване по тази точка, точка петнадесет от дневния ред? Да.

Б.Борисов: Аз искам да кажа, че пътя е затворен от края на 2019 година, това вече година и нещо и изключително затруднява придвижването на една част от селото. Тъй като госпожа Спирова извади някой аргументи тук път винаги е имало там и той беше направен, чакълиран още може би преди двадесетина години ако не и повече и беше с една много добра основа. И това беше като алтернативен път който от успоредно от центъра като влиза табелата в ляво може да го поемеш и да излезеш на текущия на другия край на селото. След което пътят се изора и се зася за да се увеличи дадения имот със примерно 500 квадрата. Така, че път винаги е имало, пътя съществува има го на всички карти и е редно този път да се ползва да не се създават предпоставки за….

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Митко Батчев искаше думата и Красимир Иванов.

М.Батчев: Значи аз до колкото разбрах този път е бил извън имота който искаме да се отчужди. Имало си е път просто трябва да се освободи и да…./не се разбира/ Няма нужда да се отчуждава имота….

Б.Борисов: Ние не държим да отчуждаваме имот, ние държим да има път.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Слушах много внимателно всички изказващи се до сега, ако наистина е съществувало път има го на всички карти това не е проблем на общината. Това е проблем на тука вече от частен характер може да се каже…., момент Спирова. Щом е съществувал този път и някой си си е позволил, ако е законно е съществувал да не би да е възстановен да влиза като земеделска земя , пътя да е направен така нелегално. Ако е всички законно и е имало път трябва да се види в земеделска служба и ако е имало действително път да се види границите. Който е разорал пътя той трябва да го възстанови. По един или по друг начин ако трябва да се намеси съд, прокуратура и този човек трябва да си го възстанови. Аз не виждам какъв е проблема общината да се занимава със проблеми от частен характер.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ако искате ще дам пет минути почивка и ще извикаме съответно които са запознати с това…/шум в залата/ Пет минути почивка да дойдат от отдела и да ни дадат разяснение и ще продължим на т.15.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да заповяда Красимира на микрофона. Имаше въпрос защо не е възстановен полския път там.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: 1992 година когато е правен ПУП на с. Мрамор в действителност този път си е бил даден в плана за път. Но до ден днешен от 1992 година той не е изпълнен, това е.

Ат.Анастасов: Ние говорихме за друго нещо. Имало е черен път….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Говорим за едно и също нещо.

Ат.Анастасов: Пътя е изоран и хората не могат да минават. Кой изпълнява контрола на това нещо?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Така. Преди известно време дойде жалба точно по това отношение от жители на село Мрамор. В тази връзка отдела направи проверка. След направената проверка и след…на геодезист всичко да е ясно и точно аз съм направила своето становище което мисля, че на Председателя съм го предоставила, но ще ви го изчета ако искате още веднъж. Становището гласи следното. Във връзка със жалба за затворен селскостопански път в североизточния край на село Мрамор и след направена справка по плана на село Мрамор община Тополовград и в Агенция по Кадастър за имотите, граничещи с регулационните граници на селото се установи следното. Между жилищните имоти и началото на имотите по КВС в плана на село Мрамор е предвидена улица с ширина 11 метра. Говорим за една и съща улица, път това е въпросния път в северната част на село Мрамор. Същата не е благоустроена. В разгара на земеделския сезон земеделци са разорали и засели въпросната улица като по този начин са възпрепятствали преминаването на земеделската техника през нея. Към настоящия момент земеделците обаче, тъй като отидохме ние на проверка и установихме, че са постъпили благоразумно и са освободили улицата, но остава само един участък, който засяга частен недвижим жилищен имот, собственост на Димитър Крумов Василев и съгласно натурален акт №94, т.V.., така. За да удостовери това обстоятелство общината възлага трасиране на имота на лицензиран геодезист в лицето на инженер Димитрина Павлова, която представя протокол от самите измервания. Съгласно чл.205, т.1 от ЗУТ и въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове, в случая ПУП на село Мрамор, одобрен със Заповед №16 от 30.07.1992 година, недвижимите имоти могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за общинската собственост за обекти публична общинска собственост, в случая за улица. Именно след направата на тази проверка и заснемането на имота аз съм предложила на Кмета на Общината отдел ОСИР да си предприеме процедура по отчуждаване за да улицата да се използва по предназначение така както са го поискали жителите на село Мрамор. Това е.

Ат.Анастасов: Само нещо. Този път стария който е бил минавал ли е през този имот или не е минавал?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Аз ви казах малка част от имота…

Ат.Анастасов: Този човек си е вкарал пътя в имота…

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Точно така малка част от…..

К.Спирова: Имота е от 92 година и е с тези граници. Пътя към 92 година е съществувал той не се е разширявал.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Ние сме констатирали факти. Тези факти са отразени в нашия протокол /говор в залата/ Така, че вече решенията са изцяло във вашите правомощия.

К.Спирова: Това няма логика. 92 година ПУП предвижда отчуждаване. През този имот не е минавал път. Той не се е променял, не се е завземал.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Благодаря и аз. Така Борис Борисов.

Б.Борисов: Пътя, тъй като според мен той е надал малко с оградата си и е взел малко от пътя навремето още и си го е узаконил и пътя минаваше през….. Земеделския производител е изорал точно до оградата на човека и сега ….

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Предлагам да преминем в процедура на гласуване. Атанасова беше изчерпателна. Имаме докладна…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 от ЗОС и чл.205,т.1 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/ Кера Спирова не гласува поради конфликт на интереси./

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 8 “за”,

0”против” и “въздържал се”/.

В ПРЕДВИД НА Т.8 НАЙ-МАЛКО 9 СЪВЕТНИКА РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред, преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Да се приеме.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.16 има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.16 са приключени прекратявам разискванията по т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред, преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по тази точка? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Господин Минчев, вие определяте общинския съветник Васил Сяров за представител на Общински съвет – Тополовград….

Ат.Анастасов: Не определя, а предлага.

Кр.Иванов: Тука е включено името. Предложението можеше да го направи тука както аз, ти, всеки може да прави предложение. Както и да е, няма значение. Ние го коментирахме това в комисията даже предложих на господин Сяров да си даде отвод да си направи, той не се съгласи. Предлагам, даже там и на комисията го предложих не знам защо не го изчете господин Сяров, предлагам общинския съветник госпожа Кера Спирова за представител на Общинския съвет в Междуведомствената комисия.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Приключихте ли? Госпожо Спирова.

К.Спирова: Ами аз мисля, че господин Иванов знае защо не направи предложението господин Сяров. Аз си направих отвода още в комисията, самоотвод, който потвърждавам и на днешното заседание на Общинския съвет. Искам да кажа, че много по-важно е ние да си взимаме решенията когато трябва. Когато ние дадохме правомощия на нашия представител във ВиК холдинга да гласува „против“ Програмата за инвестиции за периода 2017 – 2021 едно от нещата които изтъкнахме, че няма предвидени инвестиции за община Тополовград както и, че всякакви видове разрешителни за водовземания и водоползване са изтекли. В самия доклад предвижданията бяха за тези процедури да започнат след 2021 година. Правя това изказване във връзка с това, че трябва да си правим предложенията и да си отстояваме исканията в пред когото трябва и когато трябва. В момента всички разрешителни за водоползване и водовземане са подновени на територията на Община Тополовград. Но аз питам къде е отчета на нашия представител? Как е гласувал? Какво е поискал? Обратната връзка къде е? До колкото имам спомен ние избирахме представител във ВиК Асоциацията лятото, 2020 година приключи. А кой беше? Избираме обратната връзка лицето което трябва да се отчете. Дали действително е изпълнило в обема правомощията си така както сме ги дали? Аз от къде да знам може и да е гласувал „за“.

Кр.Иванов: Васил от къде да знае, ако това е довода за отвода.

К.Спирова: Аз не казвам, че това е довода за отвода. Дадох си самоотвод и не давам обяснение защо си правя самоотвода, а че смятам, че моята работа като общински съветник е свършена когато трябва. Тук няма да бъда полезна.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Напротив вие сте най-добре подготвена.

Кр.Иванов: Запозната сте с проблемите на Общината. Това трябва да е гордост за вас.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Васил Сяров.

К.Спирова: По-важно е къде е отчета на представителя? Аз колко съм запозната, благодаря за оценката.

В.Сяров: Този представител в Междуведомствената комисия за приемане на извършените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково инвестиции в публичните активи за 2020 година това както има представител на Общината така трябва да има представител и от Общинския съвет. Представителя който е в Общото събрание на ВиК Асоциацията той трябва да направи съответните предложения за инвестиции в Тополовград. И това съгласуване с общината кои улици евентуално в населените места Тополовград имат най-належаща нужда от ремонт, а тоз представител дали ще съм аз или друг той просто е в комисията която приема самите инвестиции.

Кр.Иванов: Значи нямаме нужда там от представител от Общински съвет, така ли?

В.Сяров: Трябва тука представител не там. Там представителя е друг, който сме гласували господин Мочев. Това е различно. /шум в залата/

Кр.Иванов: На комисията го казах и пак го казвам. Имаме големи проблеми във ВиК Тополовград след като преминахме към Хасково. Тука ни представиха, че едва ли не ще се изсипе манна небесна в Община Тополовград, но за съжаление не се случиха тези неща. За една обикновена тръба се борим десет години да прекараме след като разкопаха улицата да сложат тръбата, ама трябваше да се остави старата тръба и после да се кърти асфалта. Единственото задължение на малкия град е да плаща сметките за вода.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Така излиза.

Кр.Иванов: И за това го говорихме там на комисията да е някой по-деен човек. Васил Сяров нямам нищо против към него като личност, но той представлява управляващата партия, той не може да излезе с открити гърди да застава срещу амбразурата там поради обясними причини и за това предложих госпожа Спирова. Никакви други интереси не защитавам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За две години не са запълнили нито една дупка…./шум в залата/ Всяка година преди да почнем да асфалтираме ние посочваме улиците които ще асфалтираме. Една тръба не са дали.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Вижте сега, тъй като аз съм вносител на докладната, нека да започнем от там защо и как е определена. Вижте отзад към докладната какво има. Има искане от Кмета на Общината да се определи представител. Председателя временния ли каквито и да е да изпълнява правомощията, не може еднолично след като се касае за междуведомствена комисия която да определя еднолично.

Кр.Иванов: Защо не остави точки? Така е написано предлагам и…, защо не остави точки?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре, остави ме да се изкажа. Дадох ти думата. Сега кой ще изберем всеки с гласуването ще изрази мнението си. Като вносител на докладната защо съм я написал. Както виждате отзаде имаме искане и съм го предложил, от Кмета на Общината в което той иска. Аз съм внесъл докладна записка в която докладна записка съм искал съответно Общинския съвет да определи представител в тази междуведомствена комисия. Като в тази междуведомствена комисия обадех се и разговарях с Тоня Бакалова, съжалявам, че я няма тя ми каза хубаво е да има и ваш представител от Общинския съвет за това е пуснато до теб това писмо. На базата на това нещо което е аз съм внесъл докладна записка, разговарял съм с Председателя на ресорната комисия Наско Стоянов съответно, тъй като съм приел, че там е ресорната комисия която да бъде техен представител. Разговарял съм с Тодор Коджаманов като член и с Васил Сяров като секретар. С тримата съм разговарял и след разговорите се установи, че Васил Сяров от двамата така по обективни причини, Васил Сяров се съгласи и аз да го представя като вносител на докладната. Аз мога да посоча и представител пък вие като искате може да предложите и друг да бъде избран. От тази гледна точка аз не съм го посочил като самоцел изходил съм от комисията и съм разговарял с хората, нали които са там. Той е дал съгласието си и тука касае една…ние тръгнахме да водим спорните кой недоволен. Говорим за едни инвестиции които за един представител на междуведомствената комисия която Кмета на Общината без да ни сезира нас може да си определи комисията. До колкото знам той си ги определя и си ги определя хората. Но те са преценили, пуснали са писмо до мен да имаме представител, няма лошо и на база на това аз съм внесъл докладната, а ние тръгнахме тука. Значи има си начини които ние да питаме, да видим какво е направил нашия представител също трябва да дава отчети, а пък водата ако има някакво недоволство или какво то си има начин и ред по който това следва да става. Мисля, че на тази точка и да дебатираме ние нищо не можем да направим защо и как е минало ВиК….

Кр.Иванов: Общинските съветници за това сме избрани да защитаваме интересите на жителите на Общината. Това е първото и единствено условие…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре, вие какво предлагате да направим спрямо….. В момента съм внесъл докладна да се определи един представител нищо повече. господин Батчев имате думата.

Кр.Иванов: „Прекратяване на разискванията“ той това може да предложи Батчев.

М.Батчев: Да прекратим разискванията и да преминем в процедура на гласуване.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре, процедурно предложение за прекратяване на разискванията. По Правилник след като постъпи, Председателя или временно Председателя е длъжен да го подложи. Подлагам на гласуване процедурното предложение от Митко Батчев за прекратяване на разискванията по т.17.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме в процедура на гласуване. Нямаше други предложения, Кера Спирова си направи самоотвод имаме само едно предложение на вносителя.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение така както е предложено с докладна записка от вносителя. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.17 от дневния ред, преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора?

К.Спирова: Да подкрепяме изцяло.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Друга комисия не е гледала докладната. Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред? Да, Спирова имате думата.

К.Спирова: Ако подкрепям изцяло създаването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Тополовград то е защото има един нов елемент, който до този момент не съществуваше, а именно тази асистентска подкрепа се предоставя на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, забележете – които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. С такива лица нашата община е пълна, обаче за моя най-голяма изненада след като е възпроизведено това кои имат право в документите на общината, в обявата единствените лица които имат право е заявление – декларация по образец, документ за самоличност, експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, медицински протокол на ЕЛКК, други медицински документи, актуална епикриза и други. Тоест Закона който е разширил правото на лицата да имат тази подкрепа общината отново свежда единствено и само до лицата които имат медицински документи.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо общината да го свежда?

К.Спирова: Защото така сте го изписали господин Кмет.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Най-вероятно така е спуснато от Министерството на социалната политика.

К.Спирова: В такъв случай аз питам. Каква е логиката в докладната в която вие изписвате новата грижа, че може да бъде за лица в над трудоспособна възраст, в не възможност за самообслужване които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Става въпрос, че не се искат документи…../шум в залата/ Аз тебе те слушам много внимателно. Става въпрос за възрастни лица, пише в над трудоспособна възраст с които общината е пълна и могат да бъдат освидетелствани от комисия със социален доклад. Аз предполагам, че за пореден път партньор ще бъдат социални грижи.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само, че общия размер на средствата е определен.

К.Спирова: Аз не казвам, че не е определен, средствата. За средствата въобще не говорим. Говоря за лицата които имат право на тази подкрепа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, съгласен съм, но това не е наше….

К.Спирова: Как да не е наше като е наше. Вие искате и да одобрим тези документи които сте ги изнесли и аз питам защо са изключени тези лица, които по Закон и по условията на програмата имат право.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама защо ние да ги изключваме?

К.Спирова: Защото в документите за прием пише да се представят медицински документи.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Не вярвам общината да си позволи лукса след като има възможност хората които се нуждаят от помощ да бъдат подпомагани явно тези изисквания са от съответното Министерство и не може да се раздават пари от сульо и пульо на сульо и пульо с една молба. Подава си молба дайте ми пари, готово бе.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  нека да дадем думата на госпожа Ятакчиева тя да разясни и ако имате допълнително въпроси ще ви дам думата.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Уважаеми общински съветници, това е докладна записка която е подготвена от нашия отдел във връзка с новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Асистентска подкрепа е делегирана от държавата дейност и има стандарти за нейното осъществяване. Докладната Записка е направена в съответствие с изискванията за предоставяне на социалната услуга. Социалната услуга е насочена към две целеви групи. Тези целеви групи не ги определя община Тополовград, а ги определя Агенция социално подпомагане. Първата група са лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Втората са деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по друг Закон. Тази програма е по-благодатна от досегашната програма, защото ги има тези две целеви програми. Най-просто казано хората които нямат ТЕЛК и хората които имат ТЕЛК могат да се възползват от услугата стига обаче те да са, ето виждате първата целева група, да са в невъзможност за самообслужване. За целта ще бъдат направени предварително социална оценка, тоест по параметрите които са заложени в тази оценка комисията ще прецени дали тези лица са в невъзможност за самообслужване. Това не означава, че всички лица в над трудоспособна възраст могат да се възползват. Само тези които имат проблеми със самообслужване. След предварителната оценка ще се направи социална оценка и индивидуален план. В последствие ще се изготви договор за предоставяне на услугата от община Тополовград. Тези целеви групи са определени от Агенция социално подпомагане. Ние се ръководим от това. Разбира се, че изискваме медицински документи за да преценим от една страна какви са здравните проблеми на лицето което кандидатства и в последствие ще извършим предварителна оценка, проверка на условията при които живее лицето. В момента се подават заявления, има подадени заявления от доста хора, не мога да ви кажа точната бройка, тъй като непрекъснато се подават такива заявления, но има правила и процедури по които ние ще определим потребителите. Имате ли друг въпрос?

К.Спирова: Аз винаги съм се възхищавала на възможността на госпожа Ятакчиева да говори ясно, точно и накрая да не отговори на въпроса който си поставил. Това, че е разширена услугата е ясно на всички. Не е ясно защо общината изнася изисквания за подаване на документи единствено и само с медицински ТЕЛК и всякакви други решения и никъде в обявата не се споменава, че ще има социален доклад и могат да подават и други лица. Защото тези които нямат ТЕЛК решения ще отпаднат по документи. Вие вече сте обявили правилата.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Не това не е вярно!

К.Спирова: Как да не е вярно?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Ще ви кажа.

К.Спирова: Как да не е вярно когато вече има върнати хора, защото не отговарят на изискванията.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Не може да има върнати хора защото…..

К.Спирова: Сега ще ги пратим по пощата, няма проблем. Няма да бъдат върнати.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Общината не може да върне документи.

Ат.Анастасов: Кои са в комисията която определя кой ще участва?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Комисията се определя от Кмета на общината.

Ат.Анастасов: А, от Кмета на общината.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Разбира се, това е ангажимент преди всичко на нашия отдел „Хуманитарни и социални дейности“

Ат.Анастасов: Много е хубаво това, но малко да разширим тази комисия.

К.Спирова: То не зависи от нея. /шум в залата/

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Може ли да отговоря на госпожа Спирова. Госпожо Спирова, всички заявления които кандидат потребителите попълват това не е просто един лист. Вътре в тези заявления те дават просто обяснение на цялото си социално положение.

К.Спирова: Може ли комплекта с документи на лица които са без ТЕЛК решение да ми го предоставите тука да го видим.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Искам да ви обясня, но вие не ме изслушвате. Заявлението е еднакво за всички лица. Дали с ТЕЛК решение или без ТЕЛК решение заявлението е …..документ изпратен ни от Агенция социално подпомагане. Няма причини да не бъде приет документ. Кажете за кого става въпрос, аз съм на работа ще ви кажа, ще проверя и лично ще ви отговоря. Поемам този ангажимент.

К.Спирова: Представете документите! Помолете да донесат комплекта с документи който трябва да попълнят потребителите.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Трябва да проверя в момента дали са долу на работа защото 12.05часа е. Ако са долу на работа ще ви донеса един комплект. Единствения документ който ние допълнително изискваме това е ТЕЛК решение или други медицински документи, епикризи които показват, че единия от кандидат потребителите е в по-сериозно и по-тежко здравословно състояние от другия. Ако има, отдела моя си е позволил да не приеме документ на някого или да го върне веднага аз се ангажирам още днес да разговарям с лицето което е отказало. В момента сме на етап прием на документи. Насочването за ползването на социалната услуга се осъществява от община Тополовград. До сега се осъществяваше по другите програми от Дирекция социално подпомагане. Дирекция социално подпомагане трябва да ни предостави информация за лицата които имат ТЕЛК и ако комисията прецени, че трябва да поиска допълнителна информация за социалното положение на лицето.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Спирова се интересува дали аз казвам кой да влезе и кой да не влезе.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Кмета на общината…, ние в момента даже не сме на етап…

К.Спирова: Аз много мразя някой да ми превежда думите както му харесва на него. Напротив попитах защо лишавате група, лица…. Добре в крайна сметка какъв е проблема да бъде предоставен комплект от документи и да видим кой и кога ще извършва социалния доклад, …../шум в залата/ Социалния доклад за лицето което няма документи.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Само искам да ви обясня няма лице което няма…. Госпожо Спирова, първо ние сме на етап приемане на документи….

К.Спирова: Ама вие твърдите неща които са абсурдни. Аз познавам поне 15 лица които са в над трудоспособна възраст и нямат възможност да отидат на ТЕЛК.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Те са точно в тази група над трудоспособна възраст и невъзможност за самообслужване. Това, че си в нетрудоспособна възраст не те прави потребител, правите това, че си в невъзможност за самообслужване.

К.Спирова: Аз това питам къде е…..

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Сега, не виждам никой в тази зала и даже последните 13 години да е „против“ да се подпомага някой в нужда. До сега такова чудо не се е случвало. Госпожа Спирова е била и предни мандати и знае. Сега тука с тези изказвания аз не знам какво се цели, някакви политически дивиденти да натрупа. Няма човек с връзки, винаги сме се стремели да подпомагаме хората. Това е цялата истина за всички в тази зала. /шум в залата/

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Почивка десет минути да се предоставят документите и продължаваме.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Продължаваме заседанието на Общински съвет – Тополовград. На т.18, кворума е 10 общински съветника. Да, госпожо Ятакчиева.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Аз представих на вашето внимание заявление – декларация от кандидата и заявление – декларация от потребител. Тези заявления са по образец приложение 1 и 2…

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Предоставихте ли ги на госпожа Спирова?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД“: Да, разбира се тя ги разгледа, но госпожа Катя Гешева ми обясни в почивката какво аз не казах наистина. Всички които имат медицински документи ТЕЛК решения, медицински епикризи, други медицински документи ние ги изискаме за да установим здравословното състояние. Тези които нямат ще искаме от тях да предоставят етапна епикриза от личния лекар, защото наистина много от хората не са могли да кажем или не са били в болница, не са могли да отидат на ТЕЛК, така, че етапната епикриза дава информация за здравословното състояние на хората. Тук предимство имат тези които са в невъзможност за самообслужване. Това, че някой има, изключвам със 100% чужда помощ или други по-тежки случаи с ТЕЛК решения, но това, че някой има ТЕЛК решение в никакъв случай него прави приоритетен. За първи път в програмата се дава възможност на хора с ТЕЛК и хора без ТЕЛК да кандидатстват и да бъдат обслужвани. В момента се разработва процедура тъй като вие виждате, че кратки бяха сроковете, разработва се процедура ще се работи по нея. Ние в нашия отдел сме изпълнявали и сме осъществявали всички социални услуги. В никакъв случай не вярвам, че някой от колегите ще си позволи да пренебрегне случай, има такива много тежки случаи на самотни хора които не могат да се справят сами и да пренебрегне потребността на някой кандидат потребител. По отношение на Кмета на общината той в община Тополовград е доставчик на тази социална услуга. Едва ли Кмета на общината би си позволил, особено когато става въпрос за болни хора. Те ще се обслужват почасово. Часовете също ще се определят в зависимост от потребността. Има сериозна комисия, ще се правят консултации с Дирекция социално подпомагане. Вярвайте ми сигурна съм, че услугата ще бъде предоставена на най-нуждаещите се.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Благодаря! Други въпроси по т.18 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.18 са приключени, прекратявам разискванията по т.18 и преминаваме в процедура на гласуване.

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, ал.2,чл.29,ал.3,т.1 и чл.93 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги /чл.11,ал.10/11 от Закона за публичните финанси/, във връзка с чл.51 от ЗДБРБ за 2021г. и т.1,4 и 13 от РМС №790/30.10.2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели през 2021г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Гласуването е с вдигане на ръка. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №8 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №9 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.18 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Желаещи да вземат отношение по т.19 от дневния ред има ли?

К.Спирова: Само да кажа, че няма да гласувам.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз също ще заявя, че няма да гласувам по тази точка. Други желаещи по т.19 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.19 са приключени, прекратявам разискванията по т.19 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а,ал.4 от Закона за съдебната власт, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/Пламен Минчев и Кера Спирова не гласуват/

С оглед изчерпване на т.19 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 5 „за“.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепяме да бъде отпусната помощта.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Добре, други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.20 са приключени, прекратявам разискванията по т.20 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.20 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Във връзка с „Контрол по взети решения“ действително при предложението за определяне на представител при приемане на дълготрайни материални активи излязохме извън предмета на докладната. В тази връзка при „Контрол на взети решения“ искам да попитам не е ли редно господин Председател като такъв да поискате да бъде представен отчет на всички които са били избрани по един или друг повод с конкретни правомощия и начин на гласуване в общи събрания на съдружниците, визирам „Златно зърно“ във ВиК Асоциацията сме изпратили лице което е с конкретни правомощия, в Националното сдружение на Общините, в „РАО“, в „Марица“ в каквото друго сдружение се сетите, че има изпратен наш представител би следвало в рамките на тази една година за която са избрани да представят отчет за правомощията които са им дадени и каква работа са свършили. Конкретно аз до колкото имам спомен на Кмета на общината беше дадено правомощие да гласува за представител, ликвидатор. Гледам, че са вписани двама ликвидатори. Бих искала да се върне начина на гласуване на нашия представител който беше там по какъв начин е гласувал и излязъл ли е извън правомощията които са му дадени. По същия начин бих искала да видя Протокол от заседанието на ВиК Асоциацията с конкретни правомощия бяхме упълномощили представителя по какъв начин как е гласувал. И всички останали които са били избрани. Туй изпълнено, изпълнено означава, че е отишъл някъде и се е върнал обаче какво е свършил като работа. Все пак упълномощеното лице е длъжно да дава отчет на този който го е изпратил. Ако не е свършил нищо съответно да бъде сменен. И в тази връзка в контрола пак по решения имаме решение с което е приета Наредба на Общинския съвет, съжалявам, че Красимир Иванов го няма, връщам се на ВиК реда и начина по който могат да бъдат разкопавани улици и тротоари. Искам да знам колко актове за установяване на нарушения за разкопани улици и тротоари за неспазване на Наредбата която действа има съставени. Колко са установените разкопавания при аварии? Внесени ли са средства от страна на ВиК, Общината да възстанови или те колко са възстановили ? Лично на улица „Москва“ току що беше приключил ремонта от страна на общината, пак като разкопаха едни огромни дупки и ги насипаха с чакъл да се чуди човек дипломите ли си търсят там какво правят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Всичко е описано на списък и в скоро време ще преминем към съдебни искове.

К.Спирова: В самата Наредба се предвижда съставяне и на актове за установяване на нарушения освен нанесената щета да бъде предвидено има и глоби. Та моето искане е чрез вас всички избрани да дадат отчети за дейността си.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами значи по принцип това което го искате ние ще направим съответно справка дали в деловодството е, защото аз съм от четири месеца поне през това време в деловодната система не е постъпвал някакъв отчет съответно от представител. Ще направим проверка…

К.Спирова: Напомнете им, ако трябва.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да, говоря на зад от конструирането на Общински съвет. Ще проверим кои са, тъй като примерно аз мога да напиша по едно писмо и съответно да видя дали има и ако има такъв предоставен отчет аз ще ви ги предоставя на вас. Ако няма такъв отчет съответно ще проверим кои са представителите и ще напишем по едно писмо дали има такива представени отчети и съответно да представят такъв отчет които са представителите. Това което можем да го направим. По отношение на Наредбата в самата всяка Наредба или подзаконов акт който го издава Общинския съвет по принцип контрола по изпълнението се възлага на Кмета на общинска администрация, съответно Кмета предполагам, че си има със Заповед определени лица които отговарят там нали по самата Наредба. Нали говорим конкретно за тази Наредба. Това също ще го изпратя до Кмета той да си отговори писмено това което вие го записахте. Така както е записано в Протокола аз ще го направя съответното и съответно което постъпи ще ви бъде предоставено. Други желаещи по тази точка №21 „Контрол по изпълнение на взети решения“? Има предоставен отчета там, ако имате някакви въпроси? Да приемам ли, че т.21 е приключена и да преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Аз искам просто, не знам дали сега е момента да възобновим разискванията по т.15 от дневния ред.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Тоест искате да възобновим разискванията по т.15. Само момент да проверя да не сме в някаква грешка. Да, т.15 е да се възобновят разискванията правите предложение. Ами щом е процедурно предложение, аз съм длъжен да го подложа да се възобновят разискванията. Така. Ами с оглед постъпилото процедурно предложение за възобновяване на разискванията по т.15 подлагам процедурното предложение. Който е съгласен да се възобновят разискванията по т.15 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Госпожо Спирова не видях вие как гласувахте?

К.Спирова: Аз не гласувах.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 9 “за”,

”против” и “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами тогава в такъв случай сме на т.15, преди да преминем на т.22. Комисиите заседаваха.

К.Спирова: Вие искате възобновяване на разискванията или прегласуване на решението?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Значи ние гласуваме възобновяване на разискванията и от там вече като ги възобновим преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И ако я оттегля какво ще гледате?

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Значи в момента имаме процедура на т.15, ако Кмета я оттегли…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Лек ден желая на всички!

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Оттегляте ли докладната?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Гледай те си я!

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Няма вносител.

К.Спирова: Няма вносител в залата.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Няма вносител, още повече, че тука имаме заявление на представител на съответната страна, че ще обжалва.

К.Спирова: Аз държа да се запише, че Кмета е излязъл.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС:  Ако ни извикат в съда ние ще ги потвърдим. Няма го Кмета и това се записва тука. И аз това попитах какво правим? Няма Кмет, няма заместник Кмет. Ама не може нали Кмета трябва да е тука, той е вносител.

Б.Борисов: Не е Кмета вносител, заместник Кмета е вносител.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Ами няма и заместник Кмет. Направихме процедурното предложение, но в случая вносителя го няма. Нямаме вносител, значи аз ви казвам, че това решение ще падне, още повече, че тука ще бъде защитника на ответната страна, ще изиска протокола. Не знам как да процедираме. Значи аз като юрист съм длъжен да ви кажа, че при наличие на липса, защото то при „Питания и отговори на питания“ Кмета напусна не знам кой ще отговаря.

М.Батчев: Да извикаме заместник Кмета.

К.Спирова: Заместник Кмета е когато Кмета го няма…./шум в залата/

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Не мога да закрия заседанието. Аз ще дам думата на някой и Кмета да отговори писмено. Няма как да разискваме и да правим предложения по тази точка. Няма какво да правим, просто трябва да преминем към т.22. Т.22 да са запише пак, че Кмета не присъства единствено писмено ако има ще му дадем писмено да отговори. Това е! Значи аз друг избор нямам освен да преминем тъй като…. Значи да се запише в Протокола, че след като Кмета на Общината напусна залата и Заместник Кмета напусна залата и след като нямаме изявление дали оттегля съответно във връзка с докладната който е вносител ние няма как да разгледаме и гласуваме точката която ако я разгледаме решението ще е незаконосъобразно, поради което ние преминаваме отново към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Значи „Питания и отговори на питания“ към Кмета на Общината също записано в Протокола, че Кмета отсъства и няма представител на Общинска администрация и ако имате други разни предложения, някакви други писмени питания.. Да господин Стойчев имате думата. Това се записва в Протокола.

К.Стойчев: Благодаря. Уважаеми колеги искам да ви информирам за нещо което се случи, нищо ново под слънцето. Мен ме безпокои нищо правенето и то години наред. Това което се случи на 27.01. в участък Орлов дол – Владимирово е поредния така правене на нищо от Агенция пътна инфраструктура и то неща които трябваше да бъдат направени през летния сезон и сега ни се връща тъпкано. Шест автобуса стоят и чакат на изхода Орлов дол – Владимирово трошат се клони, падат пред автобусите и добре, че имаше хора които да режат със резачки. В последствие дойдоха и пожарникари…., но моето предложение е. Сега не ни трябва нито Кмет, нито Заместник Кмет и разни други. Трябват Председателите и комисията по безопасност , обществен ред и сигурност, трябва ни комисията по териториално и селищно устройство. Ако имаме добрата воля, това ми е предложението, да направим едно писмо до Областно пътно управление Хасково да дойде и да си подреди всички пътища, защото е абсолютно безхаберие трябва да ви кажа. Ако имаше там коли, линейки които да останат там на този участък и да падат клони замразени пред тях и зад тях казвам ви остават там. Просто оставаха там, добре, че имаше около стотина, шест автобуса около стотина човека които хвърляха клони на ляво и на дясно. Резачка една донесоха от Орлов дол, дойдоха пожарникари и най-накрая когато почти изрязаха всичко дойде и пътна служба. Не ги обвинявам момчетата от пътна служба те толкова могат. Въпроса е по-нагоре да го решим. Събираме се, правим едно писмо от двете комисии, изпращаме го в Областно пътно управление и искам да знам какъв ще бъде техния отговор. Ако е пак такъв нямаме пари значи трябва да знаем, че сме много зле.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Васил Сяров.

В.Сяров: Имам питане към Кмета, но след като го няма да се вземе от Протокола. По въпроса на господин Стойчев искам да взема и аз отношение. Това което стана е природно бедствие. Все пак ще има някакви отговори, каквото трябва ще напише, ще го подпишем. Имам въпрос към Кмета коя е почистващата фирма в Тополовград, защото същото което се е случило на пътя Орлов дол – Владимирово е и в Тополовград. Нямаше пътища изчистени. Кой обезпясъчава тука нашата община и като говорим за счупени клони същото е и в Тополовград. В училището има два три счупени клона, до детската градина, малкото училище има пет шест счупени клона после ги изрязаха. Кой трябва да ги отстрани или хората трябва да си ги отстранят. Има изрязани дървета точно до ъгъла на малкото училище и надолу към блоковете на Атъпа площадчето там също стоят на тротоара дърветата. От къде трябва да минават хората след като не са почистени тротоарите и най-важните места около детската градина, около училището. Не съм ходил към болницата, но и на болницата ще е ад. Хората в к-с Сакар едвам слизат. Днес даже сутринта едвам слизаха по пътя. Таз фирма идва ли тука, с кой е сключен договор, на каква стойност е договора, кой е подизпълнителя, има ли подизпълнител, по селата кой чисти. Пътищата по селата кой чисти? Има ли договор със селата, със селските кметове? Какви правомощия са дадени и имат ли отпуснати средства? Преди им се даваше по две, три туби бензин или нафта за почистването. Същото нещо е и цялата община положението. Има три четири места където сутрин се струпват много хора училищата, детските градини и болниците там трябва второстепенно да се вземат мерки и да се изчистят. Това е моя въпрос към Кмета.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз ще изпратя Протокола съответно на Кмета. Спирова искаше думата.

К.Спирова: Подкрепям изцяло нали това което каза Косьо Ташев както и Васко Сяров. Моето питане щеше да бъде във връзка със снегопочистващата фирма коя е? Подизпълнител, стойност. Какво включва? Само града ли? Селата ни са все повече хората самотни, изоставени, възрастни. Много се радвам на Кметовете и заместник Кметовете дето се опитват да показват, че момчетата могат да работят, ама мисля, че не е работа на Заместник Кмета да реже дървата. Какви са мерките които бяха взети лятото за изрязване на сухите клони? На почистване на тротоарите от такива. В момента, да бедствие беше, вярно, но в крайна сметка поддържането на зелените площи на озеленяването с дървета уличното задължение на общината и поддръжката на общината. Чиста случайност е, че някой не е убит. Лавка където е пътя беше затворен с огромно дърво от където сутрин всички минаваме. Не знам по отношение на пътно управление колко така негативи са се изказали, ама всички имаме приятели във фейс бук където управлението местното включващо и общинските съветници с кметовете бяхме добре насолени. Лесно е да се излезе да не се отговаря. Всички знаехме, че следващата точка в дневния ред е какво става със снегопочистващата фирма, с опесъчаването и всичко останало.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Аз не мога да ги задължа.

К.Спирова: Аз знам, че не можете да ги задължите, въпросите са неудобни. Втория ми въпрос е. недоразумението което тука се разиграва станах свидетел по организация на движението на пътищата в Тополовград и издаването на едни заповеди дето направо смайват света, кой има право да спира на така наречения визиран паркинг до общината и кой няма. Първо разгледахме докладната за хора в неравностойно положение със ТЕЛК решения, без ТЕЛК решения. Колеги, тя общината пречи на хората в неравностойно положение да се възползват от най-прекия път да стигнат до нея и да си свършат услугата. Изграден е подход към общината за инвалиди от страна от която нямат достъп до където да стигне моторно превозно средство. Паркирането на хора с увреждания е дадено до градската тоалетна. В същото време служител на техническа служба ще си спира камиончето на тротоара при положение, че е абсолютно забранено, а ще се прави проблем на общински съветник с увреждания, че е спрял на паркинга. Най-малкото което е неморално. Колко е законово това да изпратиш инвалидите ей там, а пък тука здрави, прави хора от общинска администрация да са на една крачка от стълбите е друга тема на разговор. Това говори за отношението ни на самите нас като общински съветници, общество към тези хора. Да не говорим, че долу горе всички вече сме хора с увреждания, защото сме по-голямата част от населението над 50 години и ние трудно придвижването. Моята молба към Кмета, лично е да си преразгледа заповедта и комисията. Първото парко място тука което е да бъде дадено на инвалиди. Какво значи „вие имате ли пропуск?. Кой въведе пропусквателният режим? Първо затворихме улицата направихме я със стъпала заради разрешението на една фирма да постои един имот. После улицата им пречеше направихме я със стълби. Сега ще спрем изобщо и достъпа до общината. Има толкова неурегулирани улици в Тополовград, без да съм шофьор. Изпитвам ужас когато трябва да сляза към фонтана долу. Какво е движението? Кръгово? Някои, вие сте шофьори. По какъв начин е урегулирано, кой е с предимство? По усет или който е по-бърз. Какви са знаците? Отидете и вижте! Много бързо се понасложиха едни знаци тука. В градинката до нас.

К.Стойчев: Има някакъв знак.

К.Спирова: Да, и аз знам, че е някакъв. Градинката до нас. Колко пъти трябва да се каже, че ще се заобикаля. Ще влязат вкъщи. Идват от долу не могат да вземат завоя. Къде да отидем? Ти си отишъл вече няма да ти кажа къде, долу знака е кръгов. Най-големия проблем беше да урегулираме паркингът тук да пречим на общинските съветници да спират. Аз така приемам въпросното заседание на комисията. Не съм доволна от отговора допълнителния в който ми казват, че ще отговорим друг път, като се върне единствения който знае в общината. Не мисля, че Тоня Бакалова е единствения човек и е незаменим. Аз не мога да разбера как е организирана работата в общинска администрация. На няколко пъти ми отговарят Секретаря на общината си е заключил стаята и не можем да дадем протокол. Секретаря болен, Тоня Бакалова е болна. Да затваряме общината ли? Тоз отдел не работи ли? Какво значи не могат да ми дадат транспортна схема? Какво значи не могат да ми кажат кои линии се изпълняват? Шести месец не можем да разберем има ли транспорт обществен в община Тополовград или няма. Отговора го знаем всички. Само общината не знае какъв е отговора и не може да предприеме общинска администрация искам да кажа, не може да предприеме адекватните мерки. Мерките по COVID-19 кой ще отговаря? Като свърши COVID-19 тогава ли ще ни кажат какви са мерките от страна на кризисния щаб на община Тополовград. Разбрахме не е от общината, после какво правят кметства, детски градини, училища. Колко са заболелите, това което предлагахме преди два месеца да бъде направен скрининг. Сега на всякъде казват, че това е най-важното. Отидохме си, разсърдихме се. Детска градина, отглеждаме детска градина не общинска администрация.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Митко Батчев.

М.Батчев: Аз в тази връзка която лансира Спирова и Васко Сяров. Аз така минах по улиците и в 11.00 часа когато минах не видях почистена улица. Тази улица „Христо Смирненски“ до началното училище не може де се мине. Дърветата отрязани и стоят там. Снегът натрупан по улиците и не се минава. Моя въпрос е как се изпълнява договора, на кого се плаща, как е сключен договора и как се изпълнява. /не се разбира/ Само общинския багер чистеше.

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Само преди да приключим аз искам да кажа, че това са наистина много актуални въпроси. Аз мога да кажа, че не мога да задължа някой от общинска администрация или Заместник Кмет, но мога да кажа, че това е отношението към Общински съвет, без да влагам някакви чувства. Значи ние в момента стигнахме имаше едно процедурно предложение това, че е влязло или не е влязло, дали ще се атакува в съда или не, какво и как просто ние трябваше да откликнем на исканията примерно на общинските съветници. Аз разбирам колежката и аз съм адвокат също разбирам я, но също разбирам, че хората които са искали с тази цел аз също гласувах да се възобновят. Сега колко е право или не в крайна сметка съда е органа който ще ше да каже, но за това нещо да се направим на обидени или нещо което е.. За мене ето това е факт. Факт е отношението. Значи преди бях упрекнат лично аз или, че някой друг, че е мачкал общинска администрация. Значи огледайте се вижте в залата, това отношение ако го приемем ето тука има представител който как да кажа който подкрепя Кмета. Ние също подкрепихме докладните с изключение на една хайде като изключим и тази макар, че там всеки имаше право да изразява. Ето това е отношението. Вижте нито един от общинска администрация не присъства, ние не сме приключили Заседанието. Аз не знам нали как може да се тълкува. Сега не искам да правя някакви крайни изводи, но ето това е отношението, защото бяхме обвинени, че ние и съответно аз съм мачкал и другите съветници на такова поведение. Значи аз мисля, че ние сме работили добре с общинска администрация, но това е факт. Няма просто никой в момента, ние продължаваме и вие задавате въпроси и си правим едни монолози които аз ще ги изпратя. Това което ми е във функциите и задълженията аз ще ги изпратя на Кмета на общината, но госпожа Спирова каза, че шест месеца действително отговора който каза, нали те минават чрез мен това което се направи, аз своевременно мога да ви уверя, че това което се изисква аз го изпращам. Както и за отчетите. Ще направим справка, ще изпратим, но сега вече дали те ще представят отчети или няма да представят отчети аз не мога да ги задължа. Аз мога само да ги…

К.Спирова: Можем да вземем други решения….

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Дали ще представят отчети или не това вече е отделно Общинския съвет какви правомощия има. Значи вие искате, аз ще ги изискам, но ето факт е което е. ние си правим монолози. Общинския съветник Коста Стойчев също постави един важен въпрос. Комисията могат да се съберат дори когато изпълнителната власт е в общинска администрация ние можем само да питаме защо не е почистено, как не е почистено. Не можем да пратим багер, не можем да питаме областно пътно управление. Аз и да се представя, да се обадя те ще кажат вие си имате си Кмет, имате си общинска администрация, имате си ресорна служба която би следвало да си сигнализира и т.н. и действително да се избегнат да не се застраши…., защото това са хора от нашата община които пътуват. Ние ще се съберем, ще вземем едно писмо ще напишем няма пречка, но друго е когато примерно от страна на общинска администрация Кмет, Заместник Кмет който се обади евентуално нали като се обади на 112, с цел да се избегне. Но ето няма представител никакъв който примерно да даде предложение просто като има такива случаи те да съдействат, защото те са изпълнителната власт. Те нямат право да почистват този път, но най-малкото което е дето се вика могат да помогнат по някакъв начин да се избегнат. Но както и да е. Това е моето мнение, аз каквото е необходимо ще го направя, но действително се поставиха въпроси които можеше в момента в тази точка да се поставят и да имаме някакъв отговор. Аз също на базата на Коста Стойчев щях да направя предложение нали точно общината съответно те могат да си го записват служебно нали имат си тези правомощия. Ние ще напишем писмо.

К.Спирова: Аз не мога да разбера, извинявай Коста, но за трети или четвърти път излизат предложения Общинския съвет да прави нещо. Изпълнителната власт какво прави? Няма какво да чакам! Значи ние като комисия към Общинския съвет можем да излезем със становище което да задължим Кмета на общината да влезе в разговор със…., да си изпълнява изпълнителните дейности.

К.Стойчев: Госпожо Спирова, аз имах точно това предвид. Имаме комисия по обществен ред и сигурност…

К.Спирова: Тя излиза с предложение.

К.Стойчев: Разбира се. Значи карате ми да си повтарям предложението преди 15 минути. И съвместно да напишем писмо до областно пътно управление регулярно да си преглеждат пътищата в областта, защото не може през мантинелите да излизат акации два километра напред. Това не е единствения път. Този път не е погледната. Всеки ден се пътува от там от стотици хора да не говорим, че имаме села, то е едно Владимирово то е проблемния участък. Никой не е минал от там да отреже едно дърво. /шум в залата/ В никакъв случай не обвинявам момчетата които са там, те са двама. Те не могат да направят нищо тези хора. Тука се иска, те много добре си знаят като…, има си пролетно-летен сезон почистват си край мантинелите пространствата… Тука за една маркировка по пътя Срем-Устрем тука месеци на ред с Красимира Атанасова писахме писма. И най-накрая декември месец дойде отговор нямаме пари. Хайде стига!

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Васил Сяров.

В.Сяров: Искам да взема думата за маркировката защото преди няколко сесии се беше поставило този въпрос. Маркировката от Българска поляна, Звездата до табелата на Тополовград е направена. От Тополовград табелата в посока Елхово, Княжево е направена и мисля, че за надолу е направена вече за…

К.Стойчев: Само едни маркири са направени и са спрели да там.

В.Сяров: До Орешник не е ли направена? Направена е, скоро е направена. Аз за това исках, ама той Кмета го няма да го питам. Работата на Кмета е от табелата горе на Ценов до табелата долу на Елхово е на общината трябва да направи маркировката на големия завой и долу по пътя край Иван Белев, до автогарата.

К.Стойчев: Проблема не е на градския път тука. Проблема е извън града.

В.Сяров: Те сега ги направиха маркировките. Къде са вътрешните маркировки в момента?

К.Стойчев: Говорим когато се излиза да се пътува на вън. /шум в залата/ Говорим за пътища които тотално са изоставени. Какво си кривите душата бе хора?

К.Спирова: На четвърти април ще им пишем бележки, хайде!

Пл.Минчев – ВрИФППОбС: Точката е изчерпана, точка двадесет и две се изчерпва и с това се изчерпва дневния ред на Заседанието на Общински съвет. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ

И ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС