Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 15 от 30.09.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 15

30.09.2020 година

         Днес 30 .09 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове, началник отдели и кметове на населени места.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Божинов, уважаеми общински съветници откривам петнадесетото заседание на Общински съвет Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Общински съвет може да взима своите решения. Преди да преминем към дневния ред искам да обявя, че в деловодството на Общински съвет – Тополовград е постъпило уведомление, Протокол с вх.№332/23.09.2020 година, искане от Янко Атанасов Илиев и Кера Спирова за създаване на група „БСП за България“ със Председател Янко Илиев. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет – Тополовград е постъпила Докладна записка от група съветници с вх.№340/30.09.2020година относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Силвия Георгиева, на основание чл.24,ал.3,т.2, предл.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1,т.2,предл.2 от ПОДОбСНКВОбА. Подлагам на гласуване, който е съгласен с включването на докладната….., да госпожо Спирова.

К.Спирова: По отношение на предложението да влезе като т.1 аз предлагам да бъде като т.16 от дневния ред, две предложения защото тяхното предложение е да бъде включена като т.1. Толкова важни докладни като отчета на бюджета за 2019 година, състоянието на общинския дълг, вземане на решения по отношение на общинска собственост ние ще се занимаваме с избори. За това предлагам, ако вносителите се съгласят това да бъде в т.16.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителите?

В.Сяров: Моето предложение е като един от вносителите докладната да бъде включена като т.1 от дневния ред и всички други докладни да бъдат изтеглени с по една точка назад.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вашето предложение е да остане т.1.

В.Сяров: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи аз предлагам изобщо вносителите да си оттеглят тази докладна, защото при изброените мотиви, мотивите които изброяват не отговарят на чл.18, т.1. Ако трябва да я внесат на друга сесия да си прецизират мотивите и тогава да разглеждаме тази докладна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения има ли? Господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници избора на Председател на Общински съвет не е маловажен акт за да го внасяте в последния момент в дванадесет без две минути и днеска да го гласуваме. Оттеглете я и напишете някакви по-свестни мотиви ли са какво са. Личи си почерка на някои хора тука, но както и да е няма значение. Оттеглете я за може всички общински съветници да се запознаят както подобава със такъв важен момент като избор на евентуално на нов Председател на Общински съвет. Казах това не е маловажен акт за да го правим така набързо. Благодаря!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров остава ли вашето предложение като т.1?

В.Сяров: Да остава.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен докладната записка с вх.№340/30.09.2020година да бъде включена като т.1 в дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 9„за“, „против“ 7 и 1 „въздържал се“. Решението се приема. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 10„за“, „против“ 6 и 1 „въздържал се“.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров: Първа точка обсъждане на Председателя на Общински съвет. Аз предлагам да изберем водещ по първа точка и после вече да вървим нататък. Предлагам за водещ господин Пламен Минчев.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В случая не е ли от най-възрастния.

Пл.Минчев: Не само първото заседание.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Тука чета в Правилника това не е дискотека бе да имаме водещ. Има си Председател, Председателя си води до прекратяване на правомощията. Какво значи водещ? Това дискотека ли е да избираме водещ. Къде го пише това да избираме водещ? Никаква дейност не обсъждаме. Тука не пише обсъждане на дейността, а прекратяване на правомощията на Председателя, първа точка от решенията. Какво значи водещ бе?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и съответно в ЗМСМА са предвидени разпоредби когато се обсъжда дейността на Председателя на Общински съвет следва Общинския съвет да избере председателстващ Заседанието. Това са императивни задължителни норми.

Кр.Иванов: Къде са тези норми?

Пл.Минчев: Ами чети си ги бе!

Кр.Иванов: Чета , няма ги.

Пл.Минчев: Чети си ги! Аз няма да ти ги казвам къде са.

Кр.Иванов: Нали си много запознат, запознай ни и нас!

Пл.Минчев: Чл.19 от Правилника – При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник председател, ако няма избран такъв – от съветник, избран от общинския съвет. Да чета ли по нататък?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, но Председателя не отсъства!

Пл.Минчев: То е посочено чл.19. Пак ли да го цитирам? При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя. Едната хипотеза. При негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му. То е казано категорично сега какво ще….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може би господин Иванов иска да каже, че трябва да изберем Председател. Така ли е господин Иванов?

Кр.Иванов: Аз този термин „водещ“ не ми се връзва тука с…… „Водещ“ каза.

К.Спирова: „Председателстващ“ е в Закона.

Пл.Минчев: Чл.24,ал.4 – При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, при негово отсъствие както при обсъждане дейността му заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник Председател ако има избран такъв. Това е ЗМСМА чл.24,ал.4 той Закона го е казал ние сега какво ще мислим Закона. Избира се председателстващ заседанието който ще ръководи Заседанието при обсъждане дейността на Председателя и предсрочно прекратяване на правомощията или при обсъждане на дейността му. Той Закона го е казал и Правилника.

В.Сяров: В тази връзка моето предложение за председателстващ Заседанието при разглеждане на първа точка е господин Пламен Минчев.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други предложения има ли? Господин Иванов.

Кр.Иванов: Аз предлагам Митко Батчев.

М.Батчев: Аз си давам отвод.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Няма други предложения така ли? Ами гласувайте тогава за водещ на Заседанието за Пламен Минчев. Това е предложението на господин Сяров. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 9„за“, „против“ 7 и 1 „въздържал се“. Решението се приема. Господин Минчев заповядайте!

Пл.Минчев: Така. На т.1 сме от дневния ред. Правилника на Общински съвет – Тополовград казва следното, че следва да бъде избран тоест правомощията на Председателя на Общински съвет следва да бъдат при таен вот като съответно правилата важат които са за избор на Председател на Общинския съвет. Така, че ние следва да процедираме по следния начин съгласно разписаните правила. Това означава, че следва да се избере комисия, следва да се утвърдят правилата….

Кр.Иванов: Чакай бе, чакай ние ще обсъждаме мотиви….

Пл.Минчев: Така. Казвам какъв е редът. Ще ви дам думата по докладната.

Кр.Иванов: Тръгваме отзад напред. Знам, че имаш голям мерак, но дай да си караме както е реда.

Пл.Минчев: Така.

Кр.Иванов: Не е така!

Пл.Минчев: Не съм ти дал думата. Ще ви дам думата.

Кр.Иванов: Аз не съм я искал от тебе думата.

Пл.Минчев: До колкото така ако се огледаш ние сме на Заседание на Общински съвет. Не си на улицата и не си някъде другаде за да си правиш свободни съчинения.

Кр.Иванов: Ти не можеш да ми казваш как да се държа!

Пл.Минчев: Когато си на заседанието председателстващия може да каже. Той за това е сложен.

Кр.Иванов: Нищо не можеш да ми кажеш! Особено ти нищо не можеш да ми кажеш!

Пл.Минчев: Ами продължавай в този тон и така.

Кр.Иванов: Така. Почваме обсъждането на…..

Пл.Минчев: Не съм ти дал думата! Когато ти я дам думата тогава ще говориш!

Кр.Иванов: Само няма да ми се караш, защото имам честа да те познавам…/шум не се чува/

Пл.Минчев: Спазвай правилата! Ще ви дам думата.

К.Стойчев: Минчев, една молба. На близо сме не сме глухи ако можеш малко намали копчето! На близо сме на един метър сме. Няма да оглушаваме. По-спокойно говори!

Пл.Минчев: Така, ако имате нещо по процедурата кажете ще ви дам думата.

К.Стойчев: Ами от там трябваше да почнеш.

Пл.Минчев: Да, ще ви дам. Аз ви казах съгласно Правилника да ще ви дам думата. Изчакайте 30 секунди. Вие не изчаквате. Има Правилник спазвайте го този Правилник! Защо е приет.

Кр.Иванов: Ама вие не го спазвате Правилника! Тръгваш отзад напред.

Ат.Анастасов: Добре, добре. Преди една година Правилника беше добър така ли? Сега не е добър.

Кр.Иванов: Той не го спазва Правилника! Кой е казал, че Правилника не е добър? Той веднага тръгва за избор на Председател на Общински съвет. Ние не сме освободили стария, той…..

Пл.Минчев: Аз такова нещо не съм казал! Не съм дал думата. Призовавам да се спазва Правилника, да се запази добрия тон. Ще дам думата който иска съгласно правилата които са приети от Общинския съвет. Така. По т.1 от дневния ред желаещи за изказвания, становища, предложения който иска от общинските съветници. Госпожа Спирова вдигна първа ръка. Давам думата на госпожа Спирова.

К.Спирова: Аз искам единствено да ми бъде обяснено от вносителите защото в мотивите към докладната не виждам основание за допускане на чл.60,ал.1, че и два пъти да взимаме решение от процесуалния кодекс тъй като Председателя на Общинския съвет както сами твърдите в докладната има представителни функции. Чии обществени интереси и по какъв начин ще бъдат нарушени обществените интереси и по какъв начин закъснението на изпълнението на евентуално взетото решение ще последват значително или трудно поправими вреди. Какви вреди ще настъпят от това, ако изчакаме законния срок за обжалване на решението? Искам така да има допълнение към докладната така, че да бъде мотивирана по отношение на предварителното допускане на изпълнението. И т.4 пак отново допускане на предварително изпълнение. Какви са тези поправими и трудно поправими щети при освобождаването на една представителна, организационно представителна функция. Нито разписва финансови документи, аз не виждам смисъл от предварително допускане на изпълнението. Още повече, че ако е спазена процедурата вие много добре знаете вече има натрупан доста опит Общински съвет – Тополовград по същество дали е така или не е така не се гледа спора, само ако има допуснати процесуални нарушения. Според мен тези две точки като предложения за решения т.2 и т.4 следва да отпаднат освен, ако вносителите не доразвият и не обосноват искането за прилагане на чл.60,ал.1 от АПК.

Пл.Минчев: Така, господин Иванов искаше думата. Преди това ще отговорите ли вносителите или да дам думата на господин Иванов.

В.Сяров: Значи то взетите решения могат да се обжалват в законния срок. И за по-добрата работа на Общинския съвет нашето предложение е нали да останат тези точки 2 и 4 за да може да не се прекъсва по някакъв начин работата на Общинския съвет.

Пл.Минчев: Така, господин Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Преди да коментирам мотивите искам да подкрепя госпожа Спирова нейната теза, че няма смисъл от тези т.2 и т.4. Сега за мотивите чл.18,ал.1 – Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. подаване на оставка – нямаме такава
  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
  3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. И такъв няма.

Сега разбирам тука от мотивите, че вие не сте цитирали по скоро ал.2 не изпълнение на задълженията си като Председател. Цитирате само членовете без да цитирате нищо по-конкретно. Това което сте цитирали не отговаря на истината. Цитирате, че не били предоставени от Председателя някакви искани от вас документи. Което не е вярно. Може да има някакво забавяне, но Председателя на Общински съвет е една пощенска кутия която предава документите на от Общинска администрация на общинските съветници. Тъй че искам допълнителна мотивация на мотивите за предсрочно прекратяване от вносителите на Председателя на Общински съвет по-конкретно.

Пл.Минчев: Така. Приключихте ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев: Други желаещи за изказване или въпроси? Не виждам. Ще се отговори ли?

В.Сяров: Нашите мотиви ние сме си ги изброили. Няколко пъти аз и госпожа Спирова задаваме въпроси при което Общинска администрация не отговаря навреме. Сега ролята на Председателя е да следи за тези въпроси да бъде отговорено в срок. Също така за „Златно зърно“ нали нямаме никаква информация. Няколко пъти и господин Минчев и аз вчера питахме за „Златно зърно“ за протоколи, имало ли е общото събрание нямало ли е, какво става, ликвидатори има ли назначени, няма ли, пак никакви отговори нямаме. Значи Общинския съвет е органа който отговаря за общинската собственост и следва нали малко по-сериозно отношение към общинска собственост. Мисълта ми е тези общи събрания какво става с тях. Аз после в питанията ще имам въпроси към Кмета на Общината. Това са ни мотивите.

Пл.Минчев: Така, Силвия Георгиева.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Господин Сяров първо вчера ви казах изрично, че няма в Общински съвет протокол от проведеното събрание на „Златно зърно“. Не съм ви отговорила, че не знам дали има или няма. Така, за отговорите даже ви казвам, че Общинска администрация в момента в който изготвят отговора те се входират веднага в Общински съвет в деловодството и по Правилник вие следва да си получите отговора дори на следващото заседание на Общински съвет. Не са минали шест месеца. Последното заседание беше на 11.08.

Пл.Минчев: Така, Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Не съм доволен от отговора на господин Сяров като вносител на докладната. Значи за мен това са изсмукани от пръстите някакви мотиви. Явно тука има някаква скрита договорка между част от общинските съветници да се прекратят предварително правомощията на сега действащия Председател. Тука почти всички сме убедени, че момичето си изпълняваше много добре задълженията и си ги изпълнява, даже и хората които са внесли докладната вътрешно са убедени въпреки, че така гласно не могат да го изкажат. Винаги сме имали публика, гости на заседанията. Още един път казвам оттеглете си докладната, защото това са мотиви изсмукани от пръстите от няма и какво с цел да угодите на някой господа. Вие сте готови да съсипете общинския съвет само и само някакви егоистични…. Да изпълните на някой личните цели и намерения.

Пл.Минчев: Коста Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Благодаря! Уважаеми колеги общински съветници аз ще се опитам да бъда съвсем кратък. Няма да искам допълнително доводи и основания, защото знам, че няма какво повече да се даде. Госпожа Спирова беше ясна тука по т.2 и т.4, разбира се и аз често съм бил против тези предварителни изпълнения чл.60,ал.1 защото тука всички 17 човека си имаме глави на раменете знаем за какво точно става въпрос и абсолютно няма никакъв повод да се изисква чл.60,ал.1. както и да е това да го оставим настрана. Друго. Господин Сяров спомена нямало отговори на въпроси. Всички знаем какво е положението със „Златно зърно“ кой какво отговаря и кой какво е отговорил във връзка със „Златно зърно“. Никой не дава никакви отговори там, всичко е пълна мъгла. Господин Минчев, на вас дадоха ли ви някакви отговори по напред? Господин Сяров вие бяхте Председател, на вас дадоха ли някакви отговори свестни, сносни отговори? Нищо, пълна мъгла. И сега обвиняваме Силвия Георгиева, че не е дала отговори относно „Златно зърно“. Други въпроси на кои не са ви отговорили? Всичко е в публичното пространство. Особено тези въпроси които вие поставяхте относно проектите до колко си спомням и преди това визирахте на комисиите. Всичко е в публичното пространство. Какви още отговори   трябваше да ви бъдат предоставени?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То всичко го има на сайта на Общината.

К.Стойчев: Да, прочетете го! Всичко е на сайта на общината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може и там да се погледне. Не само това. Ако общинска администрация някога е закъснявала с отговорите по ваше питане господин Сяров това е благодарение на доносите които са писани срещу община Тополовград. Ние се чудим вече на коя институция да отговаряме. Нямаме време на вас отговори, на тях да отговаряме. Къде по напред? Служебната работа ли да си гледаме?

К.Спирова: Минчев, ред в залата!

К.Стойчев: Спазвайте реда в залата! Моите уважения към Кмета обаче правете му забележка!

Пл.Минчев: Така, по принцип Кмета на общината може по всяко време да иска думата. Аз ще му я дам на Кмета на общината.

К.Стойчев: По принцип давате му думата по всяко време когато един от изказващите се приключи! Друго искам да кажа относно Силвия Георгиева. Няма безгрешни хора и вие не сте били безгрешни и господин Сяров не е бил безгрешен обаче да изтъквате такива доводи, аз за това не ви искам повече доводи няма какво да се добави към това, защото това е смехотворно. Приключих, благодаря!

Пл.Минчев: Други за изказване? Да, господин Батчев.

М.Батчев: Аз искам съвсем накратко. В момента обсъждаме дейността на Председателя на Общински съвет не сме взели това решение така, че не съм съгласен с изказването на господин Иванов, че обсъждайки тази дейност проваляме Общинския съвет или има някаква договорка между нас съветниците. До сега всички решения взети квалификационно мнозинство са били легитимни, редовни и са се изпълнявали. Няма нарушения на Общински съвет. Сега в момента обсъждаме дейността на Председателя, не сме взели решение, няма резултат. Не може да се каже, че проваляме или някой съветник проваля Общински съвет. Това исках да кажа.

Пл.Минчев: Други желаещи има ли за изказване по тази точка едно? Не виждам, поради което аз ще направя едно процедурно предложение за решение, а именно: На основание чл.80,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам ДЗ с вх.№340/30.09.2020год. включена като точка в дневния ред да се разгледа и да се гласуват решенията без да е разгледана и обсъдена докладната записка в постоянните комисии. Това е предложението процедурно за решение. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Преминаваме вече при същината на процедурата. И предвид на Правилника предлагам предвид на разпоредбата на чл.14,ал.1 във връзка с чл.18,ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му ОбА избор на комисия от петима общински съветници. Това са процедурни предложения които следва ние да ги вземем. Която комисия следва да проведе тайно гласуване за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС. Който е съгласен с така направеното предложение комисията да бъде от петима общински съветника, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

5”против” и 3“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Така, следваща стъпка е следва да изберем членове на тази комисия, така, че аз очаквам предложения за петимата членове на тази комисия от страна на общинските съветници като аз правя предложение за Митко Батчев. Други предложения? Господин Анастасов?

Ат.Анаставов: Аз правя предложение за Васил Сяров.

Пл.Минчев: Така, Васил Сяров.

С.Георгиева: Коста Стойчев.

Пл.Минчев: Господин Стоянов.

Н.Стоянов: Тодор Коджаманов.

Пл.Минчев: Още едно име?

Кр.Иванов: Янко Атанасов.

Я.Атанасов: Давам си отвод.

Пл.Минчев: Друго предложение за петия член на комисията?

В.Сяров: Аз предлагам госпожа Кера Спирова.

К.Спирова: И аз си правя отвод.

Пл.Минчев: Друго предложение?

М.Батчев: Аз предлагам Наско Стоянов.

Пл.Минчев: Друго предложение?

Ат.Анастасов: Мога ли да правя друго предложение?

Пл.Минчев: Ами те са пет, ако са петима съветника ще ги подложа в този вариант. Ако има повече ще ги гласуваме по отделно. Има ли други предложения по отношение на комисията? Няма, поради което подлагам на гласуване предложението, а именно: Комисията за предсрочно прекратяване на правомощията да се състои от следните членове: Митко Батчев, Васил Сяров, Коста Стойчев, Тодор Коджаманов и Наско Стоянов. Който е съгласен с това предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

4”против” и 4“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Комисията е избрана. От петимата членове сега предложения за Председател на комисията.

С.Георгиева: Коста Стойчев.

Пл.Минчев: Така, имаме предложение за Коста Стойчев. Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Васил Сяров.

Пл.Минчев: Така, Васил Сяров. Други предложения има ли по отношение на председател на комисията? Няма. Аз ще ги предложа по реда на постъпване. Първо беше предложено предложението на Силвия Георгиева за Коста Стойчев след това е за Васил Сяров. Подлагам първото предложение за решение за председател на комисията общинският съветник Коста Стойчев. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 11“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам следващото предложение за председател на комисията, а именно да бъде общинският съветник Васил Сяров. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С което е избран и председателя на комисията. От тук нататък преди да прекратим разискванията давам възможност комисията да се събере съответно там да се приемат правила и при гласуване след това при приемане следва да прекратим и да преминем в процедура на гласуване. Така, че давам пет минути почивка комисията, ако е достатъчно да се събере в стаята на съветника и да обсъдят нещата.

 

Пет минути почивка.

 

Пл.Минчев: Моля общинските съветници да заемат местата си в залата! Продължаваме заседанието на ОбС – Тополовград. Моля да затворите вратите и да се запази тишина! Давам думата на Председателя на комисията.

В.Сяров: Комисията се събра и прие следните правила за гласуване за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет. Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик, подпечатани с печата на Общината или Общински съвет и правила за гласуване и предлага общинския съвет да ги гласува. Плика е бял и непрозрачен. Интегрална бюлетина с проект за решение: „Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет – Тополовград, Силвия Георгиева, на основание чл.24,ал.3,т.2, предл.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“, изписан отгоре на бюлетината, а отдолу поставени три квадратчета едно под друго с три възможности за гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“ изписани съответно след квадратчетата. Гласуването е само със син химикал, само със знак „Х“ или „V „. Бюлетина с друг знак ще се счита за недействителна. Също така за недействителна, ще се счита бюлетина, ако са отбелязани повече от една от предвидените в бюлетината възможности за гласуване. Недействителни са бюлетините: когато са намерени в избирателната кутия без плик, когато върху тях са дописани думи и знаци, когато не са по установения образец, когато в плика са намерени две и повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване, във всяка една от тях /например в плика са открити две или повече бюлетини с отбелязани различни възможности за гласуване във всяка една от тях „за“ и „против“. Ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване за гласуване във всяка една от тях, бюлетината се счита за действителна, като гласа се брои само за един. Например ако в плика са открити две или повече бюлетини с еднакво отбелязване за гласуване „за“, гласа е действителен и се брои за един „за“. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. Гласуването протича по следния начин. Всеки един общински съветник се извиква поименно, последователно от председателя на комисията, като получава бюлетина и празен плик. Общинският съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината в плика и след което пуска плика в поставената за целта урна за гласуване и след което се подписва в списъка за гласуване. След гласуване на всички общински съветници по списък комисията отваря урната за гласуване, отваря пликовете, преброява бюлетините, отчита резултата от гласуването. Комисията съставя протокол за отчитане на резултата от гласуването. Комисията съставя протокол за отчитане на резултатите от гласуването, който се подписва от всички членове. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. Резултата е положителен при 9 и повече гласа „за“.

Пл.Минчев: Така, това е предложението на комисията и съответно аз съм длъжен да го подложа на гласуване. Който е съгласен с така предложените правила от комисията моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

4”против” и “въздържал се”/.

ПРАВИЛАТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА КАТО РЕШЕНИЕ.

 

Пл.Минчев: Остава от тук нататък съгласно Правилника и ЗМСМА, съгласно общинска администрация и съответно Секретаря трябва да осигури съдействие за изготвяне на бюлетините и съответно за провеждане на вота.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Къде го пише това? Вие преди един час обявявате избори и искате съдействие за избори. Няма как да стане.

Пл.Минчев: Тоест вие отказвате съдействие, така ли да го разбирам?

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: След като присъствам на сесията нямам възможност да осигуря.

Пл.Минчев: Добре. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Точка първа, така както върви доказва на 100% предложението ми за правилно да бъде последна точка в дневния ред. Но това което се разиграва в момента дописва основанията за освобождаване на Председателя на Общинския съвет. Липсата на нормална комуникация между ОбС и ОбА вреди единствено на жителите на общината. В момента ние доказваме, нали с думи и действия служител да откаже да изпълни задълженията си. Служител идва от служа не от началник. Тази скъсана връзка между ОбА и ОбС четири години ще продължава да дава отражение на работата и на ОбС и на ОбА. Това което се опита да каже Кмета одеве, че при наши искания за представяне на данни, че сме можели да си ги търсим еди къде си. В качеството ни на общински съветници ние сме длъжни да искаме и да ги получаваме от служителите на общинска администрация. Къде сте ги публикували няма никакво значение. Обърнатата пирамида и представата за ролята и мястото и значението на ОбС в местната власт тепърва ще берем плодовете и с докладните които следват, защото има данни които не отговарят на истината. Когато ние се опитваме да направим искания за отстраняване на нередности получаваме насмешка и се оказва, че не са верни. Ето това е което се опитвам да кажа, че в момента ОбА дописва мотивите за смяната и мотивира и тези които не искат да дадат своя глас „за“.

Пл.Минчев: Ако сте приключили господин Иванов иска думата.

К.Спирова: Приключила съм да.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Може ли да ми се даде думата?

Пл.Минчев: Дадох думата на господин Красимир Иванов после ще дам и на вас думата.

Кр.Иванов: Значи това изказване на госпожа Спирова може ли да не се взима предвид, защото ние дебатираме оставката на Силвия Георгиева, предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС в лицето на госпожа Силвия Георгиева. Конкретния случай Силвия Георгиева няма абсолютно никакво отношение към гласуването на предсрочното освобождаване. Сега не можах да разбера какъв беше смисъла да вземеш думата да тръгнеш от едно нещо и да стигнеш до друго нещо. Пиар разбира се. Значи при вашите изказвания прозира някаква необяснима любов между „ГЕРБ“ и „БСП“. Ами вие подкрепяте тука всички решения на „БСП“. Какво трябва да си помислим?

К.Спирова: Ние предложения нямаме.

Кр.Иванов: Ти допълваш техните мотиви.

Пл.Минчев: Така, ако господин Иванов е приключил да госпожа Димитрова.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Аз като Секретар на общината само искам да отговоря на критиките към общинска администрация. Всяка сесия включително и тази е изцяло със съдействието на общинска администрация. Това обвинение, че аз отказвам да съдействам него приемам, тъй като към общинския съвет си има служители които са назначени. Те са част от администрацията. Съдействието ми спрямо тях вече е осигурено. За това много ви моля преди да почнете да критикувате да се убедите дали е така или не. Единственото за което бях отказала беше паравана тъй като наистина нямахме за това кратко време да осигурим параван. Виждам, че сте се погрижили за това и това го има. Така, че и двете служителки които са към Общинския съвет и са на подчинение на Председателя на ОбС смятам, че ще съдействат за цялостното осигуряване на каквото е необходимо за прословутия ви избор. Благодаря ви за вниманието!

Пл.Минчев: Така други желаещи да вземат отношение по тази точка едно има ли? Не виждам поради което приемам, че разискванията са приключени по т.1 и преминаваме в процедура на гласуване по отношение на първия проект за решение от докладна записка №1. Уточнявам защото там имаме други проекти за решения. Така, моля комисията обявил съм разискванията по предложението за проект №1 от докладната записка за приключени и следва комисията да заеме своята роля и да проведе избора за предсрочно прекратяване на правомощията при тайно гласуване. Давам почивка и съответно през това време да се извърши гласуването.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

Пл.Минчев: Моля, съветниците да заемат местата си в заседателната зала! Продължаваме, давам думата на Председателя на комисията.

В.Сяров: След проведения избор резултата е. Гласували 17 общински съветника. 9 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“. Всички бюлетини бяха според изискванията и според приетите правила. Няма невалидни бюлетини и 9 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“. Това е резултата от гласуването.

Пл.Минчев: Съгласно процедурата трябва да се затворят в плик и съответно да бъдат на разположение. Ами това е. С оглед на Решенията на комисията с Решение на Общински съвет при тайно гласуване Решението се приема. Председателя на Общински съвет е освободена от правомощията си. След тази процедура тъй като бях избран само като председателстващ на заседанието при обсъждане и съответно за гласуване на дейността от тук нататък трябва да се избере председателстващ на заседанието от тук нататък до края тъй като има приет дневен ред. Така, че следва да направите предложение и да се гласува и кой ще бъде председателстващ на заседанието от тук нататък. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Така. Чл.18, ал.4 от Правилника гласи – При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, в случаите по ал.1, т.1 нов избор се провeжда веднага след обявяване на оставката и приемане на решениетоТука няма кой да води заседанието, а ние трябва да преминем веднага към избирането на нов председател.

Пл.Минчев: Кой член?

Кр.Иванов: Чл.18, ал.4 от Правилника. След влизане в сила на решението за освобождаване.

Пл.Минчев: Да, господин Батчев имате думата.

М.Батчев: Господин Иванов в момента цитира чл.18,ал.1,т.1 нали?

Пл.Минчев: Госпожо Спирова.

К.Спирова: Тъй като решението на Общинския съвет не влиза веднага в сила подлежи на обжалване. Докато тече срока…./шум в залата/

Пл.Минчев: Дал съм думата на госпожа Спирова. Нека да се изкаже. Всеки има право на мнение.

К.Спирова: Мисля, че спора е безсмислен.. Решението подлежи на обжалване и няма смисъл в момента да правим избор на Председател на ОбС. Областния Управител има право да оспорва в рамките на един месец решението на ОбС. Всяка една заинтересована от страните тук в залата може да оспорва и текат срокове.

Пл.Минчев: Приключихте ли? Така, съгласно цитирания текст ал.4 казва следното – При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, в случаите по ал.1, т.1 нов избор се провежда след подаване на оставката – ние нямаме оставка и приемане на решението, а в случаите по ал.1, т.2 след влизане в сила на решението за освобождаване. То за това има последваща точка

Кр.Иванов: На основание чл.60 вие него оттеглихте това нещо.

Пл.Минчев: И до там ще стигнем.

Кр.Иванов: Значи карай наред.

Пл.Минчев: Значи карам наред. Аз това казах, че съответно бях избран предложението беше да водя заседанието при обсъждане дейността и съответно при искането за прекратяване пълномощията. От тук нататък аз правя процедурно предложение да се направят предложения за председателстващ тъй като вече правомощията са прекратени и ние трябва да изберем председателстващ заседанието. За това аз правя процедурно предложение да изберем председателстващ на заседанието от тук нататък. Господин Сяров имате думата.

В.Сяров: Аз предлагам председателстващ на заседанието господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Аз предлагам госпожа Кера Спирова.

К.Спирова: Аз си правя отвод. Благодаря за изказаното доверие.

Пл.Минчев: Други предложения? Няма и предлагам направеното процедурно предложение за председателстващ на заседанието от тук нататък да бъде Пламен Минчев. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед на това решение тъй като имаме в докладната записка те не са оттеглени предложенията за решения, нали така от страна на вносителя, те си продължават.

В.Сяров: Да.

Пл.Минчев: И в тази връзка аз прекратявам в т.2 от предложената докладна записка №1 разискванията и преминаваме в процедура на гласуване, а именно предложеното проекторешение по т.2, а именно ще го изчета да не стане нещо неясно макар, че имаме основание да не го чета, но…

2. На основание чл.60,ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на взетото в т.1 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

8”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Госпожо Спирова имате думата за отрицателен вот.

К.Спирова: При това предложение допускайки предварително изпълнение на решението трябва да минем към избор на Председател, а не на председателстващ.

К.Стойчев: За това става въпрос обаче няма кой да го проумее.

К.Спирова: За това гласувам „против“.

Пл.Минчев: В случая решението се изпълнява с прекратени пълномощия. Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Да оставим това, че Спирова този път като никога е права. Тука цитирате едно към едно алинея, към вносителите става въпрос, ал.1. Искам да ми обясните какви са тези важни обществени интереси? Аз не съм разбрал. Ние изобщо не сме го разисквали. „Осуетяване“ кой ще го осуети? Полиция, молиция? Това само във вашите…., или „затрудняване изпълнението на решението“, това не ми е ясно. Тука гледам корифей имате да ми отговорят от вносителите.

Пл.Минчев: Така, ние сме в отрицателен вот. Само имат право на отрицателен вот. Отговори и питания не.

Кр.Иванов: Не питам теб, питам тях бе!

Пл.Минчев: Да, господин Стойчев имате право на отрицателен вот.

К.Стойчев: Да, благодаря право на отрицателен вот. Аз няма да правя разисквания, мина времето за разискванията. Гласувах с отрицателен вот точно поради същите причини, защото този чл.60, ал.1 никак не се връзва с цялата процедура и работата отива на избор на Председател на Общински съвет.

Пл.Минчев: Други желаещи за право на отрицателен вот? Няма. По отношение на това което е посочено, че се избира временно. Ние допускаме предварително изпълнение на решението, но решението подлежи на обжалване и единствено предварителното изпълнение може да бъде ако бъде обжалвано може да бъде спряно съответно с определение на съда. Така, че мисля, че в точка три и точка две последствие точка четири няма никакво противоречие . Значи в Правилника е казано докато решението влезе в сила. Към настоящия момент решението подлежи на обжалване и съответно то може да бъде обжалвано. Но ние допускаме предварително изпълнение за да може Общинския съвет да избере временно и….

К.Спирова: Някой може да обжалва първата точка без втората. /шум в залата/ След като възобновяваме разискванията……

Пл.Минчев: Така. Значи вече сме, тъй като тука е таен вот имаме решение минаваме да в обсъждане на т.3 от проекторешението. Да, разискванията са в ход. Имате думата. Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи господин Минчев, вие май нещо четете евангелието като дявола, както ви отърва така ги перифразирате нещата. Нищо общо няма обжалването с втора точка предварителното изпълнение. Ама нищо общо. Даже и да не гласуваме тази точка пак има право да се жали решението. Както има право да се жали и избирането на Председател на Общински съвет.

Пл.Минчев: Разбира се. Всичко може да се обжалва.

Кр.Иванов: Така, че това няма нищо общо с доводите които ги цитирате вие. И по този начин въвеждате в заблуждение нас общинските съветници.

Пл.Минчев: Какво заблуждение ви въвеждам?

Кр.Иванов: Че било незаконно…..

Пл.Минчев: Че вие ще си изразите вота с гласуването. Аз давам едно мнение от там нататък дали е правилно или не….

Кр.Иванов: И поддържате тезата, че трябва след като прекратим правомощията на Председателя и приемем точка две да преминем към избиране на Председател на Общинския съвет и това е законно. Няма значение ще се жали ли и няма ли да се жали. Дали е предварително изпълнение или не.

Пл.Минчев: Добре, това е ваше мнение. Изказвания други по т.3 за временно изпълняващ длъжността Председател на Общински съвет?

Кр.Иванов: Още повече, че няма такава функция „временно изпълняващ Председател на ОбС“. Къде пише в Правилника „временно изпълняващ“, няма такава. Прочетете ми къде пише „временно изпълняващ“! Водещ, там как беше диско водещ, да председателстващ, но „временно изпълняващ“

Пл.Минчев: Добре чухме вашето мнение, разбрахме имате си аргументи изложихте ги, дадохме ви възможност от там нататък други желаещи по отношение на т.3.Няма. Значи от тук нататък тъй като се избира временно изпълняващ длъжността Председател на ОбС и съответно в Правилника и Закона е писано, че следва да бъде тайно макар и временно….

Кр.Иванов: Къде е тази функция временно, аз не мога да го прочета в Правилника. Такава няма „временно изпълняващ“.

Пл.Минчев: Чухме вашето мнение имаме проект за решение и продължаваме към гласуване. От тук нататък правилно ли е, незаконосъобразно ли е има си органи и институции които ще го кажат.

Кр.Иванов: Ще го кажат, да.

Пл.Минчев: Добре бе. Имаме предложение за решение има ли желаещи да се изкажат по тази точка. Значи от тук нататък ние преминаваме съответно обсъждане и процедурата за съответно провеждане за избор на временно. Значи аз правя предложение съгласно изискванията на Закона, че Председателя се избира с тайно гласуване. Предлагам процедурно решение Временно изпълняващия длъжността и функциите на Председателя на ОбС до влизане в сила на решението за предсрочно прекратяване на правомощията Председател, избора на нов Председател да се осъществи при тайно гласуване при спазване на правилата които са разписани в Правилника и съответно в ЗМСМА. Така, че който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ ?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Така. Господин Иванов.

Кр.Иванов: Право на отрицателен вот. Никъде в Закона или Правилника не мога да намеря този термин временно изпълняващ Председател. Ама никъде. И този факт обезсмисля следващото гласуване за временен Председател както го кръстихте вие. Няма такъв избор.

Ат.Анастасов: Преди една година имаше ли го?

Кр.Иванов: Нямаше.

Ат.Анастасов: Как да го нямаше, имаше го.

Кр.Иванов: Заместник Председател гласувахме тогава. /шум в залата/

Пл.Минчев: В процедура на отрицателен вот сме. Ако господин Иванов е приключил има ли други изказвания, тоест на отрицателен вот, защото мисля, че шестима гласуваха „против“? Няма и с оглед на което преминаваме с избор на комисия. Така както е посочено в Правилника за това аз предлагам комисията която да осъществи избора за временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на ОбС да се състои от 5 члена така както е посочено в Правилника. Така, че аз подлагам на гласуване предложеното предложение, процедурно за решение, комисията за избора на временно изпълняващ длъжността Председател на ОбС да се състои от 5 члена. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

4”против” и 4“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Комисията се състои от 5 члена. Чакам предложения за членове на комисията да мога да ги записвам. Господин Анастасов имате думата.

Ат.Анастасов: Предлагам Васил Сяров.

Пл.Минчев: Добре, записвам. Друг?

Н.Стоянов: Тодор Коджаманов.

Пл.Минчев: Така, Тодор Коджаманов.

М.Батчев: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Отвод си правя. Това са неиздържани неща и не желая да участвам в такава комисия.

Пл.Минчев: Аз предлагам господин Митко Батчев. Станаха трима. Господин Сяров.

В.Сяров: Светла Михайлова.

М.Батчев: Наско Ангелов.

Пл.Минчев: Наско Ангелов си прави отвод. Още един човек.

К.Господинова: Борис Борисов.

Пл.Минчев: Станаха пет имена. Други предложения има ли? Няма, поради което щом са петима ще ги подложа амблок. Които е съгласен за членове на комисията да бъдат избрани съответно – Васил Сяров, Тодор Коджаманов, Митко Батчев, Светла Михайлова и Борис Борисов, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Предложение за Председател на комисията. Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Предлагам Васил Сяров.

Пл.Минчев: Добре, Васил Сяров. Други предложения за Председател на комисията? Няма, поради което приемам, че няма други предложения и подлагам процедурното предложение за решение, а именно: Председател на комисията да бъде Васил Сяров. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Комисията е структурирана с Председател съответно давам думата ако имате изказвания по т.3 за предложения за временно изпълняващ или за други изказвания преди да се премине в процедура на гласуване.

П.Златев: За временно изпълняващ председател предлагам Кера Спирова.

К.Спирова: Правя си отвод.

Пл.Минчев: Така имаме отвод. Други предложения? Господин Сяров.

В.Сяров: Аз правя предложение за господин Пламен Минчев за временно изпълняващ правомощията на Председател на ОбС.

С.Георгиева: Предлагам Наско Стоянов.

Н.Стоянов: Давам си отвод.

Пл.Минчев: Така, други предложения? Няма, поради което аз ще направя едно процедурно предложение тъй като е посочено моето име и считам, че от тук нататък следва да изберем друг който да води заседанието на Общински съвет. Считам, че не е редно аз да го водя след като моето име е предложено и в тази връзка имам едно процедурно предложение. Предлагам Наско Стоянов да води заседанието по избора и съответно по т.3 от дневния ред. Проекта за решение №3 от докладна записка №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 4“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Така, че аз ще поканя господин Стоянов да продължи заседанието.

Н.Стоянов: Пет минути почивка ще поискаме за заседание на комисията.

 

Пет минути почивка.

Н.Стоянов: Нека Председателя на комисията да ви изчете правилата.

В.Сяров: Правила за гласуване за избор на временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на Общински съвет – Тополовград.

Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик, подпечатани с печата на Общината или Общински съвет и правилата за гласуване и предлага общинският съвет да ги гласува. На основание чл.14, чл.16 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група представени в ОбС, могат да издигат кандидатури за председател. Плика е бял и непрозрачен. Бюлетината е интегрална.

 

 

В нея ще бъдат изписани имената на издигнатите кандидати, по реда на предложенията. Пред имената на кандидатите ще има квадратче, където общинските съветници , могат да отбележат със син химикал, само със знак Х или V предпочитания кандидат. Бюлетина с друг знак ще се счита за недействителна. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една. Недействителни са бюлетините когато са намерени в избирателната кутия без плик в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати, върху тях са дописани думи и знаци, не са по установения образец. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. Всеки един общински съветник се извиква поименно, последователно от председателя на комисията, като получава бюлетина и празен плик. Общинският съветник упражнява правото си на глас тайно, поставя бюлетината в плика и след което пуска плика в поставената за целта урна за гласуване и след което се подписва в списъка за гласуване. След гласуване на всички общински съветници по списък комисията отваря урната за гласуване, отваря пликовете, преброява бюлетините, отчита резултата от гласуването. Комисията съставя протокол за отчитане на резултатите от гласуването, който се подписва от всички членове. Председателя на комисията обявява публично резултатите от гласуването. За избран се смята кандидатът получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците – 9. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство изборът се повтаря същия ден. Тъй като кандидата за временно изпълняващ функциите и правомощията на Председател на ОбС е един бюлетината ще бъде само с едно име и пред името ще има квадратче което ще бъде зачертавано с Х или VТова са правилата.

С.Георгиева: Други квадратчета няма ли да има? Може някой да е против тази кандидатура.

В.Сяров: Ако е „против“ пускате празен плик.

С.Георгиева: Глупости. Трябва да има и „не подкрепям този кандидат“

Кр.Иванов: Да, къде го прочете това? Само една кандидатура, само Пламен.

Н.Стоянов: Относно направеното предложение от Председателя на комисията да гласуваме. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

0”против” и 7“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Н.Стоянов: Пет минути почивка комисията да се подготви за гласуване.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване. Съветниците се извикват поименно, гласуват и се подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

Н.Стоянов: Господин Сяров Председател на комисията ще ви запознае с резултата от избора.

В Сяров: След изброените бюлетини в урната бяха намерени 14 бюлетини. Трима общински съветника не са упражнили правото си на вот. От преброените бюлетини 9 бюлетини „за“, 5 бюлетини недействителни. Това е резултата решението се приема.

Н.Стоянов: В такъв случай каня господин Минчев да продължи заседанието на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Само колко са неизползваните бюлетини?

В.Сяров: Има три неизползвани бюлетини които са пуснати в плика.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Така следващия проект за решение който го подлагам на гласуване. Приключи ли комисията? Добре. Значи подлагам на гласуване следващия проект за решение. Изчитам го изрично:

  1. 4.На основание чл.60,ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на взетото в т.3 решение, тъй като от една страна това се налага за да се защитят, особено важни обществени интереси, а от друга за да се избегне осуетяване или затрудняване изпълнението на решението, както и поради обстоятелството, че от закъснение на изпълнението, могат да последват значително или трудно поправими вреди.

Подлагам на гласуване предложеното предложение за решение. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

6”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Преди да преминем към точката моля да ми бъде предоставено поименни. Давам думата на Кмета на общината който я поиска.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз смятах друго да питам ама… В крайна сметка искам да попитам. Сега да разбирам, че вие сте Председател на Общински съвет така ли?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Не, аз съм временно изпълняващ.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Временно изпълняващ такъв термин няма. Аз за това питам дали ще бъдат законни докладните които ще гласуваме? Значи за това апелираше и госпожа Спирова и господин Иванов, да се избере Председател на ОбС не временно изпълняващ. Благодаря, нямам други въпроси. Ако мислите, че е правилно и докладните ще бъдат законно подписани лично аз се съмнявам.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: След като вие се съмнявате можете да ги оттеглите. То има гласуван дневен ред, ако вие ги оттеглите има две точки „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Питания и отговори на питания“. Ако вие ги оттеглите докладните това си е ваше право, ако вие имате някакво съмнение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има докладни които са належащи.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами вие преценете.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не знам мисля, че госпожа Спирова и господин Иванов са прави в случая това което казаха отначало. За това питам просто.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Всеки за мен изразява мнение. Сесията е законна, от там нататък вие си преценявате. Аз не мога да говоря от името на другите. Така, че вие си преценявате имате право да оттеглите имате право да продължите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не нека да продължим. Просто питам.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ами за мен, казвам за мен, ако има други мнения те да ги изразят. Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Сесията наистина е законна защото е свикана по надлежния ред. Обаче избора на тази измислена длъжност временно изпълняващ Председател той е незаконен. И ако приемем докладните и се окаже, че и вие ги подпишете с такава абревиатура временно изпълняващ Председател и се окаже, че не са законни, какво правим? Пак трябва да се събираме, пак губим време, пак гласуваме тези докладни. Това ме притеснява мене.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: За това казах, че има различни варианти в които вносителя е тука, може да прецени и от там нататък… Значи аз мога да кажа, че има контролни институции които да кажат дали е законно или не. Аз какво мога да кажа, аз мога да изразя едно субективно мнение което сега за мен е правилно, но за вас може да не е правилно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Просто самата абревиатура дали няма да ни обърка и пак на ново да ги гледаме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Действително там ВрИД, временно изпълняващ не е дефинирана, има празнина, но съгласно след като нямаме забранителна норма не е проблем…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама ние не можем да надписваме Закона..

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ние не надписваме Закона още повече има други общини които са минали по тази практика така, че пак казвам това е субективна преценка пък вече преценката която е на контролните институции и инстанции те ще си кажат мнението. Аз си казах моето мнение….

Кр.Иванов: Те ще кажат мнението ама кел файда след един месец пак да се събираме и пак да гласуваме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: За това има различни варианти.

Кр.Иванов: Няма варианти. Сега ми губиш времето и тогава ще ми губиш времето.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги, с лични мнения тези неща не се оформят. Тука трябва да се спазва Закона, защото трябвало ли да прецени Кмета не трябвало ли да прецени Кмета. Не прехвърляйте топката на Кмета! Кмета не прави тези избори този избор го извършва Общинския съвет. И ако в последствие в действителност се окаже, че от редовното ни сесия по нататък ние вземаме решения и тези решения се окажат не законно съобразни кой ще носи отговорност тогава? Господин Минчев, кой ще носи отговорност тогава?

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Защо мене, казвате, че не приемате някакво субективно мнение, а мен ме питате. Аз не мога да отговоря и няма да отговоря на този въпрос след като приемате, че е някакво субективно мнение.

К.Стойчев: Вие изказвате мнение.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Защото Кмета на общината ме попита. Аз от тук нататък няма да отговарям на такива въпроси и не съм длъжен да отговарям кой ще носи и как.

К.Стойчев: Ами тука става много интересно „няма да отговарям на тези въпроси“. Кой ще носи отговорност?

К.Спирова: Правя предложение за решение. Да прекратим заседанието, Кмета да оттегли или да продължим заседанието. Отговора на въпроса беше в началото когато казах да бъде точка шестнадесета от дневния ред да се занимаваме сами със себе си. Извинявайте много ама отчета на бюджет 2019 трябваше да бъде приет края на август месец, вече сме края на септември. Ще поемаме задължения за кандидатстване по програма за издаване на запис на заповед по проекти, ще следим какъв е общинския дълг и три часа и половина нещо което можеше да отиде в последна точка. Спора за мен е безсмислен. В момента предложение за решение да прекратим заседанието…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, има належащи неща които…

К.Спирова: Кмета да оттегли докладните или продължаваме.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ние не можем да накараме Кмета да ги оттегли. Ние можем да имаме предложение за прекратяване на заседанието.

К.Спирова: Значи прекратяване на заседанието, но най-напред прекратяване на разискванията.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Казахме, че обявяваме т.2 и през това време, ако иска Кмета, зададе въпрос и вие направихте процедурно предложение така ли да го разбирам?

К.Спирова: Да, да.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да се прекрати заседанието към този момент така ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Да, добре.

К.Спирова: Ако някой мисли, че е толкова незаконно да гласува за прекратяване и да видим колко гласа са.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото аз добре чух вие какво казахте.

К.Спирова: Съгласна съм.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Иванов също и той каза и за това питам дали ще бъде законно.

К.Спирова: Това може да каже само съда.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Не има процедурно предложение. Аз съм длъжен да го подложа. Да, госпожа Георгиева.

С.Георгиева: За вас е по-удобно днешното заседание да се прекрати обаче има важни докладни които имат определен срок.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: В смисъл за кого да е удобно?

С.Георгиева: За вас например.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Защо за мен да е удобно?

С.Георгиева: Госпожа Спирова правилно се изрази, вие в началото не се съгласихте. Сега точно за всичките ви е най-удобно да се прекрати днешното заседание. Обаче има важни докладни които изискват….

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Ама аз не съм направил такова предложение, нещо бъркате. Аз не съм направил такова предложение. Имаме процедурно предложение да се прекрати заседанието от страна на общинския съветник Кера Спирова. Подлагам го на гласуване. Който е съгласен да се прекрати моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 1“за”,

4”против” и 12“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Други процедурни предложения имате ли? Ако нямате да преминаваме към т.2? Само ще помоля за поименно гласуване. Да дадем думата ако има разискванията по точката. На т.2 сме от дневния ред. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 година на Община Тополовград. Вносителя има ли нещо да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не. Само имаме една промяна в т.2 – Изплатената главница към 31,12.2019 год. е в размер на 120 000лв., а не 263 481лв.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Има корекция в приложението? Добре. Така, комисиите за становище.

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната с 5 „за“ и нашето предложение беше да се отстрани грешката.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии, тъй като не знам кои комисии….

К.Спирова: Нашата комисия също е разглеждала докладната и това което е важно за всички общински съветници, че към настоящия момент по сведение от главния счетоводител, дълга е изцяло погасен.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Други комисии гледали ли са докладната записка? Четвърта комисия?

Я.Илиев: Допуска.

Пл.Минчев-вр. изп. функциите и правомощията на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Не виждам, но ще изчакаме малко тъй като гласуването е поименно и явно няма готовност за да могат да подготвят за поименно гласуване. Да спазим изискванията за гласуване. Просто няма да прекратявам разискванията през това време, да не даваме пак почивка. Ако някой има нещо да попита по тази докладна записка. Ще изчакаме една или две минути. Да госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Въпросния дълг е обвързан с проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция“ по договор сключен за субсидия…, няма да ги изчитам. Моят въпрос е дейностите по този проект да уточня, че е свързано с т.2 по отчета за 2019 година. Разбрахме какъв е общия размер на финансовата помощ на….., на община Тополовград в размер на финансовата помощ. Дейностите по проекта приключили ли са и получено ли е исканото плащане, защото от това което предоставяте като справка е твърда не ясно по изпълнение на проекта какво се случва. С приемането на бюджет 2020 година е посочено по този проект, че за 2020 година очакваме плащания в размер на 112 000лв. До този момент са преведени 12 254 евро според мене някъде около десет пъти по-малко от това което е записано като очаквания в бюджет 2020 година. Има ли наложени санкции, защото аз тука виждам две верификационни писма и мога да ги кажа по дати. От 2018 от 13.09. са получени 2 744 евро и няма проблемно плащане 15 660 евро. 18.01.2019 година са получени 24 280 евро и е отказана сума в размер на 7 337 евро, на 28.05.2019 година е оторизирана сума в размер на 86 511 евро, а е отказана 27 893, на 19.12.2019 година е оторизирана сума 113 600 евро и е отказана сума в размер на 22 244, на .07.07.2020 година са преведени 12 254 евро и е отказана сума в размер на 77 135. Искам да знам има ли заведени дела, каква е санкцията окончателната. Първо попитах какъв е размерът на проекта, какво е за община Тополовград имаме ли финално плащане и каква е санкцията?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Финално плащане няма към момента защото водим дела. Но ще ви отговорим писмено.

К.Спирова: Това касае отношението по гласуването в момента.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Киров.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Да, имате думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може и от там да не се разкарвате.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Ако говори малко по-високо.

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Какъв беше въпроса?

К.Спирова: Размера на…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дефакто тези размери които госпожа Спирова цитира общия сбор е 112 000 евра.

К.Спирова: Не, не. Какъв е общия размера на проекта и каква е частта за община Тополовград? Приключени ли са дейностите по проекта.

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Дейностите по проекта не са приключени, остават двата транша които са…./говор от място не се чува/

К.Спирова: Какъв е размера на…/не се чува/

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: 24 000 евро е единия и другия е…./не се чува/

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Приключихте ли? Други желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което …

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само по т.2 искам да кажа в частта на….

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Това е за отчета с една докладна са изместени това е първоначалната №1. Така, има ли желаещи за изказване по т.2? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени обявявам разискванията за приключени по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.9 и чл.18 от Закона за общинския дълг, предлагам ОбС да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2. Започвам изчитане на имената. . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Кмета има ли да добави нещо като вносител?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да , в частта „Пояснение на обороти и салда по счетоводните сметки“ да се чете 356 123.29лв., защото тука е записано 35л това в извършване на преоценката на ДМА.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Това е в обстоятелствената част? Така, добре.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Техническа грешка.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Да, добре техническа грешка. Комисиите за становища. Първа?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната 4 „за“ и 1 „въздържал се“ И във връзка с приложение №3 има въпрос от комисията към Божин Божинов. Приложение №3 в проект „Подобряване привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинация за екотуризъм“ имаме тука едни суми един заем 161 785лв. Нашия въпрос е следния. Аз доста пъти съм го задавал този въпрос на който не ми беше отговорено в отговора пишеше, че е служебна тайна. Кой е ръководител на проекта?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не може да бъде служебна тайна. Няма такъв вариант няма кой да ви отговори така.

В.Сяров: Ще ви покажа отговора.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дайте отговора да прочетем и тогава ще си говорим.

В.Сяров: Кой е ръководител на проекта? Кой е счетоводител на проекта и техническите сътрудници? Като имена. Кой носи отговорност за финансовите корекции? Има едно дело загубено на ВКС и едно дето е в Ямбол загубено сигурно ще се обжалва, не знам. И госпожа Спирова допълни въпроса да бъде предоставен договора за заема, договора за тез 161 785 лв. които общината отпуска на музея. Да ни бъде предоставен този договор за заема. И имаше един въпрос от Красимир Иванов него да го изчитам ли господин Иванов или…

Кр.Иванов: Щом е записан ще го четеш!

В.Сяров: Кой е отговорен за кражбата на 130 000лв. от сметките на общината и лицата замесени в нея във връзка с летището в Тополовград? Това трябва да отговорите на господин Иванов на следващата сесия не знам как и по какъв начин.

Кр.Иванов: Документално бе как, освен да пишат, че е строго секретно.

В.Сяров: Така пишат какво да направя. Служебна тайна и не ми беше отговорено.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Приключили с това? Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия след направените разисквания 2 гласуват „за“ приемане на решенията във вида в който са и 3 „въздържали се“. Тъй като аз виждам, че финансовата../не се разбира/ за общественото обсъждане има протокол по общественото обсъждане за отчета на бюджета за 2019 година можете ли да ми представите протокола от общественото обсъждане?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз до колкото си спомням всички бяхте поканени на това обществено обсъждане.

К.Спирова: Това не значи, че не трябва да се обосновем…. Аз питам има ли направен протокол.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре, приключихте ли да дадем думата и на другите комисии? Трета комисия?

Т.Коджаманов: Трета допуска.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Четвърта?

Я.Илиев: Въздържа ли се.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, добре? Госпожо Спирова това ли е протокола който ви дадоха или…

К.Спирова: Мисля, че не. Защото на поканата за публичното обсъждане е обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Тополовград и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз. Протокола от проведеното публично обсъждане е на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2019 на община Тополовград.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Има ли изобщо такъв протокол? Това ли е протокола? Аз за това попитах това ли е протокола, защото видях, че ви се предостави някакъв документ за това.

К.Спирова: Това което е организирано е отчет за изпълнението на бюджета на община Тополовград за 2019 и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на базата данни. Тука има публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета.

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Едно и също. Вътре в самия отчет е посочено изпълнението на европейските средства на отделен ред. В самата докладна е по същия начин. Касово изпълнение на бюджета е това.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Това приемате, че отговора на питането на общинския съветник. Добре. Госпожо Георгиева?

С.Георгиева: Имам питане към господин Сяров и господин Пламен Минчев като по-вещи бивши председатели и настоящи. До сега такова обсъждане не се е провеждало на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси. В никой мандат не се е провеждало това обсъждане.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Това във връзка с какво е?

С.Георгиева: Във връзка, вие сте компетентни, намирате кусури на останалите и ето това е моя въпрос към вас. Защо до сега през годините не е провеждано такова обсъждане? И към двамата.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: То в Закона ясно е посочено кой го организира…

С.Георгиева: Председателя го организира. Искам да ми се отговори защо до сега не се е провеждало през годините това обсъждане.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Господин Сяров имате ли някакъв отговор? Друго питане имате ли?

С.Георгиева: Държа да ми се отговори писмено.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Ами аз казах да си прочетат…., така към Председателя то там са разписани така нещата, прочетете си ги

С.Георгиева: Към настоящия Общински съвет има бивши Председатели на Общински съвети.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре, зададохте си въпроса, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз от декември месец задавам един и същи въпрос и държа да получа отговор. Начина и кой се е разпоредил да бъдат изплатени 173 000лв. на историческия музей като второстепенен разпоредител с бюджетни средства? Да бъде предоставен договора, колко е върнато към настоящия момент, каква е лихвата за задълженията по този договор от 31.01. до първото плащане? И кога се очаква да стане окончателното плащане или връщане на този заем?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние не върнахме ли заема господин Киров? Заема за музея не е ли върнат?

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Заема който общинския исторически музей взима за проекта само. Вчера обясних на комисията и казаха какъв е остатъка от този заем.

К.Спирова: Вие не ни казахте каква е лихвата от 31.01. до първото плащане /не се разбира/ казва начина на погасяване. Представете договора за да го видим по какъв начин е отпуснат.

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Значи в момента върви проверката от АДФИ.

К.Спирова: Значи отказвате да представите договора? Това какво общо има с питането ми? Има ли договор или няма договор? И какви са основните параметри по договора? И вие не сте изчислили като главен счетоводител какви са задълженията след просрочване на заема?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре ще ви отговорим.

К.Спирова: Разбира се, че ще ми отговорите. Така ми отговарят от декември месец. Ето за това говорим когато казах, че трябва да отиде последна точка от дневния ред и че не върви комуникацията.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Има ли какво във връзка с постъпилите въпроси и това ли бяха отговорите. Друг ще отговаря ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще отговорим на госпожа Спирова.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре.

К.Спирова: Да, както и кой е ръководител на проекта, кои са по трудови договори. Отговарят ми от началото на годината. Явно е срамно по проектите да се каже кой е ръководител / шум в залата/

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Други желаещи да вземат отношение по т.3?

К.Спирова: Искам писмен отговор.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Киров по какъв начин….

Кр.Иванов: Явно гониш някакъв личен интерес?

К.Спирова: Да, искам да стана ръководител на проекта.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По какъв начин е отпуснат кредита от общината? Госпожа Спирова където пита как е финансиран самия проект.

К.Киров-гл.счетоводител отдел „ФСДБМДТ“: Нали ще и отговорим писмено.

К.Спирова: Аз питам кой е ръководител то не е толкова трудно да отговорите.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Така. Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Питам още веднъж или съответно въпроси ? Има ли желаещи за изказвания по т.3? Не виждам поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140,ал.1 и ал.6 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.34,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тополовград, приета с Решение №347/31.01.2018год, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   От там нататък аз исках да попитам главния счетоводител – Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно /приложение №4/ дали следва да продължим да гласуваме, тъй като първия проект за решение не се прие, но той излезе. Ами аз това имах предвид, че не се приема рамката от там нататък всички други те са свързани така, че…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Така, че? Не довърших те

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, че не следва да се подлагат на гласуване, но все пак главния счетоводител…/шум в залата/

Кр.Иванов: Нали бяхме вземали решение на комисията? Гласувахме какво беше…

В.Сяров: Да, допускаме докладната бе. Имаме въпрос сега. Как ще гласуваме на сесията….. Това е моя работа как ще гласувам. Ти ли ще ми кажеш как ще гласувам?

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: В процедура на гласуване сме. Дебати не се допускат. Аз имах поставен въпрос към вносителя да продължаваме ли гласуването?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма смисъл.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Няма смисъл, добре аз също на мнение. Аз съм длъжен да попитам вносителя. Добре значи приемаме, че т.3 от дневния ред е приключена и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Вносителя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма какво да добавя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Няма какво да добави. Комисиите за становище?

В.Сяров: 4 „за“ и 1 „против“.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, друга комисия гледала ли е докладната? Друга комисия приемаме, че не е гледала докладната

С.Георгиева: Гледала я е трета комисия. Председателя на трета комисия е отсъствал.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така значи някой друг който е присъствал може да докладва от трета комисия председателя ако е отсъствал. От трета комисия има ли някой готовност до докладва?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Иванов е прав. Защо са тези комисии след като допускат докладните, а на самата сесия въобще защо ги допускате.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Докато дойдат папките и да докладват ако някой желае да се изкаже по т.4 от дневния ред.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мога да се изкажа, че сградата е в окаено състояние, рушаща се сграда. Тя е в лошо състояние и за това имаме предложение да се преобразува от публична в частна общинска собственост.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Приключихте ли? Други желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.3,ал.2, чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването. Между временно господин Батчев влезе. На т.1 сме от проектите за решения по ДЗ №4, как е вашия вот, тъй като влязохте своевременно преди да приключи гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Давам думата на госпожа Спирова за отрицателен вот искаше. Имате думата за отрицателен вот.

К.Спирова: Уважаеми колеги общински съветници със село Радовец от там започва България. Можете ли да ми кажете след като ликвидирахме на 100% земеделската земя и я продадохме като общинска и искането в момента е за преобразуване на общински имот от публична в частна защото някой е поискал да го купи ще остане ли една общинска сграда в тези села. По какъв начин ние ще провеждаме някаква политика за граничните райони. Може ли на 100% да продаваме всички затворени училища? Кмета каза, че било в лошо състояние, изключително лош собственик. С предлагането на бюджета за 2020 година казах, че не могат да отидат всичките капиталови разходи за асфалт, че имаме сгради..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Според вас да оставим хората да газят в кал?

К.Спирова: Според мен в общината освен да не газят хората кал го изразих с приемането на бюджет 2020. Има сгради които трябва да останат не зависимо дали се обитават или не се обитават за това, че ние сме първа гранична община. А вие дали приемате моето „не“ или „да“ си е лично ваш проблем. Аз обяснявам отрицателния си вот.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само, че вие също сте били в управлението на общината. Няма значение това е друга тема.

К.Спирова: Не съм казала кметство, не съм употребила думата кметство.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Имаме право на отрицателен вот. На отрицателния вот не се допускат разисквания. Госпожо Спирова приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре. Друг не е гласувал против няма право на отрицателен вот. Преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Комисиите за становища. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Втора комисия?

К.Спирова: Ние я нямаме да я гледаме.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Трета комисия? ДЗ с вх.№318 малко стана объркване с това пренареждане. На т.5 от гласувания дневен ред или бивша 4 от проекто дневния ред. Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Да, госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Искам да попитам кои имоти ще бъдат залесявани кои общински имоти и в кое землище? Дейностите по проекта какви са и каква е сумата която може…./не се чува говор без микрофон/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съжалявам, че инженер Тенев го няма. Той можеше да ви отговори, но до колкото си спомням в разговора големия пожар който беше през 2016 година.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре. Господин Анастасов иска думата.

Ат.Анастасов: Господин Кмете може ли предварително не така залесяване и поддръжка предварително може и на комисия да бъде да ни предоставите информация..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: След като се залеси трябва и да се поддържа после.

Ат.Анастасов: Не ме разбрахте правилно. Въпроса който зададе госпожа Спирова само, че да ни бъде предоставен предварително.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съжалявам, че инженер Тенев го няма. Днеска зареждат…. Господин Трифонов2

Д.Трифонов-зам.кмет на община Тополовград: /говор от място без микрофон не се чува/ Нашите намерения са условно казано ако това решение се приеме от ОбС за изгорелите общински гори и то в землището на Българска поляна. Говорим за 300дк. Размера според населеното място в самия проект мисля, че е посочено стига до 600 000 евро. Това е залесяване с местни дървета липа, бук… Другото което общината също може в проекта да бъде включено ограждането, поддържането в рамките на 5 години на тези територии. Ако вие вече имате въпроси може да ги зададете, но това е което се сещам. Това представлява проекта.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Имаше въпрос от…

Ат.Анастасов: Въпроса ми беше да имаме предварително информация, а не на самата сесия да ни се каже залесяваме, поддържаме. Преди сесията на комисиите да се каже.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо не сте извикали инженер Тенев на комисиите? Никой не го е извикал. Да го бяхте извикали…

Ат.Анастасов: Мисля, че това е правилното.

Д.Трифонов-зам.кмет на община Тополовград: Не става така. После ще питате защо така на предрешени въпроси. Ние казваме, ако гласувате цялата информация елате сега долу ще ви се предостави, но не може без да е гласувано сега аз да почна за ви кажа , че едва ли не е направен проекта и е спечелен. Какво правим тогава. Нали първо разрешаваме да кандидатстваме. Ако не ни разрешавате няма смисъл….

Ат.Анастасов: Абе ние няма да спрем проекта бе. Въпроса ми беше друг, предварително да имаме информация къде ще се залесява, къде ще залесяваме..

Д.Трифонов-зам.кмет на община Тополовград: Ако бяхте питали имаме ги тези работи.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Значи може да се отговори, но не в рамките на заседанието към момента, аз така го разбрах.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето господин Трифонов отговори, че е в землището на Българска поляна.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Добре, други желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени прекратявам разискванията по т.5 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №5 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на Т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Комисиите за становище? На т.6 сме ДЗ с вх.№320/ относно: Разрешение за извършване на делба на поземлен имот с идентификатор…., който е посочен в докладната записка. Комисиите за становище, първа?

В.Сяров: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Втора? Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Четвърта?

Я.Илиев: Не е гледана.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Четвърта не е гледана. Вносителя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Така, няма какво да добави. Желаещи да вземат отношение по тази докладна записка има ли от дневния ред? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени…, а Кера Спирова извинявам се.

К.Спирова: По тази точка искам да кажа, че с промяна на Закона за концесиите концесионерите имат право да закупят ако и този път отхвърлим без конкретно предложение по какъв начин да бъде извършено обезщетяването…/не се разбира/. Оставам с убеждението, че Общинският съвет цели да постигне нещо различно от това което желае инвеститора. Аз не казвам, че ние трябва да изпълняваме на 100% желания и че общината не следва да поемеше и това което би трябвало, но ако не сте съгласни с предложението за решение общинският съветник е длъжен да предложи решение различно от това което е внесъл Кмета. Ако сериозно някой мисли по въпроса как да бъде извършено различно от предложеното от Кмета. Но две сесии под ред последователно без да казваме какви са причините поради които отказваме подкрепа на решението, както казах и миналия път един инвеститор поиска 15 години ние дадохме 2 аз бих направила наполовина инвестиция в общината, че и по-малко. Тук не искат нищо даром още повече, че в момента ние не говорим за обезщетяване, а говорим за делба за отделяне на тези имоти които попадат в границите на концесията. Нито за отчуждаване, нито за продажба говорим за отделяне на концесионната площ.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Така, други желаещи да вземат отношение по тази т.6 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, предлагам на общинския съвет да вземе следните решения. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. . Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Вносителя има ли какво да добави? Не. Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС:   Трета? Аз пак казвам извинявам се предварително тъй като не съм запознат коя комисия какво е гледала. Втора комисия не я е гледала, трета. Четвърта не я е гледала. Желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред, а именно ние сме на т.7 от дневния ред. ДЗ с вх.№321/11.09.2020год. относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост, с цел учредяване на вещно право предвид чл.75 от Закона за подземните богатства и т.н. да не го изчитам. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ предлагам общинският съвет да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №7 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.7 преминаваме към,

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Трета?

Т.Коджаманов: Допуска.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Вносителя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, няма. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред, а именно ДЗ с вх.№322/11.09.2020год.относно: Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на ел. кабел за присъединяване на Фотоволтаична централа и т.н. Това е докладната която ще се разглежда и гласува по нея. Желаещи да вземат отношение по тази докладна записка има ли? Не виждам, поради което приемам, че разискванията са приключени по т.8 от дневния ред прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам общинският съвет да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Видях, че своевременно влезе общинският съветник Силвия Георгиева.

С.Георгиева: За.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, нейният вот е „за“. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Комисиите за становище?

В.Сяров: Първа подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Друга коя е гледала? Трета комисия?

Т.Коджаманов: Допуска.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Имам питане. Площ в квадратни метра 873196 кв.м. това вярно ли е? Това са осемстотин декара. Аз моля да обясните, защото бяхте само в нашата комисия на всички…/не се чува/

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Само ще помоля на микрофона защото ми подадоха, че не се чува, а се води запис. Госпожо Бакалова, елате на микрофона!

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Искам да ви обясня, че става въпрос за имот общинска собственост с начин на трайно ползване мера и пасища за който имот има сключен договор, но на определена част от него има разположени животновъдни обекти. Това са на наши съграждани тук в Тополовград и както предния наемател който има сключен договор за големия имот и не може да го ползва целия, в смисъл там където са разположени тези животновъдни обекти той не може да го очертае и това нещо не се признава във фонд „Земеделие“ наемателя се отказва за тази част където са разположени тези животновъдни обекти, а същевременно за да признаят на другите животновъди там където те са си разположили тези обори от фонд „Земеделие“ им искат документ или за собственост или за наем. Така, че частта която отпада от първия наемател сега допълнително е включена в списъка за отдаване при което ще бъде разпределена на тези собственици на животновъдни обекти да можем да сключим договор с тях. За това става въпрос.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Приключихте ли? Благодаря. Други въпроси? Нямате. Други желаещи по т.9 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам общинският съвет да вземе следното решение. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение от ДЗ №9 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. По тази точка беше представена заповедта, която ни беше предоставена на комисиите.

Б.Божинов –Кмет на община Тополовград: На всички комисии е раздадена.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Становище на комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Допускаме.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Втора?

К.Спирова: По принцип да се разреши на Кмета да подпише запис на заповед, но както и по предходния проект искам да знам какви са дейностите

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Трета?

Т.Коджаманов: Допускаме.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Трима „въздържали се“ и един „за“.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.10.

Б.Божинов: Кмет на община Тополовград: Аз ще взема думата. Това е демонстрационен проект, по който се надяваме в последствие да се реши за зелената маса, за храстовидната маса и за дърветата, които се подрязват, за битовите отпадъци. От тази гледна точка сме кандидатствали по този демонстрационен проект, за да не изхвърляме зелената маса, да не загива. Да произвеждаме. Нещо да излиза. Плюс това ще има и ресори, които ще бъдат за разделно събиране. Ще бъдат представени в големите населени места. Госпожа Бакалова може да допълни нещо ако има.

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Аз ще помоля общинските съветници да подкрепят тази докладна, защото ние години сме се опитвали да намерим фирма, която да осъществява разделно събиране. Чрез този проект една от дейностите е, че ще се осигурят и такива съдове за разделно събиране на битови отпадъци и като цяло проекта касае събирането на биоразградими и био-отпадъци. Това ще рече растителните отпадъци, които знаете и в града, и в другите населени места са проблем. По този начин те ще постъпват за обработване. Това мисля, че ще е от голяма полза за общината.

Б.Божинов: Кмет на община ТополовградТочно така. Също така ще ограничим и незаконните сметища.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Да, добре. Благодаря! Други желаещи за изказвания? Някои въпроси по тази точка? Не виждам, поради което приемам, че разискванията по точка 10 са прекратени и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.10, т.24 и по чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №10 от дневния ред. Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №10 от дневния ред. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от Докладна записка №10 от дневния ред. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

 

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред, преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Давам думата на Кмета на общината.

Б.Божинов-Кмет на община Тополовград: Точка 11 е оттеглям, тъй като предвид на необходимост демонтираните мантинели да бъдат поставени в …/не се разбира/.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: След кмета на общината след като вносителя я оттегля, тя се изчерпва и в такъв случай преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: А това е докладна записка с вх.№327 от 16.09.2020 г. относно: Продажба на вещи частна общинска собственост – „широколистна дървесина“. Комисиите за становище?

В.Сяров: Четири „за“ , един „въздържал се“ нашата комисия.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. Други комисии са гледали. Вносителя? Има ли да добави нещо? Няма. Желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред? А именно т.12, имали ли? Няма. Поради, което прекратявам разискванията по точка 12 и преминаваме в процедура на гласуване.

       На основание чл.21, ал.1, т.от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.44, ал.1, ал.3, т.1 от Наредба за придобиване и управление и разпореждане с общинско имуществопредлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от Докладна записка №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред, преминаваме към

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: А именно Доклад с вх..№316 от 08.09.2020 г. за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Тополовград през месец август 2020 година. Това най-вероятно с информативно значение. Тук нямаме гласуване на решения. Желаещи да вземат отношение. Тука нямаме становища на комисиите. От страна на общинските съветници по Доклада има ли желаещи за изказвания, ако има нещо да се обсъди по т.13 – Доклада на полицията. Г-жо Спирова.

К.Спирова: Нашата комисия го е гледала. Той е за сведение.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: То няма и какво да се приеме за сведение. То е за информация на Общинския съвет. Така, желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Ако няма да приемам, че разискванията са приключени. Не виждам желаещи да вземат отношение по т.13, поради което приемам че разискванията по т.13 са приключени и с оглед на това, преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: А именно, това е: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ Докладна записка с вх.№329 от 18.09.2020 година. Само да ги сравня. Да. Всичко е точно. Имат думата комисиите, ако вносителя няма какво да добави.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Няма какво да добавя.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Гледали са я първа и втора. Първа комисия за становище.

В.Сярав: Допускаме.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Втора.

К.Спирова: Допускаме докладната.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма. Поради, което прекратявам разискванията по точка 14 и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМАпредлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №14 от дневния ред. Започвам изчитане на имената /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред, преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия за становище. Председателят на комисията Васил Сяров излезе, кой ще докладва? Някой има ли готовност да докладва?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната..

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Втора.

К.Спирова: Нашата комисия допускаме докладната.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма. Поради, което прекратявам разискванията по точка 15 и преминаваме в процедура на гласуване.

             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМАпредлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №15 от дневния ред. Започвам изчитане на имената /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред, преминаваме към

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: А именно докладна записка с вх.№331 от 18.09.2020 г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Комисиите за становище. Първа комисия за становище.

В.Сяров: Допускаме.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Втора.

К.Спирова: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма. Поради, поради което приемам, че разискванията по т.16 са приключили, поради което прекратявам разискванията по точка 16 и преминаваме в процедура на гласуване.

       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМАпредлагам Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения. За протокола гласуването е поименно.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от Докладна записка №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от Докладна записка №16 от дневния ред. Започвам изчитане на имената /следва поименно гласуване/

Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред, преминаваме към

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Кметът на Общината ще докладва ли?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Няма да докладвам.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Кметът няма да докладва по тази точка, поради което приемам, че тя е изчерпана и преминаваме към

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Г-н Иванов вдигна първи ръка, има думата.

Кр.Иванов: Дами и господа общински съветници, гости, администрация, отчитайки настроението на жителите на община Тополовград във връзка със състоянието на прословутия път Устрем – Полски градец и предвид безхаберието на управляващите държавата, изграждаме Инициативен комитет за гражданско недоволство и неподчинение. Затова призовавам партиите, които подкрепят тази инициатива, да се включат в този Комитет. Благодаря Ви!

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така. Г-жо Спирова, имате думата.

К.Спирова: Вярно ли е, че директорът на гимназията е с предизвестие и какво ще се случи и има ли предложения други, ако е вярно, за временно изпълняващ длъжността.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Вярно е доколкото аз знам, защото говорих с г-жа Боева. Имаме наистина такъв момент. Разговаряно е, но г-жа Боева не е съгласна с това, което и се предлага. Доколкото знам е водено разговор и с други учители, които отказват да заемат предложената длъжност.

Кр.Иванов: С какво не е съгласна, не можах да чуя?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Моля!

Кр.Иванов: С какво не е съгласна?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: С предложението за директор.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Да, ще ви дам думата. Нека съветниците, които имат питания и тогава ще дам думата и на граждани. Да, г-жо Спирова, приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Г-н Сяров, имате думата.

В.Сяров: Аз имам питане към г-н Божинов: имаше ли общо събрание на акционерите на „Златно зърно“.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Да, имаше.

В.Сяров: И какво се реши? Протоколът от заседанието може ли да ни го предоставите?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ами ….ние имаме ли го долу.

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Имаме копие.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Къде? Копие…няма значение. Доколкото съм информиран не са вписани още в търговския регистър, защото не са извършени още проверки от НАП, След извършените проверки ще бъдат вписани в Търговския регистър.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Г-н Стоянов, имате думата.

Н.Стоянов: Значи, аз искам да попитам за превоза на ученици. В процедурата имаше изисквания за 5 автобуса за 22 места. При мен достигна информация и от председателя на комисията по транспорт, че линиите по направление Владимирово-Орлов дол-Каменна река – Поляна се извършват с автобуси под 22 места. И искам да попитам в чии ущърб и в чия полза е това нещо?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ще ви отговорим на този въпрос. …. Можем и писмено да ви отговорим, може и сега да ви отговорим. Аз може би си мисля, че вие визирате старото време когато вие бяхте превозвач и го извършвахте дори с транспорта, който беше по рудници. Но ще ви отговорим за всеки случай. А вие може да си отговорите защо транспортната схема е в това състояние в община Тополовград? Вие сте по-запознат. Така, че ще ви отговорим.

В.Сяров: Тя транспортната схема не е на г-н Стоянов. Тя е на общината.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Тя е на общината, но /не се разбира/ но не се е изпълнявала. Или искате да кажете, че е изпълнявал г-н Стоянов

В.Сяров: Тя е на община Тополовград. Защо да ви отговаря г-н Стоянов?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Казах – може да си отговори. Не аз да отговоря.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Г-н Стоянов, приключихте ли?

Н.Стоянов: Да, аз си формулирах въпроса. Процедурата е за 5 автобуса над 22 места, а се изпълнява с под 22 места. В чий ущърб е това? На децата или на … .. И в чия полза?

Б.Божинов-Кмет на общ.ТополовградДа, ще проверим. Г-жо Бакалова.

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Трябва според мен да направим проверка. И ще установим.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: И ще ви отговорят

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Колкото до процедурата, наистина са предложил 5 автобуса, те са описани и превозвача би трябвало да спазва това във времето Това нещо ще го констатираме, ще направим протокол и ще ви отговорим.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС : От страна на общинските съветници има ли други становища или питания, за да мога да дам думата на господина. Да му дам на него възможност. Има ли? Няма. Така имате думата.

Климент Киров- гражданин на общ.Тополовград: Аз искам да кажа, че до настоящия момент съм направил писмено питане до директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ Николина Чапанова. По нейна информация към настоящия момент управителния орган на Оперативната програма са входирани 6 пътя, сред които е пътя Тополовград. Това, което г-н Иванов инициира като гражданска инициатива, аз също ми беше като идея самосиндикално до го направя, но по нейни думи да не кажа на 100%, но 99% ще бъде одобрено това и преди няколко дни бяхме в активна комуникация и само искам да ви прочета директно тя какво ми е писала: „Здравейте г-н Киров, в периода на нашата комуникация оценката за проектопредложения на управителния орган по Оперативна програма е вече в напреднала фаза и се очаква да подпишем договор за безвъзмездна финансова помощ. Тоест вече няма възможност да не бъде одобрено финансиране. По отношение на останалите въпроси…и т.н. Аз съм и задавал въпроси тоест на база и за това съм входирал и при Кмета едно питане колко са регистрираните моторни превозни средства на територията на общината. Ще се опитам да си направя среща и в КАТ на която да разбера на база на закупени винетки и транзитно преминаващи да може да се направи някаква сметка дали община Тополовград на тази база има някакъв регламентиран бюджет от страна на АПИ за поддържане на републиканската пътната мрежа. Така, че мисля, че пътя нали по думите на директора на оперативната програма би следвало по Закон да бъде започнат в края на годината.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Само да ви отговоря отколкото по спомен имам срока на изпълнение беше 24 месеца които изтичат в края на годината. Месец декември приключва бюджетния ресурс който е записан за този път и най-вероятно следващата година ще трябва отново да се кандидатства.

Климент Киров- гражданин на общ.ТополовградТо успоредно върви и за избор на изпълнител така, че….

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Така беше заложен за 24 месеца. 24 месеца изтичат в края на годината. Това исках да ви кажа. Ако вземат някакво друго решение.

Климент Киров- гражданин на общ.Тополовград: До колкото знам вече се правят…/не се чува/

Б.Божинов-Кмет на общ.ТополовградТе ги правят от осем, девет години.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС : Господин Иванов има думата.

Кр.Иванов: Значи радвам се, че това младо момче е надъхано така и вярва на 100% на думите които тази госпожа си е направила труда да му отговори. Аз нещастието 13,14 години тука има и съветници с мен където са от началото се борим това трасе, този път 3553 да се отремонтира още от 13 години и тези доводи ги слушам едни и същи, едни и същи даже има преписка може би половин метър и отговорите са проектираме, избираме изпълнител, проектираме, избираме изпълнител. Почнахме от БСП после ГЕРБ, ГЕРБ и така стигнахме пак до ГЕРБ. Аз не вярвам, че този път ще се отремонтира. Първо като чета политическата обстановка в страната в момента, второ, че до 24 декември изтича срока за изпълнител и дали ще бъде избран такъв изпълнител. За това призовавам партиите, още веднъж тук има представители на три четири партии никой не поема никаква инициатива. На времето организирахме подписки, организирахме две стачки…

Климент Киров- гражданин на общ.Тополовград: Не е трябвало изобщо да отпушвате пътя.

Кр.Иванов: Тука имаме представители на партията от ГЕРБ те ни убеждаваха тука от предния мандат, че ще стане днеска, ще стане утре обаче уви. А, ще, ще ама не става. Това нещо го слушам казах, че ако някой може да ме обори 13-та година, а пътя е обявен за цялостен ремонт преди 18 години. И другото което не се случва е след като пътя не се отремонтира толкоз години не знам защо не се поддържа. Явно ГЕРБ като управляваща партия и в областта на областно ниво те не си вършат работата. АПИ-Хасково не си върши работата. Така, че за това тихо мълком ще си отидете, по-добре си стойте на гъза ще дойдат други сигурно по-кадърни те ще направят пътя.

Б.Божинов-Кмет на общ.ТополовградОтиваме в друга насока.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС : Да, господин Иванов приключихте ли? Господин Стойчев искаше думата.

К.Стойчев: Благодаря. Това е хубаво което казахте за гражданската инициатива, ще помогнем за това. Аз също съм на мнение, че няма смисъл тука от политически деления защото от тези политически деления нищо не се получава в положителна посока. Има обаче един показател на който не трябва да разчитаме много споменахте на база закупени винетки и т.н., нещо от този род. Няма смисъл да разчитаме много на този показател. Хората се изселиха. Селата които бяха в тази посока са обезлюдени като посока към Раднево, Стара Загора и т.н. Нищо не се прави по въпроса. Заспали структури от всякъде. Получаваме писма тука „нямаме пари“, тука нямаме пари, там… Ето есенно-зимния сезон идва никаква маркировка още не е направена по пътищата. Един път няма по стандарт. Харманли-Елхово II-76 за който стана въпрос един път няма по стандарт. Пълна гробница. Това е пълно държавно безхаберие. С каквото можем ще помогнем за тази инициатива от страна на господин Иванов. Сега малко тука тази комисия, аз имах едно предложение към нея никой не пое нищо от комисията по транспорт. Както и да е ще се правим пак тука кой чул, кой не разбрал, но каквото можем ще помогнем.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС : Ще ви дам думата. Имаме искане за изказване от страна на общински съветник. Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Тука се каза нашите вашите политически сили. Искам само да припомня, че господин Динков от БСП два пъти внесе в парламентарната група в Народното събрание писмено и на шест месеца устно напомня какво се случва и до къде тече процедурата. Това което дава възможност правовата държава парламентарната група на БСП в Народното събрание го прави. Аз искам да попитам във връзка мисля, че Стойчев ще разшири въпроса, че маркировките не само по пътищата, но обикновено за 15.09. общината обновяваше маркировката поне покрай училищата. В момента това е в окаено състояние. Така или иначе децата ходят на училище….. Не само покрай училищата, горе където е до полицията маркировката почти я няма. Там е натоварено всички минаваме през там и виждаме.

К.Стойчев: И това е националния път II-76.

К.Спирова: Аз мисля, че щом е в населеното място е работа на общината.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Само, че има пътища които са републикански за това част от Москва не беше асфалтирана.

К.Спирова: Вие казахте, че маркировката е направена, аз не съм видяла. Приключваме с отговора на въпроса. Няма републиканска пътна мрежа при положение, че вътре маркировката е задължение на общината.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС : Ако сте приключили господин Сяров искаше думата.

В.Сяров: Аз искам да ми отговорите писмено- има ли споразумителен протокол между община Тополовград и АПИ, тез пътища които казахте, че са държавни от републиканската пътна мрежа колко пътища са в община Тополовград и получавали община Тополовград някакви средства за тях за зимно поддържане за поддръжка на пътища, за маркировка. Има ли споразумителен протокол искам да го представите този споразумителен протокол да го видим. Може и на следващото заседание, но искаме да го видим изобщо каква сума се получава от АПИ за община Тополовград от тези споразумителни протоколи.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Единствено за зимното получаваме, нали Бакалова?

Т.Бакалова-нач.отдел „СДИР“: Не съм сигурна нека госпожа Атанасова да се върне, аз ще и предам въпроса тя ще отговори…./говор от място не се чува/

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Надяваме се тази година да ни дадат за „Трети март“. Защото ние спорим, че в общината, в града нямало републиканска.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Приключихте ли? Господин Иванов.

Кр.Иванов: Радвам се, че госпожа Спирова така техния депутат така много при сърце е вземал нещата, проблемите на жителите на община Тополовград, но вие явно не ме разбрахте. Изграждане на инициативен комитет за гражданско неподчинение и бях помолил партиите на Тополовград, които желаят да ме подкрепят. Аз не чух такова изказване приемате ли не приемате ли. Аз не знам над партийно нещо да се случва, нямаме тука „отровно трио“ създадено имаме точни и конкретни искания. Не ме интересува Бойко Борисов, не ме интересува Цацаров ние искаме пътя да се започне да се прави най накрая. Да дойде някое отговорно лице при нас протестиращите където ще бъдем там да ни отговори на тези въпроси. Не тука да гадаем ама тази ти писала, ама ония казал, ама този чул, оня разбрал, другия питал. Да ни кажат това, това, това ще се случи и кога. Това ми беше въпроса, за това искаме да правим инициативен комитет, за това искаме да правим протест и ще го направим. Дали с вас подкрепящите партии, дали без вас това ще стане.

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Така, приключихте ли? Господина искаше думата. Давам думата.

Климент Киров- гражданин на общ.Тополовград/говор от място не се чува/ И на трето място когато де чукне в ТОЛ системата примерно аз разкарвам един контейнер стока от Бургас искам да си го закарам в Хасково. Ако мина през магистралата ми начисляват ТОЛ такса 3,50лв. Мина през Тополовград преди да се ….ми начисляват 3лв., има една отсечка там в началото на града. Ако оправим пътя да се включва в обхвата на ТОЛ системата тогава бюджета който ние като община ще можем да си позволим да ремонтираме други пътища. Мен ме интересува това което го прави АПИ ние да го разберем и да се възползваме от него. /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев-ВрИФПр на Председател на ОбС: Други желаещи по т.18 ? Няма поради което приемам, че т.18 е приключена с което се изчерпва дневния ред на днешното заседание, поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ:

 

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ

И ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС – ТОПОЛОВГРАД

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС