Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 18 от 23.12.2020 г.

П Р О Т О К О Л  

№ 18

23.12.2020 година

          Днес 23 .12 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .
          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 15. 
          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград,  Заместник  Кметове  и началник отдели.
    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добър ден на всички присъстващи! В присъствената книга са се регистрирали, подписали са се 15 общински съветника. Отсъстват двама общински съветника по уважителни причини Добромира Димитрова и Коста Стойчев. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА за провеждане заседанието, поради което откривам заседанието на ОбС – Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред във връзка със постъпилите допълнително докладни записки, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№425/12.12.2020год. относно: Продажба на имот частна общинска собственост – туристическа хижа „Сакар“ да влезе в дневния ред като Т.8. Следващото предложение предлагам ДЗ с вх.№428/15.12.2020год. относно: Дофинансиране на „Домашен социален патронаж“ към Звено „Социални услуги“ – местна дейност, да влезе в дневния ред като Т.9. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№431/16.12.2020год. относно: Промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – собствени средства за 2020г. /Приложение №7/ да влезе в дневния ред като Т.10. Предлагам ДЗ с вх.№432/17.12.2020год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да влезе като Т.11 от дневния ред. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№433/22.12.2020год. относно: Прехвърляне на средства от местна в държавна дейност по бюджета на ДГ „Щастливо детство“ Тополовград, съответно да влезе в дневния ред като Т.12. И в предвид на направените пет предложения предлагам Т. 8 и Т.9 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. По отношение формиране на дневния ред има ли други предложения от страна на общинските съветници? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване следното предложение за решение. Предлагам ДЗ с вх.№425/11.12.2020год. относно: Продажба на имот частна общинска собственост – туристическа хижа „Сакар“ да влезе в дневния ред като Т.8. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно предлагам ДЗ с вх.№428/15.12.2020год. относно: Дофинансиране на „Домашен социален патронаж“ към Звено „Социални услуги“ – местна дейност, да влезе в дневния ред като Т.9. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№431/16.12.2020год. относно: Промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – собствени средства за 2020г. /Приложение №7/ да влезе в дневния ред като Т.10. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№432/17.12.2020год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да влезе като Т.11 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно. . Предлагам ДЗ с вх.№433/22.12.2020год. относно: Прехвърляне на средства от местна в държавна дейност по бюджета на ДГ „Щастливо детство“ Тополовград, съответно да влезе в дневния ред като Т.12. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно  Т.8 и Т.9  от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. И с оглед приетите предложения по отношение на дневния ред предлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от 14 точки. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение за цялостния дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.
ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.
ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище? Първа комисия.
В.Сяров: Подкрепя докладната.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така втора не е заседавала. Трета?
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?
Я.Илиев: Допуска.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по Т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.
Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,
ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище? Първа комисия.
В.Сяров: Един „против“ и двама „за“.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Втора не е заседавала, трета?
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?
Я.Илиев: Подкрепяме.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение? Госпожо Спирова имате думата.
К.Спирова: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги общински съветници. Групата на „БСП за България“ има предложения за промени в Правилника които молим да бъдат подкрепени от вас. На първо място приветстваме направените предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. Внесената от Председателя на Общински съвет – Тополовград докладна записка за промени е крачка към синхронизирането на Правилника с действащото законодателство и дава възможност ОбС – Тополовград да не прекъсва работата си в ситуация на извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация засягащи територията на цялата община или на част от нея. В тази връзка предлагам да направим и втората крачка, а именно да отстраним  видимото противоречие между формулираните в ЗМСМА и нашият Правилник принципи и реалност. Групата на Общинския съвет на БСП – Тополовград счита, че с Правилника не са създадени условия за реализацията на едни от най-важните принципи при осъществяване на нашите правомощия, а именно принципа на публичност и принципа на гражданско участие. Особено сега в кризата в която се намираме изключително се затруднява спазването на принципа на публичност и на гражданско участие. Със закупуването на системите необходими за работата ни онлайн ще се въведат всъщност и тези принципи ще бъдат прилагани пряко в работата на ОбС. Правим следните предложения като предложение за решение 4.1., първо в чл.21,ал.1,т.12 да бъде – Нарежда нормативните актове приети от Общинския съвет да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване на официалната страница на Общински съвет – Тополовград и/или Община Тополовград и/или средствата за масово осведомяване. Второ предложение за решение 4.2. В чл.74,ал.3 предлагаме да стане по следния начин. Най-малко два дни преди заседанието Председателя на Общинския съвет информира гражданите на Община Тополовград за предстоящото заседание като публикува внесените докладни с предложенията за решения без приложенията, дневния ред, датата, часа, мястото и начина на провеждане на заседанието на официалната интернет страница на Общински съвет – Тополовград и/или на официалната страница на Община Тополовград и/или средствата за масово осведомяване. В чл.81предложение за решение 4.3. създава ал.6 – Заседанията на ОбС – Тополовград се предават пряко по електронен път като гражданите могат да следят заседанието на ОбС в реално време и могат да ги наблюдават на официалната интернет страница на ОбС – Тополовград. Предложение за решение 4.4. – Чл.102 създава нова ал.4 – Протокола от заседанието и поименното гласуване се публикуват на официалната интернет страница на ОбС – Тополовград и/или на страницата на Община Тополовград. Считам, че по отношение на финансите няма да се изразходят допълнително средства извън тези които са необходими за средствата за онлайн.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така. Приключихте ли?
К.Спирова: Да.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Красимир Иванов.
Кр.Иванов: Аз предлагам на вносителя да оттегли докладната на това заседание и мотивите ми са. До сега вече 14 година всички промени в Правилника или създаване на нов Правилник се извършва от създадена комисия. Имаме избрана комисия от началото на мандата. Ако и са изтекли правомощията да бъде избрана такава комисия която да вникне по-добре в нещата, ако трябва някакви текстове да се….., плюс това имаме и предложения от колегите от БСП ако трябва да работи тука една седмица, две седмици, един месец да огледа добре нещата и на следващо заседание на ОбС да бъдат предложени така промените които се нуждаят в Правилника. Това е моето предложение.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Някой друг иска ли да вземе отношение и после аз като вносител ще взема отношение. Не виждам. Значи като вносител и това което беше направено като предложение във връзка с внесената докладна записка и съответно мотивите към нея считам, че те са в съответствие с мотивите съответно причините,  условията които следват, следва да се измени нашия Правилник. Значи това не е самоцел, самата промяна като моя идея или някак си как да го кажа то е продиктувано от промяна в ЗМСМА който е влязъл на 07.08.2020год. тази промяна във връзка с чл.28а и във връзка с обявена извънредна обстановка и т.н.с цел да не се прекъсва работата на Общинските съвети. И в тази връзка аз прецених, че като общински съветник съответно, всеки общински съветник може да внася докладна записка, прецених, че следва тези промени да ги направим и то в най-кратки срокове и то на тази сесия и за това срока който е публикуван съответно с мотивите за 14 дневния срок аз съм го качил както и на интернет страницата на общината тъй като Общинския съвет не разполага. Качил съм и справката по чл.26,ал.5 и мога да кажа, че няма някакви предложения други освен тези които бяха днес направени. Така, че това се налага с оглед ние да имаме едно синхронизиране на нашия Правилник съответно със ЗМСМА който как да го кажа ни е като настолна книга и ние работим  по него. Така, че по отношение на тази комисия за Правилника тази комисия е временна която с приемането на Правилника тя реално си е свършила своята работа. Да, действително обмисляхме го да го направим и по този начин да направим една нарочна комисия която да ги подготви тези неща които сега са в този вид. Аз едва ли ще бъдат по-различни от това което е. Те не са раздути те са в съответствие и са синхронизирани със действащото законодателство. Така, че с оглед на икономия на време и най-вече не се знае от тук нататък ние дали ще можем да заседаваме с оглед на обстановката която се налага и в тази връзка аз така внесох тази докладна записка. Така, че няма да я оттегля защото считам, че е необходимо ние да гласуваме, а вече всеки съветник ако не е съгласен може да изрази своя вот с гласуването. Също това което предложехте вие считам, че то е в съответствие с по-голяма прозрачност и тези промени считам, че те са във връзка със промените които аз съм ги предложил така, че аз ще ги възприема и ще ги предложа за гласуване. Така, че считам, че тези промени не противоречат и са в съответствие с действащото законодателство говоря като юрист. Да, имате думата.
К.Спирова: Аз искам само да допълня, че не би следвало да бъде оттеглена докладната. Напротив настоявам да бъде приета тъй като предстои обсъждането виждаме на бюджет 2021 година. За реализирането на решенията които днес бихме приели следва да се предвидят финансови средства и да бъдат направени съответните промени в бюджет 2021. Така, че моля колегите при гласуването да вземат предвид и обсъждането на бюджет 2021.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, Красимир Иванов.
Кр.Иванов: Не съм съгласен с господин Минчев еднолично тука да прави…. Значи Правилника е един закон който…. И еднолични промени не могат да се правят тука даже и те да са базирани на законова основа. За това за по-голяма….., това е нов Правилник със тези промени предлагам да се приеме комисия която да преработи текстовете да обмисли предложенията на БСП и на следващото заседание да разгледаме така предложените промени в Правилника.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, Митко Батчев и Васил Сяров.
М.Батчев: Искам да обърна внимание на колегите общински съветници, никой не взима еднолично решение. Може да се направи предложение от всеки общински съветник и да се взима решение. Аз като член на една от комисиите съм напълно съгласен със нещата. Така, че моето предложение е да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, разбрах. Господин Сяров и Силвия Георгиева.
В.Сяров: Аз имам един въпрос към господин Иванов.
К.Спирова: Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре. Аз исках да изслушаме и другите становища, но след като имаме процедурно предложение аз съм длъжен да го подложа. Само да кажа преди да го предложа, че аз няма да оттегля докладната записка и еднолично не съм го решил този въпрос.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Добре де добре дай нататък! Това го разбрахме вече. Едно и също говорим десет минути.
С.Георгиева: Ама защо не се изслушваме. Всеки има питания някакви въпроси.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  И аз имам към госпожа Спирова питане. Сега господин Батчев предложил.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така. Имаме процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Аз съм длъжен да го подложа на гласуване. Който е съгласен да се прекратят разискванията по т.2 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. 
С.Георгиева: Тука става въпрос за разходване на средства ние ще преминаваме към гласуване. Всеки има мнение.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Само да преброим гласовете. „Против?“ „Въздържал се?“ Двама не са гласували.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ами не искат да гласуват глупости.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Значи 11 „за“ и 4 „против“, „въздържали се“. Повтаряме гласуването. Който е „за“ предложението да се прекратят разискванията моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. 11 „за“. „Против?“ 2, „въздържали се“ 2. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
2”против” и   2 “въздържал се”/.
ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.
С оглед на това преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 и чл.28а,ал.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.
Предлагам първите три решения които бяха предложени по докладната и последствие проекта четири ще го изчета. Който е съгласен с така направеното предложение за решение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
2”против” и  2 “въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 по докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
2”против” и  2“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 по докладна записка №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
2”против” и  2“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
И преминаваме в проекта за гласуване под №4 със съответните изменения така както беше предложено в този вид аз го възприемам. Беше изчетено, ако искате да го изчета подробно ако има някаква неяснота да преминем в процедура на гласуване. Проекта за решение е под №4 със съответните 4.1, 4.2., 4.3 и 4.4., както беше предложено от страна на общинския съветник Кера Спирова. Аз като вносител го възприемам изцяло. Така. Който е съгласен с така направеното предложение под №4 по докладна записка №2 моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
2”против” и  2“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на Т.2 преминаваме към,
ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище? Първа комисия.
В.Сяров: Първа комисия подкрепя.
С.Георгиева: Аз си правя отвод казах от тази комисия! Аз не искам да участвам в трета комисия. Мен никой не ме е питал. Вие всички се уговаряте…
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така не съм ви дал думата. Нека да изслушаме така….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Господин Минчев си мисли, че вие сте предмет с господин Коджаманов и може да ви мести и да ви вади и да слага кой където той реши. Това не са предмети господин Минчев, това са живи същества, хора.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Сега ще ви дам думата. Силвия Георгиева има думата.
С.Георгиева: Аз не искам казах да участвам в трета комисия.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Къде искате да участвате?
С.Георгиева: Искам в четвърта комисия. Както вие всички се договорихте и аз не искам в тази комисия искам в четвърта комисия.
Ат.Анастасов: А сега де.
С.Георгиева: Какво а сега де.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре предложете проект за решение къде искате.
С.Георгиева: Аз искам в четвърта комисия.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, добре. С кого да бъдете сменена в четвърта комисия?
С.Георгиева: С вас.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Вие искате да бъдете сменена, тоест да влезете в четвърта комисия на моето място.
С.Георгиева: Да.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, само да кажа. Председателя може да участва може и да не участва на комисии.
Кр.Иванов: Може и не може. Ти ги тълкуваш тези неща както си искаш. Тодор Коджаманов има ли молба за освобождаване или тука на заседание да е изявил желание, че не иска да участва в посочената комисия.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Аз съм разговарял с него. Той…. Защото нямаме друга опция. /шум в залата/
Ат.Анастасов: Сега всяка сесия дайте да я превръщаме в….
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Сега ще ви дам думата. /шум в залата /
С.Георгиева: Искам в четвърта и точка.
Ат.Анастасов: Чакай ма каква си ти ма?
С.Георгиева: Ама аз съм бе.
Ат.Анастасов: Ама каква си ти ма? /шум в залата/
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Изпускаш нещата не си същия който  беше преди.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Оценка не желая да ми се дава. Значи това е едно непристойно поведение от страна на общинските съветници. /шум в залата/ Господин Батчев имате думата.
М.Батчев: Процедурно предложение. Пет минути почивка да се изясни този въпрос.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Пет минути, десет минути, аз няма да се занимавам с вас.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре пет минути почивка.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Като вносител от пета точка до края оттеглям моите докладни.
5 минути почивка.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Продължаваме заседанието на Общински съвет – Тополовград. Кворума е 14 общински съветника. Имаме право да заседаваме. Като вносител на докладната и в предвид на изразеното от общинския съветник Силвия Георгиева правя промяна на проектите за решения, а именно: Освобождава общинския съветник Пламен Минчев Минчев , като член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори. Това е първия проект. Втория проект е – Избира общинският съветник Силвия Георгиева Георгиева за член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори. Промяната ми е продиктувана във връзка с направеното изрично и заявено желание и вписано в протокола от общинския съветник Силвия Георгиева. Уважавам и зачитам нейното мнение. Като вносител това са моите предложения за решения. Желаещи да вземат отношение по т.3 и във връзка с така направените промени? Има ли желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.57,ал.2 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения. Тъй като са променени ще ги изчета. Така.
1. Освобождава общинския съветник Пламен Минчев Минчев , като член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Предлагам следващото предложение за решение, а именно:
2. Избира общинският съветник Силвия Георгиева Георгиева за член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на Т.3 преминаваме към,
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?
В.Сяров: Точка четири допуска докладната.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Втора комисия не е заседавала. Трета?
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта?
Я.Илиев: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Сега, ако някой желае да вземе думата по отношение на тази докладна само да кажа, че имаме подадени двама кандидати за съдебни заседатели към този момент. Комисията се събра в състав от трима члена на комисията която е за съдебните заседатели. Съответно допуснаха до публичното изслушване което ще бъде мисля, че беше на 18.01. Така, че имаме двама кандидати за съдебни заседатели и поради това квотата е 15 кандидати за съдебни заседатели така, че процедурата продължава. И с оглед съм внесъл докладната с оглед да има приемственост на сроковете който срок изтича на 15.01. така, че да има приемственост ако има други кандидати. Това е от мен. Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам Общински съвет да вземе следното решение.
Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,
ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Преди да започнат комисиите искам да ви кажа нещо. Оттеглям всички докладни без докладни с вх.№432, вх.№433 и вх.№425. Всички други ги оттеглям.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Значи от четвърта точка отиваме на т.8 от дневния ред с оглед оттегляне на докладните записки т,5,т.6,т.7. Това е докладна записка с вх.№425. На т.8 от дневния ред сме с оглед оттегляне на т.5,6 и 7 от дневния ред.
ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище? На т.8 сме, а именно: Продажба на имот частна общинска собственост – туристическа хижа „Сакар“.
В.Сяров: 1 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета?
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта?
Я.Илиев: 3 „въздържали се“ и 1 „против“.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Господин Сяров имате думата.
В.Сяров: Аз имам към господин Божинов един въпрос. За въпросната хижа нямаше ли някакви идеи общината да направи като някакъв проект като за къща за гости да я развие тази хижа?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Имаше тя беше обвързана заедно с проекта за „Татар маша“, но се оказа, че няма как да я включим там. Когато разглеждахме проектите се оказа, че не можем да я включим там. 
В.Сяров: Ако раздели от „Татар маша“ и като един проект общината да си я стегне по някакъв проект…..
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Може, но като търговско дружество…
В.Сяров: Защото другите общини където си имат хижи са ги разработили…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Съгласен съм. Сградата е в окаено състояние покрива е виснал, разграбено е, разкъртено е, настилките ги няма външните. Ако решите да гласувате който я вземе да я прави ако не след година ще я изхвърляме с багери и камиони, защото тя ще се срути.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Борис Борисов.
Б.Борисов: Не е ли по-добър вариант сега в програмния период има много програми с европейско финансиране  да се потърси вариант да се кандидатства.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Със сигурност е така ама, като гледам, че четири, пет  години не сме получили нито един лев защото вие поехте ангажимент че ще доведете пари в тази община, пък нищо не сте донесли още за толкова години.
Ат.Анастасов: Кой е поел този ангажимент?
 Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Вие, господин Сяров, Бобито каза, че ще подпомага за пътя 
Ат.Анастасов: Чакай малко, тука има някаква грешка.
К.Спирова: Това няма нищо общо с коментара.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Съгласен съм, че няма. Просто казвам.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Други желаещи да вземат отношение? Няма. Аз само искам тука тъй като при прегледа на документите се установи, че хижата, че земята която също се обявява за продажба която се намира в прилежащата площ която е виждам, че нотариалния акт  е  от 2005 година и е продадена земя за 9966.00лв. без ДДС там няма ДДС на земята до колкото съм запознат, а сега се продава по пазарна оценка която е наполовина по-малко. Значи в един момент общината купува един имот и после го продава на загуба. Аз констатирам от документите това което е било тогава. Значи тогава би следвало пак да има пазарна оценка тогава макар, че 2005 година стойността на земята и поземлените имоти тогава беше много по-ниска и не беше атрактивна продажбите. Сега в момента в един момент е на половина по-ниска при интерес при закупуване на земеделски земи, поземлени имоти и т.н. И на база на това на пазарна оценка аз се питам до колко експертната оценка е реална.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не ги правя аз.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да разбирам. Аз не казвам, че Кмета на общината ги прави. Аз изразявам едно мнение, едно съмнение. Пък в един момент може ли общината да допусне да продаде нещо което го е закупила да го продаде на по-ниска цена на половина. Това което констатирах и считам, че бях длъжен да го обявя. Така. Други желаещи по т.8 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.
За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 4“за”,
3”против” и  8 “въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА.
К.Спирова: Право на отрицателен вот. 
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Имате право на отрицателен вот.
К.Спирова: По принцип няма пречка програмата за управление и разпореждане с общинско имущество да бъде допълвана. Ако ви прави впечатление програмата през цялата година е допълвана на принципа искайте и ще ви се даде. Постъпило е заявление не, че общинска администрация има някакви виждания за управление и разпореждане с общинско имущество. Отново предстои да приемаме Програма за управление и разпореждане с общинско имущество. Погледнете колко имоти не бяха включени. Колко имоти сме гласували за отдаване под наем пък не бяха включени, колко имота за продажба. Почти няма сесия в която да нямаме предложени имоти за продажба или за отдаване под наем които не са включени в първоначалната Програма.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  И какъв е проблема да се допълни?
К.Спирова: Казах, че няма проблем, а че администрацията няма виждане, цялостен поглед върху имуществото си. За това става въпрос.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Митко Батчев за отрицателен вот. Да, имате думата.
М.Батчев: Значи аз гласувах „против“ защото при положение, че общината е в затруднено финансово състояние и да продадем един имот за шест хиляди лева при положение, че е закупен за девет хиляди лева. И подкрепям изказването на господин Иванов, че общината е със затихващи функции. Ами ние тогава ако всичко вземем да продаваме на по-малка цена от колкото сме ги купили тогава какво правим. Това е.
Кр.Иванов: Спомена ми името аз трябва да се изкажа.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре, добре. Лично засегнат.
Кр.Иванов: Значи това не е повода, че общината го е закупила за повече, а го продава за по-малко. Ние сме тука за това да предложим нова цена бе. Аз не чух някой да предложи. Батчев, защо не предложи нова цена бе? Защо не предложи? Това не е оправдание.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  А какво ще стане когато никой не иска да я вземе, да я закупи? Кой ще обвиняваме тогава?
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  В процедура на гласуване сме. С оглед не приемане на проекта №1 от докладна записка №8 проект две и три просто няма как да бъдат гласувани. Така, че преминаваме към т.10 отпада от дневния ред, Кмета си оттегля докладната записка….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  То няма смисъл ние изпуснахме всички срокове за тези отчисления така, че 
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Не знам по т.10 имаше от училището постъпило предложение което трябва да се реализира до края на годината. Ами щом оттегля точка десет, преминаваме към,
ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
 Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Кандидатстване на Община Тополовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ патронажна грижа. Това е докладната записка. Комисиите за становище. Първа комисия?
В.Сяров: Първа комисия подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта комисия?
Я.Илиев: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред, а именно ДЗ с вх.№432/ относно: Кандидатстване на Община Тополовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ патронажна грижа. Има ли? 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Само да кажа, че проекта вече е спечелен и остава само решението.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред, Няма, поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.
За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0 ”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0 ”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред, преминаваме към,
ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  ДЗ с вх.№433/ 22.12.2020год. относно: Прехвърляне на средства от местна в държавна дейност по бюджета на ДГ „Щастливо детство Тополовград“. Комисиите за становище?
В.Сяров: Подкрепя.
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта?
Я.Илиев: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.12 ? Госпожо Спирова имате думата.
К.Спирова: В докладната записка представена от Кмета на общината е прехвърляне на средства от местна в държавна дейност по бюджета на ДГ „Щастливо детство“ обосновката е, че не са стигнали пари за средства за изхранването на децата. Приложената докладна записка от главния счетоводител на Щастливо детство става ясно, че тези пари ще отидат за заплати. Кое е вярното? Че не стигат пари за заплати или, че не стигат средства за изхранване на децата?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Господин Киров.
К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: Къде пише, че не са стигнали пари за изхранване в докладната? Нали вчера го четохме на комисията? Не са осигурени достатъчно средства по §01,02 и 05, това са средства за работна заплата в държавна дейност.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не го виждам и аз.
К.Спирова: Добре, оттеглям въпроса.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така. Други въпроси или желаещи да вземат отношение по т.12 има ли? Аз искам тука да попитам пише, че числения състав в момента в детската  градина е все още голям и тази численост не отговаря на заложените средства в бюджета за 2020 година в държавни дейности. В смисъл това се касае за педагогическия или непедагогическия персонал, числеността. От къде идва този недостиг? Не са правилно планувани средствата ли, има някакви други субективни или обективни причини по които не достигат средствата които са заложени. Ако може да се отговори на въпроса. 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Господин Киров.
К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: Той господин Станков го е писал туй нещо нали и смятам, че от първи юни те са на делегиран бюджет така, че в правомощията на Директора за 2021 година да оптимизира състава. То по принцип педагогическия състав е оптимизиран и той си е……., но това си е в нормативите на Директора вече.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  А когато ние приемахме решението в началото на лятото във връзка с преструктуриране на детската градина тогава на нас ни беше обяснено поне лично на мен, аз бях задал въпрос и попитах дали това ще се отрази по някакъв начин на бюджета на детската градина и тука ни увещаваха, мисля, че бяха и във втора комисия нали които бяха могат да ме подкрепят тогава се каза, че това което ние го правим като оптимизация тогава, като промяна няма да доведе до разходване на допълнително средства. Сега се оказва защото винаги в края на годината така става когато се правят някакви промени те дали са съобразени. Ние винаги дофинансираме по някакъв начин.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Те за това сега са по-малко защото са оптимизирани разходите.
К.Киров-гл.счетоводител на Община Тополовград: Главния счетоводител е платил едно обезщетение което обезщетение се изплаща по програма на Министерството на образованието. Той го е включил вътре. Значи не е фатален този брой на …….. Той можеше само да го заложи не да го изплаща. Когато пристигнат след три месеца средствата да го изплати на пенсионирания учител. Понеже те са с много голям… десет заплати и половина взимат брутни при пенсионирането си. Те са по една програма на Министерството на образованието за оптимизиране на училищната мрежа, той ги е изплатил. Можеше да изчака и тогава нямаше да се стига до този казус.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре. Други желаещи да вземат отношение по т.12 има ли? Няма. Приемам, че разискванията по Т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.96 от ЗПФ, чл.52,ал.1,чл.21,ал.1,т.6 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.
За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 11“за”,
0”против” и  4“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
С оглед изчерпване на т.12 преминаваме към,
ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Контрол по изпълнение на взети решения.
Ат.Анастасов: Аз искам да направя едно предложение. Кмете, мисля, че тази докладна с вх.№431 трябва да я гледаме. Тя е важна ние сме отговорни хора.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  431 това беше за СУ. Ще им остане преходен остатък за догодина. Догодина ще си ги вземат, няма проблем.
Ат.Анастасов: Защо като може сега.
К.Спирова: Защото това е отношението към образованието.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Добре, както и вашето към детските градини изобщо към развитието на общината.
Ат.Анастасов: Аз смятам, че тази докладна трябва да я гледаме.  
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  По тази точка няма да се докладва по тази точка и съответно я приемаме за изчерпана и преминаваме към,
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Ще ви дам думата. Само искам да кажа, че т.10 също това е предложение към Кмета на общината считам, че е важно да бъде гласувана и с тази цел, че единствено Кмета като второстепенен разпоредител с бюджетни средства единствено той може да внася такава докладна записка. Значи такава имаше докладна записка и в Общински съвет, но тъй като общинските съветници нямат право. Закона дава право само на Кмета тъй като е второстепенен разпоредител той да внася бюджет, да внася съответно промени по бюджета, а общинските съветници съответно имат право да правят съответните промени….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Как пък точно сега се сетихте за Кмета, че не мога да разбера. Как пък точно сега се сетихте? Какъв е проблема като го вземем през февруари месец? Проблем ли е?
Ат.Анастасов: А какъв е проблема сега да бъде? Мисля, че Соня е тука нека да я поканим.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Който искаш кани бе.
Ат.Анастасов: Това е отговорност бе Кмете.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Аз исках да коментирам, че нямаше пречка да бъде внесена, но единствено императивно задължителна норма която Кмета може да внася в тази част. Аз съм говорил с Директорката която каза, че е много важно да бъде гласувано даже искаше да се прави извънредна сесия във връзка с тази… За това съм длъжен да запозная общинските съветници и Кмета на общината. Право на Кмета на общината е да реши, пак казвам да реши да я оттегли или да се гледа докладната. Тя е включена в дневния ред. Ще ви дам думата, да. Добре питания имате думата.
М.Батчев: Да ето това искам да прочета. Република България. Заместник Министър на образованието и науката. До госпожа Соня Пулева Божилова Директор на Средно училище „Д-р Петър Берон“. Копие до Община Тополовград. Така. Уважаема госпожо Божилова проектът „Ключ за спасение на човешки живот“ – обучителен кабинет по безопасност на движение по пътищата и автотранспортна техника, представен от Вашето училище е класиран и одобрен за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност  1 „Модернизиране на материално-техническата база“. Във връзка с изпълнение на дейностите по Националната програма ще ви бъде преведена сумата от 6 195,00лв. които е необходимо да реализирате за изпълнението на дейностите по проекта до 31.12.2020г. В случай, че не ги изразходвате по предназначение губите правото да ги използвате през 2021г. и ще трябва да ги възстановите по бюджета на МОН. В тази връзка с това писмо моят въпрос към Кмета е това специално отношение към образованието ли е и към децата да им създадем условия да не бягат нашите деца по училища другаде или не знам какво е. Просто не разбирам след като тези пари ги дават имаме възможност…..
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Това е отношението ми  към вас господин Батчев, не към образованието. Към вас е моето отношение. Както вие се отнасяте господин Батчев с общинска администрация и на всяка сесия се опитвате да ги мачкате….
М.Батчев: Кой?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Вие общинските съветници. Ще се научите на разговор нормален да се провежда, без да се напъвате.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Не виждам тука общински съветник какво да е мачкал. Ние имаме право да задаваме въпроси. Аз не видях някакво негативно или някакво лошо отношение от страна на общинските съветници. Кажете кога и спрямо кой е имало…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Срещу много служители, срещу много началници на отдели.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Какво сме правили спрямо служителите? Не защото тука се отправят обвинения. А общинска администрация какво отношение има към общинските съветници?
К.Спирова: Господин Минчев на „Питания и на отговори на питания сме“. Има предложение, госпожа Пулева чака отвънка да я поканим…
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Ами да я поканим да я допуснем да я изслушаме директора на училището. Имаме право в тази точка, но тъй като се спомена, че ние по някакъв начин имаме някакво специално отношение.
Ат.Анастасов: Госпожо Пулева имаме проблем и не можем да разберем…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Какъв е проблема догодина да се гледа?
Ат.Анастасов: Защо да е догодина? Хората казват, че губят пари от това нещо.
К.Спирова: Аз имам конкретен въпрос към госпожа Пулева.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, задайте въпроса към госпожа Пулева.
К.Спирова: Госпожо Пулева, ако ние не гласуваме прехвърлянето на средствата през 2021 ще ви бъдат ли отнети?
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Сега по принцип едва ли ще ни бъдат отнети, но имаме писмо от Министерството  на образованието… Сега законово писмото пристигна от регионален инспекторат към момента ние ще можем да прехвърлим около……….. което е сравнително стойността ….. Защо обаче е необходимо автомобил по скоро тук е въпроса защо сега. Това ли искате да ме попитате. 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не въпроса е, че преди това аз си оттеглих докладната и казах, че само три докладни остават, а тези средства можете да ги използвате догодина също.
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Сега. Към момента за автомобил ние ползваме отстъпка която е коледна към момента. Този автомобил трябваше да го купим още юни месец не сега. Във връзка с така създадената обстановка толкова динамична за закупуване на допълнителни средства за дезинфектанти за всичко останало ние не смеехме да направим този разход. Страхувахме се защото виждате, че всяка заповед е предпоследна, прекалено бързо се развиват нещата и няма как да оперираме със средствата спокойно.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Разбирам, че този автомобил…
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Този така отдавна планиран автомобил за закупуване е във връзка с обезпечаването тази година 11 клас можеха да започнат учебна практика. По типов учебен план от 11 клас могат да започнат учебна практика при навършване на 18 години. Ние нямаме готовност все още. Нямаме по обясними причини на така създадената ситуация. Но 12 клас догодина задължително това нещо трябва да фигурира в учебния процес.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  За това казвам, че може януари месец да го вземем.
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Сега, но има неща които ние предварително трябва също да ги направим. Дали тези средства ще ги дам на колегите, мога да ги раздам като допълнителни бонуси. Всички колеги са съгласни, че е по-наложително и най-важно за тях е да осигурим на децата възможност да се обучават. Можем да купим втора употреба, но ние не желаем втора употреба. Всички оферти които разгледахме, абсолютно всички ние вече събираме информация от три четири месеца и нагоре…
Ат.Анастасов: Извинявам се. Искаш да кажеш, че имаме голяма отстъпка…
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Имаме разбира се.
Ат.Анастасов: Ето за това става въпрос бе господин Кмете!
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Имаме разбира се. Сега въпроса е друг. Най лесно е да раздам коледни бонуси и ще бъда най-добрия директор и всички колеги ще ми ръкопляскат нали от нашите.
Б.Борисов: Парите за автомобила от бюджета на училището ли са?
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Да разбира се. Това е. така, че нямаме основание…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Господин Батчев обаче има основание да зачита други неща.
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Ние правим обаче освен този лек автомобил….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ти каза, че средствата трябва да се върнат.
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Да, да. Не няма да се върнат това уверението от Министър Михайлова която лично беше в училище. При всички случай но средствата тъй или иначе ще бъдат разходвани.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Добре дай 431
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  За мен е по-логичния вариант децата да получат най-доброто.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Разбрах.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така с оглед изявлението на Кмета  по отношение на докладна 431 като т.10 от дневния ред и с оглед изявлението на Кмета и след изслушването аз ще направя едно процедурно предложение ние да се върнем на т.10 да го вземем като процедурно решение да можем да вземем нали да вземем да дебатираме и да вземем решения и после да се върнем на т.14 която не е изчерпана. Така, че в тази връзка правя едно процедурно предложение да се върнем към т.10 от дневния ред предвид на това, че Кмета си оттегли неговото оттегляне на т.10 от дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ ПРИЕМА.
И се връщаме към,
ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище?
В.Сяров: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия.
Н.Стоянов: Подкрепя.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта комисия?
Я.Илиев: За.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.
   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.
За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.
/Участвали в гласуването:  13 общински съветници, от които 13“за”,
0”против” и  0“въздържал се”/.
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  С което се изчерпва и т.10 от дневния ред. Промените са гласувани. Надявам се да сме били полезни и за образованието.
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  На всички вас пожелавам весели Коледни и новогодишни празници. Здраве за вас и за близките ви. В момента Кмета ще направи още едно добро дело защото сме му писали докладна и за полигона. Защото в изискванията на…. В името на децата всички сме…
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Все пак идват светли християнски празници и винаги едно добро което се направи….
С.Пулева-Директор на СУ „Д-р Петър Берон“:  Уважаеми дами и господа на всички светли празници. Всичко добро.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така преминаваме на т.14.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, госпожо Спирова имате думата.
К.Спирова: Искам да попитам кога ще бъде допълнен отговора ми относно транспортната схема. Тъй като не ми беше върнат пълен отговор по отношение на кои линии се изпълняват кои линии не се изпълняват. За кои има сключени договори и за кои няма. Следващия ми въпрос е съгласно закона за регионалното развитие би следвало да разработим план за интегрирано развитие на общината и същия план да бъде приет с измененията до края на март сега е удължен срока. При липса на план за интегрирано развитие на общината който да съответства на новия устройствен план на територията общината няма да има възможност да кандидатства в следващия програмен период. Та моя въпрос е на какъв етап е изработването на плана за интегрирано развитие на общината?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Госпожо Атанасова.
Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: В момента изпълняваме както знаете още от първия план. Паралелно с него добавяме и ПИРО. Обявяваме постоянно публикации, пращаме по емейл и на повечето от вас ги изпратихме по емейлите за гласуване. Обявено е на сайта на общината непрекъснато ви призоваваме за участия предложения към всички вас, училища, детски градини, читалища. Всичко по документи се изпълнява. Плана за интегрирано развитие това е ПИРО или миналата година беше Общинския план за развитие. Сега е просто под друго наименование. Ако отидете на сайта на общината ще видите всичко свързано с това което е изготвено до момента. Ние сме готови, но предвид епидемиологичната обстановка не сме събрали последно на обществено обсъждане вас и гражданите, но планираме да го направим след нова година онлайн, самото последно обществено обсъждане да се случи онлайн. Наистина изпратихме на всички вас на емейлите предварителния…. Само искам да ви кажа предварителния проект на ПИРО последно е дадено от момичетата от Таня и от Веселина взехме вашите емейли изпратили сме на всеки от вас за коментари за становища. На всеки един кмет по населени места, кметски наместник и на всеки един от вас. Действително са посочени емейли служебно който сте предоставили и няма върнато нито едно….Казвам го нито един. От детски гради, училища има, но от общинските съветници нито един отговор. Но въпреки всичко да не остане някой с впечатление, че нещо не е както трябва същото нещо е публикувано на страницата на общината. Мнения, предложения дали сме линк който води директно до….  Генерирайки линка вие влизате в ПИРО разглеждате го и давате своите предложения които идват до нас отново те се връщат до нас на нашия служебния емейл. Всичко е разработено както трябва и смятам, че е успешно,  на финала сме, но вече правим последната част която е табличката именно с проектните предложения за периода 2021-2017година, но ще има още едно последно обсъждане което мисля, че е редно и в предвид епидемиологичната обстановка да бъде онлайн. Но вероятно ще е след нова година. Това е изготвя се и общоустройствения план се изготвя и ПИРО.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Благодаря ти!
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Други въпроси има ли?
Ат.Анастасов: Аз искам да питам нещо Кмета. Господин Кмете във връзка с този проект за музея госпожа Семерджиева беше ни казала, че всички пари ще бъдат върнати. Разбирам, че около 40 000лв. са загубите. Някой ще носи ли отговорност за това нещо?
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Още делото не е минало….
Ат.Анастасов: Не, аз питам бе.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Нали имаме дело. Госпожо Хлебарова.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Това са граждански взаимоотношения по проектните виждания. В проекта вие сте запознати, че имахме една санкция която беше атакувана в съда. Ние не сме се съгласили имаше една санкция която беше атакувана в съда и която беше потвърдена от Върховния съд беше намалена. Мисля, че от 20 на 18….
Ат.Анастасов: От 21 на 19 мисля, че беше.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград:  Когато влезе в сила, очаква се да влезе в сила тази санкция за да ни изплатят парите тогава отново ни изпратиха нова санкция от управляващия орган която санкция беше голяма част на основания същите от първото само, че едно от тези основания отново го атакувахме, отново в съда имаше дело, отново го атакувахме и във Върховния….
Ат.Анастасов: Значи още няма решение така ли да го разбирам?
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Да. Тое на етап който в момента Административния съд ако не я намали управляващия орган атакува Върховния. Предвид тази обстановка Върховния съд…/не се чува говор от място/ Но отговорност не може да се търси в случая защото…..
Ат.Анастасов: Не, въпроса ми беше друг. Ти каза, че администрацията работи много добре, но виждам, че нещо….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Дайте ми една община която да не е санкционирана по проект.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Ръководителите на проекти не са администрацията на общината. Ръководител на проекта /шум в залата/
К.Спирова: Ние говорим за сумите които общината е предоставила.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Не мога да разбера защо атакувате постоянно администрацията.
К.Спирова: Ние говорим за парите които общината е предоставила на музея.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Добре де те колкото върнат ще си влезнат в бюджета. Какъв е проблема ?
К.Спирова: Говорим за разликата която ще се получи…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ние знаем ли колко ще е тази разлика?
К.Спирова: Кой ще носи отговорност за общинските пари? За това ставаше въпрос.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Катя Господинова има думата.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Филанхишията.
Ат.Анастасов: Кмете вижте как отговарят, „филанхишията“. Това мисля, че не беше коректно което го каза сега.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Обясних ви на български език. Отговорност може до носи, наказателна отговорност човек който е извършил престъпление.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ако ви интересува аз не съм водещ по проектите.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Катя Господинова има думата.
Ат.Анастасов: Тези пари 173 000лв. ще се върнат ли…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дал съм ги с решение на Общинския съвет.
К.Спирова: Няма такова нещо.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да не е. Я прочетете предния Правилник.
К.Спирова: Няма какво да четем предния Правилник, четем доклада на одитора където пише, че няма решение на Общинския съвет..
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама прочетете какви права дава Общинския съвет.
К.Спирова: Няма възражения по одитния доклад направено от вас където пише, че не са предоставени средствата по реда който е.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Господин Киров така ли е?
К.Спирова: Всички ги прочетохме. Беше ни предоставен техния доклад.
Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Към момента в който е предоставен този заем 2018 година има решение на Общински съвет влязло в сила тогава което дава право на Кмета на общината да предоставя безлихвени заеми при определени условия. Има такова решение.
К.Спирова: Няма ги условията госпожо Хлебарова. 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:   Как да ги няма условията?
К.Спирова: Условията не отговарят по даването на заема по условията на Закона. Няма подписано нито заповед….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Вие реда го знаете. Пишете  пък съда ще реше тогава.
Ат.Анастасов: Не е въпроса да пишем бе.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Пишете бе защо да не пишете. А, между другото Хари е оправдан.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Катя Господинова има думата.
К.Господинова: Аз искам като  продължение на този спор искам да се обърна към господин Божинов понеже съм негова бивша служителка и знам колко много обича служителите си и как им се доверява на 150%. Господин Божинов, понеже сега съм от другата страна, просто ще ви помоля не им вярвайте на 150%, а винаги оставяйте една резерва и винаги им проверявайте и работата, защото тази война между общински съветници и администрация много уморява. Това напрежение за мен е излишно, защото нашата гледна точка много рядко се чува. Ние сме толкова очернени най-некадърните, най-лошите, винаги гласуваме на инат, винаги бойкотираме. Ние не гласуваме на инат. Мога да ви покажа доказателства които по стечение на обстоятелствата са пред мен нали, но това е масова практика…… Зная, но това напрежение си го създаваме сами и ще ви кажа защо. Ще си сложа маската и ще ви покажа нещо което е пред мин и имам  много такива неща които в момента няма да ги покажа обаче масово докладните идват с технически грешки, фактически грешки което е още по-лошо, пропуски, не пълноти, неясноти. И когато седнем на една комисия, аз рядко взимам думата на сесия обаче на комисиите по принцип съм активна и им се посочват неща които трябва да отстранят. Вчера исках и две справки които така и не дойдоха и се чудих въобще дали да взимам думата да коментирам Наредбата. Това е план сметка. Исках от местни данъци и от отдела на Тоня Бакалова…. 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Момичето не е на работа.
К.Господинова: Така това е план сметка. Тази план сметка трябва да ни даде на нас информация какви разходи ще бъдат извършени през 2021 година за сметосъбиране и сметоизвозване. Значи по принцип да уточним. Общинска администрация изготвя докладните, тя ги пише, внася ги съответно за разглеждане, за гласуване от Общинския съвет. Ние не ги работим за да бъдат всички негативи и грешки в нас. Това е една непълнота, една не точност да не говорим, че има и фактически грешки. И това, че ние сме посочили нещо като грешка, нещо като пропуски и сме изисквали от тях те го считат като заяждане. 
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не, не няма го момичето.
К.Господинова: Да, разбирам, но винаги когато открием някаква грешка…….Много ви се моля аз не искам отговор,  аз се обръщам само към  господин Божинов, защото съм била и от другата страна и знам, че той винаги ме е защитавал, винаги ми се е предоверявал и винаги за него ние сме перфектните обаче не сме били толкова перфектни както и  в момента администрацията не са чак толкова перфектни. Да започнат малко по-сериозно да работят и здраво и както се говори, че ние общинските съветници да се хванем и да работим здраво. Хубаво какво да правим по-здраво от това? Нека да бъдат малко по-коректни и те. Ето другото нещо което е понеже и госпожа Хлебарова е тука миналата година по това време имаше един друг проблем във връзка пак с Наредбата за местни данъци и такси и по точно за тези молби за  освобождаване от такса битови отпадъци. Беше излязло едно съобщение, че срока се променя от 31.12. до края на октомври. Това е с два месеца се съкращава срока за приемане на молби за освобождаване от такса битови отпадъци понеже Закона бил променен. На една сесия бях обърнала внимание даже не беше писмено, а устно бях направила коментар, че Закона не е влязъл в сила ще влезе 2022 година след което на мен писмено ми се отговори, че видите ли Закона  не само че е  променен, но и  тогава действащата инспекторка Катя Господинова не си е свършила работата и не е взела под внимание…., тоест значи Наредбата е приета в противоречие със Закона за местни данъци и се е създала предпоставка за….., защото длъжностното лице по това време не е обърнало внимание на новите изменения на Закона именно Катя Господинова старши инспектор МДТ. След месеци тази грешка се открива от администрацията, че наистина Закона не е влязъл в сила, свали се съобщението, но никой нито на мен се извини за това нещо което е тази обида и обвинение нито обясниха как ще компенсират хората които не успяха да си подадат молба за освобождаване. Това е един период от два месеца. Всеки в края на годината започва да се ослушва и да си пуска молба, влизаха в сайта поне аз до като работех имаше хора които живеят в други населени места не си ползват имотите и си я дърпаха от сайта. Влизам в сайта и виждам едно съобщение, че се приемат до края на октомври. И това нещо съвсем неправомерно беше, окей не са обърнали внимание ама чак писмено да ме обиждат и да ме обвиняват…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Аз нямам право да се оплаквам от теб при положение знам колко много четеш и си в нещата. И много неща благодарение на теб са се случили когато ти работеше. Така, че аз нямам право да….
К.Господинова: Зная, че се греши, но искам едно коректно отношение и на нас към тях и на тях към нас защото тази война  уморява  страшно много, тези обиди по социалните мрежи….
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Аз ви се извинявам от тяхно име.
К.Господинова: За това умолявам да се работи здраво, но и те да дадат малко коректност…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Аз искам от общинските съветници да смекчат малко тона да си говорим с нормален тон и мисля, че ще вървим напред. Не да обвиняваме този и онзи по този начин няма да стане.
К.Господинова: Просто по някога има неща които трябва да се корегират, неща с които не сме окей. Ето сега стана перфектно удовлетворихме детската градина, училището. Такива неща не трябва да се саботират, просто е безсмислено. В крайна сметка това което виждат гражданите и което чуват не трябва по никакъв начин да е изопачено. Ако някой иска де ме поправи, да ме поправи, обаче създалото се напрежение няма да доведе до нищо добро.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Само искам да попитам госпожа Спирова по т.2 за да не се прекъсват заседанията на Общински съвет какво имахте предвид със предложението по т.4.2. какво имахте предвид да се заделят средства..
К.Спирова: Те така или иначе средствата ще бъдат заделени…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не, питам за техническите…, това ме интересува
К.Спирова: Техническата част която така или иначе трябва да бъде обезпечена за закупуване на платформа, за закупуване на таблети…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Таблети за какво?
К.Спирова: Никой не е длъжен да си предостави личните средства…
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Нали знаете, че няма средства за заплати, 44,50 човека работят на намалено работно време.
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така. Желая през новата 2021 година на всички най-вече здраве и късмет и да останем все същите такива каквито сме били добри хора.
Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Дай боже!
Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Закривам Заседанието на Общински съвет Тополовград.
АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ
И ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД
 Вярно,                                                                                
Снел препис
Веселина Андонова,специалист ОбС