Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 16 от 30.10.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 16

30.10.2020 година

          Днес 30 .10 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника  са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград,  Заместник  Кметове, началник отдели и  кметове на населени места.

    Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито  от  Пламен Минчев – Временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добър ден на всички. Господи Кмет, колеги общински съветници присъстващи в залата. В присъствената книга са се подписали 16 общински съветника. Отсъства един общински съветник по уважителни причини Катя Господинова. На лице са законовите основания предвид на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград, поради което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред ще направя две съобщения свързани във връзка с Правилника. Първото съобщение е следното. Предвид разпоредбата на чл.53,ал.3 от ПОДОбСНКВОбА  съобщавам, че в деловодството на ОбС е постъпило от общинските съветници Наско Стоянов и Тодор Димитров  Коджаманов, че са създали група към ОбС с наименование „БДЦ“. Второто съобщение е, че също е постъпило уведомление от група „Заедно за Тополовград“ в която са представили Решение, че за заместник Председател на групата общински съветници „Заедно за Тополовград“ се определя общинският съветник Митко Лазаров Батчев. Това са двете съобщения които следваше аз да направя по Правилник. И сега преминаваме към обсъждане на дневния ред. Аз имам предвид новопостъпилите допълнително докладни записки. Правя следните предложения, а именно предлагам следните предложения. Предлагам ДЗ с вх.№ 354/21.10.2020год. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост „Иглолистна дървесина“ да влезе като Т.10. Следващото предложение, предлагам ДЗ с вх.№355/21.10.2020год. относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като Т.11. И предлагам ДЗ с вх.№361/28.10.2020год.относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост да влезе като Т.12. И пред вид на направените предложения три предлагам т.10 и т.11 да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред. Други предложения по отношение на дневния ред? Виждам, че тука е постъпила една декларация от, тя е предложение декларация да бъде гласувана от Общинския съвет, така ли да го приемам тъй като…

Кр.Иванов: Да бъде гласувана от Общинския съвет, предлагам да бъде в точка разни 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Точка разни, добре.

Кр.Иванов: Ще изчетем декларацията и съответно който желае да бъде подкрепена.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре в точка разни. В точка разни можем имаме два варианта единия вариант е да гласуваме в началото на заседанието като формираме дневния ред и другия вариант е да я включим като отделна точка от дневния ред. Така, че аз предлагам след формиране на дневния ред да обсъдим или да приемем декларация с гласуване. Ако има други предложения или ако има предложения да я включим като точка от дневния ред. Това са двата варианта които можем да направим ако искате да я включим като точка.

Кр.Иванов: Тогава да я включим като точка, последна точка от дневния ред.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Като т.15, добре. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, обявявам разискванията за приключени по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване, а именно предложените проекти за решения, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№354/21.10.2020год. . относно: Продажба на вещи частна общинска собственост „Иглолистна дървесина“ да влезе в дневния ред като Т.10. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам следващото предложение за решение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№355/21.10.2020год. относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, да влезе в дневния ред като Т.11. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам следващото направено предложение за решение, а именно. Предлагам ДЗ с вх.№361/28.10.2020год. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост да влезе в дневния ред като Т.12. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам следващото предложение за решение, а именно Т.10 и Т.11 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „ Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да стане съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Подлагам следващото предложение за решение, а именно Т.15 от дневния ред да влезе предложената Декларация. Който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Решението се приема. И в предвид на предложените приети решения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване предложения цялостен дневен ред от 15 точки. Който е съгласен от общинските съветници с така направеното предложение за решение за цялостния дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“  и  „въздържал се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Батчев искате думата.

М.Батчев:  Във връзка с чл.83, ал.5 от ПОДОбСНКВОбА. Това е във връзка със публикацията във вестник „Сакар“ №38922 от 9.15.на който съм длъжен и държа да кажа нещо към уважаваните от мен общински съветници, служители от общинска администрация и граждани. Първо не вярвам, че тази даскалица, този пасквил е написан от Божин Божинов или евентуално ако е подписано от него вероятно не го е прегледал достатъчно внимателно преди да го подпише. Второ, дали  автора на тази статия не му е пряко……и публично в присъствието на граждани на конкретни въпроси. Трето с което съм напълно съгласен, ама напълно съм съгласен това е с констатацията, че егоцентризмът е взел превес над човешките добродетели и норми на поведение сред членове от групата на възраждане. Лично този въпрос съм го дискутирал няколко пъти с Божин Божинов и съм споделил своето мнение. Защото как бихте определили уважаеми поведението на човек който в навечерието на конструиране на Общинския съвет преди избора на Председател на ОбС раздели групата на възраждане противопоставяйки членовете с единствената амбиция и цел да бъде избран за Председател с единствената цел да си увеличи пенсията която му предстои в не далечно бъдеще. Предлагам водейки разговори с тоест аз съм сигурен знам, че е имало разговори с част от ръководството на ГЕРБ да бъде подкрепен в тази своя амбиция предполагам без знанието на Божин Божинов, зад гърба на Божин Божинов. В тази връзка ще цитирам отново „не подкрепяме ли хората които потъпкват честта и морала в името на своите собствени амбиции и стремежи“. По отношение на включването в листата за общински съветници направете справка с предизборните материали, плакати и с посланията към гражданите. То листата не е сформиране математически сбор от безмозъчни и безпринципни съмишленици, тоест послушници, а включва личности със различна партийна принадлежност  единствено обединени от общата визия за работата на ОбС в услуга и полза на населението. И накрая колкото до избора на Председател на  Общински съвет никой от нас общинските съветници не се е клел във вярност на Председателя който и да бъде той. Единствено сме се клели да спазваме Закона, стъпвайки на Закона да работим наблягайки на честността, честта и морала в своята работа като общински съветници. И да ви кажа задължително в тази връзка със така изказаните две три констатации. Не разбирам и не намирам отговор на въпроса в какво, кога и кого съм предал. Това е от мен. Благодаря ви!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, ако Кмета на Общината иска може да отговори и да преминаваме към дневния ред.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами аз доколкото разбрах това е за Красимир Иванов, но и аз мога да отговоря на господин Батчев….

М.Батчев: Имена не съм споменал.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Вие знаете много добре…./не се чува/ В един момент вие се оттеглихте взехте си документите и отидохте другаде. Но там явно не ви приеха и се върнахте пак при нас. Какво лошо сме направили в случая не мога да разбера.

М.Батчев: Аз каквото имаше го казах.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето питам ви.

М.Батчев: Моля, за какво не разбрах?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Задавам ви въпроса

М.Батчев: Не ви разбрах.

 Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Взехте си документите и казахте, че ще ходите в друга листа.

М.Батчев: Не съм казал, че ще ходя в друга листа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Как да не?

М.Батчев: Кога?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Когато си взехте документите и казахте, че няма да сте в групата на възраждане и на другия ден се върнахте.

М.Батчев: Какви документи съм вземал от къде?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Искаше да излизаш от листата каза, че ще ходиш другаде.

М.Батчев: Глупости. Кога, от къде какви документи съм вземал?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Господин Батчев цитира мен. Аз наистина бях кандидат от групата на възраждане за Председател на Общински съвет. Става въпрос  кандидат в самата нашата група.

Н.Стоянов: Само да отбележа никой не беше визиран господин Иванов.

Кр.Иванов: Сега вие не присъствахте там.

Н.Стоянов: Вие сте се припознали там.

Кр.Иванов: И наистина и Пламен Минчев беше и сега Пламен Минчев за какво е кандидатствал за Председател ако не е за една заплата не знам, наистина думите са мои „моля да бъда избран за Председател  предстои ми пенсиониране за по-висока заплата и пенсия“. Това са моите думи господин Батчев за които аз не отричам. Провел съм разговор със Председателя на ГЕРБ, не съм провел разговори питах го той ми каза ние ще се събираме ще ми се обади допълнително. Провел съм разговор и с госпожа Спирова тя ми каза не. И спрях до тука господин Батчев. За разлика от вас които цяла предизборна кампания с едни документи ходихте от партия на партия да се молите да ви запишат в листите на избираемо място и благодарение на господин Божин Божинов въпреки, че доста проблеми ни създавахте в щаба и моите думи бяха „влизаш в листата качваш се на самолета и ще бъдеш избран“. Ползвахте го като самолет господин Божин Божинов, така ли беше Батчев?

М.Батчев: Изобщо не е така.

Кр.Иванов: Пред двадесет човека….Не ти ли е срам да лъжеш бе станал си на 60 години и да лъжеш.

М.Батчев: Лично Божин Божинов ме помоли да дойда в листата.

Кр.Иванов: Това е цялата истина. Аз нямам проблеми защото никой път не съм излъгал, а ти постоянно лъжеш.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Лично ти дойде, аз не съм те молил.

Кр.Иванов: Това е цялата истина за прословутото предателство.  И при гласуването от възраждане при 8 бяхме 4 на 4. Това е цялата истина.

М.Батчев: Предложението за Пламен беше от Божин Божинов, да предложим Пламен за Председател. Ти се самопредлагаше.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Все пак сме на заседание и искам да напомня, че не трябва да се отправят лични нападки. На господин Иванов ще кажа, че от мое име не може да говори аз за какво съм отишъл и как и приключваме до тука с нещата.

Кр.Иванов: Мога да говоря тука е обществена институция и мога да говоря.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така е, но не можеш да говориш от мое име.

Кр.Иванов: Мога, мога. От ваше име не съм говорил споменал съм….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Аз какво съм искал и какво не съм искал аз го знам и мога да го кажа какво съм искал и така.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не е сигурно.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:     Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище? Първа комисия.

В.Сяров: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия? Втора, да но понеже не сте заседавали аз за това преминах към трета.

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Я.Илиев: Да.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Значи аз като вносител няма какво да добавя само мога да кажа, че процедурата продължава и още не е ясен статута на Районния съд така, че ние трябва да се движим по процедурата и до колкото разбрах сега имаме един кандидат ако не се е отказал, дано да не се откаже и за това съм включил предварително изпълнение с оглед сроковете и нещата да ги спазим. Знам за предварителното изпълнение това ми е това което исках да кажа. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз искам да кажа, че ние като общински съветници, не само, че сме длъжни да удължим срока, а би трябвало да направим всички възможно да бъде окомплектован Районен съд Тополовград със съдебни заседатели. Спомняте си, че преди по-малко от четири месеца разглеждахме тука и правихме обществено обсъждане във връзка с пилотния проект за затваряне на Районен съд – Тополовград реалната опасност съда да бъде затворен и малкото хора които са останали работещи в община Тополовград да бъдат съкратени ще бъде факт. Колкото повече държавни институции останат на територията на община Тополовград да работят толкова по-голяма е вероятността да запазим общината. За това аз моля тук присъстващите колеги общински съветници, ако виждат в лицето на някой свой познат, близък възможност да изпълнява функцията съдебен заседател да го убедят. Всички ние би трябвало да положим усилия да запазим поне Районния съд на територията на община Тополовград за да не се разкарват нашите жители до Елхово. Знаете какво е състоянието на транспортната схема в момента или до Районен съд Ямбол. Предложението е да бъде слят с един от двата съдилища районни.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Приключихте ли? Други желаещи за изказване? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи общо взето съм съгласен с госпожа Спирова, но тука основния проблем за липса на кандидати, лично съм разговарял с две три пенсионирани учителки е заплащането. Така, че ние колкото и напъни, колкото и да ходим и да агитираме хората липсата на адекватно заплащане е основната причина да няма кандидати. Това ние не можем да го решим би трябвало съответните органи да се замислят за увеличаване на заплащането на съдебните заседатели.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Оказва се, че единствено на община Тополовград и е проблем заплащането, защото всички останали районни съдилища са си попълнили състава със съдебни заседатели.

Кр.Иванов: Какво обяснение даде? Дуплика, какво е обяснението тогава….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Общинските съветници могат ли да бъдат?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Не, по Закон не. В същия в съответния район който са общинските съветници не могат да бъдат. Имаме забрана не могат да бъдат. Така за сега имаме двама избрани и един появи интерес дадени са му документите надяваме се сега като стартираме като вземем това решение да намерим още, 15 трябва да бъдат. А за окръжния съд изобщо не коментираме мисля, че там Окръжния съд тъй като се избира от всички общини там мисля, че няма проблем, но проблема е за Районния съд. Така, че надявам се и пак също подкрепям изказванията на колегите, че просто трябва да разговаряме да се опитаме хора с педагогическо образование които отговарят и на възрастта така да апелираме да може да се попълни бройката. Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Най-големия проблем с който се сблъскват хората е с ваденето на документи най вече от Болярово, свидетелството от Болярово, че не се води на отчет там. Аз имам предложение и ще разговаряме с хора и ще подготвим и общината да организира един ден транспорт с микробус, с кола ако има желаещи да се заведат в Хасково да си изкарат там удостоверенията защото не всеки може да отдели 50лв. и да отиде до Хасково и да се върне за да изкара това удостоверение. Това е един от основните проблеми. Който документи се вадят от Тополовград….

Кр.Иванов: И от Харманли може. И от Харманли от болницата може.

В.Сяров: Трябва да се организира някакъв транспорт. Сега тези пенсионери където сте говорили с тях как да отидат до Харманли.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Има си транспортна схема.

В.Сяров: Ама мисълта ми е, че всеки трябва да си извади пари от джоба. Така като се съгласува с общината един ден примерно с микробус или кола да отиде до Хасково на разноски на общината да закара хората там да си изкарат необходимите документи, това ми е мисълта.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре. Желаещи да вземат да вземат отношение по т.1 има ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ами аз ще взема думата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Кмет имате думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Това което каза господин Сяров съгласен съм това е много хубаво обаче общината няма финансов ресурс с който да свърши това нещо. Освен това вчера на областния съвет изрично е казано, че средства на общините които са разходили до момента за COVID няма да бъдат възстановени. От къде да намерим пари за помощи, за погребения, за операции? Ако е еднократно два три пъти окей, няма проблем.

В.Сяров: То е еднократно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Еднократно няма проблем да го направим.

В.Сяров: Събират се примерно 5 човека, 10 и един път отиват до Хасково или Харманли. Вадят си документа и се връщат.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Ако е еднократно няма проблем. За постоянно не може.

В.Сяров: То важи за мандата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да то важи за мандата до попълване на бройката. Приключихте ли? Желаещи да вземат отношение по Т.1 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.1 от дневния ред са приключили, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Това е доклад от страна на Районното управление. Дадено е на комисиите. Комисиите ще докладват.

В.Сяров: Първа комисия приема за сведение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Втора няма да я съобщавам. Трета?

Н.Стоянов: Приемаме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта.

Я.Илиев: Приема.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така. Желаещи да вземат отношение по Т.2 във връзка въпроси или изказвания има ли от общинските съветници? Ами така, приемам, че няма изказвания по т.2 тя е само за сведения и няма да приемаме проекти за решения, поради което приемам, че т.2 е изчерпана и с оглед на което преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Трима подкрепяме докладната.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по Т.3 от дневния ред има ли? Вносителя има ли нещо да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат, не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални / наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Трима  „за“ и двама „против“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Чисто процедурно кметският наместник на село Срем трябва да вземе отношение по въпроса за въпросния имот.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Тука ли е? На Срем не мога да видя. Няма го кметския наместник. Мисля, че всички са уведомени щом другите са в залата. Други желаещи да взимат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма. Вносителя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Освен да кажа, че сградата е в много лошо състояние. Няма заявен интерес към нея и трябва много средства които общината да отдели за да бъде направена.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Приключихте ли? Други желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и във връзка със Заповед №437/03.09.2020г., предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.4 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия 2 „за“ и 1 „против“

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? От вносителя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №5. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 15“за”,

1”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Друга комисия не е отразено, че е гледана. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли от страна на общинските съветници? От страна на вносителя? Няма. Приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия 1 „за“ и 2 „въздържали се“.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Други комисии не е отразено да е гледана. Беше разпределено на втора комисия, но тя не заседаваше нямаше кворум. Други комисии не са заседавали. Общинските съветници искат ли за изказване думата, от страна на общинските съветници? Госпожо Спирова имате думата?

К.Спирова: Аз имаме две предложения за решения. Едното е да бъде отложено гласуването и другото е да  бъде подкрепена докладната. В разискванията които направихме по принцип това което ни е предложено като допълнителен материал е въз основа да гласуваме на една Наредба която е проект. Тя не е окончателна и не се знае допълнително какви ще бъдат изискванията след приемането на въпросните изисквания за кандидатстване. Това, че дейността от нас се изисква да бъде приета като местна дейност породи у нас няколко въпроса. Ние нямаме отчет на бюджета за 2020 година за първото шестмесечие.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Как да нямате? Вкарано е в Общинския съвет за сведение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Кога е вкарано? При мене не е постъпвал такъв отчет.

К.Спирова: В същото време Кмета преди малко заяви, че всички дейности които са извършени до тука по COVID 19 остават за сметка на община Тополовград най вероятно това са местни дейности. Никой от нас в момента не иска отлагането….. и правите разлика от това да бъде на следващата сесия докладната гласувана и с това да откажем да приемем предложената докладна и решенията по нея още повече, че при разясненията които ни бяха дадени и ние присъствахме на тях крайния срок за кандидатстване е в края на годината.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Ятакчиева моля на микрофона да може да се чува.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Това е проблем, че ще гласуваме за топъл обяд да нахраним хората, ако това е проблем. Не виждам какъв е проблема дали на тази сесия или на следващата.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД“: Уважаеми общински съветници, права е госпожа Спирова, че предложението се основава на насоки за кандидатстване по процедура „топъл обяд“. В момента действа извънредната целева програма свързана с COVID 19 по която се осъществява „топъл обяд“. Тя ще продължи до 31.12. тъй като беше удължена от управляващия орган с два месеца. Докладната я написахме на 20.10., предложението за удължаване дойде на 21.10. Направихме съответната консултация с дирекцията която отговаря за топъл обяд в Агенцията за социално подпомагане с директор госпожа Мая Луканова и с координатора за Хасковска област госпожа Запрянова. Консултацията направи от мен госпожа Яна Хлебарова която е юрист на общината. Те ни посъветваха да вземем решението сега за да може когато се отвори програмата ние да имаме готовност да кандидатстваме веднага с цел да се осигури непрекъсваемост на предоставянето на топлия обяд. Кандидатстването ще бъде по оперативната програма там изготвянето на проектното предложение е много по-сложно от колкото целевата програма по COVID 19. Освен това писмото с което аз вчера ви запознах може би някой от вас не го е видял, се вижда, това е писмо от изпълнителния Директор на НСОРБ с цел да се осигури не прекъсване на помощта би следвало да има готовност за след обявяване на операцията ние да можем да кандидатстваме. Има два индикативни срока. Единия срок е 30.11 другия срок е 31.12. Ако ние кандидатстваме до 30.11. добре е сега да сме взели решение. Аз по скоро искам да ви обърна внимание на това, че решението което предлагаме да се разкрие , да се определи всъщност местна дейност съгласно Закона за публичните финанси по никакъв начин не натоварва бюджета на Община Тополовград, тъй като топлия обяд се изпълнява с числеността на домашен социален патронаж и на социалното предприятие в село Устрем. Просто ние трябва да имаме това решение за да можем да кандидатстваме по оперативната програма. До сега нещата бяха различни по ковид програмата остава на вас да прецените и да вземете решение което да улесни нас. Знаете, че аз отговарям в общината за процедура топъл обяд. Всички разходи по процедурата ние сме традиционен доставчик и по обществените трапезарии и по топъл обяд. Всички разходи са ратифицирани. До този момент община Тополовград по никакъв начин не се е ангажирала и не се е изправяла пред проблем с не ратифицирания разход. Искам да ви уверя, че аз и моя отдел проявяваме задълбочен интерес и задълбочено проучване на всички документи които са свързани с процедурата за топъл обяд. Моето мнение на началник на този отдел е, че е добре да се вземе решение  сега да влезе в сила до ноември и ако ние кандидатстваме да имаме тази готовност. Благодаря ви за вниманието!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи това е една традиция която се утвърди в общината това е един вид една социална помощ. Нашите кандидати се нуждаят от тази услуга и призовавам общинските съветници тука да не извличаме някакви дивиденти и да влизаме в някакви филми, да подкрепим докладната за да може ако има някакви нередности да се отстраняват последствие. Имаме време да се отстраняват. Аз мисля, че всички съветници ще подкрепят докладната независимо от партийната си принадлежност. Това е една социална придобивка и не бива с лека ръка да се отказваме от нея. Още повече, че малко или много се откриват и работни места. Ако ние загубим тази възможност загубваме и работни места.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Сяров искаше ще ви дам и на вас думата.

В.Сяров: След направените разяснения от госпожа Ятакчиева аз също подкрепям господин Иванов, че трябва да подкрепим докладната да има общината готовност за евентуално кандидатстване по проекта.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз също като Сяров ще кажа да бъде подкрепена.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре. Други желаещи по Т.7 има ли? Тъй като имаше два проекта аз подложа първо проекта на вносителя той вече ако не се приеме от там нататък ще преминем към другия. Така, има ли други желаещи по Т.7 от дневния ред за изказване? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.7 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.122,ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров:  Допускаме докладната искаме само да се внесе малко яснота по въпросния проект.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре. Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.8 ? Кой може да вземе отношение за разяснение? Предполагам Красимира Атанасова.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Само, че тя не е тука, тя е в командировка.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Ако има някой друг който може да разясни да бъде поканен от общинска администрация. Значи ние сме го направили с цел да не се струпват хора. А между временно ако има някакви други въпроси или изказвания докато дойде съответния специалист….. Господин Иванов имате думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Това е ако родителите не могат да се занимават с детето си могат да го оставят да се грижат за него.

В.Сяров: За няколко часа не за цял ден.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Да, за няколко часа.

Кр.Иванов: Значи запознат съм детайлно с докладната не съм разговарял с никой от общински администрация, но до колкото разбрах тука ще има и открити работни места два, три четири позиции няма значение ще  има програма за обучение. Това не бива да се изтърва тази програма ние така като община със стихващи функции трябва да се закачаме за абсолютно всички програми които ни предлага Европейския съюз и правителството. Това не е лоша програма ако се случи случи ако има финансиране добре, ако не живот и здраве следващото правителство. Така ли е господин Анастасов?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Иванов приключехте ли? Някой друг желаещ докато дойде съответния специалист ако има въпроси или нещо друго. Моля, за тишина! Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: От идеята това е хубаво, че ще се разкрият работни места само отмятам, че община Тополовград плаща 172 000лв.за издръжка на спортната база от разкрити работни места.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Финансирането ще бъде осигурено от програмата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Иванова заповядайте на микрофона.

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“: Първо аз не съм твърде запозната, но госпожа Атанасова ми предаде да ви запозная накратко. Наистина ще бъдат осигурени работни места. Ремонтни дейности в помещението което се предлага което е общинска собственост това е североизточното крило на втория етаж на бившите детски ясли. Няма да се правят ремонтни дейности тъй като извършването на ремонтни дейности ни обвързва с един дългогодишен период на поддържане на тези работни места както каза госпожа Спирова да не се стига  случая  спортната зала за това до 12 месеца ще се кандидатства за период до 12 месеца за отглеждане на деца на работещи родители по часово или целодневно. Предприятията които кандидатстват изграждат детски кътове за собствените си служители което значи, че общината ще осигурява отглеждане на деца на служители от община Тополовград и работещите в община Тополовград.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, някакви въпроси или нещо…, да господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Само не разбрах за служители на общинска администрация ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Не, не само на служители от общинска администрация.

Н.Стоянов: И това 12 месеца ще продължи целостта на проекта?

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“: Да.

К.Спирова: А при устойчивост на проекта не сте указали с какво ще продължи проекта?

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“:  За сега кандидатстваме за 12 месеца с опция за удължаване на срока и на програмата.

К.Спирова: Ако не бъде програмата удължена с опция каква?

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“:  Приключва се с програмата и примерно….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Примерно ако са шест човека които са  заети там ще бъдат оставени двама човека за една година или за шест месеца мисля, че беше не мога точно да кажа.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Сяров.

В.Сяров: Аз искам да попитам тука това е скица на детските ясли на втория етаж.

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“:  Североизточното крило.

В.Сяров: Там не трябва ли да се направят някакви ремонти за да влизат децата тя сградата е в окаено състояние и кой ще ги направи тези ремонти?

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“:  В тази част не е в окаено състояние. Там се помещаваше…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Тя Красимира Атанасова е запозната, защото аз в разговор с нея си спомням, че имаше средства с които да се отремонтира…..

Г.Иванова-ст.специалист „ППУТ“:  Това ни ангажира с продължителен период за осигуряване на заетост за 5 години.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:  Щеше да е за повече не за 12 месеца.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Други въпроси? Желаещи други да се изкажат по точка осем от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров:  Подкрепя.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Добре. Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.9 от дневния ред има ли ? Няма, поради което приемам, че разискванията по Т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет да вземе следното решение.

Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров:  Първа комисия 1 „за“ и 2 „против“

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, добре. Желаещи да вземат отношение по Т.10 от дневния ред, а именно ДЗ с вх.№354 – Продажба на вещи частна общинска собственост- „Иглолистна дървесина“. Желаещи да вземат отношение по Т.10 от дневния ред  има ли ? Не виждам. От вносителя няма какво да добави. С оглед, че няма желаещи да се изкажат по т.10 приемам, че разискванията по т.10 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.44,ал.1,ал.3,т.1 от Наредба за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №10. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и  3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  ДЗ относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров:  Първа комисия 2 „за“ и 1 „против“

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма. От вносителя няма какво да добави. С оглед, че няма желаещи да се изкажат по т.11 приемам, че разискванията по т.11 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №11. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  16 общински съветници, от които 14“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред, преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  ДЗ с вх.№361/28.10.2020г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост.

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната. Има едно предложение да се отложи гласуването на докладната за да се представи оригиналните документи за собственост, тъй като съсобственика на имота не е представил натурални актове и другите документи които са необходими за  процедурата за закупуване за продаване.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Трета комисия?

Н.Стоянов: Допуска и сме съгласни с предложението.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз само да дам разяснение това което говорихме и с юриста и с общинските съветници които бяха събрани имам предвид, че човека Нанко Георгиев Цанев който претендира собственост ½ от дворното място не подкрепя искането си със предвидените от Закона доказателства които да показват собственост. Решението което той е представил това е ксерокопие на решение и би следвало да му се изиска оригинално решение заверено с мокър печат влязло в сила. От тези документи които ни е предоставил Общинска администрация повече от 20 години лицето не се е интересувало от имота си. Той не е декларирал собствеността си в данъчна служба. Решението му не е вписано в службата по вписвания така, че аз мисля по добре да отложим гласуването и да дадем срок в който този който претендира право на собственост да предостави документи доказващи тази собственост.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Добре.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така. Приключихте ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Госпожа Хлебарова иска нещо да каже.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Само ако обичаш на микрофона!

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград: Ами този случай вчера, специално с колегите го коментирах и в комисията. За това в докладната сме ви представили две решения алтернативни. В продължителен период от време  издирвах всякакви документи за собственост. Освен това решение от 1996 година което възстановява ½ идеална част намерихме и акта за общинска собственост в който за публична общинска собственост е актуван нашият имот, ½ от нашият имот плюс сградата става въпрос за дървения клуб сигурно се сетихте там където гласуваме на Рила. Другата ½  е записана като съсобственост на Нанко Георгиев Цанев. Последствие през годините открих документи, че той е възстановил с квитанция сумата която е трябвало да възстанови за да си вземе имота и е поискал от тогавашния Кмет с молба да му бъде възстановен имота. Представих ви документ който намерих. Тогавашния Кмет Коста Костов е отказал да му го възстанови тъй като имота е публична общинска собственост. Повече документи няма. Открих, че имота не е деклариран. Освен това не е вписан в служба по вписвания, но имайте предвид, че този имот е възстановен по тогавашния Закон Лучников. Разрових се и прочетох, че там за възстановяването на имота давност не тече. Тъй като получихме молба аз исках специално да уведомя вас и за това вчера дойдох и ви представих две алтернативни решения. Евентуално ще ни очаква някакво съдебно дело или делба ще искат или да изкупят имота тази ½. За това и да търсите и да отлагате други документи няма доказващи каквато и да е собственост. Наистина няма го в града този човек от много години, но възстановяването по онзи Закон ЗВСВНОИ – Лучников там давност за възстановяване не тече. Не знам както прецените и за туй съм ви предоставила две решения. Повече няма документи и да търсите няма да откриете. Това е.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Тука нищо не ми е ясно. Предлагам на вносителя да оттегли докладната и да оставим проблема ако иска да съди, ако иска… Ние какво ще взимаме две решения, три решения дали ще прави дали няма да са прави тези решения. По добре да се оттегли докладната, ако се представят други документи както каза госпожа Спирова да се внесе пак на ново докладната. Ако искат да съдят…

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:   Няма други документи. В продължение на месеци ги издирвах. Както решите вие аз така или иначе искам някаква обосновка на това решение защото после ще ми трябва за съдебно заседание, ако може да ми дадете.

Кр.Иванов: Каква е тази обосновка? Ти предлагаш две решения. Кажи кое според теб е правилно!

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Единият вариант е да изкупим неговата част другия вариант е да откажем да я изкупим. /шум в залата не се чува/ Не знам както решите.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Нека да чуем господин Сяров и той въпрос има.

В.Сяров: Този Нанко Георгиев Цанев той какво предлага да му изкупим частта ли?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Да той има молба отпред. Или да изкупим частта или да направим делба.

К.Спирова: С какъв документ ще се легитимира като собственик, ако вземем решение да изкупим частта?

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Не мога да кажа с какъв документ…

К.Спирова: Ами ние предлагаме да предостави документ за да вземем решение.

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Аз пак ви казвам поискал е възстановяване на собствеността по онзи Закон за него давност няма. Ние сме го възстановили той не го е декларирал. Както решите такова решение вземете, но така или иначе тази сага ще продължи тя няма да остане така. Това е.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Има ли други въпроси? Значи ние вчера го обсъждахме. При мен бяха събрани двете комисии и колежката също беше там. Направихме така доста бурни дебати също. Въпроса е, че ние тука по начина по който сме сезирани ….. Значи ние в случая първо поне за мене нали като юрист нямаме надлежни доказателства установяващи собствеността или каквато и да е процедура, тъй като до колкото разбрах ми казаха, че всичко са копие на документи. Значи никъде на копие на документи няма ние как да се разпореждаме по никакъв начин или да вземем решение. След това другия момент който е ние да приемем, че трябва да прекратяваме собствеността и да  предложим той да я изкупи нашата част първо това е публична общинска собственост и ние по Закон не можем да продаваме там. И другия момент който е този клуб до колкото разбирам той се използва постоянно нали за целите на общината и обосновката е, че този клуб е необходим и съответно по някакъв начин тези неща трябва по някакъв начин да бъдат решени. Дали на това заседание или на следващото заседание. Ако сега право на Кмета е да я оттегли докладната или да не я оттегли както предложи господин Красимир Иванов. Другия вариант е както се предложи,  ние го разисквахме на комисиите вчера, евентуално да отложим което имаме право по Правилник да отложим гласуването като процедурно предложение и съответно то срок какво да определяме. Значи да го отложим за следващото заседание така да бъде и формулирано и което да даде възможност до следващото заседание да бъдат, тъй или иначе ако това бъде прието тя ще бъде включена пак докладната в дневния ред и съответно да бъде представено документите от самото заинтересовано лице с всички документи които следва да бъдат в оригинал и които установяват собствеността. От там нататък това решение защо не е вписано и как справката която е приложена към материалите, там се вижда, че той не го е вписал….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Да спираме до тука, оттеглям докладната!

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Ами в този случай, тъй като имаме оттегляне на докладната…

Я.Хлебарова-юрист на Община Тополовград:  Моята мисъл беше друга, просто да ми напишете мотиви, да имам мотиви защото….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Това, че Кмета оттегли докладната това не пречи на самото лице да му се напише едно писмо и да си представи в оригинал документите. Добре, след като Кмета оттегли докладната приключваме с Т.12, благодаря на колежката и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  По тази точка няма да се докладва, нямаме материал и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Тука трябва да кажа, че това което е предоставено в деловодната система на Общински съвет по отношение на питания от предната сесия мисля, че питанията са изчерпани там към Кмета на общината. Така, че ако някой от съветниците има нещо по отношение на тези питания…

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Господин Мочев иска думата.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, преди това се обади, ще ви дам думата и на съветниците, но нека господин Мочев да заповяда на микрофона. Искаше да ни запознае с общинската епидемиологична комисия ли? Така ли се води? Той ще ни запознае после ще ви дам думата който желае. И да не забравяме, че имаме и Т.15.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Кмет. Вчера следобед имахме извънредно да се събираме на областния кризисен щаб в Хасково. Длъжен съм да ви запозная с фактите и препоръките които там бяха коментирани. Става въпрос за следното нещо. Там бяха събрани представители на всички общини, там бяха управителите на болниците на РЗИ. В момента празни, свободни болнични места свързани с COVID няма. Увеличени са до максимум и всичко е заето. От това следва, че ще се премине към домашно лечение. Това домашно лечение не дай си боже ще има случаи на починали хора с COVID в домашни условия. От там нататък тези хора ще трябва да бъдат погребани в специални условия. И препоръките са ние да открием нашата морга.

Кр.Иванов: Нашата какво?

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Морга. Ние трябва да имаме морга.

Кр.Иванов: Как ще откриваме ние в общината морга бе? Това не мога да разбера.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Казвам какво е като препоръка. От там нататък ние ще преценяваме. Трябва да има екип, защото не дай си боже, пак казвам ще се случват хора който ще починат вкъщи които може би ще имат съмнения за COVI, тези хора трябва да бъдат погребани от хора които са със задължителните предпазни средства, екипировки. Ако хората починали са починали в тъмната част на деня погребението се прави само в светлата част. Тези хора не трябва да престоят вкъщи трябва да бъдат в морга. За това е това изискване. Това всичко ще натовари допълнително с много средства. На моя въпрос „кога общините ще разчитат за връщане на средства изразходвани за COVID“, отговора беше, че няма да има такова. Всичко ляга на Общинските съвети бъдещи разходи ще бъдат в повече те също ще легнат на нас на наш гръб. За това ние всички ще бъдем принудени да взимаме решения които не са толкова популярни, но нашата грижа трябва да бъде към живите хора.

Н.Стоянов:  Не се ли говореше за легла в крайна сметка? То правилата са ясни те са част от нас.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Леглата са увеличени във всички болници. Правят всички възможно да увеличат още. Въпреки увеличението местата са заети.

Н.Стоянав:  /говор без микрофон не се чува/ Ние сме една от общините които нямаме болница. Другите общини ще си направят някаква организация, имат си болници ще си разкрият легла някакви допълнителни и в крайна сметка ще покрият най-вече техните пациенти. Нас като община….

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Не всички общини имат болници.

Н.Стоянов: Не всички ама голямата част имат или са близо до Хасково. Ние като община предимствата и какво се случва.

П.Златев: Значи COVID отделение има открито само в областния град, град Хасково. Има ли пациенти за които се съмняваме, че имат COVID, обличаме си екипите и транспортираме в инфекции град Хасково.

Кр.Иванов: И като няма легла там какво правим?

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Ще бъдат върнати обратно на домашно лечение.

П.Златев: Ако тръгнат те сега да изграждат нови отделения или  COVID  отделения в други градове като Харманли, Свиленград…

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: В тази връзка да ви кажа още нещо. Голяма липса има на здравни работници. Средната възраст на здравните работници заети в област Хасково, вчера се коментираше това нещо е 61 години. Няма медицински сестри, няма санитари, няма лекари. От там нататък какво да приказвам за нашата болница. Къде ще ги намерим? Така, че нещата са наистина сериозни. Каквото и както да приказваме ще бъдем принудени да взимаме едни много…..мерки.

Кр.Иванов: Много несериозно звучи ние да откриваме морга. Аз предполагам, че има някакви изисквания. Отваряме една зала правим я морга, то не става така. Нали казваха да ползваме нашата морга, за това ли става въпрос.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Да, да ползваме нашата морга.

Кр.Иванов: Това не съм предполагал, станал съм на 60 години, че ще дебатираме такива неща. Още веднъж Атанасе, още веднъж безхаберието 11 години за здравната система доведе до този момент, до този момент не се смей! След време ще ни търсят отговорност за тази работа. Това направо човек да се разтрепери като ги чуе тези думи.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Благодаря за вниманието! Госпожа Спирова имаше нещо.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Спирова искате ли думата? Имате думата.

К.Спирова: Във връзка с откриването на моргата би следвало най-малкото което е управителя на болничното заведение което имаме да вземе отношение какво е необходимо и в какви срокове може да бъде отворено. След като е толкова затруднено лечението на болните от COVID аз мисля, че ние би трябвало да наблегнем на мерките за превенция. Два дни под ред посещавам болницата и личния си лекар оплакванията са за липса на дезинфекция. Аз искам да обърна внимание и на факта, че службите които най-много се посещават са службата по земеделие, здравната служба, бюрото по труда, социални….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Те си имат ресурс да се оправят.

К.Спирова: Аз ще ви предложа след това да дойдете с мен по стълбите. Мисля, че както казах налага се да се вземат непопулярни мерки дали ще бъдат задължени въпросните служби които една част са собственици, друга част е собственост на общината, но тези общи части…. Значи аз не обвинявам никого, не карам никого просто правя предложение. Това са общи части на сгради които в крайна сметка ползваме абсолютно всички. И пак казвам са едни от най-посещаваните сгради. Не казвам, че цялата тежест по дезинфекцията  трябва да бъде поета от общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Ами ще си набавят. Имате си началници ще се обадите да ви набавят ресурс.

К.Спирова: Не казвам, че цялата тежест трябва да бъде понесена от общината.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Два пъти седмично се пръска с дезинфектанти това е едното. Другото това което ще влезе в понеделник като решение на областния кризисен щаб. Ще се забранят всички събирания на хора повече от 30 човека, на закрито помещение, като разстоянието на един от друг е според изисквания спуснати от националния кризисен щаб. Ще бъдат затворени пенсионерските клубове……и там където се предполага, че се събират много хора. По другия въпрос за институциите държавни и други които са на нашата община редно е след като ние не получаваме нищо от държавата те да си поемат и дезинфекцията. Разбирам ние да приемаме съпричастност, ние също имаме съпричастност също ще помогнем, но всичко и изцяло не може да е от общината. Няма как да стане.

Н.Стоянов: За кое това?

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Говоря за дезинфекцията на…/шум в залата не се чува/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Нека един по един, ако имате въпроси да ги дебатираме. Кой иска думата? Госпожо Спирова приключихте ли?

К.Спирова: Да, аз не предлагам. Пак не ме разбрахте. Не предлагам общината да поеме, а да задължи въпросните служби да дезинфекцират.

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Те са държавни служби как да ги задължим? Можем само да ги помолим да…

К.Спирова: Обстановката е такава в която в крайна сметка няма друг начин.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, Заместник Кмета искаше Антоанета Палазова думата.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Ние дезинфекцираме не само болницата, както и всички търговски обекти. На спирки, на автобуси така, че от наша страна това нещо наистина два пъти в седмицата го правим. Това исках да ви кажа.

Кр.Иванов: Искам по някакъв начин контрола, контрола някак си е много занижен в общината. Няма ли контролиращи функции като МВР, РЗИ да развиват малко повече дейност.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Стоянов.

Н.Стоянов: Кой беше в този щаб и то имало ли е заседание след…

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Беше снощи в късния следобед.

Н.Стоянов: Имам предвид общинския щаб. Нали той не се е разформировал от предния път. И още нещо искам да попитам защото госпожа Палазова каза, че пръскали някакви спирки… В община Тополовград има лицензирана автогара…., а вие пръскате някаква спирка.

Ант.Палазова-Зам.Кмет на Община Тополовград: Имах предвид спирката горе на старата автогара защото там има най-голямо струпване на хора. Това имах предвид.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Стоянов приключихте ли? Други желаещи на точка сме изказвания, питания, становища ако има от страна на общинските съветници. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз искам да попитам транспортната схема в община Тополовград проведе ли се? Имаме ли превозвач, къде биха могли да видят хората цени на услугите? Всички линии ли се изпълняват от обявените?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Господин Мочев?

Хар.Мочев-Зам. Кмет на Община Тополовград: Част от линиите са спечелени от фирма и се изпълняват. Една част от линиите се изпълняват от фирма „Карат“ те не са прекратени. Ние сме изпратили писмо до управителя на фирмата за доброволно прекратяване така, че е въпрос на време да се решат…../говор от място не се чува/

Н.Стоянов: Първото нещо което трябва да кажа, че има автогара която е лицензирана по надлежния ред и всеки сключил договор с общината трябва да има договор за автогара обслужване. Защото и малкото линии които се изпълняват в момента се получава един абсурд, че идвайки от някъде пътника той ходи да търси от  къде да  направи връзката със съответното населено място.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Е, те доста години търсиха връзката и се чудеха на къде да я намерят връзката.

Н.Стоянов: В един момент в една от статиите пише, че спирката на горското е определена за такава.

Ат.Анастасов: За автогара?

Н.Стоянов: За автогара.

Кр.Иванов: Не е така бе Наско! Недей заблуждава хората!

Н.Стоянов: Така пише. Временно или невременно… После там не се изпълняват всички линии. Аз имах питане по повод за превоза на ученици. Предоставиха ми го ….., но призива ми е да не се пишат глупости по….., просто нещата са ясни.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз искам да си задам въпроса. Увеличението на цената на услугата можете ли да ми кажете какъв процент защото аз чувам, че Тополовград – Орешник е два лева билета. Вярно ли е?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Вие искате писмено да ви се отговори? Така ли?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: За другата сесия ще ви отговорим.

Н.Стоянов:   После на времето господин Трифонов 2003 година когато изпаднахме в същото положение / не се чува говор от място/ А сега сключваме договори с фирми, а обявяваме  спирката до горското за спирка. И в крайна сметка четири автобуса идвайки от другите градове и не могат да направят хората връзка. Публична тайна е причината за тези неща да се случват….

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Кажете причината защото ние не я знаем! Кажете вие причината господин Стоянов?

Н.Стоянов: Моля?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Кажете вие причината!

Н.Стоянов: Аз казах причината тя не е публична тайна.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Други въпроси питания, становища по т.14 ? Ако няма да приемам, че е изчерпана и да преминаваме към Т.15. Имаме ли нещо по т.14 изказвания, питания, становища, ако нямаме да приемам, че точката е изчерпана и да преминаваме към т.15. Няма не виждам поради което считам, че т.14 е изчерпана и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Това е процесната декларация която е гласувана. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: За по-голяма тежест ще отида до катедрата. Значи тука ще ви изчета една декларация която е от общинските съветници на „Възраждане“ и в последствие ще коментираме и ще имам една молба към общинските съветници в партийно представените в Общинския съвет общински съветници.

   До всички парламентарно представени групи в 44-то НС. Копие до: Президента на Република България, до Председателя на 44-то НС, до Министър Председателя на Република България,  до Министъра на МРРБ на Република България, до Областния Управител на Област Хасково.

На сесия на ОбС – Тополовград, проведена на 30.10.2020 година, след дискусия свързана с катастрофалното състояние на път от Републиканската пътна мрежа с № III-559 – с.Полски градец – с.Светлина – град Тополовград – с.Устрем, свързващ Община Тополовград с Област Стара Загора, ние общинските съветници декларираме, че след четиринадесет години преписки и прехвърляне между институциите    многобройни сигнали, писма, жалби, питания, включително и гражданско неподчинение, не бе направено нищо за решаването на този жизнено важен въпрос за жителите на общината, а именно основен ремонт на горе упоменатия път с № III-559.

Апелираме към Вас, направете всичко зависещо от Вас това да се случи! Незабавно и сега! Желаем да направите Вие, Българските институции, а не Европейските! Защото като потомци на бежанци от Беломорска Тракия и Македония, ние изповядваме паметните думи на един велик българин  – Петко Каравелов, изречени пред Черната джамия: „ В България не бият“. Но в България могат да убият вярата на хората от една малка гранична община с многогодишно бездействие на институциите от които зависи решаването на проблема.

В заключение, прилагаме малка част от преписките между Община Тополовград и институциите, останали без резултат.

Те се намират в документацията. Край на декларацията 30.10.2020година. Призовавам общинските съветници които са представители на отделните партии към Общински съвет да подкрепят декларацията с гласуването и последствие да се подпишат на декларацията. Мисля, че никой няма да има против и предлагам на Председателя на Общински съвет да предложи това мое предложение на  гласуване.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:   Добре, предлагате  по Правилник следва да се подложи на гласуване. Господин Борисов.

Б.Борисов: Уважаеми господин Иванов, понеже още на предната сесия повдигнахте въпроса за въпросния път и аз си направих труда да проверя на какъв етап е предложението ви за… в смисъл ясно е, че в годините това е огромен проблем за общината и за всички е добре да се случи нещо в случая. Значи има проекто предложение одобрено  на стойност 19 000 000лв. в което са участвали седем фирми това  е отговор официален от АПИ от МРРБ който са участвали седем фирми които са подали СМР оценка на техническите предложения. Няма да ви го чета цялото, но мага така с една сигурност да ви уверя, че пътя ще се направи.

С.Георгиева: Това се случва вече три пъти така, че…

Б.Борисов: Това ми е официален отговор.

С.Георгиева: От десет години се случва.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Така, господин Иванов

Кр.Иванов: Значи ще се радвам, ако това е така и е истина, но това не пречи ние да си приемем декларацията и да я пратим. Още повече щом е решено ще стане. Какво ни притеснява да си я приемем декларацията и да си я пратим.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Господин Стойчев.

К.Стойчев: Това което каза господин Борисов е обнадеждаващ отговор и това е добре, но имайте предвид, че този път не е отремонтиран поне от 14 или 15 години… Не имам предвид  не става въпрос за основен ремонт става въпрос за какъвто и да е вид ремонт дори и запушване на най-малките закърпи и дупки от момента в който имахме една група за поддържане. От както тази група пътно поддържане тя беше към частна фирма гр.Харманли от както тази група пътно поддържане не съществува от тогава никой не е хвърлил там една лопата пясък, една лопата асфалт, никаква дупка не е закърпена, никаква маркировка не е поставена. Този път е извън всякакъв стандарт и дори не знаем изобщо защо съществува на картата на националната пътна мрежа на България. Но това е обнадеждаващ отговор и обаче имайте си напред вид, че много пъти са пращани такива отговори и са ни давали такива отговори. Да не забравяме госпожа Павлова Министър на регионалното развитие каза, че това е приоритетен път ние ще го направим приоритет за периода 2015-2019 година. Петнадесета, деветнадесета година този период отдавна е отминал.

Б.Борисов: Със сигурност не е приоритетен път това…

К.Стойчев: Това беше нейният отговор през 2015 година.

Б.Борисов: Те гледат колко коли минават…./шум в залата/

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Ще го подложа на гласуване проекта на декларацията която е, само искам да така да припомня на общинските съветници, че мандат 2011-2015 на Общинския съвет тогава започна наистина да се прави този път обаче до никъде не можа да се докара. Господин Божинов много добре знае тогава какво се направи, как се направи и реално стигна тука до този участък в разклона където е за с.Устрем и за с.Срем. А пък отдолу за с.Светлина нататък където е там пък абсолютно тук съм съгласен, че там не знам дали е хвърляно някога лопата освен имаше една инициатива на общината и на съответно на граждани и на други които са жители  на общината имаше там запушване на тези дупки, но все пак започна, но не можа да бъде завършено тази реконструкция. Бяха отпуснати средства, говоря за мандат на Общински съвет 2011-2015 година. Започна се, но се започна само тука до Орешник до разклона където е за село Мрамор и до там. И след това вече действително е така. Но все пак имаше нещо което е направено. Пък за Светлина надолу там нямам спомен не знам.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: В понеделник трябваше да има заседание на ВАС респективно за пътя не знам какво се е случило. Чакаме да излезе решението на ВАС тогава вече можем да говорим.

Б.Борисов: С някакъв срок ангажират ли се?

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: 24 месеца беше.

Б.Борисов: Казаха, че фирмата която спечели има срок на жалене като мине този срок и ще го възложат за обществена поръчка за изпълнение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС:  Да, добре ще го подложа. Въпроса е ако има някой други за изказвания. Ако няма други за изказвания желаещи да подложа на гласуване и самата декларация. Значи в момента кворума е 13 човека. Ами ако няма други изказвания за да приключим вече с тази точка със самото гласуване на декларацията. Ами подлагам на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА от страна на Общинския съвет тъй като може да приема декларации и т.н. да приеме тази така представената декларация така както беше изчетена в този вид. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“. 10 „за“.  „Против?“  Няма. „Въздържал се?“ 3 „въздържа ли се“. Приема се декларацията. Това е. С изчерпване на Т.15 се изчерпва дневния ред на днешното заседание, поради което закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ

И ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

 

 Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС