Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 17 от 25.11.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 17

25.11.2020 година

         Днес 25 .11 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове и началник отдели.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Пламен Минчев – Временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добър ден на всички. В присъствената книга са разписани и регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама общински съветника по уважителни причини Катя Гешева и Коста Стойчев. На лице са законовите основания в предвид на разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА за провеждане на заседанието, поради което откривам заседанието на ОбС – Тополовград. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред на основание чл.121,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с ОбА обявявам, че е постъпило писмено питане от общинския съветник Митко Лазаров Батчев до Кмета на община Тополовград с вх.№399/20.11.2020г. на което питане своевременно е отговорено от Кмета на общината и е връчен отговора на общинския съветник. Но съгласно посочения текст аз съм длъжен да го обявя в началото когато е постъпило писмено питане. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред на постъпилите допълнителни докладни, включително и днеска която постъпи докладна записка. Предложенията са следните. Предлагам ДЗ с вх.№397/17.11.2020год. относно: Допълнение на списък на имотите с н.т.п.“пасище, мера“ и „ливада“, определени за индивидуално ползване за стопанската 2020 – 2021 година в Община Тополовград – Приложение №1 към т.1 от Решение №79 по т.20 от Протокол №10/30.04.2020г. на ОбС – Тополовград, да влезе като Т.10 от дневния ред. Следващото ми предложение. Предлагам ДЗ с вх.№398/18.11.2020г. относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като Т.11. И предлагам ДЗ с вх.№409/25.11.2020г. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020г. /Приложение №7/ да влезе в дневния ред като Т.12. И в предвид на направените три предложения предлагам Т.10 и Т.11 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение формиране на дневния ред ? Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване на предложените промени по отношение на дневния ред. Предлагам следното предложение за решение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№397/17.11.2020г.относно: Допълнение на списък на имотите с н.т.п.“пасище, мера“ и „ливада“, определени за индивидуално ползване за стопанската 2020 – 2021 година в Община Тополовград – Приложение №1 към т.1 от Решение №79 по т.20 от Протокол №10/30.04.2020г. на ОбС – Тополовград, да влезе като Т.10 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Следващото предложение. Предлагам ДЗ с вх.№398/18.11.2020г. относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като Т.11. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№409/25.11.2020г. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020г. /Приложение №7/ да влезе в дневния ред като Т.12. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване следващото предложение, а именно Т.10 и Т.11 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. И с оглед приетите предложения по отношение на дневния ред предлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред от 14 точки. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение за цялостния дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15„за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа комисия.

В.Сяров: Подкрепя докладната, приема за сведение.

Пл.Минчев-вр.изп.функциите и правомощията на Председател на ОбС: Следващата комисия?

К.Спирова: Приема за сведение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Следващата комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по Т.1 от дневния ред има ли? Тя е за информация, няма да се гласува ако има евентуално някакви становища, предложения, изказвания. Не виждам поради което приемам, че Т.1 от дневния ред е приключена и с оглед на което преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа комисия.

В.Сяров: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Втора?

К.Спирова: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на Т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа комисия.

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „против“.

К.Спирова: Втора комисия 1 „за“, 1 „въздържал се“ и 1 „против“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: 2 „против“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите докладваха. Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? По отношение приемане на Наредбата за местните такси. Има ли желаещи по отношение на т.3 от дневния ред? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: В случая аз не виждам изобщо необходимост от приемане на така наречена нова Наредба в кавички, защото старата която разглеждахме като сравнявахме, Наредбата която искаме да променим да бъде отменена и да бъде приета нова Наредба няма никаква промяна в текстовете които касаят уреждането на местните данъци и такси. Единственото което е технически променено вместо с отделно решение да приемем завишаването на размера на цените на услугите на такса смет е внесено като глава от така наречената нова Наредба. Така наречената нова Наредба другата промяна която се забелязва е единствено, че различните облекчения които бяха предвидени по една или друга причина диференциране на таксите на град или на село или намаляване на цена на услуга е отпаднало. Дори не са си направили труда при номерацията на новата Наредба да отпаднат 17а,17б. Приемаме чисто нова Наредба, чисто технически е ясно, че 17а, 17б е при допълнение последващо на Наредбата. Спорен за мен лично е момента до колко на тази сесия следва да бъде разглеждано тази докладна тъй като видно от справката със сайта официалния на Община Тополовград мотивите и докладната записка проекта за Наредбата са публикувани на 27.10.2020 година. Лично аз не виждам Протокол от обществено обсъждане на въпросната Наредба. Категорично против съм в частта „такса смет“ да бъде определяна по този начин по който ни е предоставен гратисният период за определяне на „такса смет“ различно от данъчна оценка скоро ще приключи. Биха могли администрацията поне да ни предложат успоредно в тези две години които вече няма да бъдат и две години, алтернатива на килограм отпадък на нещо друго изчислено на база. Отделно, че нито една цена на услуга няма анализ за необходимите разходи които са извършени за да бъдат дадени тези цени на услуги за да приемем ние нормално завишаване. Закона казва, че трябва да бъде покрито изцяло стойността по услугата. Кой от нас знае каква е действителната стойност на услугата без анализа който следва да бъде предложен за цена. Колко струва един лист хартия, колко струва тонер, колко струва труда на лицето което осъществява услугата. Може ли от така предложените цени на услуги някой от нас да каже, че услугата е справедливо или не справедливо оформена.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Веднага ви отговарям.

К.Спирова: Аз до тук въпрос не съм задала, просто становище.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Становище, добре. Лично вие два пъти бяхте поканени…..

К.Спирова: Категорично съм присъствала. Личното ми участие не определя личното ми отношение. Аз изразявам становище на политическа сила.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Лично бяхте поканени на обсъждане да дадете предложения как да бъде направено и вие не дадохте никакви предложения. Това всичко което казвате е, за мен лично е лъжа защото ние не еднократно ви помолихме да дадете вашите предложения за да могат да бъдат отразени както вие искате, но вие не дадохте. Освен това на сайта на общината има обява. Има обяви до колкото знам и из града има обяви за общественото обсъждане. За това, че никой не е дошъл това е в обстановка на COVID-19, не знам как да стане това което искате макар, че никой не е дошъл.

К.Спирова: Тъй като много държите да е лично ще ви отговоря лично. Лично не присъствах на първото заседание защото бях на делото за убийство и съм уведомила Председателя на Общинския съвет, че няма да присъствам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Последния път бяхте.

К.Спирова: Да. На второто заседание каквото и да значеше туй като работна среща след като не бяха представени това което е поискала по Протокола Катя Гешева няма на каква база да стъпим за да продължим.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това можехте да го кажете да се разгледа на място два пъти, можехте да го кажете. По въпроса, че не е минало 30 дневния срок, 30 дневния срок е преминал. Това, че математиката ви куца е съвсем различен……

К.Спирова: Въпроса дали на общественото обсъждане е имало хора или не е имало хора, аз не виждам дата за общественото обсъждане се съставя Протокол който трябваше да ни бъде предоставен.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така. Ако сте приключили Васил Сяров има думата.

В.Сяров: Аз имам един въпрос към вносителя. Не виждаме справка по чл.26 от Закона за нормативните актове дали има постъпили някакви предложения във връзка с въпросната Наредба. На първата среща аз бях. Колежката Катя Гешева постави искане да се направи план – сметка и да се направи план – сметка за всички села поотделно имаме едно диференцирано заплащане на данък такса смет което не виждаме никъде да е направено. В Протокола на първата среща е записано. Госпожа Бакалова и госпожа Хлебарова бяха на първата среща, ако искат и те да кажат нещо, но нашите искания не са включени във въпросната Наредба.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ще отговорите ли? Да ще ви дам думата. Митко Батчев искаше думата.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Ами дами и господа първо искам да ви кажа и да започна с едни думи на един мой професор Таджер. Той казваше „Хората не служат на правото, правото служи на хората“. Тоест всяка една норма може да бъде тълкувана по различен начин, но мисля, че в случая е най-добре да бъде приложена в полза на хората. Сега, Наредбата е нова. Първо започвам с няколко думи, вярно ние я качихме на 27.10. Първоначалната информация от вас беше, че на 27.11. ще има сесия. Нали така беше? Като ние се съобразихме с това, но в един момент разбрахме, че сесията е на 25.11. Реално погледнато времето в дни от 27 днес е 30 ден. Вярно, че може да се тълкува по различен начин, но пак ви казвам в този случай го правим в полза на хората. Освен това за публичното обсъждане всички знаете каква е нормата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, всички знаете каква е обстановката в момента. Публично обсъждане да предизвикаме и да съберем много хора не беше много удачно. Размисляхме и решихме, че преди да качим нормативния акт по-добре да ви поканим на една среща и да обсъдим проблемите по него, защото в крайна сметка вие сте хората на които разчитаме най-много от които търсим подкрепа и нали е за туй тази прословута Наредба за взаимодействие между Общински съвет и Общинска администрация. На тази среща аз присъствах. Благодаря и на представители тези от вас които присъстваха и аз лично на тази среща благодаря на госпожа Катя Гешева която я няма в момента, но се беше постарала, беше си потърсила материали, постави конкретни искания с които ние се съобразихме. Тези искания са относно начина на освобождаване от данък смет. Диференцирахме всичко в чл.17а, дали ще е 17 или 18 или 17а има ли значение. При положение, че правим нещо което да бъде така както го изисква Закона. Освен това тя искаше да направим, както и господин Сяров на него също му благодаря, защото в крайна сметка опозицията е за да бъдем конструктивна да представя неща за които има искания и ние да се съобразяваме и да постигаме някакъв диалог. Аз съм много против това някой да бъде конфронтиран за нещо само защото си бил някой си от някоя си партия. Разберете ме хора, ние сме тука община, ние тука живеем и в крайна сметка и го правим за да бъде за в полза на хората в тази община. Няма безгрешни хора. Не казвам, че нещо е безгрешно, но формално Закона е спазен. Другото искане което тя направи тогава с господин Сяров и което коментирахме това е диференцирането на промили по различните населени места. Аз мисля, че на втората среща ние ви представихме, не беше ли така господин Сяров? Представихме ви таблица в която беше предварително направено диференцирането за всяко едно населено място като е осреднено процента на седем промила. Сега не мога да ви обясня точно с цифра защото не е моя работа да го направя, но мисля, че това е съобразено с вашето искане. Овен това другите такси, другите такси както сте видели, ако сте сравнили със старата Наредба почти не са променяни. Напротив правим една промяна която е пак в полза на хората. Тук в последно време се наложи искането за удостоверение за търпимост така нареченото удостоверение за търпимост което е наистина доста, струваше доста на хората, там се съобразихме диференцирахме за жилищни сгради, за нежилищни сгради, за помощни постройки и т.н. Другите такси са същите сравнете ги! Нищо друго не сме променяли освен прословутия промил в местни данъци и такси. Имаме там някои разбити номера, там за УПИ-2 , УПИ-3 какво беше там детски ясли, кучета не знам…., това са общи неща. Но общата рамка на Наредбата е такава. Освен това съобразили сме се изцяло с административния регистър така както следва да бъде. Тоест, ако вие днеска одобрите ще ви помолим и за това сме поискали Наредбата да влезе в сила от 01.01., за да имаме време да обработим всяко едно искане така както е в Наредбата да бъде качено в сайта на общината да може всеки от всякъде да го изтегли, да си направи плащането и по електронен път да му бъде върнат съответния документ който той е поискал. Всичко е съобразено изцяло с новите изисквания. Не може да не се препокриват норми, защото извинете ама ние работим въз основа на Закона за местни данъци и такси. Има изисквания които няма как да бъдат променени. Сега, в никакъв случай не ви убеждавам, вие сами решете какво да правите. Казах ви основанията и пак ви казвам правото трябва да служи на хората, а не ние на него. Благодаря ви, ако имате нещо друго кажете го!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, Митко Батчев искаше думата.

М.Батчев: Аз имам въпрос в тази връзка която госпожа Хлебарова каза за това облекчаване в услуга на гражданите. В новата Наредба Глава втора, Раздел I, точка 1 – Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и т.н. В тази връзка няколко човека които са дали повече от два месеца молба за тези казани нямат и се налага да си събират отпадъците и да си ги изхвърлят. Тоест има ли срок в който да се предостави казан след като е подал заявление, какъв е той и…. Не могат да си събират отпадъците в торби и да ги изнасят……. Това е.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговорим. Госпожа Бакалова.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, имате думата.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИРУТ“: Такъв срок нямаме, но за съжаление тази година нямаме съдове. Всяка година сме се съобразявали да закупуваме малко повече за да имаме в резерв, но всичко е изчерпано и за съжаление не сме и осигурили защото нямаме средства.

М.Батчев: Все пак хората си плащат данъците….

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИРУТ“: Да, да ще бъдат осигурени, но на малко по-късен етап. В момента нямаме.

М.Батчев. Добре, на малко по-късен етап.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИРУТ“: Да. Няма човек на който да сме отказали казан.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А колко е процента на събираемостта на такса смет?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИРУТ“: Нямам представа. От местни данъци и такси могат да ви отговорят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мога да ви кажа. При 350 000 планувани са 250 000 и няколко към момента.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Приемайки единствено и то не обосновано защото…….. поради които въвеждаме изключението данъчна оценка би следвало да имаме предвид, че две са променливите величини в случая при определянето на такса смет. В момента говорим единствено и само за промилите, но ние знаем, че Министерски съвет е този който определя данъка, как се определя данъчната оценка. Ако в края на годината Министерски съвет завиши данъчната оценка то всички изчисления на администрацията въз основа на тези данъчни оценки които в момента са ни подадени ще се окаже, че ние сме подведени. И няма да бъдат със пет и петнадесет лева, а може да се окаже съвсем различна стойността на такса смет която ще бъде определена като величина за следващата година.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И ако не вземем решение до края на годината в следващата година в началото не можем да вземем решение.

К.Спирова: Не може.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: С една дума да чакаме следващата година в обстановка на COVID-19 да затъне общината в отпадъци и мръсотия и да вкараме болестите в къщите си и да разболеем хората.

К.Спирова: Мисля, че това са едни големи думи като в крайна сметка не отговарят на истината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не са големи, защото в момента няма с какво да плащаме в момента на фирмата. И ако фирмата се откаже догодина в средата на годината…

К.Спирова: Няма да е за първи път в общината някой да се е отказал да почиства в средата на годината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: След като няма средства и не можем да им плащаме?

К.Спирова: Не виждам вариант в мотивите и в решението в който ще бъде подобрена услугата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако си играем на думи да почваме да си играем на думи и да си говорим празни неща. Вие да говорите с правни термини и да обременяваме всички с правните термини……

К.Спирова: Разбирам, че термините са ви парадни, но в крайна сметка….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Парадни са за вас, защото вие на всяка сесия говорите парадно.

К.Спирова: Разбирам, че ви причиняват така емоционални травми моите думи, защото отговарят на истината. Как ги приемате си е лично ваша работа и не ме интересува. Интересува ме това което питам. Вие бихте ли дали гаранция, че Министерския съвет няма да завиши данъчната оценка на сградите, която….. В такъв случай ние по какъв начин трябва да бъдем убедени, че този размер на такса смет е справедлив при положение, че имаме две променливи величини.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Хлебарова?

К.Спирова: Госпожа Хлебарова не е част от администрацията и няма нужда да ми я изправяте с парадни думи насреща.

Я.Хлебарова-юрист на Община ТополовградАми сега. Тази Наредба е проект. Нали знаете, че всеки от вас може да направи предложения по текстовете и да гласувате. Ние не сме ви я дали да я гласувате така както е. Относно данъчната оценка разбира се ако Министерски съвет, не знам дали ще го направи, промени данъчната оценка всеки един от вас може да направи една промяна и да я внесе в Наредбата, да я качи един месец и да я гласувате. Тази Наредба може да се обжалва от всеки един по всяко време. Не мога да разбера вие не гласувате някакъв окончателен нормативен акт който едва ли не ще бъде за сто години. Ако някой от вас не е съгласен, ако има някакви претенции кажете промяна в текст искаме да напишем еди как си записваме. Ние трябва да я приемем сега, другата година…./говор от място не се чува/. Ако някой мисли, че са засегнати интересите на гражданите внася промяната, гласувате и това е. Не виждам някакъв проблем.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Приключих те ли? Така. Само аз искам да кажа, че тъй като тука имаше въпрос чл.26, ал.5 значи действително няма такава справка.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Има такава справка, но съжалявам в кабинета на госпожа Димитрова е.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами не е качена на сайта на общината. Аз проверих сутринта, не е качена. Значи тя е неотменима …. Значи ако говорим чисто юридически, да неотменима е, защото издателя, съставителя на проекта трябва да я състави тази справка. Аз съм направил справка във връзка с постъпили в деловодството и на сайта на Общински съвет дали са постъпили някакви предложения, но тази справка която аз съм я входирал тя не може да изиграе ролята на тази справка която е. Така, че тя е неотменима част, значи не само трябва да бъде изготвена, но трябва и да бъде качена. Говоря за справката по чл…..

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Тя е при госпожа Димитрова, но поради стеклите се обстоятелства, кабинета и е затворен….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, но тази справка се прави в деня тоест когато изтече 30 дневния срок. Приемаме, че днес е 30 дневния срок и би трябвало днеска да се качи. Тя може да се изготви. Просто казвам като липсващ елемент. Значи в момента обсъждаме Наредбата, говоря чисто юридически. Така, пак казвам аз съм направил справка тъй като ние приемаме акта, нали макар, че за мен порочно е приемано Общински съвет който не е бил съставител на проекта той да прави тази справка за това съм направил тази справка която нали има постъпило в деловодството или не и съответно на сайта. Другото което е тука в подкрепа на колежката Спирова искам да кажа, че действително тя загатна за тези данъчни оценки защото освен промилите които действително те са увеличени нали, имаме и данъчна оценка която съгласно приложение №2 към Закона за местни данъци и такси се изчислява по формула която две от величините се приемат от Министерски съвет и действително така може да се получи, че в един момент да имаме някаква прогнозна такса смет която да бъде да речем на тези седем промила които се предлагат и в един момент да излезе, че тази такса ще се окаже много по-висока. Така, че…., а по отношение на такса смет не може да се прави Закона го забранява, да вметна по проекто Наредбата можем да правим промени по текстовете, но не можем да правим да правим промяна по отношение на такса смет. И аз това се учудвам защото преди тука също считам, че можеше с няколко текста които да се променят да се промени самата Наредба. Може с отделно решение да се внесе както миналата година се внесе за такса за промилите. И другия момент който е много общини така направих си труда и прегледах, че вече се коментира тъй като вече от 2022 година започва вече да действа друг механизъм който ще се разпределя и те там са се ориентирали. А ние в момента променяме нещо което е по стария начин. Тоест ще претърпи само една година, тоест ние другата година и другата година пак трябва да променяме и не знам дали трябва да приемаме пак нова Наредба. Това е едно от съображенията чисто юридически и правно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали бяхте на събиранията господин Минчев?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, бях и двете събирания.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо не го казахте тогава и щяхме да се съобразим.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: В смисъл какво да… Тя е работна среща, аз казвам за справката. Тя справката не може да се коментира предварително, но Наредбата както казахте тя може да се променя. Ето ние можем да обсъдим и да променяме текстове. Така, господин Сяров искаше думата.

В.Сяров: Справка по чл.26 се извършва както каза господин Минчев последния ден. Госпожа Димитрова я няма от миналата седмица. То вчера беше последния ден или днеска. Днеска трябва да ни представите тази справка. Казвате, че е била в кабинета на госпожа Димитрова. Плюс това тази справка се публикува и в интернет страницата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други желаещи за изказвания по Т.3 има ли? Ако няма да приемам, че разискванията са приключени и да преминаваме към процедура на гласуване. Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9,вр.с чл.6,ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси, както и чл.76,ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общински съвет да вземе следните решения. Съгласно т.7 гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3, а именно: Отменя досега действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград приета с решение №502/27.03.2019год. на Общински съвет Тополовград. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 5“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В предвид на т.7 девет съветника е кворума за приемане на решението, решението не се приема. С оглед, че не се приема решението няма как да бъде прието и следващото решение, тъй, че той е безпредметно за гласуване приемане на Наредбата, тъй като до сега действащата Наредба не е отменена. Преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Точка четири допуска докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъдат приети програмите на читалищната дейност в община Тополовград.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по Т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища предлагам на Общински съвет да вземе следното решение. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по докладна записка №4, а именно: Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2021 година. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия двама „за“ и един „против“.

К.Спирова: Втора комисия двама „за“ и един „против“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общински съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия двама „за“ и един „против“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Друга комисия не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли от страна на общинските съветници? Няма. Приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя изцяло предложението за решение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии не е отразено да е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и §1,§16,§17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Учудвам се на колегите общински съветници с лека ръка гласуваха тази точка без дебати по точката. Аз не знам защо господин Сяров каза, че подкрепяме всички докладната, аз бях „против“.

В.Сяров: Казах, че допускаме.

Кр.Иванов: И там бях „против“. Не знам не си обърнал внимание. Не мога да се съглася със това предложение на Министерството на образованието ние да решаваме дали да правим предучилищното образование задължително или не. Тука от нас като гледам нито сме психолози нито сме някакви педагози да взимаме такова решение. Там предполагам в Министерството би трябвало да има такива специалисти директно с постановление ли със Закон да въведат задължителното предучилищно образование за децата на четири годишна възраст. За това съм „против“ и учудвам се, че колегите гласуваха с лека ръка и приеха това решение. Благодаря!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Приключихте ли? Преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Допускаме докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре. Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по Т.8 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.6,чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Н.Стоянав: Искаме 10 минути почивка във връзка епидемиологичната обстановка да може да се проветри малко.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. Кворума е 15 общински съветника имаме основание да заседаваме. На Т.9 сме от дневния ред. Комисиите за становище. Първа комисия.

В.Сяров: Първа комисия допуска докладната и искаме да внесем нов проект за решение, т.2 Да се възстановят на второстепенните разпоредители на бюджетни средства направените от тях разходи. И третия проект за решение всъщност да си остане – Възлага на Кмета на община Тополовград да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, добре. Втора?

К.Спирова: Подкрепяме докладната и предложението на финансовата комисия го подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре, трета?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Трима „въздържали“ и един „против“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по Т.9 ? Господин Иванов има думата.

Кр.Иванов: Предлагам в решението по т.1 – Одобрява средства в размер на 50 000.00лв. да стане 70 000лв. Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната мисля, че тези средства ще са необходими от тук нататък малко по-сериозно да се занимаем с дезинфекцията на обществени заведения, места където се струпват хора, на спирки и ще ни бъдат нужни за закупуването на консумативи. От друга страна то не е задължително тези 70 000лв. да се похарчат. Тъй, че моето предложение е сумата 50 000.00лв. да стане 70 000.00лв.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Това като предложение от страна на вносителя?

Кр.Иванов: Не, аз го предлагам сега дали вносителя ще го подкрепи.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, съгласен съм.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Ами аз мисля, че преди да завишаваме каквото и да е било тъй като има опасност фирмата да се откаже, няма от къде да вземат пари да почистват това са част от план сметката за чистотата да преразгледаме бюджета на община Тополовград където не са изразходвани средства касаещи културния календар на общината. Там има средства за театрите мисля, че бяха 15 000лв., по селата за празници имаше отделени. Този празничен календар на Тополовград така или иначе няма да бъде изпълнен по една или друга причина във връзка с пандемията и първо да видим средствата които бихме могли да освободим и прехвърлим от една сметка в друга сметка с календара културния, след това да завишаваме размера на средствата които да похарчим които би трябвало да отидат пак за чистота и във връзка с пандемията. Кое чистотата няма връзка с пандемията? Преди малко Кмета каза, че ще затънем в мръсотия….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е отчисленията от регионалното депо. От регионалното депо не от сметките на общината. От регионалното депо.

К.Спирова: Те влизат когато бъдат поискани. Ако ние направим предложения свързани със сметосъбиране и сметоизвозване за чистота тези средства ще бъдат освободени в тази посока.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо трябва да бараме в другите културни мероприятия и т.н. като Закона ни позволява да ги вземем от отчисленията.

К.Спирова: Аз казвам защото е единадесети месец и тези мероприятия така или иначе които бяха предвидени за май месец не са осъществени.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: С една дума затваряме общината повече да не трупаме разходи на общината, а не приходи. Разбрах ви прекрасно.

К.Спирова: Аз в никакъв случай не казвам, че не подкрепяме, мисля, че чухте, че нашата комисия подкрепя предложението за решение да бъдат изтеглени тези пари. Казвам защо лично аз не съм съгласна да се завишават на 70 000.00лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е съвсем различно от това което казвате.

К.Спирова: Това което сте разбрали е съвсем различно от това което съм казала.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Значи единствена Спирова не ме подкрепи това е защото аз съм го предложил. Сега тези мерки които трябва да ги предприемем трябва да се случат сега и незабавно. Няма да говорим за културни календари, за бъдеще време, за почистване и т.н. Сега и незабавно трябва да се случат. Няма да се чешем така както се чесаха някои управляващи органи и за това стигнахме до това положение. И хич не е розово положението и в общината в частност. За това моля разбиране и ако вносителя е съгласен да увеличим сумата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Казах съгласен съм. Друг е въпроса дали ще ни ги дадат.

Кр.Иванов: Ние ще си искаме дали ще ни дадат. И това ако не ни дадат какво правим тогава. Благодаря!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, други желаещи за изказване? Има ли по тази точка

К.Спирова: Да разбирам ли, че е открит въпроса за епидемиологичната обстановка във връзка с тези искания за…..

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами да в тази връзка могат да се правят изказвания.

К.Спирова: Тъй като на комисията местната на щаба Председателя е тука… В тази връзка имаме така разговори и дискусии и предложения на здравната комисия от страна на Красимир Иванов и от други колеги. Красимир сам ще си направи предложението за създаване на комисия от Общинския съвет. Нашето друго предложение е на територията на Общината би ли могла общинска администрация да организира лаборатория, разговори с някоя лаборатория която да извърши изследвания на населението за да се знае кои са заразоносители и кои са болни и по-лесно да бъдат пренасочвани хората, защото лично аз от опит в Хасково ходих и 120.лв. е теста независимо дали си болен или не. Но те не са 120лв.пътни, дневни, ако трябва едно цяло семейство да отиде тези бързите тестове те са в рамките между 25 и 30лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От вчера водим разговори да закупим или за общинска администрация и който прецени, че иска да си закупи също.

К.Спирова: Аз говоря за лаборатория която…/шум в залата не се чува/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Става въпрос, че преди месец и половина два ли беше може би и по-рано когато предложихме и беше съгласна лабораторията да дойде нямаше желаещи.

Ат.Анастасов: Как нямаше? От населението нямаше желаещи?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И те не се съгласиха да дойдат за общинска администрация.

П.Златев: Само едно пояснение. При доктор Вълчев, Веселин Вълчев Марияна извършва писиар тестове. Всеки който има желание може да отиде да се тества срещу 35лв., писиар.

С.Георгиева: Общината ли е длъжна да плаща писиар тестовете?

Ат.Анастасов: Защо не?

С.Георгиева: Къде пише, че е длъжна?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Всичко е на доброволни начала.

Ат.Анастасов: Общината има и социална функция.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Който реши и се съгласи на доброволни така, че не можем да задължим да караме хората на сила да дават по 120лв.

Ат.Анастасов: Точно така не можем да ги накараме насила. /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако ни ги дадат тези средства това ще го направим бъдете сигурни.

Ат.Анастасов: Мисълта ми е, че тези пари могат да отидат…..и да направим безплатни тестове.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може естествено, ако ни дадат тези средства…Ако ни дадат тези средства които искаме.

Ат.Анастасов: Има и други средства останали, така, че това нещо е по-важно в момента.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами не знам дали има средства…

Ат.Анастасов: Как да няма?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От къде да има?

Ат.Анастасов: Няма мероприятия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво като няма. То всяка година като има да не е…., събираме от спонсорство и от дарения. Много хора не си плащат данъците, таксите заради това хората са притеснени с пандемията заради което ги оправдавам. Трябва да имат за лекарства и за насъщния.

Ат.Анастасов: Вие водите разговори с тази лаборатория така ли да го разбирам?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров: Тя тази лаборатория няма да дойде за постоянно. Нека да дойде един ден тука да си направят хората тестовете…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За това говорим за един ден, но трябва да има желаещи за да го направят това нещо. Ако дойдат и ако няма желаещи?

Ат.Анастасов: Ако са безплатни тестовете аз мисля, че ще има желаещи.

С.Георгиева: По 20лв. бяха тестовете и имаше 17 желаещи. Хората не искат да знаят дали са болни или не. /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: След като има при доктор Вълчев също могат да се изследват.

П.Златев: Да срещу заплащане 35лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Хората ги е страх, че някои ще останат без работа.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Васил Сяров искаше думата.

В.Сяров: Взех я, но сега пак мога да я взема. Значи община Тополовград е извършила разходи 17 000лв., нали така. Звено „Социални услуги“ девет. Другите СУ „Д-р Петър Берон“ и начално училище тези училища са си ги направили със собствени средства от техния бюджет.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров: И тези пари примерно защо да ги завишаваме или да си стоят тука както каза госпожа Спирова да разгледаме културния календар и тез пари примерно да останат за последващ етап. Не се знае какво ще стане. Плюс това до края на годината няма да има никакви мероприятия спортни и културни тъй, че мисля, че ще освободи един голям ресурс от….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че не се освобождава и ви обясних защо. Има неплатени много данъци и такси. Според вас ако това е освобождаване имате право да си предлагате и да си гласувате каквото решите. Друг е въпроса дали това решение ще бъде изпълнено след като няма финансов ресурс. Може би за това господин Иванов иска да завиши сумата. Освен това тези средства естествено ще се дадат на училища и детски градини.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Господин Батчев искаше думата.

М.Батчев: Съгласен съм с това което каза госпожа Спирова във връзка със средствата не усвоени от културно-спортния календар…./говор без микрофон не се чува/

Кр.Иванов: Отивате в съвсем друга посока. Ние говорим тука за завишаване от 50 на 70, стигаме до културен календар….

Ат.Анастасов: Това ти го говориш бе!

Кр.Иванов: Аз не съм говорил за културния календар /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Нека да се изслушваме!

Кр.Иванов: Аз конкретно съм говорил. Вземи да я прочетеш тази докладна! От 50 да стане на 70. Точно и конкретно. Вие говорите неща които не са предмет на тази точка.

Ат.Анастасов: Точно са предмет на тази точка. /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Нека да се изслушваме! На всеки който иска му давам думата, всеки има право да се изкаже мнението и предложението. Нека да се изслушваме така молбата ми е! Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: В тази връзка за да бъдем убедени бихте ли казали конкретни мерки които са набелязани за да бъдат завишени тези средства?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Конкретните мерки ние ги извършваме всеки ден. Ако сме пръскали по два пъти в момента пръскаме по три пъти на седмица. Купуват се препарати, дезинфектанти това не са ли средства маски.

К.Спирова: Просто казвам да се запише като норматив в решението и мерките които ще се осъществят.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: От вас имаше предложение от комисията. Искам само да го продиктувате – Задължава Кмета да изплати на второстепенните…. Добре аз ще го взема от тука, да знам как да го подлагам. Междувременно, ако има желаещи ще ви дам думата.

В.Сяров: Задължава Кмета да се възстановят на второстепенните разпоредители с бюджетни средства направените разходи.

С.Георгиева: Първо не е ли предложението на Кмета?

В.Сяров: Това е като втора точка, втори проект за решение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да възстанови средствата на второстепенните…. Ще ги подложа така както са постъпили. Други желаещи по Т.9 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.9 са приключени, прекратявам разискванията по Т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и §41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, предлагам Общински съвет да вземе следните решения. Ще го изчета решението тъй като имаше промяна.

  1. 1.Одобрява средства в размер на 70000.00лв. от натрупаните отчисления по чл.64,ал.1 от Закона за управление на отпадъците, да бъдат изразходвани за прилагане на мерки по чл.63,ал.4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО, а именно за дейности по поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване.

Това е проекта за решение. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на рака „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

К.Спирова: Чисто процедурно предложение да възобновим разискванията….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Нека да обявя резултата. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и 8“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Другите не се подлагат на гласуване. Имате за процедурно предложение.

К.Спирова: За възобновяване на разискванията.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Така, който е съгласен на направеното процедурно предложение да се възобновят разискванията моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и 8“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

К.Спирова: Може ли почивка от група въпреки, че председателя е друг.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Добре почивка пет минути.

 

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Значи преди да преминем към Т.10 иска ли комисията да вземе отношение или да продължаваме. Госпожо Спирова?

К.Спирова: Това което една голяма част от колегите общински съветници ги е накарало да се въздържат от гласуването на сумата, нали вие всички разбрахте, че излязохме заради това. Опитах се да подскажа на Кмета, че искаме конкретни мерки които с разчети. Не бих искала да обръщаме на война Общинския съвет с Общинска администрация защото и Общинска администрация и Общински съвет сме част от това население което сме захвърлени в крайна сметка да се справяме сами. Умират наши близки. Аз пак казвам, че предложението тука което ще направи Красимир след малко е във връзка със пандемията и със здравеопазването. Не мога да приема становището, че Общинска администрация иска да спаси населението, а пък ние пречим. Вижте, недоверието което е изградено между нас е много голямо. Би трябвало да се положат усилия и от двете страни. Тука се представят разчети за от началото на пандемията за 17 000лв., че са похарчени, а се искат 70000.00лв. до края на годината без да има предложения за никакви конкретни мерки. За това нашето предложение на комисията, ако трябва да бъде извънредна сесия, да бъде със щаба. Никой не е против. Разбрахме, че в общината събираемостта на местни данъци и такси е изключително ниска и, че тези пари които очакваме да дойдат могат да бъдат освободени от календара. Те са написани на хартия, но реално ги няма. Единствените пари които реално ги има са в момента в тази сметка която можем да приемем. Но пак казвам тя трябва да бъде мотивирана, искането трябва да бъде мотивирано. Сключени са договори за доставка на периодични на толкова, нямаме пари за плащането на тези дезинфектанти, за ръкавици, за маски. Ще последва едно решение което в точка разни ще разглеждаме. Самия Общински съвет трябва да се подготви. Свиленград днеска са за първи път онлайн. Може би за последен път или за предпоследен се събираме всички заедно в една зала. Нека да има разбиране между нас да не си приказваме на инат и на пук. Нека да разбере и общинска администрация, че не сме против. Радвам се, че шефа на щаба е отпред и конкретно би могъл да даде отговорите на тези въпроси като мерки. Кажете в какъв срок най-кратко бихте могли да представите информацията и мерките които са набелязани? Защото само една дезинфекция всеки от нас я прави вкъщи, аз я правя на работното си място,70000.00лв. за дезинфекция….

Кр.Иванов: То не е 70 бе. То не е казано, че като искаме веднага ще ни ги дадат.

К.Спирова: Аз казвам комисията с какво становище излиза.

Кр.Иванов: Ами не ги гласувайте бе! Няма да ги харчим. Не е казано, че ще ни ги дадат.

К.Спирова: За да не внасяме искане да се търсим за подписване, предложението на комисията е. Ако мисли администрацията, че до понеделник могат да направят необходимите справки и разчети с конкретните мерки да си направим извънредна сесия единствено и само по точката касаеща искането на средства за освобождаване от битовите отпадъци това което е. Не мога в момента да го прочета.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Добре, приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Аз ще дам сега думата на заместник Кмета. До колкото разбрах сега от комисията предлага което действително тя изрази мотивите на част от които не гласуваха. Тоест искат се конкретни за какво ще бъдат разходвани тези средства и евентуално и ако вие имате от ваша страна, общинска администрация съгласие ние ще организираме една извънредна сесия която другата седмица може да бъде…, да речем до 30 или там до 01.и ние ще организираме една сесия която да ги приемем. Мисля, че няма да закъснеем с няколко дена. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи аз направо останах шашнат тука от разсъждаването в посока имаме ли нужда от пари или нямаме нужда от пари. Имаме ли нужда да приемем някакви мерки бързо или веднага или не. Почваме пак да се чешем по главите…. Вие мислите ли за народа изобщо тука на общината конкретно? Мислите ли? /шум в залата/ Това ще се постарая да го кача в интернет. Спират се всякакви мерки от пет, шест човека и това е на общината. Няма какво да умуваме искате ли не искате ли. Вие не знаете за какво става въпрос в общината…/шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Нека да се изслушваме. На всеки съм дал думата, защото считам, че въпроса е важен дал съм думата. Правим отклонение.

Кр.Иванов: Защо така безотговорно гледаме на нещата? Черпим опит от някъде другаде ли? По върховете на властта ли? Благодаря!

Ат.Анастасов: Аз смятам първо, че не можем да вземем пари дай ми 50000лв., дай ми 70000лв. Някак си несериозно е това нещо. Тези пари трябва да има точно описание за какво ще отидат, как ще отидат. Така ли е?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не е точно така.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Борис Борисов има думата нека да го изслушаме.

Б.Борисов: Искам да питам шефа на щаба дали са сключени договори с фирмите за дезинфектанти, дали тепърва трябва да се сключват договори. Дали са сключени по ЗОП, дали са сключени търгове…. Значи говорим за средства не говорим конкретно за изпълняване за конкретните закупувания за така нужните пособия за пандемията. Благодаря ви!

Хр.Мочев-зам.Кмет на община ТополовградСега, много въпроси станаха ще ми дадете ли накрая думата и на мен?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Да.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: На вашия въпрос ще ви бъде отговорено, но той не касае конкретно докладната която коментираме. Ще ви бъде отговорено писмено. Писмено ще ви бъде отговорено. Аз мога ли да знам всички договори…. Това ще ви бъде отговорено и в писмен вид ще го имате.

Ат.Анастасов: Сега да ни кажете.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Какво да ви кажа сега? Какво да ти кажа сега?

С.Георгиева: Кой знае господин Анастасов колко време ще продължи това нещо? Какъв договор да бъде сключен и за какъв срок?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Сега, друго нещо искам да ви кажа. Във връзка с предписанията част от хората в общината са пуснати. Работим в намален състав. Има и хора които са карантинирани които не са на работа. Има хора които са хоум офис не можем, директно отговарям на госпожа Спирова да поема ангажимента, че до края на седмицата ние ще я изготвим и ще я дадем в понеделник. Защото днес има други хора които са с температура чакат се да излязат тестовете. И каквото и да ви кажа може да бъде не точно.

Ат.Анастасов: Не може да бъде изработено за един ден?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ако вие можете направете го! Имате конкретна докладна или я приемате или не я приемате. Имате предложение коментирайте! Какво има толкова повече да умуваме.

Б.Борисов: Вижте ние не сме против него, но просто искаме прозрачност.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Малко пояснение по тези пари. Това не са парите които ще ни бъдат дадени. Това са отчисления, там редът е друг. Като казвате пари това не са пари които ще ги вземеш и ще ги сложиш…. Друго да ви кажа. Те се освобождават със събрани…..което не става винаги. Трябва време така, че ние ще изостанем във времето, а виждате всеки ден се влошават нещата. Благодаря!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Приключихте ли? Борис Борисов има думата. Дал съм думата на Борис Борисов ще дам думата на всеки.

Б.Борисов: Никой не е против мерките, никой не иска да спъва работата на общината.. Просто искаме да знаем точно как ще изразходват тези средства. Има ли сключени договори, кои фирми ще доставят дезинфектанти, ще има ли тестове безплатни, какво ще предприемете като действие вие за да опазим населението?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Преди мен Кмета ви каза, че има разговори с такава лаборатория, защо да се повтаряме.

Б.Борисов: Има разговори и нищо конкретно.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ама защо да се връщаме към нещо…. Няма толкова желаещи за да дойдат лабораторията. После Иванов каза много правилно, че това когато сме разговаряли преди месец е едно, сега ситуацията е друга.

Б.Борисов: Според мен ще има доста желаещи.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Именно, така, че решавайте, вие решавате. Каквото решите това ще направим.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, господин Иванов последно и приключваме.

Кр.Иванов: Сега не мога да разбера, няма последно! Тука трябва да се изяснят нещата защото това не е да купим за общината велосипеди или такива да си правим развлечения. Тези средства са необходими и не се знае дали ще дойдат тези средства точно 70, могат да кажат ето ви десет хиляди лева и оправяйте се защото нямаме събираемост и т.н. Ние правим сметката без кръчмаря в момента и за това предлагам да искаме по-голяма сума, да видим какво ще се отпусне и казах това не е задължително пък да се похарчат тези средства. Давайте сега тука, давайте да ги похарчим. Имам чувството, че някой от вас се съмнява, че тези средства ще бъдат откраднати. И пак дайте фактури, дайте това! Това винаги може да се иска бе. То има и разбивки тука. Аз не знам защо сте против? Вие гласувахте против и сега се чудите как така ама ние не сме против ама ние така…. Защото не знаете за какво става въпрос. Специално вие, защото сте далеч, далеч сте от общината тук и не знаете в какво състояние е. Не сте се сблъсквали и не дай си боже да се сблъскате с тези неща. Съжалявам, че отиваме в лична…. Още един път ви казвам конкретно вие ще бъдете виновни за всяко нещастие което ще се случва от тук нататък в общината поименно и аз ще го кача….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Сега тук не сме лекари и такива квалификации не следва да се допускат тука. Ние сме орган който…

Кр.Иванов: Аз съм общественик и говоря на обществено място.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Господин Батчев давам ви думата и надявам се да е последно.

М.Батчев: Това което искаме комисията е реално, лесно изпълнимо очакваме ако имаме тази информация с конкретни действия……. Можем да гласуваме и повече пари. В тази връзка предлагам да прекратим разискванията и да преминем към другата точка

Кр.Иванов: Вие нямате ли друга работа да правите само сесии? Хората забраняват събирания на обществено място ние продължаваме да си правим сесии. Аз трябва да спазвам на вашия капитан планета разпорежданията.

Ат.Анастасов: Спазвай ги!

Кр.Иванов: Спазвам ги разбира се.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Нека да дадем думата на Петър Златев и…

Кр.Иванов: Ако ви знаят какво правите тука малеееее….

П.Златев: Господа, имаме докладна. Аз предлагам да я прегласуваме тази докладна със предложението на господин Иванов 70000лв. Пък виждаме, че всяко едно училище има отчетни фактури които са закупили някакви дезинфектанти. Тези пари трябва да им се покрият разходите не ли ги гласуваме тези пари какво правим от тук нататък.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Значи по отношение ние възобновихме гласувахме просто от тук нататък нямаме друга опция за гласуване. Приключили сме с тази докладна. Имаше процедурно предложение което не се прие. Нямаме друга опция.

П.Златев: Училищата как…

В.Сяров: Те са си ги изхарчили от бюджета тези училища, от техния бюджет.

П.Златев: А ние как ще ги покрием?

В.Сяров: Защо трябва да ги покриваш примерно. Те са делигирани бюджети имат си техни средства….

Кр.Иванов: Имахте предложение да ги плати общината…… Ей ставате за смях бе! Излезте вънка да се разберете бе!

С.Георгиева: Вашето предложение беше същото господин Сяров под номер две.

Кр.Иванов: Аз ще направя официално изказване и ще застана пред хората, вие не можете да застанете пред хората със своите действия./шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Приключваме на Т.10 сме. Комисиите за становище.

К.Спирова: Предложението за решение на комисията кога ще го гласуваме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Проект за решение как да стане? Кажете вие за да спазим процедурата.

К.Спирова: Точка разни

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Кажете, няма проблем аз ще го подложа всичкото, но дайте предложение. Той Петър Златев предложи, ама просто нямаме опция.

К.Спирова: Не, не аз говоря за следващата седмица ден в който администрацията да подготви и да направим извънредна сесия.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Значи няма проблем да бъде свикана само да постъпи това което вие казахте. Не е проблем.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ние ще се постараем да ги изготвим, но пак ви казвам работим в намален състав.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Те чуха вашето предложение реално на комисията.

К.Спирова: Никой не иска да бъде изработен конкретно предложение с и 0.50лв. и 0.23лв. Просто иска Общинския съвет комисията това което иска, за един месец са изразходвани за цялата община пет хиляди за закупуване на дезинфектанти. До края на годината с оглед усложнената обстановка ще се завиши вместо два пъти ще се пръска три пъти ще отидат седем хиляди. Едни сметки елементарни които не е необходимо….. има сключени договори, няма сключени договори по реда на еди какво си. Съвсем информация която в крайна сметка ще послужи и за мотив при искането на пари. Защото дайте едни пари дето ние сме похарчили 17 пък ни дайте 70…

Кр.Иванов: Абе кой ти каза да ги дадем ние бе! Много си богат ти да ги даваш…

К.Спирова: Аз мисля, че личните нападки в случая….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Аз казах, че не е необходимо…. Дадох думата на комисията да изложи становището. В точка питания ще ви дам думата ако трябва нещо да формулираме и там. Въпроса е, че имаме гласуван дневен ред, излязохме извън него защото считахме, че това което го коментирахме е наистина важно и минаваме в точка десет. Нека да стигнем до т.14 ще дам думата както виждате давам думата за предложения, становища няма никакъв проблем. Който е пожелал… Така. Вече сме на т.10. Нека да ги минем другите точки и пак ще се върнем най вероятно да обсъждаме темата която я започнахме. На точка десет сме. Комисиите за становище.

В.Сяров: Допускаме докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.10 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“,ал.3 и ал.12, чл.37“о“,ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия 2 „за“ и 1 „против“

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Трета комисия кой ще докладва?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общински съвет да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: В тази връзка тъй като беше внесена докладната непосредствено преди заседанието на Общинския съвет следва да направя едно процедурно предложение, а именно: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация предлагам докладна записка с вх.№409/25.11.2020год. включена като Т.12 от дневния ред да се разгледа и гласуват решенията по нея без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии в Общински съвет. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към обсъждане на тази точка. Има ли желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред? Господин Батчев имате думата.

М.Батчев: В проекта за решение точка 1.5. – изработване на общински устройствен план на община Тополовград в дейност 1122 собствени средства в размер на 40000.00лв., намалява в размер на 40000.00лв. Това не ми е ясно. Запазват ли се или някаква грешка има тука.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Това е 1.5. Имаш предвид точка 1.5.?

М.Батчев: Да.

С.Георгиева: Нали се събирате да обсъждате не го ли коментирахте това нещо.

В.Сяров: Те сега я внесоха в девет часа тази докладна.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Какво да обсъждаме в девет и петнадесет се внесе тази докладна. Къде да се обсъди докладната?

Ат.Анастасов: Те явно не са запознати хората.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Как да се обсъди докладната и къде? Значи само въпроса е свързан в дейност 1.5 в проекта за решение. Значи в дейност 1.5 в § 10-20 собствени средства в размер на 40000.00лв., намалява § 52-03 в размер на 40000.00лв. Значи единия параграф включваме тази сума в другия, аз така го тълкувам.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Ако желаете ще извикаме главния счетоводител да дойде.

М.Батчев: Да, да знаем за какво става въпрос.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: То е 12.03мин. той е отишъл на обяд. С оглед на ситуацията решението е такова при нужда който е необходим ще бъде извикан за да не се струпват много хора.

М.Батчев: Да знаем какво означава единия параграф, какво означава другия.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Вие сте прави, тя в последния момент е внесена докладната нормално е да има въпроси, но трябва да се изчака 13.00 часа. Ако искате да минем другите, оставете я, не знам.

М.Батчев: Как да оставим тази докладна за другата сесия така ли?

Кр.Иванов: Какво не ти е ясно бе човек? От един параграф преминава в друг параграф.

М.Батчев: Не знам какво значи единия параграф и какво значи другия параграф. Нямам представа.

В.Сяров: Извикайте някой от счетоводството. /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Докладната записка е внесена в последния момент. Така се случва, че в 12.03мин. тръгна да се разглежда. Общинските съветници имат право да питат. Това е факта. Няма смисъл от лични нападки. Не е необходимо да се вметва кой какви професионални ангажименти или кой какво изпълнява. Никой на никой тука не е станал адвокат и да не говорим за адвокатстване.

Кр.Иванов: Минчев, не разговарям с теб по никакъв повод.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Сега, ако ти искаш разговаряй с мен. Това си е твоя работа. /шум в залата/

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Господин Минчев, може ли да внеса малко яснота по въпроса. Сега на въпроса на господин Батчев ще му отговоря така. §10-20 това са външни дейности, другия §52-03 това са машинни съоръжения. Така каза Мария Николова.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Имах питане което не е пълно.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Нека да минем в точка питания, не сме стигнали до там. Ние сме по Т.12. Отговори се на въпроса двата параграфа какво означават. Те са визирани вътре в проекта за решение 52-03 и 10-20. Изчистихме го като въпрос. Други въпроси или изказвания по Т12 ? Няма. Приемам, че разискванията по Т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред, преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: По тази точка няма да се докладва по тази точка и съответно я приемаме за изчерпана и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, Силвия Георгиева.

С.Георгиева: Питането ми е към вас ВрИД Председател. Искам да знам защо вече втори месец вие не изпълнявате вашите служебни задължения? Вие оправихте ли батаците както беше обявено в Общинския съвет?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Какво?

С.Георгиева: Много добре знаете.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Какви задължения дали ги изпълнявам и батаците? Какво имате предвид конкретно? Конкретизирайте…

С.Георгиева: Всъщност срока е три месеца, нали за несправяне със задълженията. Ще изчакам и другия месец има неща които трябва да свършите!

Ат.Анастасов: Какви са тези неща?

С.Георгиева: Господин Минчев е най-великият юрист така, че той ги знае.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така, госпожо Георгиева или госпожице Георгиева дайте пак да не говорим юристи, адвокати и кой какъв е. Значи моята професионална насоченост и образователна е ясна. Да не питам кой на кого каква е. Недейте да правите такива заключения, въздържайте се по отношение професия, образование и ценз. Значи четете го Правилника. Първо аз по Правилник не следва да отговарям на ваши питания. Има си….

С.Георгиева: Ще бъдете длъжен да отговорите!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Има си процедура където е посочено кой как отговаря на питанията. Аз ви казвам, че има Правилник в който е казано кой как отговаря и защо отговаря. Така, ако вие имате конкретни нещо което е във връзка с организационната дейност има начин и възможности които вие да ги поставите.

С.Георгиева: Вие трябва да ги поставите не аз.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: На точка „Питания и отговори на питания“ е от страна на общинските съветници към общинска администрация. Ако можем да се върнем на точката.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Аз точно това казах.

К.Спирова: Не съм доволна от отговора който ми е даден на питането писмено, тъй като не ставаше въпрос само за цена на билети и услугата. Сключен ли е договор със транспортна фирма за цялата транспортна схема на общината?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

К.Спирова: Това ми беше въпроса.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не е за цялата.

К.Спирова: Защото всичко което е свързано със здравеопазването е извън Тополовград. Защото в момента ето сега звънят и ме питат за Хасково автобус има ли за Хасково в колко часа, за Ямбол, за Елхово. Това ми беше питането. И вътре в транспортната схема в общината.

Ат.Анастасов: А защо няма?

К.Спирова: Мен няма смисъл да ме питаш. Моя въпрос беше към Кмета на общината. Това което ми е отговорено е единствено по отношение и само на цената на услугата по принцип.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Така. Служителите явно са разбрали явно само този въпрос за цената на билетите. И аз останах с такова впечатление, че това ви е въпроса. Ако сега го доразвивате ще ви бъде отговорено и на него. В момента не е цялата транспортна схема те са няколко договора, няколко пакета. Само единия е даден. Другите не се изпълняват, направена е проверка пристъпихме към прекратяване на договорите. Пуска се искане до Областния управител да бъде разрешено да се отдадат и те до назначаване на друг търг на който да се яви фирма желаеща, ако има такава, но всичко това отнема време. Има си процедури които трябва да се спазват. Това е което мога да ви кажа в момента. Ако искате да конкретизираме няма проблеми задайте го и ще ви бъде точно отговорено.

К.Спирова: Областните Ямбол, Стара Загора…

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В момента не се изпълняват. Те бяха в тези пакети които сега се прекратиха.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Господин Батчев искаше думата и след това господин Иванов.

М.Батчев: Аз имах питане относно отводнителни шахти по улица „Осми март“. Дадоха ми отговора /не се разбира говор без микрофон/ Шахтите отводнителни ли са или не? Искам да знам кое е вярно. Дали представляват канализационни шахти или не представляват канализационни шахти. Дали някой от община е отишъл да види изобщо…./ не се разбира/ Въпроса ми е те представляват ли канализационни шахти или не представляват канализационни шахти?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Значи ако могат да отговорят или да се отговори допълнително.

Хр.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Аз мога да отговоря. Имаше комисия с Председател Кмета,която направи среща с хората на тази улица. Мнението което изразиха хората е, че от тези шахти мирише много и тяхното желание беше да бъдат отгоре затворени като са отбелязани реферните точки при нужда да се ползват. Така, че те са отбелязани знаят се къде са, ако има нужда могат да бъдат отворени. Нормално е всички да не са съгласни, но като не са съгласни те могат да пуснат жалба и по съответния ред ние ще вземем отношение. Но една част са казали така, една част са казали на вас друго. Нормално е, знаете, че всички не могат да по един начин да мислят. Но е направена такава среща и това беше становището на тези хора които са.

М.Батчев: Кога е направено това преди 17 или след това?

Хр.Мочев-зам.Кмет на община ТополовградТова е типичен проблем щом е така хората да дойдат да пуснат сигнал и…. Трябва да питаме Кмета точно кога е направено и ще ви бъде отговорено.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Красимир Иванов иска думата.

Кр.Иванов: Аз не знам дали изобщо да ви занимавам с този отколешен проблем като гледам тука решенията на колегите от част от независими ли не знам какви са, но понеже имаме един предварителен разговор в нашата комисия хайде ще направя един опит. Имаме един проблем ако говорим изобщо, че имаме някакво здравеопазване в общината благодарение на някой обстоятелства няма такова здравеопазване имаме бърза помощ с един екип. Преди две три години кандидатствахме за още един екип пред съответните органи Министерството на здравеопазването и управата в Хасково на което ни беше отговорено, на господин Сяров, че поради малкия брой хора в общината нямали сме нужда от втори екип. Като изобщо не се взема предвид, че не се взема предвид, че ние като брой население може да сме малко и сме изчезващ вид тези малките общини, но сме на голяма територия и нямаме адекватна медицинска болница и населението е принудено сега в този момент заразени, не заразени с частни коли да се превозват до общински и окръжни болници. Понеже имаме само един екип и те да са батмани не могат да се справят със сегашната ситуация. Аз преди две години лично си изпатих така доста напрегнат момент имаше сега контактувам с хора правят всичко възможно в момента служителите от нашата бърза помощ, но нямат физическата възможност и моето предложение какво е. Да направим една работна група от общински съветници представлявана от всички политически сили. Тази работна група да изготви, не знам как ще го кръстим декларация ли, искани ли с малко по-твърд тон до съответните органи и да изискаме създаване на втори екип най-малкото което можем да направим за нашата община, ама най-малкото към бърза помощ. Не можем да открием отделение знаете защо и мисля, че е напълно реално да се открие втори екип към бърза помощ. Това ми беше предложението в комисията и долу горе се обединихме около това мое предложение. Сега очаквам тука вашите мнения и ако има разбиране да, ако не то някакъв друг начин да търсим как да се спасяваме по единично което не е за предпочитане в този момент.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Красимир Иванов ако е свършил Борис Борисов.

Б.Борисов: Така, слушах много внимателно предложението на господин Красимир Иванов и това е изключително според мен правилно тъй като на всякъде в Европа се концентрират болници даже и извън населени места с много бърза доболнична помощ и тези лечебни заведения. И няма как една малка община да подържа по-голямо лечебно заведение с всякакви отделения. И ако ние успеем да направим, да намерим финансиране не знам точно под каква форма и по какъв начин би могло да се случи това нещо ще бъде в много голяма полза на общината и населението. И трябва наистина да седнем и да видим как може това нещо да се случи.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Васил Сяров искаше и Петьо Златев после.

В.Сяров: В комисията като коментирахме с госпожа Спирова и господин Иванов предложението и съм съгласен за една работна среща колкото повече хора сме от Общинския съвет толкова по-добре. Господин Златев най-добре е запознат със ситуациите и искам него да попитам какво значи един екип от колко души е, от колко медицински сестри, колко фелдшери. Линейката е най-малкото и шофьора на линейката.

П.Златев: Значи един екип се състои от един фелдшер, една медицинска сестра и един шофьор. Действително работата е много напрегната особено сега и имаме искряща нужда от втори екип. Има ли втори екип нещата стават много по-добре абсолютно за всички, защото когато тръгне единия екип да транспортира примерно от село Устрем болен с инсулт в спешния център остава само една медицинска сестра и тя е самичка там. И дойде ли някаква спешност катастрофа става и е наистина страшно. Изпада ли сме в такива ситуации викали сме колеги които не са на работа да помагат на колежката. Това ако съумеем да го направим…. Смените ни са на 12 часа. Значи трябва да са четири екипа. Два екипа на дневна смяна и два екипа на нощна. Сега имаме само един.

Ат.Анастасов: Ама вие сега имате един екип, ние говорим за още един екип.

П.Златев: И още един екип да е пак е достатъчно.

К.Спирова: Аз се застъпвам на становището на Красимир дайте да искаме повече да ни дадат по-малко. Защото варианта втората линейка както го описа снощи на заседанието господин Златев тръгвайки екипа едната линейка за Устрем другата за Светлина центъра се заключва.

В.Сяров: Нали остава една медицинска сестра.

К.Спирова: Ако тръгне и втората линейка в същото време?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: При всяко положение трябва да има една медицинска сестра вътре в кабинета който е. Наско Стоянов искаше думата.

П.Златев: Значи аз до колкото съм запознат има една Наредба която е може би от 30 години и екипите в спешните центрове се определят на база на живеещо население на територията на общината и там е проблема. Ако тази Наредба по някакъв начин от високо депутатите я променят. /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Наско Стоянов искаше думата.

Н.Стоянов: Аз имам поглед върху нещата и нещата стигат пак до заглавието на един български филм култов „Вчера“. Вчера ние какво направихме, защото аз искам да споделя и факти всички които голяма част от колегите са запознати. Дълги години спешния център се помещаваше в едни помещения които не отговаряха дефакто на техните изисквания. В годините с колегите така сме разговаряли по тези теми. Доктор Радева успя и направи наистина сега един това крило където го отредихме ние за полза на общинския център беше отредено и със средства от тяхното…..бяха осъществени ремонти и наистина се превърнаха в една добра среда и условия за труд на спешното. Назад в годините връщайки се в моите си предизборни кампании винаги е било заложено като точка и винаги визията ми е била, че липсата на възможност да поддържаме едно здравно заведение МБАЛ не е нужен такъв спешен център. Това съм го пледирал години, години, години от 2007година. Преди няколко години беше, когато се тръгна да се прави този ремонт аз бях Заместник Кмет на община Тополовград и така разговаряйки хората поискаха да направим една козирка с един постамент и сумата беше две хиляди лева Общината да помогне защото те нямаше от къде да добавят достатъчно средства и се оказа, че нашата община няма две хиляди лева. И така това нещо не беше направено занесохме платна Петьо е свидетел дори момчетата казаха ние ще си го направим имаше сред тях хора които се занимават със строителство зарадваха се но ние вчера, вчера не направихме нищо. За това тука вече ние   не говорим само за здравеопазване защото някой неща със светло бъдеще скенер и т.н с възобновяване дейността на болницата ние вчера пропуснахме да направим най-малкото нещо едни две хиляди лева които отделяхме сто и двадесет хиляди за културния календар. Днес аз приемам това нещо и съм готов наистина от името на всички да седнем да се съберем и да търсим възможност това нещо да се случи. Но ние пропуснахме култовия филм и фразата „Вчера“.

Ат.Анастасов: Това е много важно.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Добре. Красимир Иванов и след това заместник Кмета искаше да вземе думата.

Кр.Иванов: Сега, тука говорим за един навес от две хиляди лева. Господин Стоянов е бил Заместник Кмет какво е управлявал когато не може да издейства едни две хиляди лева. Това за пръв път го чувам, че две хиляди лева не са били достатъчни за изграждането на този навес. И ако тука сме все стари общински съветници и ако сме го знаели тава 100% щели сме да се обединим… Както и да е тука с навеса. Всички се обединихме около мнението, че трябва да имаме спешно да се изгради такъв екип. За това предлагам една комисия, не знам пет човека достатъчни ли са да се съберем, да се изгради тази комисия тези неща които ги говорим да се изговорят, да вземем химикала, да се видят законовите основания, институциите които ще се ангажират с нашия проблем и да се започне да се действа. Няма какво да се чешем по главите да умуваме какво било преди. Трябва да живеем с настоящето защото настоящето никак не е розово за бъдещето никои не може да каже. Другото което искам към Председателя на щаба. Значи към момента по аптеките няма основни лекарства които джипитата изписват за лекуване на тази вирусна бронхопневмония. Вчера се сблъсках с това нещо. Има ли някакъв начин някой от екипа на щаба да проверява какви лекарства липсват по аптеките по нашата аптечна мрежа защото явно тези малките общини, тези малките аптечни мрежи ако остане нещо се хвърлят тука на населението. Това е много важно в момента защото в момента само нашите джипита лекуват. Само нашите джипита лекуват и то по телефона ама бягай да търсиш това ама чух, че го имало в Раднево, в Стара Загора. И става една каша. На нас трябва да ние ясно, че трябва да ревем и по някакъв начин да отреагираме. Веднага трябва да е примерно днеска, утре до края на седмицата трябва да имаме някаква яснота с лекарствата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, давам ви думата. Добре. Госпожо Спирова нека аз да кажа нещо и ще ви дам думата. Значи във връзка с това което се направи предложение аз какво имам в тази връзка какво можем да направим. Моята идея е такава значи това да стане в рамките тука на близките дни защото това е важно. Да направим една работна среща. Комисията по здравеопазване заедно със представители на всички групи които са към Общинския съвет и съответно листи и т.н. това означава значи в рамките на 8,9,10 съветника това мисля, че е доста така като групово представяне ще бъде мисля, че достатъчно. И другото което ми идва като идея да разговарям с Доктор Радева, да я поканим на тази среща, даже още днеска аз ще взема телефоните, предполагам ще можем да ги намерим, да поканим Доктор Радева и съответно не знам дали има тука на филиала началник или който отговаря Доктор Лафчиева беше не знам дали е тя, да поканим Доктор Лафчиева и да направим тази работна среща.

П.Златев: Доктор Лафчиева е пенсионерка. Пепа Карачолова е сега.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами да, да я поканим и нея да има представител да разговаряме и с тях и съответно вече тази работна група която е, тая работна среща вече ако там формираме нещо което да го облечем в съответната форма. Да, госпожо Спирова. Това имах предвид, ако имате нещо друго.

К.Спирова: Аз преди малко Красимир каза, че на него никой не му е адвокат, подкрепям идеята на Красимир по отношение на политическите сили от гледна точка на това, че трябва да излезем като единство в многообразието което сме в Общинския съвет. Ако трябва да разширим представянето, аз нямам нищо против да бъде и комисията по здравеопазване но идеята на Красимир ако смята мисля, че съм я разбрала, че ние имаме четири основни групи политически сили в Общинския съвет са едни от тях ясно ни посочи кое е лицето което застава в тази комисия и, че не се броим на цвят, а излизаме от името на Общинския съвет с искането ни. В тази връзка колкото може по-бързо е с предложението на здравната комисия за понеделник или вторник да бъде направена извънредна сесия която да бъде с две точки приемане на това искане от името на Общинския съвет и преразглеждане на докладната по отношение на средствата които да бъдат поискани то регионалното…… Да не свикваме извънредно със подписи просто да вземем решение за сесия извънредна.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами значи по Правилника мисля, че няма пречка да се вземе такова решение, но въпроса е кога ще имаме готовност със подготовката на самите нали преразглеждане на нещата и там…. Ние можем да го вземем въпроса е…

Кр.Иванов: Стигате с тази докладна бе ако искате гласувайте тези пари, ако искате недейте. Дайте сега говорим за…

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Значи ние ако говорим за тази работна среща….. което може да стане. Вече като имаме готовност ние можем да я свикаме чрез подписи и да я направим когато имаме готовност. Мисля, че така ще бъде по практично и ще ги преразгледаме. Да, господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Аз предлагам господин Минчев да се свържете с госпожа Доктор Радева

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Още днеска.

В.Сяров: И с Петьо Златев да организирате нещата със Пепа Карачолова и примерно в удобно за тях време дали ще е в петък, дали ще е в понеделник да ни уведомите. Сега няма какво толкова официално всеки да си излъчва представител, виждате каква е обстановката, който може ще дойде на срещата. Колкото повече хора сме толкова по-добре. Въпроса е те зависят от Доктор Радева и от вас какви са ви възможностите. По всякакъв начин ако не мога да дойда аз ще дойде някой друг от нашата група нали, има хора които пътуват, които в момента не могат да дойдат, но най вече зависи от Доктор Радева това нещо, защото тя е един от основните които нали може да каже как, защо и къде. Пък ние нашето каквото трябва от нас ние ще си го направим и всички ще подкрепим това около което ще се обединим за втори екип. Никои няма да има против. Свържете се с Доктор Радева и ще се чуем по телефоните.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Доктор Радева ще изкара Закона и ще го прочете жената, добронамерена е към нас обаче от нея нищо не зависи. Тя ви казва право в очите пак не бях разбран тука и Спирова ви обясни тука аз съм малко по-емоционален днеска. Вижте какво няма значение кой от вас ще присъства в тази комисия, няма никакво значение номера е да има представител от политическа партия и да излезем с един официален документ, декларация до определени институции в държавата.

К.Спирова: Искане казвам аз, не декларация.

Кр.Иванов: Добре, искане и да се приеме на сесия. Комисията така, така, така.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ако искате в понеделник един час 10 часа или 13 часа…

Кр.Иванов: Жената няма нищо против, но законовите неща са такива /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Тя може да каже, че е заангажирана и не може….

Кр.Иванов: Тя е добронамерена към нас.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Борис Борисов. Само, ако искате да се обединим в понеделника в 13 часа да направим тази среща. Ето тука сме почти всички, ако искате в понеделник на 30.11. да направим тази среща. Ако има взаимно съгласие да се обединим. Всички знаете, през това време аз ще поканя Доктор Радева и които реши да присъства на срещата. Тя може да е ангажирана, тя може да каже, че до края на другата седмица е ангажирана с дежурства и т.н. Ако искате да се обединим и да не се уведомяваме повече за понеделник за 13часа да направим такава работна среща.

К.Спирова: Аз мисля, че е добре да вземем решение да изградим една основна комисия и в понеделник който иска пак да дойде. Все пак няма пречка Общинския съвет да направи една времена комисия за изработване на едно искане което да бъде представител на Общинския съвет ако правилно разбирам предложението на Красимир Иванов.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами добре, дайте тогава предложение и да го направим

К.Спирова: Така е без адресно. Кой се чувствал отговорен, кой се ангажирал, кой не може и има проблеми, а така когато поименно сме си посочили представителите на политическите сили които пряко да отговарят за изработването на въпросното искане така или иначе в понеделник трябва да присъстват тези лица на заседанието. Всички сме ангажирани, всички сме емоционални, но мисля, че Общинския съвет следва да изгради една временна комисия.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами ако искате така да го формулираме. На основание чл.21,ал.1,т.1 създава постоянни и временни комисии…. Да, господин Батчев

М.Батчев: Да направим така. Проведете разговор с Доктор Радева…/ не се разбира говор без микрофон/

Кр.Иванов: Стигате със тази госпожа Радева бе! /шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Вижте сега ние се обединяваме около да речем в понеделник дали ще бъде временна или постоянна. Значи обединяваме се около…. Значи има достатъчно два работни дни още в смисъл до понеделник. Ще я поканим тя Доктор Радева с оглед епидемиологичната обстановка може и да не може да дойде, просто ние приемаме за понеделник за 13 часа, нали приемаме ако се обедините около тази идея за понеделника в 13 часа, а сега дали ще бъде временна, дали ще бъде постоянна комисия това ще го решим и да поканим тогава Доктор Радева и съответно тази Карачолова. Пък всеки който има възможност да дойде защото ние трябва да действаме бързо. Ако около това се обединяваме няма проблем. От тук нататък трябва да решим дали да бъде една временна комисия която да е, малко излизаме макар, че аз тука малко излизаме извън Правилника, но мисля, че можем да си го позволим пък сега който не е съгласен да го обжалва.

Кр.Иванов: Комисията да я вземем да заработи. Искане ли там как ще го кръстим не знам. После тази комисия ще го предлага на Общинския съвет.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: А пък на самата комисия няма проблем да присъстват представители…. Не не съм закрил Заседанието. Останаха ли девет съветника, защото ако нямаме девет аз трябва да приключа.

Б.Борисов: Имам едно предложение. Тъй като е зимен сезон и много хора могат да бъдат поставени под карантина с контакт от COVID болни, ето и господин заместник Кмета също е тук може да помогне в тази връзка. Дали може много общини го направиха в тази връзка онлайн заседание, всъщност какво визирам. Падне ли сняг тези които са пътуващи нямат да могат да дойдат COVID обстановка, карантиниране става сложно. Дали е възможно и ако е възможно да го направим. За фелдшера и сестрата ясно, че всички го разбрахме не се коментира просто трябва да се избере правилната формула, правилния начин, да го представим където трябва и дай боже да ни отпуснат тези щатове.

П.Златев: Значи трябва да се отпусне щат към спешния център. Доктор Радева винаги е била благосклонна, но трябва да разрешат от Министерството на здравеопазването да отпуснат щатове. Иначе няма как да назначи с тоз бюджет с който разполага нещата са свити, няма пари….. Всичко може да стане. Предполагам ако ни помогнат управляващите от горе ще стане.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Има втора линейка реално? Втори автомобил има?

П.Златев: На втория автомобил има дни в които работи само шофьор. Един шофьор, но няма екип.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Значи в тази насока, аз съжалявам, че общински съветници излязоха и госпожа Силвия Георгиева защото тя ми говори за неща които аз не съм ги бил направил. Ами това което говорим за онлайн значи то е от 07.08. е влязло разпоредбата където чл.28“а“. За това се слага тази буква, аз се опитах одеве да обясня, че тази чл.17“а“и колежката го обясни, че когато се прави изцяло нова Наредба защо преписваме старата Наредба. Но така там вече го минахме този панаир сега вече идва следващия панаир който тя се опита да го направи. Аз съжалявам за държанието, аз също съм бил бивш Председател, но нейното държание и това, което е тука и питания да си научи първо Правилника, но говорим за задължения. Значи трябваше да се стартира процедурата още когато влезе производството. Тя съжалявам, че излезе, но нека да си прочете Протокола. Значи тя в момента обжалва, аз знам едното ми задължение не съм го то не, че мие задължение не съм го изпълнил защото не съм и посочил в каква комисия да бъде. При наличие, че се обжалва решението и тука имахме коментари кой е законен и кой не е законен нали в този момент аз няма как, но ще я внеса. Още днеска ще я напиша докладната и ще я внеса, нали въпреки, че решението не е приключило по обжалване. То е качено по обжалване решението. Съда се произнесе, административния каза кой може да обжалва как може да обжалва те обжалват в София. Но това тяхно действие не могат да го препишат или тяхно бездействие примерно на мен като Председател, защото това което го каза колегата нали Борис това което е онлайн. Аз в момента съм на финалната права и подготвям тези промени на база на това изменение. Значи това е много сериозна работа вие ще го видите. Мислех да свиквам комисията да направят докладна с временна комисия да вземаме решения и така. Тя трябва да заседава и да се събира. И в момента аз съм се ангажирал и го правя това нещо на финалната права съм и надявам се другата седмица да го кача на сайта на общината със промените онлайн и неприсъствено и тогава ще видите какви са моите предложения. Той трябва да предстои на сайта. Това е единия момент. Ние нормативно ще го направим. Аз ще я попитам другия път след като е запозната със задълженията си, нали аз ще и посоча какви други задължения не е изпълнила лично аз ще и ги посоча, макар, че е без мислено. Защото докладната която е написана беше написана, съжалявам, че няма представител нали и Красимир Иванов излезе, да разберат, че тази докладна така беше написана да се запази името на човека и институцията Председател на Общински съвет. Значи съгласно действащото законодателство той съда го казва, че кой ще е пръв сред равни влиза в сесията и излиза и той си е съветник. Там няма какво да дебатираме и за това така е направено какви нарушения, какво трябва да има проформа мотиви. Не знам аз за кой ли сетен път го казвам и не бива по този начин един вид Председател да тръгва да реагира. Така, че в тази насока аз ги подготвям и се надявам другата седмица да ги финализирам и да го кача както си е с всичките нали все пак тука се говореше юрист, адвокат да ги кача с всичките така изисквания които трябва да ги направя, поне които аз ще ги приема. По-бързо ще стане това имах предвид. Защото нали комисията, тя е много-тежка материя която там трябва да се прегледа технически. Технически също трябва да се огледа да се консултира технически защото се касае… Ние коментирахме на комисията, но пак ще го кажа технически и най-важното финансовото обезпечение. Ние за тази година то няма и как да стане в рамките на тази година, аз се надявам, че януари месец ако няма пълно затваряне ние да го приемем, но ние с приемане на това да заседаваме онлайн или неприсъствено когато някой който се намира и няма такава възможност и интернет връзка и за това аз ще предложа две алтернативи в които Председателя на Общински съвет който и да е да прецени в случая дали ще бъде онлайн или неприсъствено. Тоест неприсъствено със съответно регистриран имейл адрес, съответно регистриран имейл адрес официален той го има Общински съвет и който е неприсъствено, ако при липсата и наличието на интернет връзка която да се осъществи между всички съветници тогава ще преминем в тази втора форма като алтернатива, защото някъде може където се намира съветника да няма техническа причина. Но най-важното е техническото и финансово обезпечение ние да го направим. Тоест трябва да се закупят устройства дали ще са да речем таблети нали като най-евтино като устройства, трябва софтуер, да се закупи един професионален скенер и от там нататък тези съпътстващи евентуално като техника с което можем ние да отговорим на това което го казах. Значи законодателя го е изменил, влязла е разпоредбата на 07.08., обнародвано е и тогава ако бяхме започнали нещата щяхме да минем всички етапи. Така, че аз съм се ангажирал и се надявам другата седмица да бъде финализирано и качено на сайта и аз съответно ще се запознаете ще ви го предоставя. Не само нормативното изменение, но на нас ни трябва и финансово и техническо което ще го осигурим, но то е свързано с финанси които ние в този бюджет не са предвидени. Значи ние най-вероятно с бюджета който трябва да го приемем януари или февруари се надяваме да е януари да приемем бюджета да бъде предвидено и средствата на Общинския съвет за да бъде направено това нещо. Да, наясно съм, работим го, а пък вече от там нататък ако вие имате конкретни предложения ние ще ги обсъдим и ще ги приемем в този вариант да можем….Защото за сега Заповедта е до 30 човека, може и да не можем да се съберем, може да бъде и до 10 човека да забранят зависи каква ще бъде самата епидемиологична обстановка. Така, че в тази част аз го работя, а общината надявам се да ни съдействат, но въпроса е нормативно ние ще го приемем. Ще бъде направено, но вече финансово надявам и се там ще го оправим финансово въпроса. Ще направя проучване за оферти съответно за устройства, за скенер за това което ще ни бъде за техническо обезпечение. Проблема е такъв, че за да бъде инсталирано онлайн в смисъл трябва всеки да предостави това устройство, трябва да се подържа. Сега в тази част аз не мога да заангажирам или да задължа съветниците всеки да си даде някой устройство нали. Призумцията е, че след като ние го приемаме трябва да имаме обезпечение на това. Така, че това вече е въпрос който при обсъждането ще се вземе. Васил Сяров нека да го изслушаме. Ако Борис Борисов няма някакви въпроси…

Б.Борисов: Не, но ако имахме днес колежката Катя Гешева щеше да присъства онлайн. Тя и под карантина и можеше да участва в гласуването.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, можеше. Ще дам само един пример….

К.Спирова: Свиленград днес са за първи път онлайн.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: В тази връзка Народното събрание започнаха онлайн и тръгнаха малко със фалстарт усетиха се и те мисля, че не знам дали го приеха това или пък внесоха законопроект съответно за онлайн заседанията. Можем да кажем, че Народното събрание поне на този етап не е подготвено най-вероятно в този вид, защото те искаха да го правят онлайн, но накрая се оказа, че нямат най-вероятно в техния Правилник. Сега не знам вече на какъв етап са. Много Общински съвети не много няколко бяха които аз проверих на база на тази норма, но при техническо обезпеченост онлайн връзка, устройства неща които предварително са били закупени нали с електронно отчитане където имат закупени лаптопи бяха инсталирали съответния софтуер и минаха които са над 30 човека имаме Общински съвети които са по 31, 33 и минаха на вариант техническо обезпечение с тези лаптопи където успяха да го направят. Но ние просто на този етап нямаме нито финансова нито техническа възможност. Нормативно имаме един текст който ни казва 28 обаче той ни казва, че начина на отчитане, гласуването там как ще приемат…. Посоката е тръгнала, да върви. Да, господи Батчев.

М.Батчев: /не се разбира/

В.Сяров: Различни неща са. Нали ние на Председателски съвет нали го коментирахме. Трябва да се промени Правилника, трябва да се използва 14 дневния съкратен срок поради тези усложнени обстановки и в края на месеца 22, 23 там както се падат дните ако е сесията, да направим промяната в Правилника и вече в новия бюджет да се заложат парите за устройствата да се направи една сметка 10,12,15 хиляди лева и вече от февруари месец с новите устройства с новите неща, но там неприсъствено по имейл може да стартира още от януари месец де факто защото…., но трябва първо да се промени Правилника. То реално може да стане на последната сесия на 22 или 23 зависи кога ще е.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами също неприсъственото ние трябва да имаме тука техническа обезпеченост. Няма как да ви ги изпращаме да бъдат сканирани документите. Не разполагаме и със скенер. Но призумцията е такава, че средствата които тъй или иначе ние и сега да направим промяна в края на годината това реално ще се изпълнява следващата година. Така с бюджета можем да си го гласуваме това нещо като средства. Правилника ще бъде променен, аз ще се позова на 14 дневния срок. Надявам се да нямаме там някакви проблеми от страна на контролните органи, но това е към този момент. Това което е. Ако няма други въпроси Т.14 се изчерпва и закривам Заседанието на Общински съвет Тополовград. Съжалявам, че от така наречената група на „Възраждане“ не присъстваше никой, защото това също е много важно.

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ

И ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС