Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 13 от 15.07.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 13

15.07.2020 година

         Днес 15 .07 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 17.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове, началник отдели и общинските съветници.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Божинов, уважаеми общински съветници откривам тринадесетото заседание на Общински съвет Тополовград. Днешното заседание е свикано на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА по искане на 1/3 общински съветници. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Общински съвет може да заседава. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да ви уведомя, че в деловодството на Общински съвет е постъпило Решение №82/15.06.2020 година на Административен съд Ямбол с което Решение се отменя по протест на Районна прокуратура – Ямбол, Териториално отделение – Тополовград и по жалба на кмета на община Тополовград, Решение №31 по т.3 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Тополовград, проведено на 31.01.2020г., в частта му по т.10, съгласно Приложение №17, с която е изключен Общински исторически музей – Тополовград от списъка с второстепенните разпоредители с бюджета. Преписката се изпраща на Общински съвет – Тополовград за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред ВАС. На следващата сесия ще бъде внесена докладна за отмяна на съответното решение. Преминаваме към обсъждане на дневния ред, който ви е раздаден предварително и се състои от две точки. Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Така. Един от вносителите съм днеска за свикване на сесия и съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам като т.3 от дневния ред да влезе – Обсъждане и приемане на декларация от Общински съвет относно подкрепа на Районен съд Тополовград. Предлагам като т.3.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това е предложението на господин Минчев. Който е съгласен предложението относно декларацията да влезе като т.3 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника, от който 17 „за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които 17 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.1. Това е ДЗ с вх.№264/07.07.2020 година относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тополовград за 2019 година. Вносителя има ли нещо да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници някакви въпроси? Не виждам, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, подлагам на гласуване проекторешение по Т.1 от дневния ред. Който е съгласен с проекта за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към ДЗ с вх.№265/09.07.2020 година относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020г. /Приложение №7/ Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Общинските съветници? Да господин Сяров.

В.Сяров: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин Кмет. Януари месец като гласувахме бюджета на община Тополовград имахме един спор кои улици да бъдат включени в капиталовите разходи. Тогава ни беше казано да не правим промени в капиталовия списък защото има направени КСС-та има изготвени проекти за същите улици които и тогава ги гласувахме. Аз имам два въпроса към господин Божинов. Ние сме гласували капиталови разходи с целеви средства за основен ремонт на улиците. Тези пари трябва да дойдат в община Тополовград от държавния бюджет. Така. Искам да знам кое налага това трансформиране в текущи ремонти и да ни бъдат предоставени КСС-та на съответните улици. И след като бъдат трансформирани в текущи ремонти ще се направят ли някакви подобрения, ще се икономисат ли пари от основните ремонти? Искам да ми донесете КСС-тата, да се запознаем с КСС-тата на всички улици.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че ги донесохме. Не ги ли донесохте КСС-тата? КСС-тата на улиците не ги ли донесохте?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  КСС-тата имаме, да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Моля? Само в един екземпляр ли са? Всичко това е оказано в чл.87 за трансформиране на средствата от целевата субсидия и когато ние изпращаме тази справка до Министерството на финансите съответно ние изпълняваме указания на Министерството на финансите. Разбрахте, че всяка година в края на годината ние даваме отчет за изразходването на тези средства и вие всяка година накрая ги виждате. Така, че аз не виждам какъв е проблема. То е указано в Закона за устройство на територията.

В.Сяров: Проблема е, че миналата сесия спорихме, сега идва същата докладна без мотиви, без да бъде предоставена някаква допълнителна информация, да ни се разясни нали да ни стане ясно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На комисиите вие разяснявано не еднократно.

В.Сяров: На комисиите не ни бяха предоставени КСС-тата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами защо не сте ги искали?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова иска думата.

К.Спирова: Аз имам следното питане. На предната сесия колегата Ташев размахваше едно откритие по…от 16.01.2020 година като току що появило се в правния свят като се опитва да ни въведе в заблуждение, че 25 е сакралната дата и единствено възможната дата в която ние можем да получим тези пари. Ако си беше направил труда да прочете въпросното от 16.01. щеше да види, че тези преводи се извършват шест пъти в годината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Шест пъти в годината, но това означава, че….

К.Спирова: Аз съм ви изслушала и не съм си задала въпроса.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Извинявам се!

К.Спирова: Като включително на нас ни беше обяснено, че има устни, а след това и писмени указания на министерството на финансите които размера на средствата които отпускаме не следва да бъдат заприхождавани тези пари по сметка основни ремонти. Искам да попитам има ли писмо, указания или каквото и да е било пристигнало в общината с което да се определя размера на средствата отпуснати за ремонт да определя кои са основни или текущи ремонти?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тази трансформация пак ви казвам, вие….

К.Спирова: Аз питам за конкретно писмо което да е издадено след

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оказано е в чл.87/1/ и чл.50 от Закона за държавния бюджет. Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

К.Спирова: Говорим на различни езици. Никой не твърди, че не можем да я трансформираме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тогава какъв е проблема?

К.Спирова: Това с което се опитвате през цялото време да има заблуждение. Аз питам какъв е проблема да бъде извършен основен ремонт, тъй като улиците в община Тополовград се нуждаят от основни ремонти, а не от хвърляне на лопати асфалт срещу зимата който да се отнесе с първия стопен сняг.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Срещу зимата ще стане ако не го гласувате. Вие точно това искате.

К.Спирова: А Вие до сега шест месеца защо не подготвихте КСС-тата за основен ремонт?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: КСС-та има.

К.Спирова: За основен ремонт или за текущ ремонт?

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Те КСС-тата нямат промяна…..Ние не променяме видовете работа….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев искаше думата после Красимир Иванов.

К.Спирова: Ние не ги виждаме тези видовете работа.

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Има КСС-та.

Ат.Анастасов: Има КСС, ама вие казахте тогава когато гласувахме, че трябва да гласуваме тези улици понеже имате готови КСС-та, направени КСС-та. Ние тогава за това се съгласихме../шум в залата/ . Ние тогава гласувахме основен ремонт…

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Не са променяни КСС-тата те са същите.

Ат.Анастасов: А защо в момента променяме от основен ремонт в текущ ремонт?

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Тези видове работа които сме ги дали …., защото ако е основен ремонт трябва да има строително разрешение….., те не са променени. То е абсолютно същото.

Ат.Анастасов: Добре щом е същото защо не направим основен ремонт.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, да оставим тогава ВиК да копае ВиК на ляво и на дясно и да оставяме така без да ремонтираме новите улиците.

К.Спирова: Това е следващия ми въпрос. Защо оставяте ВиК да копае на ляво и на дясно и колко акта има съставени?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По кой Закон можем да ги ограничим?

К.Спирова: По Наредбата с Красимир Иванов която сме приели.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Можем да ги ограничим да не копаят, да не оправят аварията. Много бързо излизаме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Думата искаше Коста Стойчев, моля за тишина! Господин Стойчев думата е ваша.

К.Стойчев: Благодаря все пак. Аз не знам дали имам да се изказвам защото виждам, че е фрапиращо неразбиране има по основни неща и то толкова фрапиращо неразбиране, че на миналата сесия точно за това поисках да възобновим дебатите да можем да си уточним някои неща, но тука явно това се коментира като, че съм се опитвал да вкарвам някой в заблуждение в някаква дата 25, госпожа Спирова може да ми уточни за никаква дата 25 не ставаше въпрос. Ставаше въпрос за 28.07.и това са няколко дати действителни, но тъй като аз тогава бях прекъснат, даже точно от госпожа Спирова разбрах, че няма да мине това възобновяване на дебатите. Нямаше никакъв смисъл повече, още повече, че щом като се възприема така, че искам да вкарвам колегите в заблуждение много жалко. Фрапиращо незнание по въпроса, фрапиращо. Не знам как ще си решаваме проблемите на тази община. Един път няма да е по стандарт. Агенция пътна инфраструктура ни мята от срокове в срокове, от петилетки в петилетки, а когато трябва ние да се съберем да си решим проблемите тука до толкова до колкото зависи от нас от март месец Мария Николова от финансовия отдел каза, че това ще е начина по който от всички общини съответно и ние ще си решаваме проблемите. Никой не го разбра. След това минават докладни вече, почваме да пускаме докладни през председателски съвети, през комисии търсят се заповеди, търсят се писма. Няма писма, няма заповеди има указания от финансовото министерство. Ако тази проста истина някой не я прозре аз не знам изобщо защо сме тук и как ще си решаваме проблемите. Разводняваме нещата, никой не ще да чете документите и аз мисля, че най-голямото заблуждение е самозаблуждението. А лично аз никой не съм смятал да заблуждавам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако не извършим този ремонт парите няма да дойдат. Така, че….

В.Сяров: Как няма да дойдат?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как ще дойдат?

К.Стойчев: Ами няма трансформация.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Вече идват по друг ред.

В.Сяров: Ще дойдат.

К.Стойчев: Кога да правим тези ремонти зимата ли?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов има думата.

Кр.Иванов: Така. Дами и господа общински съветници, аз не виждам какъв е проблема. Един път сме го гласували с приемането на бюджета. Става дума за текущи ремонти и за основни ремонти. Една дума. Ремонт присъства. Оказва се, че сумите са доста малки за основен ремонт. Ако трябва да правим на една улица основен ремонт за 22 000лв. трябва да направим канализации ВиК да подновим и т.н. Указанията са много ясни. За да вземем тези пари ние трябва да сменим само една дума, една дума, основни със текущи. Една дума. И аз имам, не имам, а съм вече твърдо убеден, че госпожа Спирова в желанието си да провалите управлението на кмета Божин Божинов вие проваляте общината. Вкарвате колегите в заблуждение. До сега трябваше да се почне това асфалтиране. Права сте, че шест пъти има право да се преведат тези суми. Като ги преведат декември месец какво ще асфалтираме? И без това са малки сумите и вие се стремите да провалите всичко. Защо бе, аз това не мога да разбера? Наско кажи защо бе? Много добре си спомням, че спорихме за пари, за улици, трети март, четвърти септември и т.н. Стигнахме до едно споразумение и изведнъж разбираш ли търсите под вола теле. Това са елементарни работи бе недейте така.

Ат.Анастасов: При положение, че тука казвате, че има готови КСС-тата…./шум не се чува/.

Кр.Иванов: Има разбира се! Същите КСС-та са.

Ат.Анастасов: Ами добре. Какъв е проблема тогава да се направи основен ремонт?/шум не се разбира/

К.Спирова: Право на реплика. Два пъти се съобщава вече моето име, посочихме кой е виновника. Ясно е аз сама го гласувам и определям гласуването на останалите в реда в който следва. Ако някой проваля управлението на господин Божинов това е служителите в общинска администрация, защото некадърното изготвяне на КСС-та които изначало са приготвени за текущ ремонт, а не за основен. Вярно е господин Костов не четете, съгласна съм не четете, защото ако имахме намерение тези пари да ги прехвърляме в текущ ремонт в същото ФО 1 на което се позовавате се казва, че Общински съвет със приемането на бюджета ги слага в параграф 00-98 и от там ги прехвърля за текущи ремонти. Но тъй като изначало на осем години всичко е текущо в общината, няма нищо основно, защото господин, вече към вас Иванов вие текущо се изнасяте от общината, а ние оставаме тук. Аз нямам имот купен на децата си извън Тополовград никакъв, винаги независимо кои са общинските съветници и кой е Кмета, аз оставам тук и не ходя никъде…

Кр.Иванов: Ти оставаш в град, а пък аз отивам в село.

К.Спирова: Ти отиваш в Англия твоите са изнесени в Англия заедно с децата ти..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами да не отиде да си види децата ли?

К.Спирова: Така, че като ще си хвърляме упреци кой ще провали гласуването на един общински съветник не определя провалянето.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само, че вие не обяснявате правилно. Това въвеждате в заблуждение…./шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля за тишина. Катя Господинова има думата.

Кр.Иванов: Пак не ме слушате! Казвам, че въвеждате в заблуждение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, да дадем думата на Катя Господинова.

К.Господинова: Всъщност исках точно същото да кажа за това указание от 16.01. Много ви се моля много сте убедителни само, че мисля, че вие ни въвеждате в заблуждение. И господин Костов е много убедителен и господин Иванов четете, но явно четем различни неща. Много ви се моля, ако наистина можете грамотно да четете и го разбирате го прочетете, ако не да ви го зачета аз, при какви случаи се позволява този трансфер от основни в текущи. Много ви се моля!

Кр.Иванов: Няма чели сме го, какво ще се молим! Това го искат финансистите. Даже ще ви дам телефона разговаряйте с жената от министерството на финансите тя да ви обясни. Аз не съм тесен специалист финансист като вас. Нормално е вие да знаете повече от мен ама вие се запичате сега. Един път сте гласували „за“ сега изведнъж тръгваме не. Защо? Да не станат тези улици. Това са дребни неща.

Ат.Анастасов: Ама ние гласуваме за основен ремонт….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Осем години ти си права….

К.Господинова: Да се доизкажа. Февруари месец някой обясни ли на общинските съветници, че реално няма да се извършват основни ремонти за тези пари? Някой обясни ли ни за да се налага сега да четем толкова указания и да виждаме толкова…/шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за тишина!

Кр.Иванов: Ти що не каза тогава като знаеше….

Н.Стоянов: Имаше ли обсъждане на бюджета?

Кр.Иванов: Как да нямаше.

Н.Стоянов: Какво направихме?

Кр.Иванов: Ти беше ли на обсъждането?

Н.Стоянов: Не бях.

Кр.Иванов: И аз не бях. Ама знаехте, че има обсъждане? /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Може ли малко по-спокойно? Прекратявайте разискванията! Госпожа Господинова не се е доизказала /шум в залата/. Господин Стоянов, госпожа Господинова не се е изказала още. Господин Иванов, моля за тишина!

Н.Стоянов: В един момент се оказа, че има разлика за основен ремонт.

Кр.Иванов: Никаква разлика няма.

Н.Стоянов: Е как да няма?

Кр.Иванов: Парите са същите. Каква е разликата?

Н.Стоянов: Ние цял живот правим текущи ремонти…/шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Пл.Минчев: Не може да се прекрати. Не може така, не може. Четете си Правилника. Излизам защото не мога да присъствам на този цирк.

К.Господинова: В кои случаи е позволено, разбира се, че е позволено, разбира се, че ги изисква тези документи защото си има процедура която трябва да бъде спазена и неща които трябва да бъдат представени за да се разреши. Обаче много ви се моля това се разрешава в случай на неотложни текущи ремонти и неотложни потребности за извършване на тези текущи ремонти. Аз го разбирам точно така. Имаме пари гласувани за основни, например саниране на една сграда. Случва се нещо преценяваме, че има улици в окаяно състояние и имаме право да вземем част от тези пари от основни, примерно за саниране на сградата или част от тези пари за сградата и да ги дадем за ремонт на улици. Това е смисъла на тези указания. Когато предварително сте решили евентуално да трансформирате средства вече при изготвянето на бюджета е трябвало с това да се съобразите и с решение за приемане на бюджета, това което приехме февруари месец Общинския съвет може да даде съгласие Кмета на общината по реда на този чл.87 който цитирате да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи с трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. Точно и конкретно. Като тези пари вече се отнасят в параграф резерв и са 10% от стойността на всички разходи. Това е легалното законово нещо което е можело евентуално да се направи. Аз не съм бюджетар, наистина не разбирам и се принудих да прочета тези указания и да се консултирам за да си изясня за себе си, защото виждам, че нещо не е точно в ред. Да, вижте ще спазите тази процедура, наистина ще има решение с общинският съвет, наистина има някаква докладна която до някъде мотивира тази необходимост, но погледнете какво правим в справка №12 която току що дойде. От един обект сумата 20 000лв.прехвърляме в абсолютно в същия обект пак на стойност 20 000лв., а уж от основен отива в текущ пък няма логика.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето точно това искам да ви обясня. Осем години не е имало такива проблеми. Осем години вие знаете не е имало.

К.Господинова: Знам ли от къде….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От тази година има нови указания. Това е съвсем ново и за нас.

К.Господинова: Именно, именно, но не е издържано. Една последваща проверка какво правим? Ами как вие в един момент февруари решихте, че ул.“Иван Вазов“ , има ли въобще такава не знам, примерно има нужда от основен ремонт и вие сте се съгласили, че 20 000лв. тоест общината предоставила такава информация, стигат 20 000лв. стигат за основен. Ние гласуваме. Тука сме хора с различни професии, различна компетенция, съгласни сме. В един момент се оказва, че трябва да ги трансформираме, обаче за същата улица със същите пари от основен отива в текущ….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето за това ви казвам, че до сега осем години не е имало такъв казус. Само, че там има нови указания, тези указания не са от Атанасова, не са от…

Кр.Иванов: Каква разлика има?

К.Господинова: Има, има.

Кр.Иванов: Значи, ако случайно сме знаели всички тука ние и ние зорлен да си усложняваме нещата…

К.Господинова: Ама то не е работа ние да казваме… /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за тишина в залата! Господин Анастасов. Изслушвайте се!

Ат..Анастасов: Ние сме гласували основен ремонт. Има разлика между основен ремонт и текущ ремонт.

Кр.Иванов: Какъв Наско обясни ми!

Ат.Анастасов: Основния ремонт си е основен ремонт. Текущия ремонт отиваш в една улица в…, ние сме казали на хората ще правим основен ремонт, ето хората от село Хлябово. Основен ремонт ли ще правим на улиците в Хлябово?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тя сумата е същата.

Ат.Анастасов: Тя сумата е същата, но….

К.Господинова: Това е лошото, че е същата. Ето колеги вижте основен и текущ ремонт разлика

Ат.Анастасов: Ние не правим основен, а текущ тука ни убеждават, Красимире млъкни малко…

К.Господинова: Вие сега казвате има КСС-тата, то хубаво но ние не сме ги видели.

Кр.Иванов: Три месеца защо не ги искахте да ги видите? И аз не съм ги видял обаче се доверявам на администрацията. /шум в залата/

Ат.Анастасов: Вярваш на администрацията? Добре, къде са КСС-тата? Те ни казаха, че имат готови КСС-та и ние гласувахме. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Изслушвайте се един на друг!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за момент, Красимира Атанасова и да приключваме. Обясни за пореден път и да приключваме.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Ами в момента в който искахме инициирахме, искане за усвояване на част от капиталовата програма ни се обадиха от министерството на финансите и ни казаха с прости думички. Обекта който сте гласували за 175 000лв., спомняте си то е също част от капиталова и обхваща няколко улици в Тополовград го приемат за основен ремонт, тъй като е за по-голяма сума. Въпреки, че искам да обърнете внимание включва същите видове работи които включват и улиците по селата. От това може да се уверите от КСС-тата който сме изготвили. За тези улици го приемат, но за другите улици и това по селата Хлябово, Орлов дол, Устрем, знаете за които гласувахте в Светлина, Срем, тъй като сумичките са малки експертката каза вече не може така. Трябва да ги трансформирате в текущ ремонт, защото става дума за част от улица. Да, само по характер ние правим основен ремонт на една малка част от улицата. Това в никакъв случай не може да се дефинира като основен ремонт на цялостната улица. Това налага трансформацията на параграфите, но нито ще променим видовете работа както вече го казахме многократно нито количествата, нито улиците, нито сумичките. Следващото. Каза това си е ваша работа вие като община ще решите, ако си изготвите инвестиционни проекти въпреки, че са толкова малки участъците и ги свържете в един общ обект и съответно издадете разрешително, строително разрешение за…., те ще го приемат за основен, но кому е нужно половината средства от тези които ни дават ще отидат съответно за проектиране. Които средства за проектиране ще са за сметка на общината. В този случай те дават пари само за строителни работи независимо дали е текущ или основен ремонт. След първото заседание на общински съвет с което вие отказвате да гласувате, отново разговарях със счетоводния отдел с експертката от министерството на финансите, тя каза аз не мога да разбера какъв е проблема. Ние ще ви предоставим парите просто ги трансформирайте в текущ. На тях те го контролират няколко пъти процеса. Тези КСС-та които имате пред вас са изпратени до тях на база на виждането на тези сметки те са преценили, че окей може да се трансформира в текущ ремонт. Те като кажат, че са окей, ние защо да не сме съгласни. И ако има някакви твърдения, че щом сме го заложили като основен сега трансформирайки го в текущ ние ще съкратим видове работи и количества уверявам ви няма как да стане. Аз мисля, че не ви прекъснах! Ние сме направили сметките, каза ли сме от точка до точка улиците, вие имате гласувани през месец март вече направените…. Тъй като гласувахте през месец март цялата програма за усвояване на…, мисля, че аз не помня включихме и един участък от улица „Трети март“ – 20 000лв., село Устрем съкратихме от тук от там за да включим и нея. Тя е част от това така, че уверявам ви нито ще променяме видове работи, нито дължини на улиците, нито широчини. Това което е калкулирано и остойностено тогава ще се извърши и след като бъде трансформирано в текущ ремонт.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Благодаря! Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Значи аз нямаше намерение да вземам отношение, защото не се считам чак за такъв специалист в строителство, проектиране или каквото и да е, но… Така от изказванията какво заключих, от цялата работа. Има представители, хора от съответните населени места, аз мисля, че тука няма общински съветник който да не иска да се асфалтира или да се направи улици. Значи нека от тук да започнем, има представители на пресата. Всеки съветник предполагам, не предполагам аз съм убеден дълбоко, че иска тези неща да бъдат осъществени. Както ние миналия път, аз подкрепих докладната записка. Така. Но провокиран, пак казвам от тези изказвания и също провокиран от работата на Председателя който по едно време се обърна на бит пазар. Има си процедура ние за това приемаме, нека да вметна имаме Правилници. Не знам защо ги приемаме и т.н., явно няма смисъл, но какво да кажа. Пак казвам мисля, че никой от съветниците не е против да се извършат тези дейности, но аз пред мен е това решение, просто така като се рових видях какво ние дадено в Приложение №7. Видях какво е записано, из чух мненията. Строителство дадени са тези улици, казваме нищо не променяме. Да, само един параграф, но то това е много важно говоря от юридическа гледна точка и някой чиновник е казал да, общината действително е разбира се, че трябва да се съобразява за да се осъществят тези дейности. Аз съм бил през годините свидетел на какво ли не правено, но до колко този чиновник по неговите думи са правилни, законосъобразни и да кажа дали целесъобразни, защото в крайна сметка ние вземаме решението. И в последствие когато аз или вие бъдете извикани в специализирана институция, не да ме питат „защо е закупено това нещо“ или „защо е направено“ аз трябва да се аргументирам защо съм го направил като съветник. Значи защо, защото то трябва да бъде съобразено със работите на Закона. Какво виждам? Тука ние дадено Приложение №7, дадено е благоустрояване и т.н. Вие казвате, да КСС-тата, така е, но в случая говорим за основни и текущи ремонти. Аз няма да споря тука, но нещо което е основно там, предполагам, пак казвам не търпя за изчерпателност сумата би следвало да бъде много по-голяма …., да бъдат в по-голям обем. И след като ние правим промяна, значи правим промяна, да параграф….

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Ние не правим промяна……

Пл.Миннчев: Да разбрах, не, не разбрах, но вие трябва да разберете, че ние да бъдем максимално точни това решение което ние го вземаме да бъде защитено, да бъде защитено. Това, че сумата не се променя, добре аз видях тука погледнах бегло КСС-тата, пак казвам не съм специалист там какво е необходимо количество… Съгласен съм, че трябва да има не само на тези улици, мисля, че и други улици и в други населени места имат нужда от ремонти и то така сериозни ремонти. Но в крайна сметка ние трябва да вземем едно читаво решение и така трябва да го облечем в тази форма за което аз гледам тука програмата. Значи дадено е строителство благоустрояване и в един момент в римско три гледам текущи ремонти кърпежи на единични дупки така на територията на община Тополовград 76, но ние правим тука едно…, да като го погледнем променяме някой ще каже, абе какво правим толкова, правим. Да, за мен това е съществено защото това решение за мен трябва да издържи, защото сега може да издържи, за да удовлетвори исканията на тези чиновници от министерството на финансите, но има един мониторинг, има един контрол който ние съветниците трябва да отговаряме. Аз искам за мене си аз съм подкрепил докладната, но искам за мене си, предполагам и вас ви касае съветниците да бъде мотивирано и законосъобразно. Действително докладната е написано за какво се налага и тука пак се връщам защо не бяхте необходимо да ни дадат едва в днешното заседание тези документи да се запознаем тука какво е що е, кои са улиците и т.н. И аз в тази връзка имам едно предложение. Знам какво може да се реализира или не нали, но рамката ни е дадена. Това са капиталови държавата нали където се…., държавни средства. Ние тази рамка трябва да усвоим, но аз питам възможно ли е тъй както са дадени тези улици, видях и КСС-тата, възможно ли е ние да трансформираме суми тъй като пак казвам да излезем от Закона не казвам питам за да излезем един път и да влезем в законовата рамка можем ли ние да направим някаква промяна в тези суми които са предвидени и съответно да разширим кръга на съответно улицата в населеното място нали, то няма да бъде основен ремонт или да се прави изцяло улица. Възможно ли е това нещо да стане? Тоест ние да излезем от цялата ситуация и всичко да бъде законосъобразно. Да променим, видях, че има изготвени КСС-та и примерно да включим допълнително някоя улица да намалим от тази улица за да включим и да влезем в изискванията на Закона. Нали, защото текущ, основен правим текущ намаля се, аз това питам, нали.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Атанасова.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Първо искам само да уточня, че Общински съвет на днешното заседание ще гласува предложение за промяна. Самата промяна се решава и ще вземе това решение министъра на финансите. Аз също за себе си си го изясних, а вие гласувате предложение за промяна на параграфите, вие не гласувате самата промяна. Министъра взема това решение.

Пл.Минчев: Да, ние даваме едно предложение, то от там трябваше да се почне.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Предложение да бъдат трансформиране, а дали ще ги трансформират той ще реши. Той може да излезе след нашето решение със становище, че не одобрява и че не е съгласен и че трябва да направим това и това…

Пл.Минчев: А възможно ли е имаме ли готовност да разширим кръга на улиците и съответно от там ще се намали за тази улица?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Възможно е да отпаднат улици…

Пл.Минчев: Тоест тъй като се касае за неотложни, неотложни ремонти нали тоест там да влезем в тази сума. Тъй като имах предвид да не я губим тази сума нали се каза, че има вероятност да се загуби или самите действия да се извършват нали да се забавим във времето.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Може да се увеличи за сметка на собствен бюджет или да отпаднат …., това е много важно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нищо не разбираш, не се обаждай, не можа да разбереш какво казва госпожа Атанасова.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Аз разбрах чудесно, но да увеличим параметрите на ремонта за да влезем в обхвата на основния ремонт.

Пл.Минчев: Да излезем от основни и да влезнем в текущи ремонти това имам предвид.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Обратно. От основния в текущ.

Пл.Минчев: Да. Точно така.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Тука няма разлика в стойностите. Тука разликата е ако давате предложение да увеличим обхвата на дадена улица трябва да ощетим други. В смисъл да отпаднат други улици и да разширим обхвата на улица която кажете.

Пл.Минчев: Аз не мога да кажа защото не съм специалист. Аз казвам възможно ли е да увеличим улиците…

Ат.Анастасов: Само нещо. Между основен ремонт и това което изслушахме има разлика.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Да, има разлика.

Ат.Анастасов: А сумата е една и съща.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Но в случая разлика няма. Видовете работа се запазват.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вижте, мисля, че не сме икономически подготвени кой знае колко от колкото министерството на финансите. Ако това решение което вземем днеска, дай боже да приемем това решение, ако това решение не е правилно те ще ни го върнат ще ни го откажат. Какъв е проблема, че не мога да се сетя? Ако ние сме по-подготвени от тях…..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Сега. Тук стигаме пак до февруари месец когато приемахме бюджета. Спор коя улица колко да заложим. До там ги завъртяхме нещата пак дай да отпаднат тези улици, дай да намалим тези улици не знам на къде и какво бъркате и какво мислите да правим.

Ат.Анастасов: Нищо не въртим.

Кр.Иванов: Ние ги говорихме тези неща предварително. Така ли беше? /шум в залата/ Стигнахме до един консенсус. Приехме това нещо и сега връщаме нещата пак обратно. Ловим се за една дума. Правим предложение до министерството, трансформираме тези средства от основен ремонт в текущ ремонт и приключваме. Абе това е елементарно бе. Ако искат те да дават пари, ако искат да не дават. Но тука на тези хора ще кажете защо ние направихме така. Ще отпуснат пари декември месец /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, изслушвайте се колеги!

Кр.Иванов: Да обясним защо декември месец ще почнем да асфалтираме.

В.Сяров: Защо декември месец бе?

Кр.Иванов: Сега ние като не пратим предложение ще го пратим другия месец и то ще се извърти годината. Въртим сучим.

Ат.Анастасов: Обясни на хората, че сме гласували за основен ремонт, а не за текущ.

Кр.Иванов: Обясни на хората ние не намаляваме средства. Ние не казваме, че ще намалим работата на улиците. Просто да може да се усвоят има някакви условия ….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова. / шум в залата/ Достатъчно Красимир Иванов! Няма нужда от повече дебати! Който иска да гласува. Госпожа Спирова.

Кр.Иванов: Повече няма да говоря. Толкова не можете да разберете за какво става въпрос.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова.

К.Спирова: От едни и същите разяснения две сесии под ред господин Иванов, ако не сте разбрали и колегата Минчев много добре е разбрал и за това настоява да бъдат увеличени никой не е имал намерение да прави основен ремонт, защото при основен ремонт трябва да бъдат заделени средства за проектиране и за издаване на разрешително. Такова нещо заложено в бюджет 2020 за община Тополовград няма.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото нямаме средства. Вие това не ви интересува може би и за това.

К.Спирова: Казваме, че няма заложени пари и за това Общинска администрация мислела да мине като текущ ремонт. Въобще не е имала намерение да прави основен ремонт на тези улици. Само, че както каза колегата Минчев прехвърляйки средства предвидени от основен ремонт за текущ ремонт най-малкото което е обема трябва да бъде променен, защото следва да отпаднат средства.

Кр.Иванов: Не е така! Пак заблуждаваш хората, недей така! Никой не е казал, че средствата трябва да бъдат по-малко или повече.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за тишина! Госпожа Елена Николова.

Кр.Иванов: Ама никой не е казал.

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Тука се познаваме всички има съветници от много мандати. Винаги асфалтовите работи почти винаги са били един и същи вид. Какво има? Има асфалтиране, има подмяна на основата има полагане на ….евентуално и полагане на асфалтова настилка. Вие по един и същи начин сте гласували тези обекти години наред. Какъв е проблема след като ние не променяме нищо нито видовете работа, нито стойността…/шум не се чува/. Става въпрос само да се промени наименованието. Нито ще променяме видовете работи, нито обема както каза. Ако се промени от основен в текущ, че ще станат повече или…. основен така и обратно. Въпроса е, че ние ако правим инвестиционни проекти на тези видове улици примерно „Македония“ – 14 000лв. Ако направим инвестиционен проект ами ние половината, повече от половината средства ще отидат за проектиране, защото проектирането както знаете е скъпо. /шум в залата/

К.Господинова: Аз ви разбрах перфектно. Когато сте правили бюджета вие не сте предвидили пари за основен ремонт.

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Ама до сега е нямало проблем /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Никой не ви е дал думата! Оставете госпожа Николова да се доизкаже и преминаваме към гласуване.

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Години наред, ето аз съм отдавна тука винаги сме предлагали списъка на капиталовите разходи по същия начин. Тези видове работи сте ги гласували.

К.Господинова: Имате задание от януари за изготвянето на бюджета и хората са ви дали възможност в резерв да….

Ел.Николова-гл.специалист ТСУС: Аз не мисля, че някой от общинските съветници не разбира…., просто

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Точно така, благодаря ви! Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Само преди да се премине към гласуване, аз искам от страна на общинска администрация да посочат конкретно и изрично да бъде записано в Протокола, така както ни е предложена докладната записка ,всичко това съобразено ли е със Закона? Съобразено ли е с нормативните изисквания и всичко дали е в реда на нещата, защото утре когато аз подкрепих на предното заседание и сега като подкрепя докладната и когато ме извикат аз ще си извадя, ако това ми бъде гарантирано и ми бъде казано на Заседанието аз ще гласувам „за“. И ще го изкарам и ще го представя на тези контролни институции, а не да се обяснявам и да се гърча там защо било необходимостта от багера, защо било необходимостта от дървесина защо са били другите общински съветници които са ходили. Значи аз ходя всяка седмица да не кажа хайде през седмица да се обяснявам във връзка с решения от преди седем осем години и ме питат защо било необходимостта от багера, защо. Когато багера беше развален и хората нямаше как да бъдат погребвани и когато излязохме на едно заседание в едно село на едно събиране бяхме обвинени, че едва ли не че имаме погребални агенции. Аз искам за да гласувам и да гласувам с пълна и чиста съвест и хората които са тука да ми се каже, че това което е предложено така от общинска администрация това е в съответствие със Закона налага го това нещо, че ние трябва да го извършим и да го гласуваме и е в интерес на гражданите от общината. Ако това ми бъде казано и записано в Протокола аз ще гласувам с пълна съвест „за“ и когато ме извикат и вас когато ви извикат които го подкрепят това нещо да бъде казано. Разбрахме всеки има дадена теза, дадено становище аз също имам някакви съображения, опитах се нещо да попитам, да предложа, но явно не бях разбран до край. За това, ако ми бъде казано ще подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Божинов?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Естествено, че съм съгласен с господин Минчев и аз мога да дам гаранция, че е така. Пак ви казвам, ако мислите, че ние икономически сме по-подготвени от Министерството на финансите. След като указанията техните са така, аз мисля, че заставам на страната на общинска администрация.

Пл.Минчев: Всичко е в съответствие със Закона?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако не е така те ще ни го върнат, няма да ни го гласуват ще ни го откажат.

Пл.Минчев: Добре. Аз ще държа това да бъде записано.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Така, благодаря ви! Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1. Гласуването е поименно започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от съответната докладна. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

/ При обявяване на резултата от гласуването Председателят на Общинския съвет е допуснал лапсус. В поименното гласуване и при проверка със записа се установи, че:

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от съответната докладна. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от съответната докладна. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Декларация от Общински съвет Тополовград относно: Реформа в съдилищата. Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така, само с едни кратки разяснение, ако има някой друг който да ме допълни. Преди да започна по декларацията искам само да кажа, че ще искам препис от Протокола от днешното заседание на Общински съвет и надявам се всичко коректно на дебатите да бъде записано, защото ще го прегледам детайлно и ако действително има някакво разминаване ще го оспоря съгласно правилата вписани в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград. Просто изрично искам да го подчертая, защото най-вероятно този Протокол впоследствие ще ходи в разни институции. Във връзка с тази декларация кое поражда необходимостта от такава декларация или становище. Сега има други колеги които могат да ме подкрепят. Значи предложена е като декларация може да бъде и като становище, защото по принцип изисква се такова становище от община Тополовград също до колкото знам и от различните там съсловия и организации най-вероятно прокуратурата подготвяме също такова становище. Кое налага, значи в момента върви така наречената съдебна реформа която Общински съвет Тополовград е даден в три варианта. Вариант едно отиваме към Районен съд Елхово, вариант две Районен съд Харманли, ако е обратно колежката да ме поправи и трети вариант запазва се Районния съд, но вече формата дали ще бъде мобилна или някакъв такъв състав който ще бъде от съда това ще се доизяснява. Кое налага самата подкрепа. Значи ние сме включени в пилотен проект мисля, че ние да идем към пилотния проект да иде към Районен съд Елхово. Нали така? Но аз считам, че ако това стане, тука те са изброени вие сте запознати със съдържанието, пак казвам може да го пишем и становище и декларация и т.н. в последствие при дебатите ще се установи считам, че това няма да е в интерес на хората от общината. Защото най-простичко да не ви отегчавам, най-простичко за едно свидетелство за съдимост трябва да се отива в най-малкото което е да се отиде в град Елхово. От там нататък да започнем други действия служба по вписванията, нотариат, съдебни изпълнители и т.н. което ще затрудни, изключително аз говоря от хората. От името на адвокатите ние може да практикуваме във всеки един съд, може да имаме изнесено работно място извън района на този съд така, че там мисля, че не е толкова основополагащо или определящо. Но аз мисля за хората тъй като както виждате от самата декларация по този начин ако действително тъй като в момента предстоят дебати, обсъждания съответно висшия съдебен съвет трябва да вземе решение. И аз мисля, че със това днеска ако Общинския съвет приеме тази декларация или становище както и да го кръстим не знам колко ще бъде определящо, но считам, че ние един вид като избрани пряко от хората, от народа трябва да защитим техния интерес и да направим всичко възможно да имат достъп до правосъдие каквато ни гарантира конституцията на Република България. Така, че аз призовавам общинските съветници да подкрепят написаното дали под формата на декларация или становище като пряко избрани от хората и считам, че по този начин ние ще се опитаме тези обстоятелства дали ще остане съда, дали няма под каква форма зависи от висшия съдебен съвет. Но аз мисля, че ние трябва да направим всичко възможно съдът да бъде запазен. Дали с мобилен екип съдии дали под друга форма, но съдът да остане със съответната администрация, деловодство на територията на община Тополовград, защото за едно елементарно удостоверение най-малкото за съдимост да може хората свободно да се снабдяват с него без да мислят до къде и как да стигнат. Така, че ако има нещо други които да се изкажат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова.

К.Спирова: Аз искам да кажа, че държа да бъде озаглавено не декларация, а становище, защото това е един доклад, но ние сме закрепени със три други районни съдилища Чепеларе и Костинброд за варианта закриване на съд като пилотен проект. Като на община Тополовград и на населението не е дадено възможност да изрази своето становище. Търсих упорито отговор на въпроса защо на останалите граждани е дадено възможност да изразят становища докато на община Тополовград не е дадена такава възможност и отговора намирам в Конституцията на Република България. Спомняте си, че много тихичко и кротичко мина закриването на Районна прокуратура Тополовград и преминаването и към Районна прокуратура Ямбол на подчинение. Конституцията на Република България казва, че ние сме правова държава и тя се управлява според Конституцията и Законите на страната. Малко по надолу в глава шеста съдебна власт се казва, че структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Тоест някой е впрегнал каруцата преди коня. Ние имаме действащ Районен съд, но Прокуратурата със свое решение е закрила Районната прокуратура в противовес на Конституцията на Република България. И сега ние трябва мълчаливо да приемем факта, че нашият съд трябва да бъде закрит. Някой който за пореден път от управляващите и тези които са в съдебната система показват, че не познават особеностите на съдебната система. Община Тополовград има съд който е от малкото съдилища в Република България които не следват административно териториалното отделение на областта.

Пл.Минчев: Единствения.

К.Спирова: Ние сме в област, административно Хасково, но по съдебен район сме район Ямбол. На нас окръжен съд, административен съд ни се полага да оспорваме в Ямболския окръжен и административен съд. От тук следват безкрайни затруднения на жителите на община Тополовград които са на една територия от 710кв.км. разположени. Ние имаме транспортна схема която обслужва населението съгласно административно териториалното отделение. Имаме връзки с общинския център имаме връзки с областния център. Ние трябва да направим предложение за промяна на транспортната схема която ще засяга две области за да можем да осигурим достъп на населението до правосъдие. Защото нашето население в по-голямата си част е застаряващи. То не може да шофира и ще бъде лишено от правораздаване. Ако ние не променим транспортната схема, отделно тук продължават да съществуват структури и на държавата и частни и юридически и физическите лица които ползват услугите било в бюро съдимост, било нотариално защото нашият нотариус е спечелил конкурс за съдебен район Тополовград. Къде ще отиде нотариата? Къде ще отиде службата агенция по вписвания? За всяка една справка жителите на община Тополовград трябва да ходят в Елхово. За това на нас не ни е дадено правото да обсъждаме, защото ние ще видим тази грешка, че прокуратурата с един административен акт даже не със Закон е нарушила Конституцията на Република България. И аз мисля, че сега е момента ние да изразим нашите становища в подкрепа на запазване на съда, защото доходите на населението ни са изключително ниски. По-голямата част от населението е безработно или са пенсионери с изключително ниски доходи. За това аз мисля, че ние трябва да изразим становище, а не да декларираме в което становище разумно да изложим доводите защо трябва да запазим районния си съд. Защото ние сме гранична община, защото не останаха държавни структури на територията на община Тополовград които да показват присъствие на държавата в под граничен район. Именно съда, прокуратурата, полицията са израз на държавната власт в една община. Имайки тези учреждения които пак казвам по Конституция държавата е длъжна да ги поддържа, защото те не са търговски дружества, те не трябва да носят печалба те трябва да бъдат в услуга на населението. И това, че нашият съд реализира загуба за Министерството на правосъдието, защото не е до такава степен натоварен както е Елховския съд или както Ямболския районен съд не означава, че нашето население следва да бъде лишено от правораздаване. Изброих причините поради които считам, че ще бъдем лишени от такова.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Колежката Спирова разясни някой ако не е знаел защо е необходим съда и мисля, че няма тука колега или колежки които да не подкрепят сега дали ще е декларация, дали ще е становище не мога да преценя кое е по-правилно. Но трябва да подкрепим общината да има съд, защото както е тръгнала работата утре ще кажат нямате достатъчно жители, нямате съд, нямате прокуратура защо ви е и РПУ, дайте да направим един полицейски участък. Това са работни места. После ще кажат дайте да съкратим пожарната вие нямате това, нямате тава дайте да затворим и пожарната и да минете към Елхово. Както са тръгнали нещата и мисля, че всички ще го подкрепим, но имам една молба към съветниците на управляващата партия ГЕРБ имат си някакви канали имат си някакви такова,…, да изготвят те цялата организация да изготви едно също декларация ли становище ли и да я пратят там до Областния Управител, до някакво там политическо ръководство да обърнат малко внимание и управляващите към нашия проблем на общината. Благодаря!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев.

М.Батчев: Съгласен съм с това което каза Иванов. Във връзка с това което каза колежката Спирова не е ли възможно и ако е да правя предложение това нейно изказване или същественото резюме от него да бъде приложено към тази декларация? Много точно, правилно, конкретно и ясно беше обяснено и мисля, че няма човек който да не го приеме това, но просто да го приложим към тази декларация и ако е възможно да го пратим и до Областния Управител копие.

К.Спирова: Аз това което ще пращаме, тъй като колегата Минчев не обясни този доклад ще бъде подкрепено и да бъде обсъдено защото предстои публично обсъждане на 20.07.на Апелативен район Бургас към където попадаме. И може би това е единствената възможност в която ние да можем да изразим своето становище като общински съветници. И не само да бъде изпратено в Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, но тази наша декларация или становище да бъдат предоставени, аз разбрах, че колегата Грозев и колегата Краев ще ходят на общественото обсъждане в Бургас да им възложим на тях да връчат нашето становище и изказване. И в тази връзка ние инициирахме както каза Пламен може и да бъдем обвинени защото сме адвокати, но ние можем да управляваме професията на всякъде на територията на цялата страна за нас не е проблем къде ще упражняваме професията, за нас е проблем гражданите да не бъдат лишени от правосъдие. Инициирахме и каним всички колеги който иска от 14.00 часа едно обществено обсъждане като сме поканили и представители на Районния съд, защото и Районния съд няма право да изрази становище по спуснатия доклад и на Прокуратурата и на следствието, полицията. Всеки заинтересован да каже своето становище по въпроса за предстоящата съдебна реформа от 14.00 часа в залата на Общинския съвет. Няма време трябва да бъде изготвен протокола…..

Пл.Минчев: Само да кажа. Може горе където пише Висш съдебен съвет да го адресираме до Висш съдебен съвет, Министъра на правосъдието до Областния Управител област Хасково, ако искате допълнете…..

Кр.Иванов: Дайте да гласуваме пък вече какво ще се запише там.

Пл.Минчев: Да бъде и становище така, че няма пречка.

Н.Стоянов: Госпожо Георгиева и аз искам да кажа, че съм съгласен изцяло с колегите и , че това трябва да се подкрепи. Дори и предложението на Иванов ето така се обединяваме и търсим решение на проблемите. Иване, не ми снимай джапанките, защото и тежки фракове да сложим положението в община Тополовград няма да се подобри! Дългите години на безхаберие ни доведоха до ей това положение. Хората провеждат политики с визия напреде това какво ще се случи в общини. И аз като ходя тука в съседни общини и като се оглеждам чак ми се присмяха онзи ден в Елхово, че от град сме станали село, защото ние бяхме град с интелигенция и с читави хора и имахме един уреден град в онези години ние станахме село, а за сметка на това съседни нам общини се развиха. Така, че със снимането на джапанките Иване, с евтини номера няма да стане! И ти си по джапанки като гледам и тежки фракове да сложим приятелю, с папионки и кърпички няма да променим нищо! Благодаря за вниманието! Това исках да кажа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сега, за нещо друго ще говорим ли или ще говорим за вашите джапанки господин Стоянов? За джапанките разбрахме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Подлагам на гласуване съответното становище.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.6,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ Няма. „Въздържал се?“ Няма.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Закривам днешното заседание на Общински съвет – Тополовград.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да честитим на хората улиците и на господин Парнаров, че справедливостта възтържествува и отново се върна на работа.

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС