Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 14 от 11.08.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 14

11.08.2020 година

         Днес 11 .08 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове, началник отдели и общинските съветници.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема госпожо Палазова, уважаеми общински съветници откривам четиринадесетото заседание на Общински съвет Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника, отсъства един. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да ви зачета допълнителните материали които са постъпили. В деловодството на Общински съвет Тополовград е постъпила ДЗ с вх.№292/04.08.2020год. Допълнение с вх.№ 293/ 05.08.2020год., за допусната техническа грешка към ДЗ с вх.№ 271/15.07.2020год. ДЗ с вх.№ 294/05.08.2020год. относно: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Тополовград, приета с Решение №120/30.10.2008год. на ОбС – Тополовград, изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017год. на ОбС – Тополовград. Допълнение с вх.№295/07.08.2020год. което се отнася към докладна записка с вх.№ 282/20.07.2020год.ДЗ с вх.№296/07.08.2020год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Значи моето предложение е ДЗ с вх.№292/04.08.2020год., да влезе като Т.17 от дневния ред. ДЗ с вх.№ 294/05.08.2020год., да влезе като Т.18 от дневния ред. ДЗ с вх.№296/07.08.2020год., да влезе като Т.19 от дневния ред. И съответно „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат Т.20 и Т.21 от дневния ред. Някой от общинските съветници има ли да добави нещо друго относно дневния ред? Няма. Преминаваме към гласуване на дневния ред. Предлагам ДЗ с вх.№292/04.08.2020год.,относно: „Формиране на паралелки по изключение в ОУ „Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2020/2021г. да влезе като Т.17 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема .Предлагам ДЗ с вх.№294/05.08.2020год., относно: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Тополовград, приета с Решение №120/30.10.2008год. на ОбС – Тополовград, изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017год. на ОбС – Тополовград, да влезе като Т.18 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Предлагам ДЗ с вх.№296/07.08.2020год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе в дневния ред като Т.19. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Предлагам „Контрол по изпълнение на взети решения“ и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат Т.20 и Т.21 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16„за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.1. Това е ДЗ с вх.№270/15.07.2020 година относно: Приемане на Докладите на председателите на читалищата в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2019 година. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия, да бъдат приети докладите на читалищата като им пожелаваме със такъв възрожденски ентусиазъм да продължават да работят без пари.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта ?

Я. Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг от останалите общински съветници? Няма. Тогава да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища и във връзка с § 14 и § 15 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.1 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.2. Това е ДЗ с вх.№271/15.07.2020 година относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Допусната е само техническа грешка във втория имот който ви е раздаден предварително. Друго няма.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Не сме я гледали.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг от останалите общински съветници? Няма. Тогава да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.2 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 по Т.2 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№272/16.07.2020год. относно: Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на Община и кметове на кметство, считано от 01.01.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия има следното предложение. По първия проект за решение. Определя размера на основните месечни заплати за длъжността кмет на Община и кмет на кметство считано от 01.08.2020година, както следва:

Божин Петров Божинов – кмет на Община Тополовград – 2500лв.

Христо Димитров Илчев – кмет на кметство с.Устрем – 1150лв.

Стоян Николов Пильонов – кмет на кметство с. Радовец – 1050лв.

Тодорка Севова Арнаудова – кмет на кметство с.Орешник – 1000лв.

Надка Динева Динчева – кмет на кметство с.Хлябово – 1000лв.

Тенчо Янчев Димитров – кмет на Кметство с.Синапово – 1000лв.

Виолета Георгиева Георгиева – кмет на кметство с.Орлов дол – 1000лв.

По втория проект за решение – Определя допълнително месечно възнаграждение на кмет на Община и кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит за действително отработеното време. Трета точка си остава същата и четвърта точка да отпадне – на основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на взетите по-горе решения. Това е становището на комисията като по първия проект гласуването беше 5 „за“. По втория проект 3 „за“ и 2 „въздържали се“ и по четвъртия проект 2 „против“ и 3 „за“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от останалите общински съветници ? Да, госпожа Спирова.

К.Спирова: Аз имам питане. За миналия месец на кметовете на кметства защо им е платено със 100лв. по-малко?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ще ви се отговори писмено защото днес няма никой от счетоводството в момента.

Пл.Минчев: Защо няма?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Имат си причини. В болнични…. Госпожа Семерджиева е в болнични.

Пл.Минчев: Кой ги замества? Който ги замества. Не може целия отдел да е в отпуска.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Няма никой.

В.Сяров: Нали някой разписва заплатите.

Пл.Минчев: Да си ходим и ние тогава.

В.Сяров: Някой от кмет, заместник кмет кой е разписвал заплатите тогава? Счетоводителя и касиера те последни слагат….

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ще получите писмен отговор това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг ?

Пл.Минчев: Какво означава писмен отговор? Ние в момента разглеждаме докладната, имаме въпроси които касаят счетоводен характер и трябва да формираме нашето мнение, какво означава ще получите писмен отговор.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Вие може както искате така да гласувате докладната.

Кр.Иванов: Още веднъж искам да попитам какво общо има вашия въпрос с докладната. Аз съм взел редовно думата и имам въпрос към вас. Какво общо има въпроса ви към докладната, към решенията на докладната? Какво мнение ще се формира има предложение от комисията да гласуваме предложенията …./шум в залата/

К.Спирова: Отговарям. Тъй като от първи януари до изплащанията последните няма решение на Общински съвет какви са възнагражденията на кмета на Общината и кметовете на кметства….

Кр.Иванов: Пак питам какво общо има….

К.Спирова: Ако трябва ще предложа решение по т.4 да бъде доплатено възнаграждението така както е било до сега, от първи януари до сега.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев искаше думата.

Пл.Минчев: Така. Имам ли думата да спазваме Правилника. Значи аз имам следния въпрос който не следва и няма как да ми се отговаря на следващото заседание. Има основание към заплатите на кметовете. Искам да ми се посочи какъв е размера на…, какъв размер получават в момента. Да речем за миналия месец за по-миналия месец какъв размер и на база на какво е определен размера и как е изплатено възнаграждението? На следващото заседание не може да ми се отговори, следва сега да ми се отговори. Да има представител на счетоводство на служители които подписват които имат отношение. Какъв е размера? Ние не знаем какъв е към момента размера и защо трябва да бъде от 01.01.? Значи от 01.01. сега сме осми месец. Значи ние от там ще изпаднем в дали е в законосъобразно или незаконосъобразно нашето решение което се счита с много дълъг период назад и какъв размер получават те на базата на какво.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Това е така защото беше оттеглена докладната два пъти. Основанието е едно и също на самата докладна. Справка ще ви изготвим, но не днес. Вие както решите и както ги разпределите така може да ги гласувате.

Пл.Минчев: Добре, кой може да ни посочи размера? Кой може да ни посочи какъв размер са получавали кметовете на кметства?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: На кое основание са изплащани нали?

Пл.Минчев: Ами да, на какво основание какъв е размера и точно как е определен този размер на какво основание? Как ще ни се отговори последствие писмено? Какво означава това?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградТо си има рамка. Ние не сме излезли от рамката която е определена….

Пл.Минчев: Аз не казвам, че сте излезли. Аз искам да ми се даде тази информация. Комисията на нашата комисия не е била разпределена докладната и за това питам защото след това ще ми кажат защо не си питал в комисията. Тази докладна не ни беше разпределена и с оглед краткия срок. Аз за това ако си спомняте предходния мандат и в този тези комисии тази 24 часа която трябва да се спазва един ден хубаво беше да остане в Правилника защото ето като възникнат някакви въпроси да може да се дават отговори, а не да ни казват на следващото заседание. И аз за това ще предложа на председателския съвет комисиите да бъдат поне 24 часа, един ден преди заседанието. Искам информация за размера на кметовете как е формиран точно този размер. Няма да се връщам назад последния месец който им са изплатени.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожа Семерджиева е в болнични, тя си ги прави справките, тя си е началник отдел така, че тя трябва да изготви справките.

Пл.Минчев: Добре, нали има заместници. Като е болна нали някой го замества?

В.Сяров: Някой счетоводител няма ли?

К.Спирова: Нали е в болнични как се разпореди….

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ама тя не е в болнични месеци назад. Говорим за днеска.

К.Спирова: Тя е със счупена ръка от доста време.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Вижте, както решите така можете да гласувате. Така е внесено от кмета, това е предложението на кмета.

Пл.Минчев: Това е ясно. Ние как ще гласуваме имаме право да питаме и питаме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Така. Много добре знаете, че заплатите са начислени на база на решение което сме приели което важи да края на 2019 година. Сега за какво сме приели такова решение тъй и не мога да си го обясня и аз и заплатите навярно са начислени на базата на това старо решение. Сега защо се е получило така да продължава да се изплаща на базата на това старо решение това е друг въпрос мисля, че това чисто и просто някой не е обърнал внимание, защото за първа година приемаме такова решение до края на годината на календарната година да важи това решение. Пак казвам това няма нищо общо в момента с докладната. Беше ви отговорено, че ще ви дадат писмено, вие не сте съгласни. Не мога да ви разбера какво ще промени вашето решение за гласуването след като получите заплатите на, старите заплати на кметовете. Нищо няма да го промени. Ще го промени ли госпожа Спирова вашето решение за гласуване на тази докладна ? Не. / шум в залата/ Обясних ви на какво основание. Давайте да си гласуваме и да вървим напред. Значи ако се дърлим така няма да ни стигнат два дена.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев искаше думата.

Пл.Минчев: Право на реплика съгласно Правилника. Така. Значи в момента разглеждаме размера на трудовите възнаграждения на кмет на Община и кмет на кметства така, че въпросите които тя колежката може да отговори за себе си, но въпросите които аз ги задавам са свързани точно със предмета и начина на обсъждане на докладната така, че аз считам, че не съм излязъл извън докладната и имам право да питам. Значи на една сесия тука възникна имаме ли право какво нямаме съветниците, имам право да питам и считам, че питането ми е свързано точно по докладната и не се отклонявам от приетия дневен ред и съответно от материала който следва да обсъждаме. Така, че това какво ще последва или не ние в момента обсъждаме тази докладна записка. И мисля, че тази информация е налична тя не изисква някакво време, някаква сложност. Значи има едни ведомости, има някакви заповеди които са пуснати за това. Ето за това говорим. Не говорим за следващо заседание. Приключих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг иска ли нещо друго да добави? Няма. Тогава първо ще гласуваме предложението на вносителя и от там предложението на господин Сяров.

В.Сяров: На комисията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.3 от дневния ред. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен с предложението на вносителя, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6“за”,

5”против” и 5“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имаме предложение на господин Васил Сяров.

К.Спирова: Право на отрицателен вот. На отговора на въпроса какво е основанието за питането ми за изплащане на 100лв. по-малко от миналия месец е пряко ощетяване на кметове по населени места. Отговора, че въз основа на решение, че до края на декември миналата година би следвало да е плащането такова каквото е в края на декември, а не със 100лв. по-малко. Сега ние даваме както виждам предложение за решение от 01.08.2020година промяна на заплатите. Тоест кметовете по населени места ако остане положението такова каквото е ще бъдат ощетени със по 100лв. за месеца. Защото ние в момента нито можем да оспорим заповедта с която са изплатени 100лв. по-малко ако има такава изобщо заповед, защото госпожо Палазова вие винаги твърдите, че имате заповед с която можете да разписвате всичко когато кмета го няма. Или кмета е разписал заповедта за изплащането на заплатите или вие. Това, че я няма госпожа Семерджиева абсолютно ми е все тая. Защото пише кмета е този който е вносител и отговаря. Вие го замествате в момента.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Да, така е.

К.Спирова: Тоест не знаете какво сте разписали или защо сте го разписали.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Напротив за всичко има заповеди.

К.Спирова: Разбрахме, че има заповед която отказвате да представите.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не съм отказала нищо да представям. Напротив справките ги издава госпожа Семерджиева. Ние работим съвместно.

Пл.Минчев: Нали има документации, има счетоводство.

Кр.Иванов: В процедура на гласуване сме, отрицателен вот…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предложението на вносителя не се прие. Господин Сяров имаше предложение да го изчете.

В.Сяров: Сега искам отново да изчета предложението за решение което е от комисията. По първия проект за решение.

   1. Определя размера на основните месечни заплати за длъжността кмет на Община и кмет на кметство считано от 01.08.2020година, както следва:

Божин Петров Божинов – кмет на Община Тополовград – 2500лв.

Христо Димитров Илчев – кмет на кметство с.Устрем – 1150лв.

Стоян Николов Пильонов – кмет на кметство с. Радовец – 1050лв.

Тодорка Севова Арнаудова – кмет на кметство с.Орешник – 1000лв.

Надка Динева Динчева – кмет на кметство с.Хлябово – 1000лв.

Тенчо Янчев Димитров – кмет на Кметство с.Синапово – 1000лв.

Виолета Георгиева Георгиева – кмет на кметство с.Орлов дол – 1000лв.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с предложението на господин Сяров, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

1”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров: Втория проект за решение е:Определя допълнително месечно възнаграждение на кмет на Община и кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит за действително отработеното време.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

К.Стойчев: Първо предложението на Кмета.

В.Сяров: То нали отпадна, не се прие първото и отпада всичко.

Кр.Иванов: Глупости.

В.Сяров: Добре, какво гласуваме сега тогава?

Кр.Иванов: Защо прекъснахме гласуването на предложението на Кмета не знам?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Защото не се прие първия проект.

Кр.Иванов: И като не се прие какво общо има първия проект с втория.

Пл.Минчев: Председателя започна така да го предлага. Нали ние каквото подложат това гласуваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Подлагам на гласуване предложението на вносителя: Определя допълнително месечно възнаграждение на кмет на Община и кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит. . Който е съгласен с предложението на вносителя, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 6“за”,

5”против” и 5“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот. Искам да кажа, че моя отрицателен вот е свързан с отговора който ни даде заместник кмета на Общината. С тази информация която беше искана считам, че не се искаше кой знае каква информация, класифицирана информация, или някаква информация която подлежеше на някаква сложност. И това е отношението към и това не е за първи път. И това е отношението към общинските съветници. За това гласувах „против“ , защото считам, че следваше на един простичък зададен въпрос следваше да се получи отговор. И в тази връзка е моя отрицателен вот по гласуването.

В.Сяров: Сега подлагаш на гласуване на комисията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с направеното предложение на първа комисия, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

3”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

К.Стойчев: Право на отрицателен вот. Уважаеми колеги искам само да обясня каква беше причината да гласувам „против“. Ето тука има една добавка „ за придобит трудов стаж за действително отработен стаж“. Искам да припомня, че всяка организация, администрация, предприятие се позовава на едни вътрешни правила която е на база единния класификатор на кодекса на труда и на закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тия добавки са безсмислени, абсолютно. Никакъв смисъл от тях. Законите са ясни, точни и категорични, трудовия кодекс, единния класификатор, така, че за мен това е колкото да се намираме на работа. Благодаря!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекторешение №3 което е предложението на вносителя.

В.Сяров: И на комисията е същото.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с проекторешение №3 моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“

Кр.Иванов: Кое гласуваме сега?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Третия проект за решение: Задължава кмета на Общината да предприеме необходимите действия по изпълнението на решението. Това е проекта за решение. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към проекторешение №4. Първо предложението на вносителя, то е за предварително изпълнение на взетите решения. Подлагам на гласуване предложението на вносителя. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 5“за”,

4”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот. Считам, че в случая не са на лице условията на чл.60,ал.1 от АПК още повече, че решението съгласно днес сме 11 число изпращане на материали влизания на съответно срок на обжалване считам, че в края на месеца това решение, ако не бъде оспорено ще влезе в сила. Така, че ще може да се изпълни от 01.08.2020 година. Това са моите мотиви да гласувам „въздържал се“

Кр.Иванов: Не излиза.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Защо да не излиза?

Кр.Иванов: Той каза днес 11. Днеска ли ще изпратите материалите? Няма. И 15 дена какво ще стане? Ще вземат заплати…..

К.Спирова: Ти си гласувал „за“. Право на отрицателен вот. Както каза господин Стойчев законите са ясни. Чл.60 казва нарушен обществен интерес. С нищо не виждам застрашаване на жителите на община Тополовград на интереса им с това, че няма да влезе решението да бъде допуснато предварително изпълнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме…

Кр.Иванов: Чакай бе!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Какво да чакам? Ама то не се приема.

Кр.Иванов: Кое не се приема?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Отпадна четвърта точка това е. Няма друго предложение.

Кр.Иванов: Сега ще оставим кметовете със старите заплати. Много сте загрижени, сега говорихме, че сте загрижени много за кметовете, сега…. Големи сметкаджии.

В.Сяров: До края на месеца ще влезе.

Кр.Иванов: Не може да влезе. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№273/17.07.2020год. относно: Вземане на решение за придобиване на безвъзмездно управление от Община Тополовград върху недвижим имот, предмет на Акт за частна държавна собственост №3005/13.06.2001г., земя с площ 6630кв.м., представляващ УПИ VI, находящ се в промишлена зона изток на гр. Тополовград. Вносителя има ли нещо да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите общински съветници?

К.Спирова: Аз имам питане. Общинска администрация има ли идея за какво ще се ползва въпросното място? Защото имаме публични имоти които общината достатъчно управлява така както виждам. Има ли ясна идея за управлението на този имот какво ще се случва с него?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожа Бакалова.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Конкретно сега за този случай нямаме точна идея, но във връзка със проекти, във връзка с необходимост от някаква по-голяма площ за разполагане на да речем на материали и т.н. възниквало е такава необходимост. Вие знаете паветата при ремонта на улиците паветата бяха разположени на няколко места поради липса на такова голямо пространство. И когато получихме възможност от областта просто като идея решихме да се възползваме от това предложение, защото по някога наистина ни се налага да имаме такава площ по-голяма.

К.Спирова: Строителни материали, сметище за отпадъци ли…

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Не, не не за отпадъци. Просто по някога се налага временно, просто за временно ползване.

К.Спирова: А горе на Авролева празните площи?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: На Авролева нямаме там. Имаме само на бившето…. където беше полигона, но то е по-малка площ. За това решихме да се възползваме. Така или иначе това ще бъде дадено безвъзмездно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг нещо има ли да добави? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.15,ал.2, изр. второ от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл.8,ал.1 от НРПУРОбИ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.4 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№274/17.07.2020год. относно: Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-Хасково на 03.09.2020г. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия след като разгледа докладната и така в публичното пространство за втори път става известно, че водата за Тополовград не е ясно ще бъде ли 3.50лв. или няма да бъде 3.50лв. И оспорването на омбудсмана на решението на КЕВР за вдигане на цената на водата е с оглед нашето решение да не подкрепим бизнес плана на Асоциацията. Правим предложение Общински съвет – Тополовград да излезе с една декларация с която да даде своето несъгласие по отношение на тази цена 3.50лв., защото липсва основание. Гледахме предния път проекта за инвестиционната програма на ВиК оператора от която стана ясно, че за община Тополовград за този период не се предвиждат инвестиции. Нямаше разрешително за водовземане и водоползване и считаме, че не е на лице основания за вдигане на тази цена и подкрепяме изцяло действията на омбудсмана по оспорване на увеличението допуснато от КЕВР. Ако мислите да подкрепите нашето предложение за изработване на декларация която да бъде изпратена до Асоциацията и до омбудсмана можем да вземем почивка и да изработим въпросната декларация. Това е предложението.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Аз по тази точка заявявам, че няма да подкрепя проектите за решения, защото преди две заседания мисля, че тогава или може би преди едно не си спомням точно, но няма значение тогава също не подкрепихме там за гласуването което нашия представител като аз изказах едно мнение което като чели бях пророк и така се случи. Значи конкретно казвам където аз живея предполагам и тука много хора които са оставали без вода значи този предния месец просто е отвратително състоянието оставаме да не казвам колко време без вода. Звъним постоянно знам, че нашето местно ВиК колкото имат средства и възможности се справя, но явно това не е достатъчно. Чувам сега, не знам дали е вярно намалени им са заплатите, нямат резервни части възможно и това да е, но за мен по-важно е да не знам ние какво ще гласуваме какви договори какво и цена на водата ама ние цената на водата това е хубаво което го казва колежката да го направим, но като я няма тази вода какво ще плащаме. Какво ще плащаме ние за водата като аз имам едно такова предложение да направим една точка на следващото заседание и да поканим някой от ръководството на ВиК-Хасково да кажат каква визия имат за Тополовград, защото аз имам чувството, че сме забравени от бога тука. И ще продължат, аз казах на предната сесия, че авариите ще се, ще стане нещо обичайно. Поне аз съм лично потърпевш и с хора с които съм говорил. И за мен е по-важно какво ще направят за Тополовград, какво се дължи. Не да поканим нашия представител е ясно, каквото им кажат от Хасково, но каква е визията за Хасково. И тогава каквото и решение да вземаме да подкрепяме, да даваме нали какво да гласува нашия представител това е важно за мен. Какво те каква визия имат, защото от тук нататък проблема имаме вода, ние сме май че на принципа „вода газим, жадни ходим“. Имаме вода, нямаме проблем с водосбор или някаква липса на вода, а проблема ни на нас е от техническо естество авариите. И мисля, че това спиране и пускане, защото на ден поне лично аз съм го изпитал по няколко пускат и спират тази вода и видяхте какво стана, всичко на решето цялата там инсталация водна която е. И мисля, че и тука започна този период. Въпроса е, че ние като Общински съвет колкото можем с нашите възможности, малко сме извън тази тема, но в момента разглеждаме тази докладна и аз имам едно предложение. Евентуално при следващото формиране на председателския съвет, аз ще го формирам да бъде включено като точка и да поканим, ние не можем да ги задължим, да ги поканим ако благоволят някой от Хасково от ръководството да дойде и да обясни какво изобщо имат визия за Тополовград и как мислят от тук нататък да я караме, защото проблема миналия път го казах ще става сериозен, но той вече явно е станал сериозен. Така, че за мен е по-важно и аз в тази връзка докато нямаме някаква ясна визия или нещо което те да кажат конкретно какво ще направят, говоря за тези аварии които стават на територията тука на общината аз няма да подкрепя докладна свързана с ВиК. Това е моето мнение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: В тази връзка с покана към ВиК Асоциацията и ВиК-Хасково тъй като събранието общото ще бъде на 03.09. аз мисля, че до тогава ще има още една сесия, няма пречка да се оттегли докладната и да бъде гласувано…

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Вие може да не я подкрепите, да предния път наистина пак имаше от тях сега пак е по предложение на ВиК така, че може….

Пл.Минчев: Предложение на ВиК да гласуваме. Те какво ще направят за общината?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Още предния път с госпожа Спирова точно това говорих ме, че Тополовград не влиза никъде.

К.Спирова: А някой от нас тук присъстващите ние сме собствениците и решаваме за тези дялове. Може ли да каже колко ще бъде цената на водата от следващия месец? Можем да подкрепим, може и да не подкрепим. Да, въпроса е всички ние каква цена ще плащаме. И аз…., решението на КЕВР за Тополовград, защото 3.50лв. се атакува цената на водата Свиленград, Харманли влизали или не влиза. Даже не бяха разпечатани на предната сесия 13 приложение до края за да видим какво се случва с предложението за Тополовград. И в момента ние влизаме ли в обхвата на жалбата на омбудсмана или не влизаме.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Никой не може да каже към момента колко ще бъде водата.

К.Спирова: Как да не може като тя е обявена. Има решение на КЕВР.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградСлед като ние като граждани искаме да плащаме по-малко значи можем да го направим. Аз подкрепям вашето предложение за декларацията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Сяров.

В.Сяров: Администрацията нали трябва да проведе някакви разговори с ВиК, да покани тука Управителя на ВиК-Хасково и той да обясни. Макар, че той е идвал господин Марков, госпожа Атанасова май я няма днеска и там са си говорили за пречиствателната станция в с.Хлябово и тука на комисията стана въпрос с госпожа Атанасова и на предните комисии, че ВиК нали каквото може прави. Въпроса е, че сега с новото консолидиране на ВиК Асоциациите нали от една област да има един ВиК оператор и за това стана това прехвърляне от Стара Загора към Хасково. Стара Загора си приеха бизнес плана приеха си всичко даже взеха 150 000 000лв. милиона от новите програми на правителството и за ВиК нуждите. Нашия план не беше приет, сега ако не се приеме пак те парите ще свършат. Така, че аз предлагам да се подкрепи тази докладна и вече на следващата сесия там на председателския съвет да формулираме някакво питане или администрацията да инициира някаква среща да покани господин Марков. Трудно е няма техника те и с урана имаха проблеми и по принцип ВиК-Хасково както каза и господин Стойчев на комисията, те отдавна имат проблеми, но трябва всички заедно да се мъчим по някакъв начин да ги решим с разговори. И господин Марков, аз лично съм говорил с него той каквото може човека прави. Ето в Хлябово миналата година изгоря един двигател, втори, трети двигател, една седмица нямаха вода хората, но гледаше по най-бързия начин да се отстрани аварията. Сега се правят нови водопроводи в Хлябово, дай боже и тука да продължат. Така, че моето предложение да се обединим около това предложение на ВиК да гласуваме докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Така. Гледам проектите за дневен ред и никъде не става въпрос за някакви споразумение между Хасково и Димитровград за дневния ред на това събрание. Тука не се говори нито за цена нито за състояние на отделните водопроводни системи в отделните общини. Надали ще, нашият представител ще успее да се включи с нашите проблеми там, дали ще му се обърне изобщо внимание там. А по въпроса за не сключване на както казахте вие Стара Загора сключи значи там…, искате ли да ви кажа. Където се е докоснало ГЕРБ до някъде всичко се проваля. Това е цялата истина. Какво решиха да правят, какво стана не знам. Стара Загора са вземали 150 000 000лв. знаеш ли защо? Защото Живко Тодоров е в изпълнителното бюро на ГЕРБ. Това е цялата истина. А тука на вашия представител на Дилян Добрев никой няма да му обърне внимание. И за това сме стигнали до този хал. Минахме към Хасково не знам какво деление какво чудо беше, вземаха всичко. Техника им вземаха, оставиха им ръчна количка и две лопати, намалиха на хората заплатите, избягаха. Какво искаме ние? От Мяха улицата до долу десет метра шест дупки през метър и половина. Не знам какво сте говорили с този господин Марков, този господин Марков изобщо нехае за проблемите на община Тополовград. И не само той. Даже и Областния Управител нехае изобщо. Значи вчера тука бяхме помолили госпожа Атанасова да ни донесе за тази пречиствателна станция в с.Синапово, документация за предаване на ВиК. Значи отначало искаме еди какви си документи, еди що си, всичко е приготвено, дадено той казал „абе ще ги разгледаме тези документи, но от сега да ви кажа, че няма да стане тази работа“. Те не искат да стопанисват нещо изградено.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами най-добре да дойде тука на следващото заседание…

Кр.Иванов: И да дойде, абе няма да дойде.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако иска.

Кр.Иванов: А, ако иска. Мисълта ми беше, че трябва да се вземат някакви по-радикални мерки от цялото население.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Спирова.

Кр.Иванов: Стачка, оставка.

К.Спирова: Конкретното предложение е да дадем възможност на нашия представител да сключи допълнително споразумение за приемане на активите от 01.01.2019 година. Дали ще даде въпросното решение сега или по-късно цяла година така или иначе тези активи не са ги приели. В този ред на мисли в комисията когато обсъждахме, има Наредба на общината която задължава ВиК преди авария и ремонт да дойдат да поискат разрешение, да се каже къде се нарушава целостта на асфалта на настилки трайни, какви пари се предвиждат общината ли ще изпълнява ремонтите. След това по възстановяването те сами ли ще ги правят. Ами ремонта на ул.“Москва“ където свършва до къщата на госпожа Хлебарова на баща и стана на решето.

Пл.Минчев: Години наред се борим с това нещо и не можем да го въведем.

К.Спирова: Аз мисля, че това дали ще подкрепим или по-добре да бъде изтеглена тази докладна решението явно не е толкова спешно. След като цяла година и осем месеца е търпяло отлагане, след като ще се сключва споразумение от 01.01.2019 година тука в момента не е определящо, а по-важно е нашето отношение към проблемите които възникват с ВиК.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Аз имам едно питане към госпожа Палазова, искам да ми отговори писмено. Коя година е завършено обекта в с.Синапово пречиствателната станция? Тогава бяхме към ВиК-Стара Загора. Предлагана ли е пречиствателната станция да мине в активите на ВиК-Стара Загора и какъв е бил отговора на ВиК-Стара Загора?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг нещо друго има ли да добави по тази докладна? Господин Трифонов.

В.Сяров: Искам писмено да ми отговорите.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: По точката някой има ли нещо да добави или да преминаваме към гласуване.

Кр.Иванов: Ама ние дали ще гласуваме, дали ще подкрепим то все тая. Пак ще си проведат събранието.

К.Спирова: За отдаване на правомощия на нашия представител да подпише допълнително споразумение.

Кр.Иванов: Дали ще го подпише, дали няма да го подпише няма никакво значение.

Пл.Минчев: Като не се подпише те трябва да си зададат въпроса защо не се подписва.

К.Спирова: То становището дава основание на омбудсмана да оспорва вдигането на цената на водата.

Пл.Минчев: Варианта или се оттегля докладната или се подлага на гласуване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако вносителя реши да я оттегли..

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не я оттеглям!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи я подлагам на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“,ал.4,т.2 от Закона за водите във връзка с чл.18.7,б.“а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Хасково, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.5. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.5. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз гласувах „против“, защото считам, че с неприемане както на предходната ли на по-предходната сесия докладната записка съответно би следвало на тези господа управляващи които са във ВиК-Хасково да им светни лампата и да попитат и самите те да попитат Община Тополовград какво става, защо сте „против“, а не ние да ги каним като на тежка сватба да идват тука и да ни обясняват колко са велики или пък какво ще стане. Вода няма това мога да кажа. Това е приключих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№275/17.07.2020година. относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване и сервитут за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „ А1 България“ ЕАД за захранване на Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Тополовград. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите съветници нещо да добавят?

Кр.Иванов: Аз.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да, господин Иванов.

Кр.Иванов: Знаете всички общински съветници моето отношението към това безвъзмездно право на прокарване. Едно време цитираха едни инвеститори Сега тука А1 инвеститор ли е, притежава ли такива фото волтайци и другото което ми направи впечатление, че е за захранване на читалище „Св.Св.Кирил и Методий“ Тополовград и ние даваме право на прокарване 10 години. Десет години ли ще… то както върви с този демографски срив то няма да остане хора за читалището бе. За какво ще ни е този… Мисля, че този срок 10 години не знам кой го е измислил как го е направил. Има ли някой който да отговори?

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“: /говор от място не се чува/

Кр.Иванов: Я ми цитирай този Закон да го проверим тука.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Нищо не се чува, ако може на микрофона!

Кр.Иванов: Искате да кажете, че те десет години по една улица ще …

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“:   Не, срока да им бъде учредено безвъзмездното право на прокарване този срок е до десет години.

Кр.Иванов: А срок до десет години ще чакаме те да захранят читалището.

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“: До тогава е учреден сервитута им. След това…

Кр.Иванов: Сервитут ли?

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“: Да.

Пл.Минчев: Сервитут означава ограничено вещо право, после общината ще търпи…. Това е сервитут.

Кр.Иванов: Това тука е безвъзмездно право на прокарване…, дай цитирай ми един Закон сега ще вземем почивка и ще го видим

П.Златев: Тук пише „от десет години“ или до десет години.

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“:   Срок до 10 години без провеждане на търг или конкурс това е когато имота е държавна или общинска собственост, това е чл.30,ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Цитирано е в докладната. Когато имота е държавна или общинска собственост, правата по ал.1 и 2 се предоставят за срок до 10 години…

Кр.Иванов: До 10 години?

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“:   До 10 години

Кр.Иванов: Значи тука пише „от 10 години“. Това е голяма такова

П.Златев: В решението пише „от 10 години“

Кр.Иванов: Значи до 10 години. Щом казвате до значи ние можем да определим и годините. Защо сте го писали „от 10 години“? Що не сте писали 2 години?

Пл.Минчев: Къде пише безвъзмездно? Пише без търг и конкурс.

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“: Ще ви отговоря и на това. Това е чл.30,ал.1 – операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз основа на писмен договор или друг акт върху, над или под имоти – публична общинска собственост, като в чл.30,ал.5 се определят правата. Ако имотът е държавна или общинска собственост….

Пл.Минчев: Само без провеждане на търг или конкурс.

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“:   Така. Чл.31,ал.1 – по-отдолу…

Пл.Минчев: Да сервитутите, да

Ел.Петрова-тех.сътрудник „ОСИР“: Не съм цитирала Закона….

Пл.Минчев: Никъде не пише, че е безвъзмездно, пише без търг или конкурс. Значи ако е без търг или конкурс то ако е безвъзмездно….

Кр.Иванов: Къде го пише бе Янке, я ме светни! Хайде добре почивка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Десет минути почивка.

 

Десет минути почивка.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. Кворума е 15 общински съветника. Госпожо Хлебарова, заповядайте на микрофона.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Закона е Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Последното му изменение е в ДВ бр.21 от 09.03.2018 година. Така, зачитам ви основанията вие решавайте. Значи чл.17,ал.1- Операторите на електронни съобщителни мрежи – какъвто е А1 ние сме го проверили той е регистриран официално като оператор на електронна съобщителна мрежа, ако искате да ви търсим регистрацията, но по-дълго ще стане – могат да искат от мрежовите оператори да им бъде предоставено право на преминаване и право на специално ползване по Закона за пътищата на елементи и/или съоръжения на физическа инфраструктура на други мрежови оператори, включително по отношение на сервитутните зони на тези елементи и/или съоръжения и на естествени водни басейни. Това беше чл.17,ал.1. Сега отивам на чл.18,ал.3 – Правата по чл.17,ал.1 върху мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична държавна или публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи. Ако искате нещо повече, те са го искали А1 ние сме длъжни да ви го предложим.

Кр.Иванов: Сега да ви прочета аз какво са искали А1, имат заявление. Четохте ли го това заявление?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Да.

Кр.Иванов: Хората скромни „заявяваме искането ни да ни бъде учредено право на прокарване на обект“ и цитират обекта, гр.Тополовград. Не са цитирали, че искаме 10 години, че искаме безвъзмездно, че не знам си какво не знам си що. Някой в тази докладна си е правил някакви свободни съчинения те искат едно ние им даваме още двадесет.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Ал.3 не се тълкува пише предоставя безвъзмездно. Казвам само правото на прокарване тоест да прокарат нещо.

Кр.Иванов: Давай 10 години.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: До 10 години вече вие дали ще ги направите 5 или 2 или 1 това си е ваша работа.

Кр.Иванов: Къде пише 10 години?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Пише „от 10 години“ в решението.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Нашият проект е за 10 години, ако решите за по-малко вие го преценявате. Но това е категорично. Сега аз не мога да променя Закона.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев.

М.Батчев: Моето предложение е да вземем решение да дадем съгласие за прокарване на мрежи, кабели и т.н 2 години, защото предполагам след година две може да се яви друг и да предложи по-добри условия за общината и може да го дадем на него. За 10 години безвъзмездно те просто стават монопол за тези 10 години. Моето предложение е 2 години.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Пак ви казвам дами и господа това постъпи в общинска администрация ние сме длъжни да ви го подложим на гласуване. Вие решавате.

Кр.Иванов: Още веднъж чета искането до общинска администрация, че някой си е правил свободни съчинения….

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Ами както решите.

Кр.Иванов: Ами ако не бяхме го видели това нещо?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Кое да го нямате, нали ви го изчетох бе Красимире!

Кр.Иванов: Какво ми изчете бе? Къде пише 10 години?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Казах до 10 години.

Кр.Иванов: Тука пише от 10 години.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: В Закона пише до 10 години. Вие преценете… /шум в залата не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Решението да бъде до 10 години. Господин Батчев предложи 2 години.

Пл.Минчев: Значи аз в тази връзка тъй като колежката каза нали, че това е изменението от 2018 година обаче аз си мисля нещо друго. Законодателя е решил да се дава така безвъзмездно, ако действително е така текста.

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Ето го текста.

Пл.Минчев: Да, добре няма да влизам в спор или пък да проверявам това, но ако през това време Закона се промени това стане примерно платено, хайде без търг или конкурс какво правим ние като сме го дали за 10 години и т.н. Значи един вид ние сме се минали, да. Тъй като Закона е динамичен особено в…, който се променя на всеки три месеца. Така, че аз може би тука ще подкрепя господин Батчев една година хайде една година сега е малко, но 2 години мисля, че е един разумен срок, който е добре. Ако през това време няма промяна вече там ще се прецени какво да се прави. Няма смисъл 10 години е много дълъг срок който през това време могат да се променят много нещата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Аз също съм съгласен с господин Батчев и господин Минчев и правя едно предложение към вносителя – Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване за срок от 2 години в полза на А1. Ако вносителя е съгласен е съгласен да гласуваме един път, ако не…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя съгласен ли е с това предложение?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи предложението на вносителя се променя и става за срок от 2 години. Ако няма други допълнения към докладната да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС и чл.48 от НРПУРОбИ, чл.30,ал.1 и ал.5 и чл.31,ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.6. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.6. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 по Т.6. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Кр.Иванов: Кога е прието това изменение?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: 2018 година.

Кр.Иванов: Е, кой бяха на власт? Само мислите Закони бе. Продадохте я тази държава бе!

В.Сяров: Някой държавата някой общината.

Кр.Иванов: Кой? Кажи, цитирай нещо! Аз цитирам този Закон, кажи цитирай нещо…/шум не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за внимание!

Кр.Иванов: Това тука не сме на седянка…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов, преминаваме към,

Пл.Минчев: Председателя на Общинския съвет да въведе ред и да преминаваме по дневния ред!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към следващата докладна записка. ДЗ с вх.№280/17.07.2020година. относно: Разрешение за извършване на делба на поземлен имот с идентификатор 68583.137.128 с площ 346 121кв.м. находящ се в землището на с. Срем, община Тополовград – публична общинска собственост. Вносителя нещо има ли да добави? Комисиите първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите общински съветници? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така, значи явно след четири години нещата се повтарят. И другите четири години пак ще се повтори. Преди четири години и малко повече, някой съветници които са били съветници в този мандат, а други които не са били значи имаме пак сходни, няма да кажа идентични или сходни докладни аз един час тука се пених, обяснявах как не може да стане. Съответно адвокатката на фирмата сега е с друго наименование с друга фирма също беше тука обясняваха ни как, какво е що е, как е и накрая какво се оказа, че излязох прав и Областния Управител ни го оспори и ние веднага тогава даже предложих дайте да идем в съда да видим какво ще стане. Но отмених ме си това решение. Сега долу горе пак се връщаме след четири години и нещо пак на тази тема. Значи, ако някой си е направил труда, а пък и да не си е направил труда това се касае за земи по чл.19. Мораториума изтича след има няма четири месеца и малко повече. Значи от там искам да започна. Защо толкова трябваше, значи говоря и за следващата точка да не се преповтарям макар, че тука имаме делба на имота то е пак във връзка с тази концесия която е учредена. Значи концесията си е факт той е посочен договора и т.н., от там трябва да започнем. Говорим за собствеността на земята и Общинския съвет, значи пак мисля, че тръгваме по грешния път тогава пак се тръгна по грешния път после приехме други решения. За мен е по-важно защо след като Закона за подземните богатства ни дава, че вредите които са нанесени от концесионера могат да бъдат съответно заплатени защо не минем в тази връзка и те да бъдат заплатени тези вреди защото сега дали по тази или последващата докладна видях там един протокол с който се установява, че земята вече тя е реално не става за такава земя. Защото някой път стойността на вредите е много повече от стойността на земята или съответно учредяване на ограничено вечно право. Пак като се върнем съответно на статута на земи по чл.19 и ако тръгнем пък да правим нали там имаме един параграф 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи който казва какво можем ние да правим и какво не можем да правим. Така, че аз се питам защо ние не тръгнем, а мисля че сме тръгнали в грешна посока Общината следва да бъде съответно обезщетена за вредите които тази концесия и Закона, Закона го казва концесията е факт…, но отгоре след като това е повредено, унищожено Закона дава възможност да бъдат съответно обезщетени собственика на земята. Аз мисля, че даже не е необходимо да правим делба да преминаваме от примерно от публична в частна и т.н., като то е установено върху каква площ се разпростира съответно самата концесия и каква площ е засегната. Пък и това може да стане да се измери не е някакъв технически проблем или който не може да стане. Така, че моето мнение е, аз няма да подкрепя тази докладна и следващата докладна записка мисля, че ние би следвало ако тръгнем да се разпореждаме с тези земи по чл.19 следва да изчакаме още четири месеца защото предполагам, че пак ще ни бъде оспорено по един или друг начин решението, няма да се аргументирам за това, предния път беше безсмислено когато го правих един час даже държах тука аудиторията да обяснявам как не може да стане и после ни го казаха, че не можа да стане. Но аз предлагам нещо друго. Предлагам тези докладни записки да бъдат оттеглени в този вид в който трябва да бъдат и за мен би следвало да се направи една оценка обезщетението което следва да получи общината, пак казвам Закона ни дава възможност за вредите, защото вредите пак казвам и общината ще бъде защитен нейния интерес и стойността ще бъде много по-висока и общината ще получи. То реално вече земята каквото и да е това изкопаното тя не може да се ползва. Тя е унищожена, а пък там имаме и процедура в Закона е казано как трябва да се възстановява какво трябва да се прави. Щом е унищожена трябва да се заплатят вредите. Аз мисля, че в тази насока ако се тръгне мисля, че общината ще има по-голям в смисъл не, той Закона го казва и съответно обезщетението което ще получи. А пък по отношение на разпореждане с тези имоти мисля, че след четири месеца пак можем по някакъв начин ако тръгнем да се разпореждаме, да се разпореждаме, но аз казвам и какво ще се разпоредим като в тази част реално там земята е унищожена. Тя не може да се ползва за нищо друго. Така, че моето предложение е и към вносителя да се оттегли докладната, да се обмисли, да се направи оценка, да се информира, защото виждам, че искането е направено от същата адвокатка която тука седя, казвам съветниците които са от предния мандат, седя и им обяснява колко всичко е било законно. Аз тука опонирах, говорих и т.н. и накрая се оказа, че това което тя го каза не е така. И последствие ние приехме други решения, атакуваха ни го.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Има взето решение, има сключен договор..

Пл.Минчев: Казах, че в последствие го променихме, да, да. Само, че обезщетение на вредите нали там имаме.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Да.

Пл.Минчев: Така, че моето предложение е в тази насока по-добре там да се концентрираме и съответно общината да си получи това обезщетение което следва да го получи. Това е. И другото което ми прави впечатление тука имота се дели на три и аз така бих искал да попитам защо имота се дели на три части, а не се дели на две, нали ако реши да се приеме, аз няма да подкрепя докладната. Така приключих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Госпожа Спирова искаше думата.

К.Спирова: И по предната докладна и по тази докладна която в момента разглеждаме става въпрос за инвеститори на територията на община Тополовград които са изключително малко за съжаление. Винаги съм била „за“ плащане за бюджета на общината. Подкрепям предложението на Минчев за изчисляване на обезщетения дори мисля, че всички които сме ходили в село Срем винаги е поставян един и същи въпрос за обходен път, защото камионите които минават през населеното място са свръх натоварени според тях, къщите им се цепят и т.н. Но в случая ние имаме искане от страна на Кмета на общината за делба на поземления имот. Последващите действия какви ще бъдат още повече, че това което попада в концесионната площ, всички знаем как беше извършено земеразделянето. Това най-вероятно ако трябва да отидем на място не са нито ливади, нито мери, нито пасища, това са каманаци. Туй, че общината има възможност най-накрая да идентифицира поне един обект състоянието му какъв е право на собственост имаме, а реално набиване на колчетата и състоянието на имотите които предоставят общината за ползване и стопанисване особено на земеделските земи. Знаете, че по-голямата част от мерите и пасищата които се отдават за пасища не отговарят на изискванията. Най-накрая законодателя въведе правото две години да не се плащат когато не отговарят на изискванията. В момента ние правим една подготовка какво ще искаме от този инвеститор е вече друга тема на разговор. Разбира се, че обезщетение за това, че е унищожена почвата е нормално да бъде поискано, но в момента се прави делба на имот. По отношение на това дали имотите трябва да бъдат разделени на две или на три аз също се загледах и виждам, че има обща концесионна площ, ако имат възможност да ни предоставят върху какво попада и най-вероятно това е ето този край опашката е извън…., аз така предполагам поне като разговаряхме и гледахме. Но колегата Минчев много добре знае колко време отнема делбата. Може да минат и четири месеца, да изтече мораториума. Да заявяваме предварително както по предходния където гласувахме въпреки, че гласувахме две години ами погледнете през колко улици ще мине и какви инвестиции ще направи на територията на община Тополовград и аз мисля, че той може да загуби интерес за прокарването на този кабел. Поне да беше вънка както говорихме за срока на мандата на общинския съвет. Тук директно да кажем да бъде оттеглена докладната, тя в друг вариант няма да влезе защото ще се тръгне от делба. Ние не предоставяме в момента нищо, те си остават наши. Предоставянето е един последващ етап. И напълно съм съгласна пак казвам, напълно съм съгласна да се прави искане за обезщетяване, но да спрем първата крачка където ние като собственици можем да разделим защото знаем, че попада в концесионната площ така или иначе вие знаете следва мораториум на отчуждаване когато иска концесионера. В Крумов град за десет години Общинския съвет отхвърлиха, осъдиха общината и платиха за туй, че пречат на концесионера.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Значи аз действително виждам, че се касае за делба и съм на ясно по начина по който става делбата, но аз съвсем друго говорих. Говорих, че това не е необходимо след като ето тука е посочено каква е площа 134 891кв.м. Значи аз говоря за обезщетение от вредите които са нанесени. Аз не казвам по някакъв начин да пречим на концесионера или да пречим на когото и да е било инвеститор нали който е бил на територията на община Тополовград. Аз казвам, че е без мислено да се прави тази делба като ние съответно можем да преминем директно и на следващата сесия когато примерно след месец бъде тя да бъде изчислено тоест тази вреда въз основа на тази площ. Говорим за следваща докладна която е, не е необходимо да преминаваме от една в друга като там съответно площа е ясно на терен има протоколи могат да се установи, може това вещо лице което ще бъде. Аз това имах предвид. Не говоря, да можем да преминем към делбата, но аз се питам дали е целесъобразно както делбата на две или три части дали е целесъобразна. Аз просто предложих вариант който е много по-бърз вариант за обезщетение на вредите.

К.Спирова: Аз мисля, че няма пречка да направим т.2 като предложение за решение точно да се влезе в процедура администрацията на преговори за обезщетение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Батчев.

М.Батчев: В тази връзка подкрепям това което каза господин Минчев и госпожа Спирова само да зачета, че тука е упоменато начин на трайно ползване пасища. Аз мисля, че земята е унищожена. Трябва две години за възстановяване и т.н.…./ не се разбера/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Тоня Бакалова.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Значи искам да ви внеса малко яснота. Самия имот е пасище. Там в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закон за опазване на земеделските земи реда и начина по учредяване на вещи права върху пасища е по-особен. В смисъл към този момент не може да остане пасище, то действително не е пасище и отделен е само тази част както е посочено от фирмата проекта за делба. Значи не сме го извършили ние извършено е от лицензиран геодезист….

К.Спирова: Нямаме такъв проект. Дайте проекта да го видим!

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Той е приложен към докладната. Отделна папка трябва да бъде. Има обяснителна записка и проекта за делба е предложен точно там. Единия имот попада в концесионната площ и за да предприемем последващо действия за това е по-добре той да бъде отделен. В момента този имот попада в постоянно затревена площ. Съгласно заповедта на Министъра когато имотите попадат в постоянно затревената площ там действително нищо не може да се направи да се изключи от…. Когато ние разделим този имот директно се предприемат последващи действия само върху имота който попада в концесионната площ. Тука има много работа, разбира се, че има оценка на вредата, но тя ще бъде в последващи докладни.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да, благодаря! Господин Минчев.

Пл.Минчев: Право на реплика. Значи аз говоря съвсем друго, аз не говоря за учредяване право на ползване аз говоря за обезщетение от вреди. Да, това може което го казва госпожа Бакалова е така, но говоря, да в правото на ползване може да бъде, но аз говоря конкретно да се обезщетят вредите от това действие. Закона го позволява. Значи може да не им учредим право на ползване, можем директно да искаме да ни бъдат, Закона дава това аз за това казах да се помисли върху тази възможност. Не съм казал, че и тази възможност която вие предлагате преди четири години първоначален вариант не се прие след това минахме с право на ползване само си направихме едни други последващи действия които се говори. Аз говоря, че ние имаме право да вземем това обезщетение за вреди което е от това което е станало без да учредяваме право на ползване.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Те как ще работят, те ще платят…/шум в залата не се чува/

Пл.Минчев: Ние говорим, че те реално добиват, тя държавата им дава право на концесия. Ние говорим за това което е обявено.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Те дефакто не работят там.

Пл.Минчев: Как да не работят? Нали аз четох в един от протоколите не знам в следващата докладна където вече това е било изкопано. Поне аз това го видях като документ приложено. Сега да го търся документа, да за следваща точка където е отишло на терен и е установено…..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Госпожо Хлебарова.

Я.Хлебарова-юрист община ТополовградСамо едно малко уточнение, няма да ви отнемам много време. Да, наистина този имот е земя по чл.19 за което държавата предвижда . до края на тази година, но е и публична общинска собственост пасище и мера което попада в постоянно затревени площи. Към настоящия момент те искат само част от този имот който наистина попада в концесионната територия за това ние започваме с това. Тоест отделяме това което те искат да вземат. После ще поискаме от Министъра разрешение да бъде изключено от постоянния…. След това ще внесем нова докладна където ще искаме да сменим начина на трайно ползване да не е пасище и мера и тогава чак ще сключваме договора. Това, че забраната е до…. нас в момента не ни касае. Става въпрос за публична общинска собственост която не се ползва като такава, но реда по който ние трябва да стигнем е малко по-дълъг. А вече размера на обезщетението, начина на сключването на договора е предмет на много по-късни договорки. Това е съвсем в началото.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някакви други предложения има ли от страна на съветниците?

Пл.Минчев: Значи само последно. Значи считам, че ако се мине по реда директно да се обезщетят вредите и стойността която общината следва да получи ще бъде много по-голяма от това което искаме и което вървим по тази дълга процедура. Това е приключих. Отношението ще си го изразя с вота.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Госпожо Спирова.

К.Спирова: Просто в момента ние трябва да имаме твърдо определена площ върху която имаме претенции за увреждане. Ако е по-голяма площа, ако вие имате данни, че тази площ не е точно върху концесионната площ която е и имате някакви конкретни предложения да се разшири защото увреждането е много по-голямо. В момента ако има някакви данни….

Пл.Минчев: Това към мен ли е въпроса?

К.Спирова: Да, да.

Пл.Минчев: Аз от къде да разполагам с такива данни.

К.Спирова: Аз това казвам не е пречка…

Пл.Минчев: Има специалисти които трябва да кажат. Аз какво да кажа. Вие знаете, че ние сме юристи и само на база на документацията има специалисти които я изготвят. Аз и да отида на терен какво ще установя?

К.Спирова: Лично аз считам, че няма пречка в момента да преминем, действително е приложен проекта за делба и е на три защото тази опашка която е отзад е точно в концесионната площ и попада по средата.

Кр.Иванов: Защо не е на две?

К.Спирова: Моля? Ето виж си скицата.

Кр.Иванов: Видял съм я.

К.Спирова: Не, не. На зад има предложение където ти се дава….

Кр.Иванов: Добре бе видях го. Тази опашка защо не е на две?

К.Спирова: Защото концесията им е учредена върху определена площ.

Пл.Минчев: Ами тя като е учредена върху тази…. какво трябва да гадаем. То има договор, има определена площ, има…./шум не се чува/ Да ходим на терени аз трябва да давам някакво мнение като специалист дали имам информация или не. Пак спорихме миналия път, пак говорихме и мисля, че общината ще бъде ощетена ние знаем дълга е процедурата, защото вредите ще бъдат много по-висок размер остойностена от колкото правото на ползване. Но времето ще го покаже. Все пак ние трябва да се грижим като добри стопани за тази общинска собственост. След като общината може да получи повече средства защо да не се възползваме. А вие искате нещо което аз го казвам да не стане вие ми обяснявате как няма да стане. Ами добре, всеки ще си изрази вота с гласуването си, но процедурата ще е последваща и тогава ще си говорим.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Добре господин Минчев, как да стане тогава. Ще се съобразим с вашето искане.

Пл.Минчев: Не със моето. Аз изразих едно мнение, аз не…..

Кр.Иванов: Абе Спирова е права. Те водят делба. Дайте да вземем решение ще го делим ли този имот или няма да го делим и после от тук нататък каквото ще става да става. Те искат да работят бе.

Пл.Минчев: Ами да работят бе. Ние не сме тези те си имат бе държавата им е предоставила ние не можем да им спрем концесията. Въпроса е ние как ще се възползваме от тази концесия в най-благоприятния вид и размер който да получим. Аз това говоря не съм против, нека да се направи делба на имота да мине по тази процедура да вземе общината по-малко , добре. Нека да стане това нещо.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Добре дайте предложение как да стане.

Пл.Минчев: Аз ви казах, че следва да се започне процедура по обезщетяване на вредите. Това беше моето предложение.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: На какво основание? Как да го направим на какво основание? Защото трябва да имаме сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване…………., да се определи нанесената вреда. Иначе как да го вземем това обезщетение?

Пл.Минчев: По силата на Закона…. /шум в залата не се чува/

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Договора е с държавата.

Я.Хлебарова-юрист община ТополовградТя е с държавата концесията. Те на нанасят на нас вреди. Искат да си платим……

Пл.Минчев: Добре бе щом искате сключвайте договор. Аз ви казвам единият вариант…

К.Спирова: Ние не сключваме, въобще не сключваме, тук не става въпрос за договор и обезщетение. Става въпрос за една делба на имот.

Пл.Минчев: Спирава, разбрах ме, че се касае за делба. Наясно съм извършвал съм, 22 години съм извършвал хиляди делби.

К.Спирова: Тука е конкретно по тяхното предложение.

Пл.Минчев: Добре де, добре. Казах, че всеки ще си изрази вота. Аз имам право на мнение. Ама до сега общинска администрация ми казваше какво да правим, мнението. Лошото е, че общински съветник се опитва да ми промени мнението. Аз това казвах.

К.Спирова: Не се опитвам да ти променя мнението.

Пл.Минчев: Аз си казах моето мнение, вие ще си го изразите вашето мнение и т.н. Аз съм наясно какво гласувам, ако на теб не ти е ясно, аз съм наясно с делбата. Аз говоря за съвсем друго.

К.Спирова: Разбрах, че говореше за…..

Пл.Минчев: Но мнението ми няма да се промени, че общината ще вземе много повече средства отколкото ако се учреди това което вие говорите и започне сега последващи действия. Аз съм на това мнение и няма да си го променя. Времето ще покаже последващи действия, просто не очаквах, че общински съветник да се опитва да ми промени моето мнение. Аз си казах моето мнение, вече вносителя ще промени ще оттегли, не оттегли, гласува се, не се гласува. Защото предния път пак имаше дебати…

Кр.Иванов: Аз не знам какво обезщетение ще искаме….

Пл.Минчев: Защото предния път два часа водихме дебати преди четири години и накрая… Добре, правете делбата хубаво.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Вносителя оттегля ли докладната или остава?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Добре, преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев: Нали мога да бъда „против“ делбата на имота?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев: Защото ако не мога ми кажете, че не мога да бъда „против“. Кажете ми!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Всеки си има мнение. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.7. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 8 “за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№282/20.07.2020год., относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост, с цел учредяване на вещно право предвид чл.75 от Закона за подземните богатства, за нуждите на находище на подземни богатства „Срем“, с.“Срем“, община Тополовград. Вносителя?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: В решението в т.3 отпада текста – след положително становище, защото ние вече го имаме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници?

Пл.Минчев: Само ще кажа, че това което се изказах важи и за тази докладна.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг? Някой ако има нещо да добави? Щом няма подлагам на гласуване докладната.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.8. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 8 “за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

К.Спирова: Само искам тука, въпреки, че съм гласувала „за“ да попитам. При положение, че допълваме програмата за управление и разпореждане с общински имоти вие сте против при положение, че Закона задължава в началото на годината всички имоти които общината има да кажем какво ще ги правим.

Пл.Минчев: Спирова ти мен ли питаш?

К.Спирова: Не, не всички които гласуваха „против“

Пл.Минчев: Аз гласувах „против“.

К.Спирова: По първа точка – допълва Програмата….

Пл.Минчев: Ти ще ме питаш аз защо съм гласувал „против“? А ти когато гласуваш „против“ аз да съм попитал защо гласуваш „против“. Какво общо има тука програмата? Ми ти толкова пъти си гласувала „против“ и от моя страна да е имало нещо, да съм те питал защо гласуваш „против“? А ти сега ме питаш защо гласуваш „против“? Искаш да ми промениш мнението. Аз имам право на реплика, бях лично засегнат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Може ли да продължим?

Пл.Минчев: Аз съм лично засегнат искам право на отговор. Имам право на отговор, как. Четете и вижте Правилника. Значи за пръв път тука говорим, че общинска администрация какво и е отношението, аз се учудвам от страна на общинските съветници. Всеки има право да се изразява свободно. Има право на определен вот. Аз не съм длъжен да обяснявам на общински съветник както и аз не съм изисквал да обяснявам защо съм гласувал „против“. И аз мисля, че един час говорих и вие ако не сте ме разбрали защо съм бил „против“ това си е ваш проблем. Приключих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Преминаваме към,

                                                          

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№284/21.07.2020год. относно: Определяне на Второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година по Решение №31 по т.3 от Протокол №7 от заседание на ОбС – Тополовград, проведено на 31.01.2020г. в частта по т.10, съгласно приложение №17. Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Допуска, 4 „за“ и 1 „въздържал се“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Двама „за“, един „против“

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници нещо имат ли да добавят? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз искам да попитам това беше решението, не мога да го намеря точно да го цитирам. Значи решението е , че се отменя в частта за второстепенен разпоредител като общински исторически музей, но видно от списъка на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Тополовград за 2020 година и ние ги приемаме наново. Значи, ако ние ги приемем на ново те досега не са ли били второстепенни? Аз мисля, че със Приложение №17 те бяха приети с Решение, ако трябва да видим решението, а фактически тука на ново ги приемаме. Аз не знам това дали няма да бъде нарушение защото те вече един път фигурират като второстепенни разпоредители. Аз поне така виждам нещата. Пак с отметка да не отегчавам аудиторията или нещо друго да ме питат, но това виждам. Мисля, че ако ние го приемем в този вид Решението, нали ние трябва да се съобразим със Решението на съда, но съда казва, че отменя това Решение в което е отхвърлено. Така, че за мене проекта за Решение би следвало да бъде в друг вид, защото те са приети. Не знам, Общинска администрация има ли специалисти защото да не със това да допуснем някоя грешка, защото те са одобрени като второстепенни разпоредители.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Хлебарова.

Я.Хлебарова-юрист община Тополовград: Вижте, вие много добре си спомняте, че след като приехте тази т.17, приехте и Детска градина „Щастливо детство“ като второстепенен разпоредител. В тази връзка да не правим пак ново допълнение. Списъкът го уточнява, че вътре влиза и музея и ДГ „Щастливо детство“, защото тя тогава беше под друго наименование. За да стане по-ясно. Това е. Тогава тя не участваше в този списък който вие приехте.

Пл.Минчев: Ама никъде не виждам аз в обяснителната част това да се обяснява да се променя. Би трябвало да имаме тогава два проекта. Допълва списъка във връзка с Решение на Общински съвет еди кой си, във връзка с Решение на съда допълва списъка на приложение №17 със примерно било е Обединени детски градини – ОДГ, става примерно Детска градина „Щастливо детство“ и се добавя…. Не, аз в този вид ще гласувам няма проблем ама аз просто питам.

К.Спирова: Изцяло подкрепям мнението на Минчев, че вече тези с изключение на музея, са утвърдени като второстепенни разпоредители. Искам да подчертая, че на предната сесия господин Минчев каза, че не беше дадено възможност на общинските съветници които не подкрепиха музея като второстепенен разпоредител да участват и да изразят становище. Още по-малко беше, че дадено на съда възможността да се запознае защо отпадна. И в тази връзка не заради личното ми отношение към господин Кълвачев и не заради личното ми отношение към слугинажния репортер в Тополовград, а защото става въпрос за пари. Отново задавам въпроса – Как бяха предоставени пари 173 000лв.на музея? Защото въз основа на една докладна записка с изх.№12/ 13.03.2019г. и вх.№99-00-457/13.03.2019г. с която Веселин Стоянов Кълвачев – Директор на общински исторически музей се разпорежда да му бъдат предоставени 1 800лв.от общинския бюджет на историческия музей, получава 173 000лв. Тука пише на въпросната докладна записка госпожа Семерджиева от 13.03.2019г. Това бяха всички документи….

Кр.Иванов: Я я прочети до края тази докладна, прочети я до края!

К.Спирова: Искам да кажа, че тук в момента става въпрос, че не говоря нито за кмета, нито за теб Красимире. Гледам, че Прокуратурата много внимателно чете Протоколите и се надявам този път да ги прочете както трябва. Става въпрос, че тези пари няма сключен договор за тях. Няма разрешение от Кмета на Общината. Тези пари биха били възможни за даване единствено и само, ако са свободни общински средства и съгласно Закона за публичните финанси би следвало да бъдат дадени до 31.12.2019 година. Миналия път попитах – Върнати ли са парите и каква е лихвата която по Закон след 31.12.2019г. Общината следва да бъде обезщетена за това, че парите не са върнати в срок? Няколко пъти във връзка с този прословут проект „Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инидже като дестинация за еко туризъм“ попитахме кой е ръководителя на проекта, кой работи в него? След като е толкова важен такъв срам ли е да си признае някой, че е ръководител на проекта със постоянен трудов договор на осем часа, срамно ли е да работиш в такъв проект който обнови визията на община Тополовград. Пак питам върнати ли са 173 000лв. и кога? Заради невъзможността на Директора на музея, не лично заради качеството му на човек, а заради невъзможността му да управлява средства, питам Кмета на Общината, ръководството на Общината какви действия е предприело около връщането на тази сума?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че такъв отговор…

К.Спирова: Такъв отговор…

Кр.Иванов: Какво общо има този въпрос с тази докладна. Ако имаш официално питане питай в точка питания.

К.Спирова: Казах коя беше причината поради която гласувах „против“ да бъде второстепенен разпоредител….

Кр.Иванов: Изобщо не е това причината, да не казвам коя е причината.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници до колкото разбирам госпожа Спирова вижда във всичките тези неща проблеми. Добре, съгласен съм някои виждат там проблеми. Но означава ли, че заради това, че в някой институция има проблеми трябва да се затрие тази институция? Защото изваждането на общински исторически музей от списъка на второстепенен разпоредител автоматично означава понижаването му в категория музейна сбирка. И както сами се досещате музейна сбирка има всяко село, а исторически музей има не всеки град. Да не споменавам пък, че всички тук се бяхме вторачили в професор Даниела Агре когато правеше презентацията на Татар маша и кои бяха причините за да стане тази историческа, тази музейна сбирка Тополовград историческия музей. Нека всеки сам да си дава отговор на тези въпроси, но да се действа така поставенски, че някъде в някаква институция имало проблем и трябва да се закрие институцията извинявайте не. Категорично не! Още повече госпожо Спирова двама ваши колеги адвокати и господин Минчев и госпожа Яна Хлебарова още тогава ви казаха, че това е против чл.41 от Закона за културното наследство. Разбирам, но аз не доумявам, обяснете ми ако трябва….

Кр.Иванов: Не, няма да обяснява, стига толкоз! Дайте да напредваме, ние тука пет точки….

К.Стойчев: Бях отправил едно пожелание към колегите общински съветници които бяха първи мандат да видите какви глупости се гласуват в Общинския съвет. Ето ви една височайша глупост. Нищо лично госпожо Спирова. Напротив уважавам ви като адвокат, но тома за мен е чистокръвна глупост. Трябваше тогава да се вслушаме в колегите ви адвокати и да не правим тази глупост. Не знам, за това, че някъде има проблеми по тази логика дайте да си затрием и държавата. Държавата ни е пълна с проблеми. В никакъв случай.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Аз искам да взема отношение. Значи в основанието е записано само решение на съда, Решение №82/15.06.2020 година по адм. дело №61/2020г.и след това ни се дава надолу ДГ „Щастливо детство“. Никъде не пише както госпожа Хлебарова ни обясни преди малко, че става въпрос нали за две неща различни. И аз призовавам администрацията да си до оглеждат нещата и да го пише както трябва в пълния вид. Ние не сме тука сега да гадаем, тука да си говорим.

Пл.Минчев: Това към Председателя на Общинския съвет.

В.Сяров: По принцип нали да се изготвят докладните изчерпателно, а не тука забравили, тука техническа грешка там видели, там не видели. Всеки допуща грешки, всеки нали прави грешки, но да се отстраняват своевременно. Плюс това, това е сериозно основанието предложено е само едното Решение за музея, а ние да пускаме вътре ДГ „Щастливо детство“ и т.н. Плюс това Читалището „Кирил и Методий“ и началното училище „Кирил и Методий“ и те са приети със бюджета още.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това е цялото приложение №17. Това имахме предвид, да се уточнят всичките с едно решение, а не с друго.

К.Спирова: Тогава трябва да отменим действащо решение.

Я.Хлебарова-юрист община Тополовград: Отменете действащото и вземете това. /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев: Значи – отменя така протест решение еди какво си в частта му по т.10 съгласно приложение №17 с която е изключен общински исторически музей Тополовград от списъка с второстепенни разпоредители с бюджета. Значи тогава това решение на съда, аз го намерих, така, че би следвало да допълним….. Защото в обстоятелствената част която е мотиви никъде не са посочени, че ние сме преименували, ОДГ сме го преименували така, така, така. Нали като наименование. Затова аз предлагам, впрочем нищо не предлагам както реши вносителя така да го направи.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Аз съм съгласна с вашето предложение да добавим само общински исторически музей към приложение №17…

Пл.Минчев: Допълва като второстепенен разпоредител с бюджетни средства приложение №17 „Общински исторически музей“ Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Точно така.

   На основание чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и задължителни указания, дадени в Решение №82/15.06.2020г. по адм. дело №61/2020г. по описа на Административен съд Ямбол, влязло в законна сила на 07.07.2020г.,подлагам на гласуване проекторешение №1 по т.9. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№276/17.07.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Другите съветници имат ли нещо да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.10. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.10. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№277/17.07.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.11 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.11 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№278/17.07.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.12 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.12 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№279/17.07.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№283/20.07.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.СпироваДа бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.14 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.14 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№286/22.07.2020г.,относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални актива /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020г. /Приложение №7/ Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами аз само ще допълня, че тук не се сменя сумата от параграф в параграф, а само обекта.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Двама „за“ и трима „въздържали се“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия Т.15 един „въздържал се“ и двама „за“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници, някой иска ли думата? Да, госпожо Господинова.

К.Господинова: Искам само да кажа, че няма да подкрепя докладната и поради каква причина. Единственият въпрос който ми възникна, разбрахме мотивите поради каква причина няма да се асфалтират тези улици. Но ми възникна въпроса възможно ли е основния ремонт на една улица да е равен като стойност на основен ремонт на пет улици. И съответно трябваше да ми се предоставят КСС за да видим количествата работа. За мен е много несериозно това което ми се предостави и няма да го коментирам в детайли който иска може да ги види КСС-та няма изготвил, няма одобрил това е едно на ръка. За мен това повече ми прилича на открий грешката. Просто са сменени обектите без някой да си направи труда да пипне вътре количеството работа. И някой ако може да ме убеди, че линейните метри ли са, квадратни метри ли са на тези пет улици са равни на улица „Миньорска“ ще се извиня на всички. Защото не може да положим 604.8 тона асфалт в улица „Миньорска“ и точно 604.8 тона в петте улици. Не можем да направим първи битомен разрив в размер 4 480 квадрата на пет улици и в КСС-то на едната улица пак е 4 480.1 или пък там да повдигнем една шахта на пет улици и да повдигнем една шахта при ремонта на една улица. Просто, ако иска някой да го погледне предоставиха ми се КСС на които просто само е сменено отгоре наименованието.

Кр.Иванов: Ако не можеш да разбереш ще ти обясня. Нормално е да не можеш да разбереш защото не си се занимавала със строителство.

К.Господинова: Нормално е.

Кр.Иванов: Ти си счетоводител човек. Гледаш числата ще ти обясня лично и ще те убедя. Снощи трябваше да го направиш това нещо за да мога да имам цяла вечер да имам време да ти обяснявам, защото явно трудно разбираш.

В.Сяров: Те го предоставиха в пет без пет.

Кр.Иванов: Ами извинявам се, аз не съм го предоставил аз. Това не е причината, вие дойдохте с нагласа, като кажа вие представителите на ГЕРБ, дойдохте с нагласа да не подкрепяте асфалтирането на улици в Тополовград и в общината. Държа да подчертая и предложих тука да има камери да снимат поименно кои хора са „против“ облагородяването на общината. И вие сте „против“ и слушате някой умник от някъде далече, но той ще си измие ръцете и ще останете вие да клепате в общината. Благодаря ви! Ако искате гласувайте, ако искате недейте това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров иска думата.

В.Сяров: Сега аз искам да като отговор малко на господин Иванов. Ние не сме „против“ улиците да се асфалтират.

Кр.Иванов: Значи ще гласувате.

В.Сяров: Ние с гласуването на бюджета гласувахме тез улици които са там четири пет улици да се асфалтират. Мисълта ми е още един път, че пак не ни се предоставят всичките документи. Това беше с огромни молби, ето това сега на КСС като от тези КСС-та трябваше според мен да са ето тука към материалите на докладната. Все пак на бюджета като гласувахме казахме, че там приехме нали с един път, два пъти за втори път тоз прословут Приложение №7 нали точно с кои улици, защото там бяха извършени всички КСС-та всичко беше направено и всичко беше както трябва. Разбрахме госпожа Атанасова изчерпателно ни обясни за ВиК, за инсталацията. Улица „Миньорска“ е много важна улица. Нали там става пазара, училището е там, стадиона е там, както каза на комисията господин Иванов това е едно от местата на града където минават най-много хора. Съгласен съм него. Още един път подчертавам, не съм против асфалтирането на улиците, но улица „Миньорска“ е със павета. Защо не се пренареди паважа, да се направи нали както трябва и да си остане с павета. Тез пари където сега ще изкараме едни павета, ще асфалтираме улицата и тези павета какво ще ги правим. На края на миналия мандат имаше две решения на Общински съвет за продажба на павета. Аз бях „против“ продажбата на павета, защото това е готов строителен материал и може да се направят всички по-малки улици по селата, по градът, по крайните квартали, по центъра. Така. Сега като изкараме паветата от улица „Миньорска“ какво ще ги направим? Ще ги продадем пак. Какво ще направим с тези павета? Предния път като зададох въпроса, защо продаваме паветата ми беше казано, че ние с тези пари ще направим ремонт на болницата. Сто и петдесет това павета се продадоха по 60лв., 90 000лв. се взе от общината. Какво направи общината с тези пари? Сега пак ние ще развалим едно готово нещо където може да се ремонтира с много по-малко средства и да си оставим тези улици за асфалтиране да се асфалтират и други улици, но да се вземе най-правилното решение. Аз също няма да подкрепя докладната, защото може да се пренаредят спокойно паветата и пак да си стане улицата както трябва.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Атанасова.

Кр.Иванов: Чакай, аз ще кажа нещо.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Имаме горчив опит с нареждането на павета. Така ли е?

В.Сяров: Колко горчив?

Кр.Ивнов: Много. Ето тази улица читалището надолу, колко пъти я пренареждаха?

В.Сяров: Колко?

Кр.Иванов: Четири пъти. От както аз съм общински съветник четири пъти.

Б.Борисов: Да се пренареди както трябва.

Кр.Иванов: Момент. Извикахме и специалисти

В.Сяров: Тази покрай банята един път се пренареди.

Кр.Иванов: От разклона насам специалисти чужди дойдоха да нареждат павета. Какво стана, какво стана бе?

В.Сяров: Какво стана?

Кр.Иванов: Харесва ли ти? Не. Няма да стане така. Докато няма основа, докато не се вложат средства няма да стане. Аз се зарадвах в началото така като почна вашето изказване, че ще подкрепите докладната, че някакъв разум е влязъл в главата ви, но пак продължавате…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов, господин Минчев иска думата.

Кр.Иванов: Чакай, аз не съм свършил бе. Аз не съм свършил, дадохте ми думата сега не съм свършил, прекъсвате думата ми така ли?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Почнахте пак на дълго и на широко.

Кр.Иванов: Значи тука Минчев и Спирова тука бяхме в съдебна зала слушахме ги, а аз вземах думата за три минути и край.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така, отговарям на господин Иванов. Ние за това сме учили за да бъдем в съдебна зала..

Кр.Иванов: Там стойте!

Пл.Минчев: И вратите на университетите са отворени и ако и вие реши те и вие можете да отидете на тези години да изкарате…

Кр.Иванов: Мога, защо да не мога.

Пл.Минчев: И вие да се включите в съдебна зала. Сега сме в зала на Общинския съвет и стига с тези дребни заяждания кой каква професия има.

Кр.Иванов: Не са дребни заяждания бе. Значи аз три минути се изказвам вие по тридесет.

Пл.Минчев: Аз нищо не съм ви казал по отношение на изказването. Само, че недейте отправя тука професионално. Колежката Спирова я няма аз съм длъжен да взема отношение. И правя така на Председателя, стигате с тези професионални кой какво работил и кой къде се е реализирал. /шум в залата/ Той ме засяга пак, аз трябва да му отговоря. Право на личен отговор. И продължавам по изказването, ако вече имам думата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Говорихме за паветата. Тука имаше един опит да се пренаредят паветата, защото минавам всеки ден по тези улици. От тука да, живея на тази улица опитаха се да се два или три пъти да се пренаредят паветата не знам това е лошо изпълнение може би. Но и тука само един път покрай банята с оглед изкопаването от ВиК, пак се връщаме на ВиК там само, хайде да не кажа се замазаха нещата. А от тука този бившата банка където беше до пощата от там нататък нямаме нито едно пренареждане. Аз поне не си спомням да има пренареждане на паветата. Така, че не може да се каже, че са пренаредени по някакъв начин паветата. Така до някъде аз споделям от части, че действително паветата би трябвало където може…..

Кр.Иванов: Къде не са пренаредени паветата бе? От пощата до разклона за ….са пренаредени.

Пл.Минчев: Така, добре. Не ме прекъсвай бе! Ти като говори аз не съм те прекъсвал.

Кр.Иванов: Прекъсна ме, по средата ми взема думата.

Пл.Минчев: Аз не знам не съм прекъсвал на комисията, но долу горе разбрах за какво става дума и какво е необходимо. Нали пак говорихме на предходната сесия във връзка там пак променяхме от текущ в основен ремонт и спорехме. Тука имаме съответно, това е свързано с бюджета, значи това е вземато първоначално с бюджета ремонта на тези улици, последствие разбирам, че има някакъв проблем. Наистина улица „Миньорска“ трябва и тя да се направи, но тогава за какво го правим ние този бюджет, за какво се ходи, гледат се, прави се КСС? Аз КСС-та макар и бегло да ги видя не искам да се правя на специалист. Искам да попитам каква е като разстояние, може ли да ми кажат тези улици които са дадени последствие еднакви ли са по разстояние изобщо като строителна дейност и т.н.?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Нещата са различни до толкова, че аз обясних. В първия обект четирите улици където са, пет извинявам се, е измерено разстоянието на асфалта който ще бъде положен. Тоест по проекта си има заложено подмяна на водопровод и върху подмяната на водопровода са дадени количествата асфалт тоест не са… / не се чува говор от място/ Понеже по проекта се дава само за частично…. Тъй като рамката вие я приехте февруари месец с бюджета ние сме се съобразили с тази финансова рамка и сме я приложили за новата улица.

Пл.Минчев: Тя дали отговаря? Те са различни, вие казахте като дължина изобщо като строителни дейности.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Това не е така. Базовата разликата е в бордюрите и линейните метри. И нещо друго искам да кажа. Няма никакъв проблем за правилно изготвените КСС-та. Господин Сяров и господин Минчев докато бяха Председатели на Общински съвети никога просто не сте изисквали да прилагаме количествено стойностните сметки към материалите. Ако кажете сега няма проблем това да се случва когато е времето и когато се раздават. Това исках да кажа. Количествата са сметнати, може и техник да ви обясни, имате специфика във видовете работи, ремонта на улица „Миньорска“ възлиза на стойност 170 000лв.съобразили сме се пак казвам с финансовата рамка защото имаме 5,6 хиляди недостиг на улицата в Устрем за която въздушно възложихме 20 000лв.ако си спомняте без да е остоиностена. Сега вече при остойностена улица трябват около 25, 26 000лв. Така, че вие сте общински съветници и имате право да изисквате допълнителни материали. Изисквайте актове 12 за вложените материали, количества и всичко ще стане ясно.

Пл.Минчев: В смисъл последствие като се направи тогава да ги изискаме.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Вие сега решете. Разбирате, че вие вземате решението и аз още вчера казах на комисиите ако смятате, че „Миньорска“ е неудачна направете предложение за друга, но смятам, че на фона на това, че МРРБ няма да ни отпусне средства за водопровода в рамките на всяка календарната година е безсмислено да асфалтираме улици за които знаем, че имаме осигурено финансиране. Така ли е?

В.Сяров: Защо сме ги заложели в бюджета?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Е нали за това сме ги заложели, защото нали видяхте споразумението с каква дата е. Съгласно споразумението тези средства трябваше да бъдат отпуснати в рамките на календарната година 2020г. Подменяме водопровода, подменяме асфалта върху водопровода и тези средства бяха да се довършат цялостно улиците за да имаме завършено строителство и за да не кажат хората подмениха и оставиха разкъртени улиците. Знаете в Синапово има две такива улици на които подмениха канализацията имаше дадено за възстановяване само за стойността на канала. За това сме ги заложили за хубаво.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Благодаря, госпожо Атанасова! Някой друг?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: А и между другото направихме едно проучване по нареждането на паважа за съжаление дори излиза още по-скъпо от асфалтирането защото няма павьори които наистина могат да пренареждат. Относно спора между Иванов и Минчев до пощата паветата са по проекта за центъра. От там нататък паветата са в безобразно състояние покрай банята. Два или три пъти се пренареждат, два или три пъти в годините назад се дават средства за едно и също нещо. Бяха докарани трима от Смолян специално павьори и си подредиха паветата качествено и действително добре. Както знаем от тука надолу по Кирил и Методий…

В.Сяров: Кой ги прави?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: 2011година като започнах аз работа ги пренареждахме…..

В.Сяров: Кой, кой ги е правил?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Не знам кой ги е правил предходния мандат. Ние ги пренареждахме защото имаше множество оплаквания от граждани и полиция. Не е въпроса кой ги е правил мандатите назад са се правили. Да, вие сте прави, че павираната настилка е много добра. Едно паве знаете има колко страни, колкото страни има толкова години живот има, но няма павьори.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници, аз ще подкрепя тази докладна това го споменах и в работата на комисията това е много важна улица. Не, че имам нещо против другите улици, нищо против нямам. Що се отнася за павираните настилки абсолютно сте прави, че това е една много здрава и когато е добре изпълнена. При нас обаче липсва едно финализиране на тези павирани настилки и съм забелязал, че това е един голям негатив последствие. Фирмите работят без валяк. Всяка паважна настилка която след това са опесъчава и се….

Кр.Иванов: Не е вярно. Работеше с валяк, имаше валяк.

К.Стойчев: Но много фирми работят пускат си майстори, майсторите работят добре няма проблем, но това когато не е опесъчено отгоре после стават на коловози. Както беше преди години покрай банята, както беше преди години тази ….и т.н. Трябва да има цимент на основата.

В.Сяров: Как ще има цимент на основата?

Кр.Иванов: Има и паветата са един вид декорация отгоре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг да добави нещо или да преминаваме към гласуване. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

   На основание чл.124,ал.3 от ЗПФ и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.15. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 7“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Кр.Иванов: Имахме един Президент Васко, Петър Стоянов викаше Иване кажи си бе! А сега аз викам Василе кажи си!

В.Сяров: Какво да ти кажа?

Кр.Иванов: Кой ви нарежда това отгоре?

В.Сяров: Жорж Ганчев викаше кажи си.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№291/29.07.2020год. относноИзпълнение бюджета на община Тополовград към 30.06.2020 година. Вносителя нещо има ли да добави? Докладната е за сведение. Някой от общинските съветници? Няма, преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№292/04.08.2020год. относно: Формиране на паралелки по изключение в ОУ „Христо Ботев“ – с. Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с. Хлябово през учебната 2020/2021 година. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепяме предложението за сформиране на паралелките по изключение в ОУ „Христо Ботев“ – с. Синапово и ОУ „Христо Ботев“ – с. Хлябово.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници имат ли нещо да добавят? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.17. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.17. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 по Т.17. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№294/05.08.2020год. относно: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Тополовград, приета с Решение №120/30.10.2008год. на ОбС – Тополовград, изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г. на ОбС – Тополовград. Вносителя има ли какво да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта ?

Я.Илиев: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници имат ли нещо да добавят? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА подлагам на гласуване проекторешение №1 по т.18. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№296/07.08.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.19 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.19 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Контрол по изпълнение на взети решения“. Няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата. Да господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам едно питане във връзка, беше заведено дело административно №63 във връзка с предоставяне на тези безлихвени кредити. Съдът потвърди в тази част решението искам да попитам обжалвано ли е това решение? Има ли информация в Общински съвет дали е обжалвано или не? И ако е обжалвано от кого?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не нямаме информация.

Пл.Минчев: Беше по жалба на Кмета на общината.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ние нямаме такава информация. В деловодството не е постъпило нищо.

Пл.Минчев: Не е постъпило нищо? Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не.

Пл.Минчев: Другото ми питане е, тя Красимира Атанасова е тука във връзка с третото заседание на Общински съвет във връзка със текущ в основен ремонт искам да попитам на каква база на какво е това решение, имаме ли одобрение от Министерството на финансите и т.н.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Имаме одобрение. Промяната е одобрена от Министъра, парите са налични по сметката на общината. На 15.08. стартира фирмата по благоустрояване на тези улици.

Пл.Минчев: И другото ми питане по скоро чрез Председателя на Общински съвет. Значи сутринта влязох в Търговския регистър съответно да видя какъв е статута на „Златно зърно“. Значи което установих в Търговския регистър поне към 10.00часа, десет без нещо статута беше следния. Общия статус е дружеството си е действащо с вписан Управител и т.н., като съответно в справката нали за съответно юридическо лице „Златно зърно“ там не видях да има подадено заявление във връзка със Решението което, питането ми е във връзка с Решение на Общински съвет за ликвидацията на „Златно зърно“. И там поне към 10.00часа нямаше подадено такова заявление за вписване на ликвидацията със съответните там правни последици. И искам чрез Председателя на Общински съвет съответно да се изиска информация от „Златно зърно“ или лицето което го представлява на какъв етап е, започнала ли е ликвидацията, вписани ли са тези обстоятелства в Търговския регистър. Изобщо за общия статус на търговското дружество. Защото в Търговския регистър е видно, който е публичен значи това са повече от два месеца не знам може би и повече към този момент…, а пък ние имаме и определен там имаме определен ликвидатор, имаме срок за ликвидация, имаме определено възнаграждение. А по отношение на ликвидацията следва част която е от Търговския закон там трябва да се направят съответно тези баланси отчети и списък на кредиторите и т.н. За това, че чрез Председателя на Общинския съвет искам да се изиска такава информация. Поне към Търговския регистър пак се позовавам към 10.00часа нямаше подадено такова заявление.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз искам да попитам тъй като общината, на няколко пъти по телевизията казаха, че има огромни пожари на територията на Радовец, Присадец и Филипово, какви са щетите, може ли по някакъв начин действията които общинска администрация предприема така само…., не съм довършила. Втория ми въпрос на който искам както каза господин Иванов да си задам и да ми отговорят писмено е – какъв е размерът на възнаграждението на Кмета на Общината за месец юли съответно и на Председателя на Общинския съвет и какви са възнагражденията на кметовете на кметства за месец юли. На какво основание, с каква Заповед са изплатени тези възнаграждения и как е определен размера им?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Мочев.

Хар.Мочев-зам. Кмет на община ТополовградВъв връзка с пожара възникнал миналата седмица в петък в землището на село Лесово Елховска община, прехвърли Тунджа, мина при нас. Радовец, землището на Радовец, Присадец и Филипово са може би 80% изгорели. Над 100 000 декара е минал пожара и основно са гори, пасища и ниви които вече са пожънати. Има две къщи изгорели във Филипово които са необитаеми. Не живеят там хора. От самото начало гасаческа, доброволческа група от общината беше там с мое присъствие, с присъствието на Кмета. До вчера когато пожара беше потушен, вчера след обяд, всъщност извинявам се в неделя след обяд. Така, че това е ситуацията, положението беше много жестоко, но мина и няма жертви, няма пострадали. От тук нататък следват проблемите с обезщетението на собствениците на земи, арендатори и т.н. Имаме разговор воден с Областния Управител със фонд „Земеделие“ ще се намери подход към този проблем. Освен това искам да ви кажа и нещо друго. Дали уважаемите общински съветници знаят какво ще последва в следствие на Решението което взехте или не взехте относно докладната за концесията. Тя ще мине на предварително отчуждаване и ние няма да вземем нищо. Това да ви е ясно. Другото нещо относно тези улици. Ще застанете ли вие пред хората да кажете когато надупчат асфалта ВиК след нас, защото долу мрежата е стара, пет улици ще бъдат асфалтирани и след първия….ще ги надупчат. Какво правим ние тогава? Не е ли по-добре ние да направим едно нещо качествено и да знаем, че няма да копаем при положение, че пренареждането на настилката е по-скъпо от асфалтирането. И ще останат едни средства не усвоени за тази година. Хубаво е когато се гласува „въздържал се“ или „против“ да се знае какво ще последва. Благодаря ви!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Така. Аз имам едно питане. На Заседание на 29.05.2020 година госпожа Спирова зададе въпрос искам да попитам за транспортната схема. Изпълнява ли се или не. Изобщо има ли транспорт в цялата община? Госпожа Палазова тогава отговори, „ще ви отговоря писмено, господин Мочев с това се е заел, но е в отпуска“ Госпожо Спирова, отговорено ли ви е на този въпрос?

К.Спирова: Не, както и на други.

В.Сяров: Аз питах за получените субсидии, какви пари са дошли в общината за последните пет години. Също ми беше казано от госпожа Семерджиева „има субсидии само за учениците и ще ви отговорим писмено“. Също нямам никакъв отговор. Сега искам писмено да ми отговорите. Има ли транспортна схема в Тополовград, изпълнява ли се? Има ли някакъв транспорт, кои линии работят, как работят, с кой са сключени договори, какви субсидии са дошли последните пет години от държавата и има ли някакви предприети действия, ако няма…, ако е прекратена транспортната поръчка ли там, ако е прекратен договора със фирмата която е изпълнявала старата фирма. Има ли някакви взети мерки за нова поръчка, за нови разговори с други изпълнители? Изобщо какво е състоянието на транспорта в Община Тополовград? Ако господин Мочев е тук, ако е готов по някакъв начин да отговори сега може да отговори.

Хар.Мочев-зам. Кмет на община Тополовград: Поръчката е публикувана на сайта на Общината може да я видите и да си отговорите на всички тези въпроси.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Сега, това което се каза е има искане, писмени питания и т.н. Май, че ние се връщаме в началото това което заседавахме във връзка с документи и т.н. Значи има един Правилник аз не случайно може би се повтарям вече четвърти или кой мандат не знам. Има един Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и взаимодействието му с Общинска администрация. В който Правилник е казано, че когато общински съветник зададе писмено и иска да му бъде отговорено писмено в Правилника е посочено, че това се осъществява най-късно до следващото заседание на Общински съвет. Искам дебело да го подчертая и се питам защо и как да ги приемаме тези Правилници пък не се спазват. Значи този Правилник важи и за общинска администрация. Това, че дадено лице заето, защото на мен днеска гласуването за заплатите беше предопределено с един простичък въпрос който сега се зададе писмено и т.н. И се оказа, че тези служители са незаменими. Няма кой да ти смени. Значи когато дадено лице е служител и излиза в отпуска там трябва да се посочи кое лице го замества. Значи след като го замества този срок важи съответно за заместника му. Значи имам един такъв апел спазвайте ги! Иначе няма никакъв смисъл ние да ги приемаме тези правила. Тогава са безсмислени. И мисля, че следва да се обърне внимание общинският съветник това му е работата да пита, да се интересува, да иска да му бъде казано информация, а общинска администрация и съответните учреждения то е записано в Закона, също трябва да му оказва съдействие да му се предоставя исканата информация. Значи това са правила които са приети. И не съм аз човека който следва всеки път да ги напомням. И това което всеки път тука ми се казва, че не е отговорено на еди кой си, как е бил и къде е бил, това за мен не е основание. Както днеска нямаше един от счетоводството да дойде и да ни каже как е станало самото разплащане. Значи аз в първия мандат съм имал жалба, госпожа Спирова знае защо и как тогава даже се прави разследване, досъдебно производство срещу мен защо и как беше изплатено това възнаграждение. Така ли беше госпожо Спирова?

К.Спирова: Така.

Пл.Минчев: Така, че да, тогава бяхме предоставили документацията и т.н. Значи тука по същия начин следва да има документацията на която е изплатено, защото тогава беше изплатено възнаграждението. И тогава се предоставиха тази цялата информация. Аз се учудвам защо днеска няма един служител който да бъде посочен, който да се замества и който и да отсъства да бъде посочена тази информация. За мен е необяснимо. И това са неспазване на правила и би трябвало да се стигне до спазване на тези правила, защото този правилник не важи само за Общинския съвет важи и за Общинска администрация. По отношение на това, че за концесията господин Мочев предния мандат беше съветник, искам да му напомня след панаирите които ние, не знам дали той е тук или го няма, няма го за съжаление. Има съветници които бяха присъстваха има тука и могат да потвърдят, могат и да не потвърдят то си е тяхна работа, но след тези дебати които ние ги водихме пак имаше едни опасения, едни плашения ама видите ли те ще отчуждят този имот и вие няма да вземете никакви пари. Така тука има и други съветници могат и те да потвърдят. Обаче след като се върна това Решение, след като ние вземахме другите Решения какво се оказа, че сумата която ни беше дадена първоначално сумата се вдигна и това беше в полза на община Тополовград. Така, че аз не приемам и то човек който е бил и в момента заема такава длъжност и е бил общински съветник и е присъствал на Заседанието на Общински съвет тогава се видя, че на база на тези дебати които ги водихме, тогава като се направи нова докладна с нова оценка тогава общината получи много повече пари. Така, че аз като общински съветник и предполагам и всички вие като общински съветници и всички служители каквито и длъжности да заемат считам, че ние трябва да защитим обществения интерес да защитим община Тополовград и съответно хората които живеят. Тоест ние когато имаме възможност, Закона ни го дава да получим по-голяма сума за нещо което казва, че е неотменимо щели да го отчуждават видите ли. И предния мандат също плашеха видите ли вие какво направихте, защо нали и т.н. Но накрая какво ето тука е госпожа Бакалова не знам дали е тука тя да каже, че общината получи много повече средства. И пак имаше, ето тука господин Сяров той тогава беше Председател имаше заплахи включително, ама видите ли ама тука какво се правите на интересни и т.н. ще изгубим ще се отчужди. Да ама не не беше така. И аз се надявам общинска администрация да си свърши и ако ме е слушала добре, а не да се опитват с мен да спори, ако ме е слушала добре да си свърши работата и ние можем да получим много по-голямо обезщетение от това което примерно ще учредим едно право на ползване. Така, че аз приключих и нека с една молба или с един апел нека да се спазват тези правила които се приемат. И за мен е необяснимо едно питане което следва и е оказан срока да ни бъде отговорено. Това означава, че абсолютно общинските съветници изпадаме в някаква как да кажа олекваме по този начин. И за това апелирам да бъдат спазвани Правилника както от страна на общинска администрация. А не тука да се явява в пространството да се говори видите ли ние сме обиждали, Общински съвет сме обиждали служителите на общинска администрация. Да ама не също не е така. Аз днеска с отговора който ми беше казано „ами няма кой да отговори“ аз се чувствам също засегнат по някакъв начин. Защото мисля, че цяла община все ще има един специалист който ще изкара един документ или поне една ведомост тука да ни я разгънат тука, един чаршаф и да ни кажат ето това получават или това са получили. Което е необяснимо за мен това е едно безпардонно отношение. Аз ще отговоря следващия път, да ама следващия път не мина по тази начин Решението. Това се обръщам към Заместник Кмета. Вижте си администрацията, като дойде Кмета аз също ще отправя към него този апел. Значи освен, че ние сме обиждали по някакъв начин общинска администрация ние имаме право на мнение. И като си кажем мнението и ако не съвпада с общинска администрация не означава, че ние сме против или по някакъв начин сме ги засегнали. И също една молба имам към Председателя, нека да си влезе и тя в ролята и да не позволява, аз в моя мандат когато съм бил и в двата ми мандата и частичен не съм позволявал да бъдат по някакъв начин нито Правилника да бъде нарушен нито по някакъв начин да бъде обиден или засегнат общински съветник. Също имам молба нека да се спазва този така наречен Правилник. Приключих.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Господинова.

К.Господинова: Аз искам да попитам. На всички ни е ясно, че имаме… обществена поръчка за ремонт на улици и вътре има ли дейности предвидени кърпежи чрез битумно асфалтиране което забелязвам, че сте качили и сте обявили още една обществена поръчка точно за кърпежи?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Технологии на асфалтиране са коренно различни неща.

К.Господинова: Да, да просто питам обществената поръчка за ремонт на улица на стойност два милиона дали е предвидела вътре да има за кърпежи, не е предвидела и за това в момента има нова процедура за кърпежи.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: В момента няма процедура.

К.Господинова: Няма ли процедура. Тя е финиширала така ли? На какъв етап е?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Преди месеци.

К.Господинова: Да, възможно е. Аз тука търся….

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Едната процедура е за два милиона лева без ДДС, която включва всички видове работи. А другата малката процедура тя е открита процедура с друг вид технология на асфалтиране която вие приехте за частични кърпежи които се извършват студено битумна технология…/не се чува/

К.Господинова: Да, да не съм чела в детайли даже не бях забелязала, че е финиширала. Та искам да отговоря на Заместник Кмета на господин Мочев, че аз не съм, за себе си говоря, че не съм против асфалтирането на улици, а съм против това несериозно отношение на администрацията защото в тези две КСС-та аз видях една подигравка от страна на администрацията и в частност на отдела който ги е изготвил. Това е абсолютно несериозно и не знам подигравка към нас или към данъкоплатеца. И повече се страхувам от въпроса не защо не разрешаваме или сме против да се асфалтират улици, страхувам се от въпроса вие къде гледахте, че допуснахте за 175 000лв да се асфалтира една улица вместо пет. Да, ние поискахме информация, но такава не ни беше дадена не и коректно, не и коректна. Аз не разбирам и не мога да чета КСС-та, но до толкова разбирам то е елементарно.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Не е така. Има детайли които аз се опитах да ви обясня на едното място е част от водопроводната мрежа, другото е цялостно….

К.Господинова: Да, просто по някаква случайност квадратурата и кубиците на тези пет улици съвпаднаха с една улица. /шум в залата не се чува/ Става въпрос до тона, до килограма…. Което звучи и изглежда несериозно, разбирате ли?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Не сериозно, не е несериозно. Мочев хубаво отправи въпроса. Ние сега имаме в сила Решение на Общински съвет което сте взели за асфалтиране на тези пет улици . Взимайки решение на Общински съвет, вие ще кажете по-добре трябва ли да го изпълним до края на….

В.Сяров: Не го изпълнявайте, ако искате това си е ваша работа. Ние сме го гласували, не можем да кажем дали ще го изпълните или няма да го изпълните. Ние сме го гласували

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: После ще кажете 175 000лв. остават неусвоени…..

К.Господинова: Проблема си е ваш. При едно коректно КСС, аз с две ръце щях да подкрепя да се извърши ремонт на тази улица…

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: КСС-то е коректно и е съобразено с…

К.Господинова: Това е моето мнение, мнение на не специалист мнение на общински съветник. Преразгледах ги направих си труда да изчакам да ми ги предоставите. Сигнализирам и към другите общински съветници, моля ви се четете, гледайте, информирайте се какво гласувате да не изпадаме в такива конфузни ситуации.

Пл.Минчев: Аз се извинявам, ако сте приключили нещо което ми направи впечатление във връзка с господин Мочев където каза, така че имам право съгласно Правилника да взема отношение по въпроси които не са от дневния ред и макар, че тази докладна мина не е от дневния ред, аз се позовавам на този текст от Правилника. Нещо което ми направи впечатление и което пропуснах по тези дебати безсмислените, които говорихме значи договора за тази концесия тя е предоставена на общината по тогава действащия Закон за подземните богатства и е предоставено. Има от 2017 година значи не знам дали Тоня Бакалова е тука, но това ми казаха, че нямало как да се обезщетят вредите, напротив тя е действаща концесия просто е продължила. Значи това, ако действително ако отидем на терен аз ще си направя труда ще изискам да отидем на терен и ще видим, че там всичко е изкопано и всичко е станало на това което изобщо не може да се ползва. Това означава, че към този момент с един протокол, с едно вещо лице ние можем да си вземем обезщетението. Просто сега ми направи впечатление, че това е договора ни е предоставен 2000 година който тогава общината го е сключвала. В последствие имаме вече с промените в Закона и имаме допълнително споразумение към този договор който… Това не нова концесия която тепърва да започва и да не знаем, че там не копано. Напротив там е копано, работено и земята е унищожена. Това означава, че ние имаме право да получим това обезщетение. Не тука да ми се обяснява. Значи сега това го констатирах, тя е в ход, концесията в ход, не я започваме сега. Така, че това да ми обясняват, че нищо не е унищожено, че няма как да се числят вредите, напротив може. И за това няма от отдел общинска собственост има представители на служителите нека да си направят труда да не проспиват бездействие ами това което вече знаят и което е констатирано което е казано тука да си направят труда процедурата по обезщетението. Това не е нова концесия, тя е от 2000 година която продължава с допълнително споразумение. Съжалявам, че просто сега обърнах внимание на документа. Това важи и за двете докладни които бяха. Така, че там съвсем можем да си получим ние обезщетение за вредите. Там вече може да се отиде на терен. Ама това ни е работа ако трябва да се сформират аз ще отида на терен също от страна на Общинския съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма други, закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС