Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 12 от 25.06.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 12

25.06.2020 година

         Днес 25 .06 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Заместник Кметове, началник отдели и общинските съветници.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Божинов, уважаеми общински съветници откривам дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника, отсъстват двама по уважителни причини. Общински съвет – Тополовград може да заседава и да взима своите решения. Преминаваме към обсъждане на дневния ред, който вие раздаден предварително. Няма постъпили допълнителни докладни. Някой иска ли да вземе отношение относно дневния ред? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението за дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които 15 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.1. Това е ДЗ с вх.№234/09.06.2020 година относно: Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на Община и кметове на кметство, считано от 01.01.2020г. Вносителя има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Допуска докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Останалите общински съветници искат ли да вземат отношение? Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Тука възникват няколко въпроса. Първо. Основанието, така изписаното основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА е във връзка с чл.107“м“ от Кодекса на труда във връзка с чл.21, чл.12,ал.1 и ал.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Искам обаче да поставя и следния въпрос. Благодаря на Кмета, че благоволи да се появи, защото изключението стана правило. Определя със Заповед на основание чл.44 от ЗМСМА Заместник Кмет, който го замества когато го няма. Само от справката от внесените докладни от миналия път, от предната сесия дните в който го няма са седем. 11,14,15,19,21,28,29. При 22 работни дни седем го няма. Определяме размер на трудовото възнаграждение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Къде съм бил като ме няма?

К.Спирова: Отговора е лесен, да представите заповедната книга за командировки която искам да бъде предоставена сега!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Донесете я!

К.Спирова: Защото ако вие сте били тук както и за днешната сесия всички докладни са разписани от заместник Кмета сте били тук, а е разписвано от заместник Кмета ще трябва да бъдат преподписани.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Разбира се.

К.Спирова: Предпоставка за процесуална допустимост на докладните вносител винаги е Кмета, а не Антоанета Славова Палазова. Не разбрах, казахте ли да изчакаме за заповедната книга?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да. Явно имате нещо против госпожа Палазова.

К.Спирова: Нямам нищо против госпожа Палазова. Вие не ме разбрахте.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Прекрасно ви разбирам.

К.Спирова: Говоря за процесуална допустимост…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И ако не е така както казвате ще се извините ли?

К.Спирова: Нямам за какво да се извинявам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Е как няма? Вие ме обвинявате в прав текст, че не си гледам работата, благодарите ми саркастично…

К.Спирова: Не съм приключила по докладната.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако искаш приключвай, разбираш ли?

К.Спирова: Във връзка с определянето от процента за прослужени години и стаж искам да бъде дописано това което предлагам да бъде дописано съгласно чл.12,ал.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, че са само за действително отработеното време, защото не видях това да е записано и във вътрешните правила на общината, а само, че се дава 1% за прослужено време и професионален опит. Така също не виждам причина поради която да даваме действия от 01.01.да бъде определяна тази заплата. Както до сега изплащаха без решение на Общинския съвет, явно нямат причина поради която да бъде от днес влизане на решението в сила. Категорично съм против и предложението за предварително допускане на това решение или на тези решения, защото чл.60,ал.2 от АПК изисква това предложение да бъде мотивирано. Аз не виждам кое налага да бъде допуснато предварително изпълнение. Какъв е засегнатия обществен интерес? Всеки път по отношение на чл.60,ал.2 поставям въпроса. Къде е мотивировката за допускане на предварителното изпълнение? Кое налага и кой обществен интерес е нарушен? Кого застрашава изпълнението на решението? Предложенията по решенията ми са  това допълнение към т.2 – Определя допълнително месечно възнаграждение на кмет и кмет на кметство в размер на 1% за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, за действително отработено време. И да отпадне т.4 от решенията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че вие като юрист въобще не разбирате Закона. Дайте ги на госпожа Спирова да ги види! И чакам извинение.

К.Спирова: Няма за какво да се извинявам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как, вие ме обвинявате, че не идвам на работа.

К.Спирова: Не съм казала такова нещо.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да не е?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз чух предложенията на госпожа Спирова, но само искам да попитам, недоумявам какво значи „действително отработено и отслужено време“?

К.Спирова: Има си специалист в Общинска администрация които знаят термина какво означава.

К.Стойчев: Не, не сега искам да се изясни, защото в такъв случай излиза, че има и недействително. Кое е действително и кое недействително да го уточним?

К.Спирова: Когато е в отпуска е недействително.

К.Стойчев: Недействително когато е в отпуска? Какъв отпуск? Отпуски има много.

К.Спирова: Наредбата казва това.

К.Стойчев: Чакай, чакай. Кое е действително и кое е недействително отслужено работно време?

К.Спирова: Прочетете си Наредбата и задайте въпроса към Министъра на труда .

К.Стойчев: Вие правите предложението дайте да го изясним!

К.Спирова: Аз не знам защо не са го изяснили предварително от специалистите на Общинска администрация?

К.Стойчев: Няма да стане така работа! Къде точно е описано това понятие действително отслужено работно време? Кое е недействително? Имаме отпуски, имаме трудов кодекс, с парцалите го изядохме този трудов кодекс. Направихте го на не знам какво от такава дебела книга я направихме на ученическа тетрадка и такива понятия действително и недействително отслужено работно време аз не съм виждал.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е в представите на госпожа Спирова.

К.Стойчев: Дайте да го видим! Каква е тази Наредба? Дайте да я видим!

К.Спирова: Отворете си Наредбата!

К.Стойчев: Госпожа Спирова, нямам нищо напротив, но аз не правя предложения. Искам да го изясним.

К.Спирова: Цитирам подзаконов нормативен акт. Вие с гласуването си казвате дали е така или не е така. Мисля, че съм повече от ясна….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожо Семерджиева, всичко…

К.Стойчев: Не става въпрос за ясно и неясно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да се надяваме, че госпожа Спирова ще се извини за квалификациите.

К.Спирова: Казах, че няма за какво да се извинявам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как няма да се извини?

К.Стойчев: Просто искам да я видя тази Наредба за такова действително и недействително работно време?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма такава Наредба.

К.Стойчев: Тука стават някакви големи кълбаци, големи каламбури.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точка две от настоящите вътрешни правила гласи, че правилата са в съответствие със Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и нормативните актове уреждащи въпросите свързани със заплатите и бюджетните организации и действия. Раздел втори, чл.4 – брутната заплата на лицата заемащи ръководни длъжности кмет на Община, кмет на кметство, кметски наместник, заместник кмет и Председател на Общински съвет се състои от индивидуална основна месечна заплата и допълнителни възнаграждения. Чл.5 от същия раздел гласи – конкретните размери и индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства се определят с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината като размера на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на Министър. Кое не ви е ясно?

К.Спирова: Това е ваша вътрешна Наредба, аз цитирам подзаконов нормативен акт.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Наша вътрешна уредба която не сме си я измислили ние, нали?

К.Спирова: Вие утвърждавате…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Но е спуснато от някъде и има някакво решение взето. Кой взема това решение? Министерски съвет.

К.Спирова: Наредбата не съм я писала аз.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тогава защо спорите? Ако искате отидете в София и се разберете.

К.Спирова: С вашата Наредба? Аз няма какво да се разбирам с вашата Наредба.

Б.Божинов – Кмет на Община ТополовградКакто и чл.4 допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя в размер от 1 до 3%. При нас е записано минимума 1%. Това не сме го измислили ние. Това е спуснато от някъде за да се вземе. Или ще си говорим така колкото да се правим, че разбираме много от нещата, много сме грамотни, а не зачитаме това което е предложено не от мен, не от вас, а от властимащите, управляващите. Не знам къде е проблема.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Аз имам един въпрос.

К.Спирова: Господин Божинов, вие тука сте в отпуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Момент само…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Спирате въпроса на господин Сяров.

К.Спирова: Значи тука има Заповед в която вие ползвате 39 дни платен годишен отпуск считано от 11.05.до 03.07. Вие днес в отпуска ли сте?

Б.Божинов – Кмет на Община ТополовградАбе трябва да се гледа бе, трябва да се чете бе госпожо Спирова. Не само да говорим и да се правим, че ги знаем нещата. Четете, проверете, ако някъде има факт който накърнява мен аз ще се извиня лично пред всички.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: За май месец то пише. От 11.05 до 03.06. е в отпуска. От 04.06 му е прекратена отпуската.

К.Спирова: Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: След като казахте, че Общинския съвет определя заплатите и на кметовете по селата по предложение на Кмета на Общината искам да ви питам вие от началото на годината до сега на какво основание на какво решение на Общински съвет плащахте заплати след като решението от предния път където гласувахме беше в сила до 31.12.2019 година? Значи до сега шест месеца какви заплати сте взимали вие и кметовете на кметства?

Б.Божинов – Кмет на Община ТополовградАз мисля, че моята не беше увеличена. Поне така си мисля, че не беше увеличена.

В.Сяров: То няма такова решение.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Заплати не могат да се намаляват.

В.Сяров: Не става дума за намаляване.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Заплати определени не могат да бъдат намалявани…

В.Сяров: Въпроса е, че решението което го гласувахме дванадесети месец беше до 31.12.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Аз се опитах да ви обясня тогава, но вие го вземахте решение.

В.Сяров: А вие на какво основание, защо с бюджета тогава не ни дадохте това решение…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: С бюджета нямаше определени заплати за всяка община за Кметове и кметски наместници.

В.Сяров: Как да няма ние какво гласуваме тогава с бюджета?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: През годината както виждате и справката която ви приложих там нямаше определени заплати на кметовете като сума. Дойде по реда през годината.

В.Сяров: Ние като гласувахме сумата какво залагате за бюджета като гласуваме?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Аз това ви обясних, че в заплатите определени за общинска администрация няма включени заплати за кметове и кметски наместници. През годината ще има промяна и на всяка община ще определят колко ще бъдат заплатите на кметовете и кметските наместници.

Ат.Анастасов: Тогава ние какво гласуваме?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дай четвърти път!

В.Сяров: Тогава аз имам едно предложение. Да се промени в решението – Определя размера на основните месечни заплати за длъжността кмет на Община и кмет на кметство, считано от 01.072020г.както следва: Божин Петров Божинов – 2 400лв., Христо Димитров Илчев – 1150лв., Стоян Николов Пильонов – 1050лв., Тодорка Севова Арнаудова – 1000лв., Надка Динева Динчева – 1000лв., Тенчо Янчев Димитров – 1000лв. и Виолета Георгиева Георгиева – 1000лв. Това е моето предложение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Предложения може да прави само Кмета. Прочетете си чл.5 от втори раздел. Аз имам друго предложение. Предлагам на всички кметски наместници, на всички кметове на кметства и кмет на Община заплатата да бъде минимална 610лв. Ако сте съгласни с това предложение да го гласуваме. На всички кметове, абсолютно на всички минимална работна заплата.

К.Спирова: Току що ни обясняваха как не могат да се намалят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо да не може? Нали вие взимате решение, нали вие искате да променяте.

К.Спирова: Нали от горе е спуснато. Току що госпожа Семерджиева обясняваше, че е спуснато.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Заплати може да предлага само Кмета. Той има право да предлага.

К.Спирова: Не можем да ги намаляваме. Вие предлагате…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Можете да го гласувате, може или да не го гласувате.

К.Спирова: Не можем да договаряме заплата на кмет който го няма.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Когато другите кметове са материално отговорни лица каквото е кмета на Общината и за всичко кмета на Общината е виновен когато стане нещо лошо на село или в града, а когато стане нещо хубаво другите да са хубави… Когато има тази отговорност която има кмета на Общината и не само кмета на Общината и заместник кметове и ръководители на отдели тогава ще се съглася с вас. Когато ходят по два пъти в седмицата до София тогава ще се съглася с вас. Ако няма други предложения..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако няма други предложения да преминаваме към гласуване.

Н.Стоянов: Сега последно това предложение оставали?

Ат.Анастасов: Предложението на господин Сяров остава ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не си оттеглям предложението, тъй като заплати може да предлага само Кмета.

Ат.Анастасов: Ние не можем ли да правим корекция?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не можете.

В.Сяров: Защо да не можем?

К.Спирова: Предложението го внася кмета, ние можем да дебатираме и да правим промени.

В.Сяров: Аз искам да подложите моето предложение на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Трифонов, тука ли е господин Трифонов? Господин Трифонов може ли вие като дългогодишен ръководител на тази община да…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Може ли на микрофона.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Добър ден на всички. Аз смятам, че начина на определяне на заплатите изчерпателно са упоменати в Закона за местното самоуправление и местната администрация който е тълкуван заедно с вътрешните правила и там мисля, че изрично е казано. Сега няма смисъл да го преповтарям, че по предложение на Кмета. Значи, ако някой мисли, че може да изземе функциите на Кмета и да предлага заплати, а вече кмета трябва да се съобрази с това което ни е пуснато по Наредба и Закона за бюджета която всяка година се гласува и се спуща от правителството. Това е. Имаме една рамка с тази рамка господин кмета на Общината се съобразява, предлага, а вие приемате или не приемате. Аз не виждам тука въпрос на тълкуване. А другото тълкуване е да вие сте орган можете да приемете решение различно от това, но знаете, че атакуемо и си мисля с голяма вероятност, че ще падне.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Раздел втори, чл.6 – Общинския съвет определя размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

В.Сяров: Свършихте ли господин Трифонов?

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров: Сега, искам да допълня. Ние в предния мандат пак гласувахме заплати където пак правихме корекции по предложение на общински съветници. Така, че не виждам причина…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: В рамките на определените средства, в рамките на така определените заплати.

В.Сяров: Да, те са в рамките. Намалихме 400лв. от заплатата на Кмета които ги разпределихме на другите кметове. Ние не надхвърляме рамката.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Може ли само господин Сяров? Аз не изземвам функциите и правата на общинските съветници да правят предложения по различните размери на всеки един от упоменатите лица, но тук въпроса е дали и кмета на Общината ще се съгласи и ще направи коригирано предложение на база на вашето предложение или ще си остане на неговото си.

В.Сяров: Той ако не се съгласи трябва да се подложи и неговото решение на гласуване и моето решение на гласуване.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Не, по простата причина, че кмета е този който внася предложенията. Прочетете го!

В.Сяров: Ама ние приемаме. Какво да чета и предния мандат също гласувахме два пъти заплата със промяна от общинските съветници.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Раздел втори чл.7 – Индивидуалната основна месечна заплата на кметските наместници, заместник кметовете се определя от Кмета на Общината както тяхното назначаване и при спазване на изискванията на чл.5,ал.2 и ал.3., не знам кое не е ясно. Толкова хубаво е написано.

В.Сяров: Искате да кажете, че аз не мога да правя предложения, тука да променяме заплатите, възнагражденията без да излизаме от рамката?

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Значи пак стигаме до …. Аз до сега това обяснявах, че имате право да си правите предложения, но въпроса е дали кмета ще се съгласи на вашето предложение и в рамките на това което…..

В.Сяров: Първо ще гласуваме неговото предложение и после и моето предложение. Което се приеме това ще влезе в сила. Така, че аз съм направил предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз нямаше да вземам отношение обаче мисля, че нещата излязоха извън малко така да се каже контрол. Така, от ЗМСМА т.5, чл.21 казва – определя размера на трудовото възнаграждение, говорим за Общински съвет на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Общината. Значи от тук нататък ако тръгнем да говорим, изтъкнаха се какви ли не причини. Значи докладната е внесена от заместник кмета на общината. Това, че кмета е бил в отпуска не дерогиран или не отменя неговото задължение. Значи ние в момента имаме едно предложение от заместник кмета на общината и ако говорим чисто в рамките на Закона ние сме извън каквото и решение да вземем, защото то е направено докладната е внесена от заместник кмета на общината който няма такива правомощия макар и кмета да бъде в отпуска, в командировка и къде ли не. Имаме императивна правна норма, тоест задължителна правна норма. Втори момент тука, аз не съм съгласен с господин Трифонов, че Общинския съвет не може да прави каквито и да било предложения защото той ги приема. Ако приемем като изключим, че заместник кмета считам, че е излязъл извън неговите правомощия и не е съобразил докладната със ЗМСМА който го цитира господин Трифонов. Другия момент който е, ако беше изпълнено това условие, че определя по предложение, да имаме предложение на Кмета, но пак искам да кажа, че Общинския съвет е органа който след като имаме предложение внесено коректно от Кмета на общината каквато е задължителната правна норма Общинския съвет тъй като той приема решението може да прави промени като считам, че не следва да излиза извън както е посочено , извън действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата който трябва да бъде съобразено. Така, че ние за да бъдем максимално точни трябва да се съобразим от тези обстоятелства. И не съм съгласен с господин Трифонов, че едва ли не общинският съвет трябва да е съгласен на каквото и да било….

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Не е вярно…

Пл.Минчев: Кое не е вярно?

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Не може да не му го гласувате предложението.

Пл.Минчев: Аз не съм казал, че ние не можем или можем. Казвам, че общинския съвет може да прави предложения и да ги приема.

К.Спирова: На първо място тука имали докладна или няма докладна.

Пл.Минчев: Така, че от там нататък…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако Кмета си презавери докладната.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Презаверете докладната!

Н.Стоянов: Предлагам десет минути почивка и всички докладни да влезнат да не изпадаме в такова състояние.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Значи вие поискахте когато официално отсъства кмета да има заповед. Ето има заповед по времето когато той е отсъствал докладните са внесени от госпожа Палазова.

Н.Стоянов: Аз мисля, че господин Минчев се мотивира.

Пл.Минчев: Така. Спорим тука кое е незаконосъобразно и кое не. Аз изказвам мнението като експерт като юрист. Казвам не вземам страна в спора. Казвам какво е действащото. Сега има и друг юрист….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, преподписвам докладната и приключваме спора.

Пл.Минчев: Казвам, че за да бъдем максимално точни… Аз искам да попитам заместник кмета запознат ли е изобщо със ЗМСМА и защо е подписала докладната записка? Да, Кмета е отсъствал това е безспорен факт има съответно заповед, но ние вече тука говорим за задължителна правна норма и когато Кмета отсъства и не е внесена от него докладната не е изготвена не следва да се вкара защото ние имаме нарушение на тази т.5.

Ант.Палазова-зам.кмет на община ТополовградСлед като отсъства аз изпълнявам функциите на Кмет на Общината.

Пл.Минчев: Ама по предложение, аз това обяснявам, че имаме императивна норма която казва по предложение на Кмета на общината, никъде не пише изключение. Значи Кмета когато дойде или когато се върне от отпуска или от командировка тогава той следва да той да е вносител на докладната. Това е факт, да той е отсъствал вие сте подписали, но конкретно има за определени неща които вие трябва да се съобразявате кое може да подписвате и кое не. Кое трябва да го подпише титуляра и….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стоянов искаше десет минути почивка.

10 минути почивка.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Кой чакаме още?

К.Спирова: Кмета.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Няма го Кмета на общината който участва по Закон със съвещателен глас.

Ант.Палазова-зам.кмет на община Тополовград: Ще дойде.

К.Спирова: Да го изчакаме. Заместник кметове не пише, че участват със съвещателен глас.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Продължаваме кворума е 15 общински съветника.

Ант.Палазова-зам.кмет на община ТополовградЗаместник Кмета е тук за да съобщя, че докладната я оттеглям по точка едно.

В.Сяров: Тогава аз имам един въпрос. На какво основание ще платите заплатите на Кмета и на кметовете по населени места?

Ант.Палазова-зам.кмет на община Тополовград: Това което им се полага така или иначе те без заплати няма как да бъдат.

Ат.Анастасов: Ама то е до 31.12.

К.Стойчев: Вчера това ни го обясниха и счетоводителя.

К.Спирова: Аз мисля, че липсва основание да продължаваме защото няма вносител.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Докладните са от госпожа Палазова разписани.

К.Спирова: За това, че го няма Кмета. Кмета в момента показва, че присъства. Не е в отпуска, не е по болест. Прекъснал е отпуската си и е тук. Поне това което ни беше показано прекъснал е отпуска и беше тук преди малко. Не може да си вносител по Закон. Само по изключение Наредбата която сме приели когато липсва вносителя.

К.Стойчев: То всичко върви по Наредба бе. Сега какво правим в момента?

К.Спирова: По Закон и по Наредба.

К.Стойчев: Какъв закон бе госпожо Спирова? Хайде изяснете тези Закони защото нищо не правим.

К.Спирова: Прочетете си Закона, ЗМСМА пише вносител.

К.Стойчев: Аз съм го чел Закона. В момента нищо не правим, никаква сесия не правим в момента. Сега само се чепкаме и се ядем и никаква точка напред не върви. Какви Закони говорим тука какви локуми разтягаме.

К.Спирова: Закон за местното самоуправление и местната администрация.

К.Стойчев: Спокойно чели сме го този Закон. Айде прочетете това което трябва да го прочетем и да върви сесията напред. Какво правим сега? Заместник кмета е тука, ама сега кмета го няма….

Пл.Минчев: Ако взема отношение пак ще кажат и няма да се хареса на определени хора това което ще го кажа. Те достатъчно го казаха така, че…. Има си, наистина трябва да се четат. Само с това съм съгласен, че има правила които трябва да се четат.

К.Спирова: И да се спазват.

Пл.Минчев: Ами разбира се те за това са написани да се спазват. Аз това мога да кажа, че някой трябва да чете. След като даден човек взема дадена определена длъжност той трябва да ги чете, да ги прилага, съответно да ги спазва и така. Аз пак казвам, че одеве от продължение на разговора не съм съгласен не го виждам господин Трифонов, но по негово време, разговарях тука и с негови съветници които са били. Той е внасял предложения като кмет, съответно общински съвет ги изменя. Това на мен да ми се каже като юрист, че общинският съветник, да аз съм съгласен реално ние никой от общинските съветници не е внесъл тази докладна, не е направил това предложение то е факт внесено. Считам, че от заместник кмета нямал право да се внесе това предложение защото пак казах не искам да повтарям, че е задължителна нормата, но на мен да ми се каже пред камери тука, че общинският съветник няма право да направи предложение по внесено предложение което е задължение това означава, че аз трябва да си тръгна от тука. То за какво тогава да идваме и да гласуваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Трифонов.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че тука поне коректно се водят протоколите. Пак ще повторя, ако трябва ще потретя. Никъде не съм казвал и го декларирам, че общинският съветник няма право да прави предложения. Господин Минчев, нека да бъдем коректни. Молба.

Пл.Минчев: Аз това чух.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Вие какво сте чули, а пък аз какво казвам е друго. Казах, че в рамките на компетентността на общински съвет е естествено да прави предложения или да не прави, да приема решения или да не приема.

В.Сяров: Казахте, че нямам право да правя предложения. Аз да гласувам каквото е казал кмета. Кмета трябва да е съгласен с моето предложение, че да го гласувам.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Може ли да приключим и тогава да продължим? Само за две минути долу горе, хайде да не се обиждаме избълвахте един методически нонсес. Можете ли да ми кажете преди малко, има го там казвате вие императивно е казано, че трябва да е кмета на общината. А само преди две минути сте казали императивно, че Васко Сяров да речем съветник има право да внася това което императивно е записано в правомощията на Кмета. Кое от двете е вярно?

Пл.Минчев: Такова нещо не съм казал. Можем да върнем записа и… Така. Казах, че може да прави предложения след като бъде внесено това предложение и изпълнено това което го прочетох.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Говорим за императивни права на Кмета. Значи за едно и също говорим само, че вие го тълкувате както…

Пл.Минчев: Кмета внася предложението. Само Кмета може да го внесе това предложение. То е факт, ако той го е внесъл, но предложения общинският съвет може да прави промени. Аз това имах предвид. Не сте ме разбрали нещо.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кое е императивно и кое неимперативно, че нещо не мога да разбера.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев.

М.Батчев: След като докладната е оттеглена от Кмета, предлагам да прекратим разискванията по тази точка и да преминем към втора точка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не знам трябва ли да присъствам след като госпожа Палазова ги е докладвала. Един път трябва да е тя, един път трябва да съм аз. Къде е истината? Никой не знае.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: След като докладната е оттеглена преминаваме нататък към

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:  Следваща докладна с вх.№235/09.06.2020г.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите? Първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници ? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ с вх.№235/09.06.2020г. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 от съответната докладна. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№236/12.06.2020год. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020г. /Приложение №7/ Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Не сме взели решение ние нямаме…., да бъде приет списъка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград : Някой от останалите общински съветници? Да госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз имам питане. Самата субсидия за капиталовите разходи се казва, че може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Тъй като ние така или иначе сме приели този списък приложение №7 в какво го трансформираме в момента? Къде е бил и къде отива? Тъй като не сме наясно, не сме икономисти с параграфи с бюджетни сметки …

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Да, били са в параграф 52-06

К.Спирова: Който е за?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Основни ремонти. Основни ремонти е 52§, обаче от Министерството на финансите казват, че сумите са малки, не могат да бъдат като основни ремонти, а трябва да бъдат като текущи ремонти и отиват в 10-30. Променят се само параграфите.

К.Спирова: Така. Миналия път направихме откритие какво е краткотраен и какво дълготраен материален актив. Сега правим откритие какво е основен ремонт и какво е текущ ремонт. Средствата за основни ремонти са в същия размер който са и за текущи ремонти. Значи ние сме предвидили един път, че основните ремонти аз като предвидя вкъщи 10 000лв. за основен ремонт, за 10 000лв.не правя текущ ремонт. Нито е променено да има вкарани допълнителни улици за тези средства…

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Промяната е от Министерството на финансите.

К.Спирова: Като е от Министерството на финансите дайте ни документа с който Министерството на финансите налага промяната. Дайте го основанието

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Какво е значението дали ще бъде основен или текущ?

К.Спирова: Обясних какъв е

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  И ние знаем дефиницията за основен и текущ ремонт.

К.Спирова: Ами като я знаете защо в началото не ги вкарахте…/шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград : Ако имате нормативен документ го покажете и да продължаваме нататък.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Ами има цяла Наредба….

К.Спирова: А, не, не казаха, че има указания там задължение с което ни задължават там да ги прехвърлим. Аз не виждам как пари, пак казвам вкъщи ако съм предвидила 10 000лв. за основен ремонт за 10 000лв.няма да направя текущ ремонт.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тези неща защо не ги искате на комисиите?

К.Спирова: Те ги казаха на комисиите тези неща само, че ни обясняват как тези пари така можело да бъде как не можело да бъде.

К.Стойчев: Бяха казани на комисиите тези неща. И на комисиите и на Председателския съвет беше казано обаче ние не слушаме.

К.Спирова: Не слушате! Вие даже не разбирате какво чувате.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Е, въпросът е, че вие разбирате.

К.Стойчев: Не е вярно, защото това беше казано и на председателския съвет беше засегната точно тази докладна, беше засегната и на комисиите имаше хора и от ТСУ..

К.Стойчев: Само да те попитам, ако ти си предвидил 10 000лв. за основен ще дадеш ли 10 000лв. за боядисване?

К.Стойчев: Това беше казано и от Киров вчера на комисията.

К.Спирова: Да, питам ти ще ги дадеш ли ?

К.Стойчев: Какво не разбрахте не знам? Не разбрахте ли защо е така? Или пак трябва да ви го кажат.

К.Спирова: Разбрах защото е предварително обявена обществената поръчка.

К.Стойчев: А не разбрахте ли защо? Това е препоръката на Министерството на финансите.

К.Спирова: Разбрах ти казах, защото обществената поръчка е обявена миналото лято.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Тя няма нищо общо.

К.Спирова: За тази сума.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Обществената поръчка не е за тази сума, а е за планиран период от четири години като условията в нея вие ги знаете прекрасно са или до достигане на стойността като съберем сбора на четирите години приход от капиталовите средства или до изтичане на четиригодишния период. То е записано много детайлно в указанията. Сумите които даваме по капиталова са на база количествено стойностни сметки които са изготвени от специалисти на ТСУ. Те нямат общо с изиграната обществена поръчка. Вече имат общо когато приравним цената дадена от изпълнителя и нашите количества. Тогава вече ние ги оразмеряваме спрямо техните предложени единични цени. Това нещо беше детайлно описано и обяснено документацията която изискваше мисля, че беше господин Сяров./шум в залата не се чува/

К.Спирова: Количествата за основен ремонт и за текущ ремонт са едни и същи?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Да. Количествата не характеризират вида ремонт и вие го знаете много добре, вида ремонт се характеризира от други показатели. И вие ги знаете няма нужда да обясняваме тука на всички съветници кое е текущ и кое е основен. На предната сесия до колкото знам, аз не бях, но Мария Николова е обяснила на всички, че в първоначалната подготовка и предложението на Кмета за капиталови няма как да дадем тези улици в текущ ремонт. След прецизиране, след одобрение от Министерството на финансите те вече казват посоката дали да трансформираме или дали да останат в основен ремонт. И другия е момента наличието на технически проекти. Ако решим, че ще е основен ремонт и го направим основен ремонт първо сумата ще бъде още по-голяма защото ще ни утежни и с изготвянето на инвестиционен проект. Кому е нужно? В характера си това е текущ ремонт нито променяме пътното платно, нито променяме конструкция. Вие знаете и виждате по сметките видовете работи. Имаме насип, имаме асфалтиране имаме оформяне на канавки, нищо повече. Така, че това са изключително текущ ремонт. Нямаме предпоставки за основен ремонт, но такива са изискванията и ние нито променяме суми… Знаете в продължение на колко сесии уточнявахме обектите, стигнахме до консенсус. Аз не виждам какъв е проблема. Само дефиницията се променя, нищо.

В.Сяров: Има ли такова писмо?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Разговори са се провеждали многократно с Министерството на финансите с експерта която отговаря за общината, тя знае…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А документ имаме ли официален беше въпроса.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Нямаме официален документ..

Ат.Анастасов: Как няма официален документ. Сега казаха, че има официален документ.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Може ли да ви кажа. От миналата година целевите капиталови разходи Министерството на финансите ги залага по процент всяко тримесечие. От тази година докато ние не посочим фактурата, изпълнителя, сумата Министерството на финансите не отпуска сума. Ако тези суми не станат текущ ремонт това значи, че ние няма да изпълним целевите капиталови разходи. Никой няма да ни даде пари ако останат в основен ремонт. Планирани са като текущ и като текущ ще ни дадат парите на нас.

В.Сяров: Ами защо ги гласувахме като основен ремонт?

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: Защото не може с приемането на бюджета. Когато се приеме бюджета, когато се приеме поименния списък на капиталовите разходи се изпраща за съгласуване в Министерството на финансите и от там те определят кой е текущ кой е основен ремонт.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Четири пъти в годината има заседания, Министъра точно разглежда на общините промените именно в тази връзка. За това се правят заседания четири пъти годишно и ние сега с тази си докладна ще се включим на заседанието на 31.07 за промяна на дефинициите и съответно параграфите.

В.Сяров: Има ли избрана фирма за тез обекти? Коя ще я изпълнява?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Има нали обясних преди малко. Разбира се.

В.Сяров: Това от обществената поръчка за двато милиона ли са?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Точно така.

В.Сяров: А преди малко казахте, че нещо различно беше в началото.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Говорим за различно…., не за избраната фирма изпълнител. Вие спрегнахте цените, госпожа Спирова спрегна сумите, че са съобразно обществената поръчка, сумите на тази капиталова. Изпълнител има избран госпожа Семерджиева току що ви каза. За да поискаме парите от Министерството ние трябва да подадем избран изпълнител със суми и…

В.Сяров: Преди малко казахте, че тези два милиона са съвсем различна поръчка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те са четиригодишен….

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“:  Господин Сяров нали ви я предоставихме. Нали разбрахте.

В.Сяров: Вие пак не ми предоставихте всичко което исках.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Предоставихме ви я в пълния размер. Тя прекрасно вътре е описано в указанията по обществената поръчка. За капиталови разходи и други които общината евентуално ще може да разходва средства за период от четири години или до стойността от сбора от четирите години на капиталовите.

Ат.Анастасов: Нашата идея беше друга, че ти каза, че тази сума не влиза в тези два милиона преди малко.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Процедурата е направена за два милиона без ДДС. Това е прогнозна стойност която процедура ще приключи и ще изтече срока или след достигане на размера от два милиона или до достигане на този размер или до приключването на четирите години капиталови. Едно от двете от което първото обстоятелство настъпи по-рано.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград : Така. Благодаря госпожо Атанасова. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.3 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 7“за”,

2”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Няма да правим улици!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград : Преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№237/12.06.2020год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите? Първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Да бъде отпусната финансовата помощ.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници ? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 от съответната докладна. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№239/15.06.2020год. относно: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Тополовград мандат 2019г.-2023г. и за Окръжен съд – Ямбол мандат 2020г.-2024 година. Комисиите за становище, първа?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова :Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници ? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.3 от Закона за съдебната власт, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.5 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Предлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.5 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№240/15.06.2020година. относно: Отписване на несъбираеми вземания от бивши наематели на общински жилища за периода 1998г.-2017г. Вносителя нещо има ли да добави. Комисиите за становище, първа?

В.Сяров: 2 „за“ и 3 „против“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници имат ли отношение по докладната или да преминаваме към гласуване. Щом няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.173,ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.111 б. „в“ от ЗЗД, подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ с вх.№240/15.06.2020г. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 5“за”,

3”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

К.Спирова: Право на отрицателен вот. Нито едно от посочените основания не дава право на Общинския съвет да отписва задължения. Това е мотива поради който гласувам „против“.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То е описано пълна или частична липса на имущество-движимо или недвижимо, минимални месечни доходи, трайна безработица….

К.Спирова: Говорим за Закони които са изброени горе, а не какво е….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тука говорим за хора които са в крайна невъзможност. Не говорим за….

К.Спирова: Говорим дали имаме право да вземем такова решение или не.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има чужденци които ги няма в България не можем да ги открием, има починали хора. Не виждам…..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№238/15.06.2020година. относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Тополовград и неговите комисии за периода 11.11.2019г. – 29.05.2020 година. Комисиите за становища, първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова :Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници ? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград, подлагам на гласуване проекторешение №1 по ДЗ с вх.№238/15.06.2020година. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№243/15.06.2020год., относно: Приемане на годишен финансов отчет на „СБАЛВБ – Тополовград“ ЕООД за 2019 година и Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ“ АД гр. Хасково за 2019 година. Вносителя има ли какво да добави?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова :Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Н.Стоянов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта комисия?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг от общинските съветници ? Ако няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, подлагам на гласуване проекторешение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Батчев, защо за болницата отчета гласувахте „въздържал се“, има ли някакъв проблем?

М.Батчев: Защото не знам за какво става въпрос. Има достатъчно които гласуваха „за“.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не не говорим дали има достатъчно или няма. Въпроса е дали има някаква причина.

М.Батчев: Не, не няма.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Обсъждане задълженията на „Златно зърно“ ООД гр.Тополовград.

Пл.Минчев: Само аз за попитам преди да започнем да разглеждаме тази точка имаше искане от миналия общински съвет за представяне на подробна справка, документи. Представени ли са?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не, документи не са представени официално в Общинския съвет.

Пл.Минчев: Кога е изпратено писмото?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: След протокола.

Пл.Минчев: Тоест имали са достатъчно време да отговорят. Това имам предвид кога е изпратено.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, да срока беше спазен, седем дневен.

Пл.Минчев: В Общински съвет има ли също постъпило някакви документи или други уведомления във връзка с изпълнението на решението което ние обявихме други дати, какво става по нататък с това решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В Общинския съвет няма постъпили…

Пл.Минчев: Покани за свикване на общо събрание?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас в Общинския съвет не е постъпвало.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Официално нямаме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожо Хлебарова

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Има протокол от общото събрание…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не аз мисълта ми е съвсем друга. Съдружниците искаха да присъстват на тази точка.

Пл.Минчев: Значи аз само попитах дали има върнато решение и какво следва по решението на Общинския съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас нищо не е дошло. Изпратили сме с обратна разписка…

Пл.Минчев: Не, не става въпрос това решение което се взима за ликвидацията има ли нещо постъпило за общо събрание за някаква процедура която е обявена и т.н. това имах предвид, защото ние не знаем.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не нас не са на уведомили.

Пл.Минчев: Тоест нищо официално няма постъпило в Общински съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: В Общински съвет не.

Пл.Минчев: Официално освен с тази хвърчаща справка без печати това само?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да. това е от предния месец.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето тук са господата.

Пл.Минчев: Какво да обсъждаме като няма….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господата са тука, ако имате някакви питания. Господин Симитчиев е тука, Атанасов е тука.

Пл.Минчев: Господин Божинов, аз поисках на предходното заседание на база на това което ни се предостави едни материали….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, съгласен съм, ако искате да питате..

Пл.Минчев: Не, аз каквото трябваше питах. То не е отговорено какво да питам. Значи едно е да се каже, едно е да се представят документи. Ето нито подписи, печат на едната справка, а печат има извинявам се, подпис няма. Тука някаква хвърчаща справка. Аз исках писмено, сега какво да..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, защото на всяка сесия говорим едно и също. Господин Симитчиев е тука, господин Атанасов е тука.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Аз имам въпрос. Има ли свикано общо събрание?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дайте протокола от общото събрание!

В.Сяров: То вече е минало общото събрание.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има ли протокол, няма ли протокол?

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: То има много общи събрания.

В.Сяров: За ликвидацията?

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: За ликвидацията, да. Има покани, има свикано общо събрание. Има събиране на съдружниците.

В.Сяров: Кога ще е общото събрание или е минало общото събрание?

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Минало е. Има протокол.

Пл.Минчев: Има ли протокол?

В.Сяров: Протокол има ли от общото събрание?

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Да, да.

Пл.Минчев: Къде е предоставен на кого?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас в Общинския съвет няма.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам защо не ни е предоставена от Управителя или не знам там който представлява, не знам кой представлява „Златно зърно“ защо нямаме това искане ние сме съдружник. Защо нямаме искане за подробна справка за задълженията там което е поискано с писмо от Председателя на Общински съвет?

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Ето протокола от общото събрание заверен със заверка подписи и съдържание на съдружниците. Копие е, сега оригинала не е в мен.

Пл.Минчев: Защо не е представен на Общинския съвет да се запознаем. Гледам имаме заверка, представителя е участвал вътре, защо не е изпратена Общинския съвет да се запознае своевременно. Защото виждам там някакви вписвания 24, не пише дата кога се е провело общото събрание, съответно кой представлява дружеството. Имаме ли вписване в търговския регистър и защо не ни е предоставена тази подробна справка. Все пак ние сме съдружници и съгласно търговския закон съдружника има право съответно да иска за финансовото състояние на дружеството. Сега дали от Управителя, дали от ликвидатора, ако имаме вписан ликвидатор защо и той не присъства тук. Това са много странни обстоятелства. Не може да ни се предоставя едно писмо без подпис, да ни се предоставя една справка за задълженията, аз не знам дали и другия съдружник е запознат с тази справка, тъй като тук е посочено и е много фрапиращо 53 791лв.което се дължи на Управителя на дружеството и който е съдружник. Значи нито има съставил, нито има Управител. Някаква хвърчаща справка. И съответно дали съдружника който за мен държи основния пакет от дяловете е запознат, че реално ликвидацията трябва да се работи за да се изплащат тези възнаграждения на бившия, аз така го считам ако е вписано в търговския регистър и как са натрупани. Аз исках подробна справка кога са натрупани тези задължения към управителя за какъв период. Въз основа на какво правно основание не ни беше предоставена. А съгласно търговския закон след като Общинския съвет упражнява правата на собственик и след като е изискано официално с писмо до колкото разбирам от Председателя на Общинския съвет, аз ще го изискам официално това писмо за да го видя кога е получено и защо на нас не ни е отговорено. Изобщо дали основния от съдружниците който държи знае, че управителя има такива задължения към управителя и как са натрупани тези задължения. Имаме неизплатени задължения почти 22 000лв.не знам дали тава е със лихвата към община Тополовград, не платени местни данъци и такси които са фрапиращи нали задължения. Предполагам, че от тези справки тука има и към НАП, НОИ и т.н. Не ни беше предоставена тази информация.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Макар, че има промяна в това което цитирате….

Пл.Минчев: Ние няма как да знаем какво е извършило дружеството за това ги искаме от управителя. Ако ни беше своевременно представена.., ако ни беше представен своевременно протокола каквито са правилата, нали да ни беше предоставен в Общински съвет може би щях ме да имаме и други питания, но….

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: От тези справки които господин Минчев искате ще ви ги дам малко по-късно. Ще ви ги дам справките. Аз малко преди това искам да ви кажа няколко думи.. Вие зададохте въпрос и на миналата сесия тука по мой адрес е говорено доста критично. Аз искам да се върна малко назад във времето, в годините за да някои хора да разберат за какво се е получило това предложение. Значи на 15.03.2012 година съм предложил официално и преди съм имал много разговори, аз съм предложил закупуване за дружеството за камион. Това е 2012 година да се внесат вноски като съм се аргументирал защо трябва този камион. И на 11.03.2014 година с приемането на финансовия годишен отчет на „Златно зърно“ управителя на дружеството запозна съдружниците с финансовото състояние и предложихме мерки за стабилизиране на дружеството, че дружеството не е в добро състояние. Това можете да го видите от баланса в отчетите на самото дружество. От година на година дружеството изпадаше във все по-голямо затруднение. Това е 2014 година. Аз предлагам да се вземе този камион през 2013 година. Сега, 2014 година след една година след моето предложение 2014 година се взема такова решение общината да участва съгласно техните проценти с 42 000лв. Аз една година в продължение на една година чаках да се реши нещо тука в Общинския съвет. Ще се купува ли нямали да се купува този камион и т.н. Аз на предишната сесия ви обясних ситуацията каква беше. Мен ми трябваше транспортно средство нищо друго не ми трябва. Суровина има, машини имам, обучен персонал имах които да работи. Мен ми трябваше едно превозно средство готовата продукция да я транспортирам. Това ми трябваше.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То има решение за закупуване на превозно средство.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Има решение както и да е. 2015 година, на края на 2015 година на 22.12.2015 година има ново решение на Общинския съвет, не се приема да се преведат тези пари. Кажете ми в каква обстановка е работило това дружество. Кажете ми в каква обстановка работим. Взема се решение, изчаква се, не се взема решение трупат се задължения. Защото за мен не беше проблем тези задължения да ги ликвидирам като почнем да работим. Нямаше начин да работим. Сега идва друго решение 2016 година 30.06. общината си продава дяловете. Ай сега ново пет. Оценката е 148 000лв. ние отказваме да ги закупим и дружеството изживява една агония не може да работи останахме пет човека персонал където не можем да работим. Очаквахме да получим камион с който да работим. През това време аз правих сондажи на камион половин България съм обиколил, накрая в Германия намерихме даже и Кмета заангажирах той се ангажира да помага и т.н., но парите не дойдоха. Нашите пари бяха приведени след решението веднага на фирма „МЕТКО“ и на фирмата и така не дойдоха тези средства. Сега много хора, аз и се учудвам, че сте го поставили този въпрос вие сте си го говорихте тука този камион ли беше най-важния. Това беше същността на цялата работа. Един камион и когато разговарям с някои хора и обяснявам и сега и със мои колеги от мелницата те се смеят. Викат за един камион да затвориш работещо предприятие. Това беше. Да седна тука да се оправдавам и тези задължения се натрупаха точно тези години. Нищо друго не е имало. Аз съм работил до последно и съм се мъчил предприятието да не го спирам, защото знам такова предприятие спре ли се край това е трудно да се пусне. Сега що се отнася с моята шокираща сума, а виждам, че тя е гвоздея на цялата история, тази сума. Аз разговарях с Кмета и преди съм го казвал и с господин Симитчиев основния акционер и който е проявявал интерес към дружеството аз тези пари никога не съм ги слагал, че някога ще ги взема. Даже няма и да крия, тука идваха и проявяваха интерес заместник кмета Хари Мочев идваха и им казах още тогава, срещнаха се със Симитчиев и им казах, че тези пари аз няма да ги търся стига някой да вземе дружеството да работи. Това беше моето желание, защото това е дружество е създадено с много труд първите години и с много средства от наша страна. Общината даде земята, даде сградите, даде машини които бяха излезли от модерното оборудване. Наложи се да сменим пътища, потоци и между 35, 37% да вади бяло брашно ние стигнахме рандеман 68, 70%. Нямаше почти никъде друга мелница в България, която да правеше такъв рандеман и такова хубаво брашно. Що се отнася до, пак се връщаме до тези моите 53 000лв.които имам да ги получавам. Ето декларация до Общинския съвет, че тези пари отказвам да ги получа.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вие сте декларирали, че не желаете да получите дължимото възнаграждение за периода 2010-2020 година.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това за нас ли остава? Оригинал е и с мокър печат.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Оригинала ще остане за дружеството, а за вас копие.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Стига да има някой да вземе дружеството. А дали съм го управлявал правилно това дружество или не аз след като спрях дружеството…./шум не се чува/ Ако има някой да го купи моите заплати не ги искам. Аз това съм го казал много отдавна и господин Кмета го знаеше и господин Симитчиев също…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев има въпрос.

Пл.Минчев: Не, аз искам на база на това което се каза от господин Атанасов. Значи аз съм съветник има някой които не знам дали от 2007 година мисля, че има, но той излезе и господин Иванов той отсъства тука, от 2007година общински съветници. Поне към тогавашния момент и към сегашния момент не ние предоставена някаква информация относно дали дружеството тогава е платило някакъв дивидент към общината. Значи защо започвам ще ви обясня защо започвам от тук. И се връщаме на 2013 година там където цитира господина Атанасов във връзка с прословутия камион МУК ли беше там и т.н. Много добре каза правилно, че имаше първоначално решение и ние подкрепихме нещата, но нека да стане ясно така на новите общински съветници, тук има някои са били по това време, че при наличие, че общината не е получила нито един лев дивидент, в един момент се искаше една сума да бъде платена за този камион. Така наречения камион с който и тогава ни беше обяснено така хвърлено както ние искахме документи, искахме разни писмено да ни бъде отговорено по някакъв начин. Значи мога да кажа, аз поне не съм запознат, ако има нещо такова може съответно да бъда опроверган. Нямаше бизнес план говорехме само за един камион, говорехме само за един камион, но какво ще се извърши. След като се иска да се дадат тези пари, това са общински, обществени средства, аз и тука искам да наблегна, че господин Атанасов съответно и другия съдружник те са запознати, че съдружника е община Тополовград и капитала се упражнява от Общински съвет. Това са публични средства които следва, какъвто и друг начин да се разходват. Така, че ние не можем само на едно обяснение тука да си говорим ние да решим и да гласуваме и ние ги гласувахме тогава тези средства до колкото си спомням. Сега документите вече те ще говорят вместо мен може би по нататък. Защо после не се пусна тази сума? Защото казвам, че нямаше нищо тука писмено, абе някакъв бизнес план, някаква фирма която се нарежда или какво ще се постигне икономическия ефект която общината за да предостави тези средства. За какво ги предоставя общината, те са публични средства. А пък вие като управител, като съдружници знаете, че със съдружник община Тополовград или със съответно публичен обществен ресурс трудно се работи. Виждате има Общински съвет който трябва да вземе решение. Много Общински съвети, различно представен. Вие това трябвало да ви е било ясно в годините. И тогава се връщаме на 2013 – 2014 година, вие не ни предоставихте ама нищичко тука както аз се пъна тука дайте да видим бизнес плана какъв ще бъде икономическия ефект. Ние като гласуваме там тези 48 000лв. ли беше които общината трябва да плати. Да ние първоначално подкрепихме идеята, но на нас не ни беше предоставено тази информация писмено да видим какъв ще е икономическия ефект ние като разходим тези публични средства. А на нас като съветници ни е вменено като задължение да гласуваме тези…..

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Извинявам се ще трябва да ви спра монолога, но вие имате ли представител в това дружество?

Пл.Минчев: Да, имаме.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Значи Общинския съвет не е представител на дружеството. Нали така?

Пл.Минчев: Да.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Кой е представител на Общински съвет в дружеството?

Пл.Минчев: Представителя който ние го упълномощаваме с определени действия, определили сме Кмета на Общината.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Значи всички въпроси които ги имате към него. Сега иначе започваме да…. съдружниците

Пл.Минчев: Така. Значи нека да обърна внимание на Председателя на Общински съвет, че в момента говоря и моля да не бъда прекъсван. Значи аз мога да си правя всякакъв вид монолози господин Симитчиев. Аз съм общински съветник и имам това право.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“: Чудесно.

Пл.Минчев: И ще ви помоля да не ме прекъсвате.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“Като искате да не присъстваме не ни канете!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Може би ще има въпроси и към вас.

Пл.Минчев: Не знам защо аз трябва да отговарям, а би трябвало да отговаря Председателя на Общинския съвет, защото беше тука….

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“Аз лично съм тука от уважение към съдружника. Съдружника приемам, че е общината и съм от уважение. Иначе нямам никакво задължение да дойда тука и…..

Пл.Минчев: Аз ви моля да не ме прекъсвате, нека да се изкажа.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“Ама понеже в грешна посока тръгна разговора..

Пл.Минчев: Защо да е в грешна посока? Ние си изразяваме едно мнение като общински съветници имаме това право да го изразяваме.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“И аз изразявам мнение.

Пл.Минчев: Да, но трябваше… Значи елементарното възпитание означаваше да ме изчакате и да ме изслушате. Както виждате, че аз господин Атанасов не го прекъснах. Изслушах го съвсем така много внимателно. Така, че молбата ми е изслушайте ме, каквото има предполагам, че ще ви дадат думата. Не е необходимо да ме репликирате.

Вл.Симитчиев-Съдружник в „Златно зърно“Едва ли има какво да кажа повече от това.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Нека господин Пламен Минчев да си довърши…

Пл.Минчев: Председателя да си влезе в ролята! Одеве говорихме какво има право и какво нямат общинските съветници. Аз защитавам в случая Общинския съвет който считам, че не е редно аз да го правя, но тогава не ни беше предоставен този бизнес план или каквото и да е да се обосноват за закупуването на този камион и за това в последствие решенията бяха такива. Още повече, че не ни беше предоставена оферта или оферти относно стойността на този камион. Така, че ние нямаше как да го гласуваме да бъдем убедени от управителя или от когото и да е било. А пък съответно за представителя на общината ние му делегирахме определени правомощия които той да гласува в общото събрание. Той не може да гласува еднолично представителя след като няма правомощия от Общински съвет това трябва да ви го кажа. Да, той е определен като представител, но за да гласува нашия представител трябва да бъде упълномощен от Общински съвет. Аз не случайно за това започнах, че ние сме колективен орган. И стигаме до това защо не беше закупен, един вид тука се упреква има и мнение в което Общинския съвет е бил причината. Не е причината Общинския съвет за да се провали дейността на това търговско дружество, напротив ние изисквахме каквито ни са правомощията, каквито ни са задълженията съответните документи начин по който ние да гласуваме тази сума за който на нас не ни бяха предоставени. Както тази елементарна справка която аз исках. Ето вижте какво е уважението. Вижте каква справка ни се даде, една хвърчаща справка. Ако това е уважението към колективния орган, от там нататък здраве му кажи. Когато документите говорят няма какво да коментираме повече. Така, че да се хвърлят тука някакви обвинения, че видите ли Общинския съвет не е закупил, не е направил нещо за този камион. Ние тогава не ни беше предоставено какво ще се извършва и един елементарен бизнес план да видим като дадем тези средства какво, какви приходи каква дейност какво ще се направи. Това беше едното. След това не ни беше предоставена бе да видим как е формирана тази цена на този камион. Съжалявам, че го няма един от общинските съветници който тогава присъстваше и който си направи труда който говорихме за същия камион и установи, че цената е два пъти по-малка, тоест съжалявам, че го няма. Той щеше да го потвърди това нещо който той отиде на място във фирма която се занимава с такива моторни превозни средства, с такива камиони които продават и се установи, че може да бъде закупен на много по-ниска цена. Говорим за същия камион. И на нас не ни беше предоставена оферта, някакви оферти ние да видим за да можем да гласуваме. Ние гласувахме първоначално, доверихме се на управителя, но в последствие не ни бяха предоставени документи в които ние да обосновем нашето решение и да упълномощим нашия представител в търговското дружество. Искам да кажа, че Кмета на общината като представител е само една представителна фигура. Без решение, без правомощия на Общинския съвет той не може да гласува нищо повече. така, че да вменявате на него, че той трябвало да ни уведомява тука. След като не сме му гласували какво да извърши какво трябва той да ни уведомява нас. Ние сме изискали, ето както тука изискахме едни документи щели да ми се отговорят дали да се дадат пълни и сега тука с някакви декларации. Значи аз когато видя списъка на кредиторите, когато видя това дружество какво ще изплати в ликвидация как ще се разплати, как ще протече ликвидацията тогава ще коментирам. Това, че тука ни се размахва някаква декларация това е едни частен писмен документ, говоря като юрист, че той се отказвал. Само, че там има други правила в ликвидацията които трябва да се изпълнят и от ликвидатора. Когато видя приключена ликвидацията и, че управителя не е получил нищо тогава ще говорим. Но сега тука да ми се размахват някакви декларации да ни убеждават колко сме добри и колко пък да ни казват пък ние колко сме лоши, че не сме си свършили нещо. Да, ние упражняваме обществен ресурс и ще изискваме, пак ви казвам с това започнах, че общината съдружник е общината Тополовград. По отношение тогава когато искахме и ние да продадем дяловете не се харесаха, не знам оценката, но пак казвам, че това са обществени, това са ние сме обществена организация има си правила, трябва да бъде изготвена оценка от лицензиран оценител. И това което го даде оценителя това беше, и това беше представено. Това не е когато ние сме частен субект физическо или юридическо лице да решим да се спазарим с вас, че това ще бъде цената. Ние трябва да се съобразим с оценка която трябва да бъде приета съобразно изискванията на Закона. И Закона много категорично казва, а тогава не се хареса. И искам също да вметна, че цената която се плати за оценката беше четири хиляди и нещо, което се заплати същност от общината, а имаше уверение, че ще се заплати от съдружниците. Аз нямам обратна информация, ако съдружниците са заплатили нещо от тази сума и извинявам се предварително, но аз нямам информация поне не съм имал в общинския съвет, както и този протокол считам, че Общинския съвет взема решение или трябваше да ни беше предоставен на Общинския съвет този протокол. Така, че от тук нататък аз не съм съгласен тука да ми се вмята и пред медии и едва ли не един камион… Да камиона може да бъде определящ обаче трябваше тогава да се предостави исканата информация за да можем…. Ние го вземахме пак казвам решението, но в последствие го отменихме защото не можахме да разберем какво толкова се извърши и какво толкова е необходимо този камион. Един минимален бизнес план. Аз приключих.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Господин Минчев, вие осем години бяхте Председател на Общинския съвет.

Пл.Минчев: И малко повече.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Малко повече. Една година след това решение да имаше някакво допитване до мен като Управител да дам някакъв отчет за тези пари и как ще се разходват за стоте хиляди лева? Какво ще се спечели, ако даде общината тези пари. Както сега аз всеки месец получавам тука давайте това…. Тогава някой да ми каза, че иска отчет за…

Пл.Минчев: Да, има протоколи от заседанията на които вие сте присъствали. На които ние сме изисквали не само аз и други съветници. Съжалявам, че Красимир Иванов отсъства

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Сега остави Красимир Иванов!

Пл.Минчев: Не, той също присъства и той го изисквал. Говорим за камиона за основанието, говорим и за стойността на камиона.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Не съм получил аз да направя икономическа обосновка за този камион. Никога от Общинския съвет е нямало запитване.

Пл.Минчев: Ами добре аз тогава така ще ви отговоря. А ние тука само на вашата дума можем ли ние пък да вземем някакво, ние го вземахме това решение.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Значи аз пак казвам, че този разговор съм го правил няколко пъти с Кмета и съм…. Смятате ли, че господин Симитчиев ще изкара 52 000лв. там ли колко и ще ги даде ей така ще ги хвърли да ги даде за един камион. Смятате ли? Аз лично ще ги дам там 7 000лв. или колко бяха там 7 ли 8 000лв. и аз ще дам така ей така да ги дадем да ги откраднем нещо да ги направим. Смятате ли? Имахме разговори и с Кмета и съм му обяснявал, че това е проблема в момента на дружеството и тука е писано. Записано е в решенията които сме взели и за които сме разговаряли. Така, че сега да казваме, че аз едва ли не съм виновен в цялата история така ги разбирам нещата….

Пл.Минчев: Не, не напротив Общинския съвет се оказа от твоето изказване, че Общинския съвет има някаква вина, че не е превел парите. Така излезе. Аз не съм упрекнал никой.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Аз за мен не е Общинския съвет, за мен е Кмета. Аз търся от Кмета парите. Аз няма да ходя да се разправям с тебе с трети, четвърти.

Пл.Минчев: Не е така. Общинския съвет трябва да гласува, аз точно това казах в моето изказване, че това са публични средства. Че да бъдат получени трябва да има решение на Общинският съвет …./шум в залата не се чува/ Има Закон който казва ние как да се разбираме.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Едва ли не излиза, че аз съм виновен за цялата работа.

Пл.Минчев: Аз такова нещо не съм казал.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Аз така го чувствам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други въпроси ще има ли?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Що се отнася за камиона. Какъв камион ще вземем за 40 000лв. бе? И господин Божинов се интересуваше за цената, той също е разговарял.

Пл.Минчев: Аз съжалявам, че други съветници които са присъствали и тогава когато са обсъждани цената на камиона не вземат отношение, които са тука в момента. Не знам защо те не вземат отношение, но както и да е.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Вие го казвате, щом го казвате вземате вие отношение по камиона.

Пл.Минчев: Не съм аз човека който трябва да говори от Общински съвет. В Общинския съвет говорител това е Председателя на Общински съвет, аз …..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други въпроси ще има ли към господин Симитчиев или към господин Атанасов?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Аз няма да говоря повече.

Пл.Минчев: То ликвидацията е в ход. Какво да си казваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз не по тази тема.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не чух да има други въпроси, няма повече. Преминаваме нататък,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Контрол по изпълнение на взети решения“.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Отчет с вх.№242/19.06.2020 година относно: Отчет за изпълнение на решения на Общински съвет Тополовград от месец ноември 2019г. до месец май 2020 година. Отчета е за сведение. Преминаваме към,

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата. Господин Стойчев.

К.Стойчев: Уважаеми колеги след като преминаваме в точка разни искам да направя едно уточнение за докладната която ми направи впечатление и тя е свързана с точка три и за това ще искам нейното прегласуване. Но предварително искам да сведа до вашето знание за какво точно става въпрос. Точка три от дневния ред – Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2020 година /Приложение №7/ Сега в движение тук стана ясно, че всички постъпили предложения от Министерството на финансите ще се разглеждат в краткотраен срок в който ние можем да се включим на 28.07.2020година. И ние когато се събираме на тези комисии редно е да отделяме малко повече внимание на тези дати, тези срокове, а не после да казваме, че някой не чул, друг не разбрал, трети не разбирал и т.н. Защото ще изпаднем в една височайша глупост по-напред във времето да асфалтираме зимата. И ако искате да се отървем от тази глупост предлагам на вашето внимание малко кратка информация и след това да бъдем така добри да направим нещо за общината за селата и за хората които живеят там. И защото няма да внасям много сантимент обаче пътищата в общината са ми много така присърце и каквото можем да направим. Ако не можем няма да правим разбира се. За какво точно става въпрос. На 28.07. трябва да се направят предложенията и промените точно за това което говореше Красимира Атанасова на два пъти три пъти и на председателския съвет и на комисиите. Само, че тази дата тогава и на мен не ми беше известна. За да можем да започнем асфалтиране и преасфалтиране на тези кърпежи и дупки които трябва да бъдат отработени в най-кратък срок и то през летния период. За това се изисква копие от докладна записка на Кмета на общината и Общински съвет обосноваващ причините поради които тези средства трябва да се трансформират.

К.Спирова: Процедурата да възобновим разискванията, ще направите ли процедура да възобновим разискванията по точка три? Защото си приказвате да се намираме на работа.

К.Стойчев: Не е така да се намираме само на работа.

К.Спирова: Искате ли да бъдат възобновени разискванията?

К.Стойчев: Точно така.

К.Спирова: Да го гласуваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да гласуваме предложението на господин Стойчев да бъдат възобновени…

К.Стойчев: Аз исках да направя мотивите само и след това да възобновим разискванията, но добре няма проблем.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Който е съгласен с предложението на господин Стойчев да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

К.Стойчев: Съжалявам това нещо идете и го обяснете на вашите избиратели, защо няма да им се асфалтират улиците.

К.Спирова: Аз по точка питания и отговори на питания.

К.Стойчев: Указания за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините на сметките за средства от европейския съюз 2020 година. Вземете уважаеми колеги общински съветници и го прочетете. И ще видите защо тези средства се трансформират. Някой действително идват на комисии ….

Пл.Минчев: Господин Стойчев от къде разполагате с тях?

К.Стойчев: Току що.

Пл.Минчев: На комисиите защо не ни бяха дадени?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Момент, момент. Искате думата един по един.

К.Стойчев: Исках думата за разисквания, разисквания няма. Какво да направим…./шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова иска думата, след нея господин Минчев. Госпожо Спирова.

К.Спирова: На миналата сесия имах питане отговора ми беше казано, че на тази сесия ще ми бъде даден отговор. Питам председателя на Общинския съвет и Кмета на общината има ли процедура за предоставяне взето решение от Общинския съвет или постъпления, някакви постъпки от общинска администрация за предоставяне на пречиствателната станция в село Синапово на ВиК Стара Загора или на ВиК Хасково. Ако има такива постъпки направени с какви документи и да бъдем запознати евентуално с отказа защо не искат да бъде приет този дълготраен материален актив.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас няма такова нещо.

К.Спирова: Как да няма…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И при мен няма такова питане.

К.Спирова: Как да няма такова питане. На предната сесия питането съм го направила..

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Нищо не сме получили.

К.Спирова: Устно съм питала.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Официално по писмен ред.

К.Спирова: Имам право да правя устни питания и писмени питания.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Въпроса ще си го зададете писмено и ще ви отговорим.

К.Спирова: Вие не можете да ми казвате по Закон как ще си упражнявам правата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас такъв отговор не е постъпил. Това казвам. При нас в Общинският съвет

К.Спирова: Какво да е постъпило като го има в протокола.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не знам не съм чул….

К.Спирова: Вас ви нямаше на сесията, нормално е да не сте чули.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами тогава защо въпроса е към мен?

К.Спирова: Аз казах към Председателя на Общински съвет. Разширявам питането. Има ли назначени хора на които да се плаща от бюджета на общината в това предприятие пречиствателна станция?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: При нас няма такава информация.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговорим.

К.Спирова: Това беше във връзка с разглеждането на бизнес плана на ВиК Хасково на асоциацията, не бяха предвидени средства за пречиствателната станция Тополовград. От там дойде и питането. Беше предвидено за Свиленград и за някакво село в Минерални бани.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев искаше думата.

Пл.Минчев: Значи аз във връзка с по-предходната точка за… Моля да ми бъдат предоставени копия на писмото с което е изпратено подробната справка където е изискана от управителя на „Златно зърно“, да ми бъде предоставен препис от протокола от общото събрание на съдружниците както и препис от така наречената тука прословута декларация която ни се размахваше за добри намерения, защото това е една декларация за добри намерения. Пак казвам искам да изясня на юристи и други, че една декларация, че си я заверил нотариално не означава, че тези задължения които са изискуеми и ликвидни не следва да….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Официално да ви бъдат предоставени?

Пл.Минчев: Да, официално да ми бъдат предоставени. Това другото което ме учудва и се обръщам, те си знаят кои са двамата общински съветника от предния мандат и аз съжалявам, че не ме подкрепиха защото са само двама в този съвет в който бяхме запознати. Единия който беше запознат отсъства в момента, не ме подкрепиха защото с този камион и знаят, че многократно ние изисквахме този бизнес план и многократно изисквахме тази оферта, пак казвам за другите общински съветници, но аз в продължение на това което казвам аз не съм съгласен да бъдем макар и в който и да е мандат общински съвет защото така той започна господин Атанасов още много изначало и ни обвини всичките, че ние едва ли не имаме вина. Значи единствена вина което аз не го казах, единствена вина което може да бъде това управителя, но пък съдружниците управлява управителя лошо или не пък те съответно те пък нещата които следва да извършват за да го сменят този управител. Може единствената наша вина, че не сме го сменили, но ние нямаме този контролен пакет пак казвам да го сменим като управител. Но не може той да се оправдава и това което за мен беше връх на цинизма да ми размаха една декларация и имам чувството, че той е заблудил и другия съдружник основния, който е, че няма да ги получи. Но нека да изчакаме да видим как ще протече ликвидацията, как ще бъдат продадени активите, какво ще се осребри после и кой ще ги получи и тогава ще говорим, нали в по нататъшен етап. Аз миналия път го казах мисля, че и другите контролни органи и инстанции също могат да извършват проверка. Така, че хубаво е и те да извършат една проверка и да кажат кой е крив, кой е прав и т.н. Още повече не ми се отговори дали те внесоха някаква сума по тази оценка. Ние тогава платихме четири хиляди и осемстотин лева, ако не се лъжа, а те реално ни дължали 22 000лв. за местни данъци и такси. Така, че за мен това беше върха на глупостта. И искам да попитам в каква връзка ни беше даден това решение на съда? Само за информация.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: За сведение, да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да честитим на господин Кълвачев.

Пл.Минчев: Нямам повече въпроси.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова.

К.Спирова: Не смятам да честитя на никой нищо.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз му честитя не говоря за вас.

К.Спирова: Искам да попитам възстановени ли са 173 000лв.дадени в „заем“, защото договора за заема…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо да е в кавички? На мен ми звучи като обвинение госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз ще обясня защо господин Кмет. Защото документите които ни бяха предоставени с убеждаването ни, че това са всички документи е една докладна от господин Кълвачев с който той се разпорежда на Кмета на общината да му предостави заем от 173 000лв.Върху докладната е изписано госпожа Семерджиева, подписа не е ваш.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да я попитаме.

К.Спирова: Няма какво да я питаме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как няма? Вие задавате въпрос…

К.Спирова: Не задавам въпрос, уточнявам, че тези 173 000лв.съгласно Закона за публичните финанси следва да бъдат оформени в писмен договор и да бъдат възстановени до края на финансовата година. В противен случай върху тази сума се дължи лихва. Питам, първо. Възстановена ли е сумата? На какъв етап е делото между исторически музей Тополовград и МРРБ по отношение на наложената финансова корекция? Кой ще поеме разликата във финансовата корекция? Преди да стигнем до честитенето можем да стигнем до предложение от Общински съвет за закриване на музея. Аз мога да внеса такава докладна.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Каква не ви разбрах?

К.Спирова: За закриване на историческия музей. Защото лошото управление на публичните финанси би следвало да бъде санкционирано на първо място от Кмета. Това, че вие не сте се разписали, аз предполагам, че подписа е в лявостоящия от мен колега общински съветник. Не съм видяла да има Заповед да изпълнява задълженията ви когато вие отсъствате. Не знам дали е имал право да отпуска финансови средства. Той да каже. И то в такъв размер.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо ги е подписал като няма това право.

К.Спирова: Аз казах, че няма разпореждане да се изплатят пише госпожа Семерджиева не пише…. За мен това не означава да бъдат изплатени и не означава, че са оформени по реда според който Закона изисква да има договор с ясно определени срокове.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожо Семерджиева, искате ли да кажете нещо? Добре.

К.Спирова: На какъв етап е делото?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Кълвачев на какъв етап е делото?

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Делото мина в Ямболския административен съд и беше намалено с четири хиляди и колко точно не си спомням, тринадесет хиляди и нещо е санкцията. За съжаление имаме наложена втора санкция от МРРБ от порядъка на двадесет хиляди и нещо сега в момента на 13.07 е насрочено дело в Ямболския административен съд. Някой път когато искаш да свършиш добро получаваш зло, ама….

К.Спирова: Така, отговора не ме задоволява. В първата точка възстановени ли са 173 000лв. на общината?

В.Кълвачев-Директор Общински музей: Не, не 92 000лв. са приведени на общината.

К.Спирова: Аз питам за 173 000лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали има дело, това казва, че има дело.

К.Спирова: Тоест нарушен е Закона и не са възстановени до края на годината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То не е по наша вина.

К.Спирова: Може ли госпожа Семерджиева да ми отговори каква е лихвата върху сумата до този момент?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Лихва няма.

К.Спирова: Защо няма лихва като Закона за публичните финанси казва, че след приключване на финансовата година следва да бъде начислявана лихва върху заема.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Каква е вината на общината, че от МРРБ, не сме получили парите?

К.Спирова: Аз питам каква е вината на общината, че е предоставила заем не по реда си? Не питам за МРРБ още нищо.

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: За да приключи проекта общината трябва да бъде финансово изрядна.

К.Спирова: Ставаше въпрос за лихви, не ставаше въпрос за заеми и реда по който трябва да бъде предоставен.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Знам, че болката е голяма, но не можем да направим нищо.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Минчев.

К.Спирова: Напротив като Кмет на общината можете да направите много.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето, тепърва се заинтересуваме. Защото аз не знаех. Нямаше ме доста време

К.Спирова: То ви е нямало и когато са давани.

Пл.Минчев: Във връзка с прословутото решение което е отменено на Общински съвет преди това аз искам да питам следното. Значи аз тогава гласувах против това предложение музея да отпадне като….в тази точка и се аргументирах, че не е по Закон следва да бъде второстепенен разпоредител. И даже призовах тогава да се обжалва и тогава нали Кмета на общината и съответно Прокуратурата обжалва това решение. Запознах се подробно с мотивите на това решение който единствено съм съгласен с мотива на решението който казва, че имаме нарушена материално правна разпоредба, нали цитирано от Закона за културно историческо наследство. Но за мен другите мотиви които са изразени от съда те изобщо не кореспондират с това което е събрано като доказателства изобщо по самата преписка. Тъй аз видях, че там е изискано направих си труда, влязох служебно да видя в самото дело и видях, че там от самата преписка която е изпратена и аз просто се учудих защо по този начин е мотивирано това решение, говоря от мотивите. Единствено съм съгласен с мотива, че противоречи и това което е посочено като мотив от Кмета на общината и съответно Прокуратурата, така по памет цитирам.

К.Спирова: Защото Председателя на общински съвет не си е свършил работата.

Пл.Минчев: Искам да попитам, казах аз тогава призовах да се обжалва това решение, тъй като не бях съгласен и гласувах против, това го повтарям многократно. Но след като ние сме имали решение на девет съветника и то поименно какво е направено от тези девет или представляващия Общинския съвет то се знае кой е за да бъде защитено макар и правилно ли, незаконосъобразно ли, правилно ли е това решение. Защото това решение рефлектира върху целия Общински съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Аз до колкото помня съм ви уведомила, че се обжалва решението.

Пл.Минчев: Така, но от там нататък какво е ….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: От там нататък трябваше да отида в съда ли?

Пл.Минчев: Какво е направено защото виждам, че от протоколите е присъствал само представителя на община Тополовград и представител на Прокуратурата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да. Задължително ли е да има представител на Общинския съвет? Още повече, че и аз съм гласувала против кое да защитавам? Госпожа Хлебарова….

Пл.Минчев: Нека да се изкажа!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Аз съм уведомила Общинския съвет, че има обжалване. От там нататък…

Пл.Минчев: Само нещо да ви разясня, нали така не бързайте въпрос във въпроса просто си прочетете нормативните изисквания. Аз също съм гласувал против това решение и съм искал да се обжалва. Но вие сте гласували като общински съветник, до там. Изразили сте своя вот. Аз също съм гласувал против, но от там нататък вие представлявате Общинския съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Знам какво искате да кажете.

Пл.Минчев: Така, значи вие сте в случая….., аз не съм човека където да ви го обяснява. Просто ще ви препоръчам седнете и си прочетете нещата, да не ме питате такива неща. Не аз попитах какво е направено от другите съветници които го гласуваха. Какво стана защо не се защити това решение тъй като тука водихме оспорен дебат и аз скачах, другата страна скачаше накрая… Пак казвам не съм съгласен с мотива на съда с изключение, че противоречи на материално правна норма. Така, пак казвам казах, че съм гласувал против, но какво се направи от тези деветима съветника от представляващия Общински съвет за да се защити това решение. Защото то рефлектира, пише – отменя решение на Общински съвет и го връща за ново произнасяне. Не пише отменя решението на девет съветника и да ги изброи. Аз се чувствам засегнат, защото аз съм гласувал против пък съм участник в този Общински съвет. И за това питам, какво се направи от деветимата съветника представляващи Общинския съвет за да се защити това решение. Един прост въпрос. Можете и да не ми отговаряте, ама …

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Хлебарова с вас съм коментирала, може ли…

Я.Хлебарова-юрист на община Тополовград: Дами и господа на Заседанието на 31.01. тогава исках, коректно изчаках края на Заседанието и ви обясних, че решението което го вземате е против Закона. Исках да избегна този момент, но вие не ме изслушахте. Не можех да го оставя така, както виждате и Прокуратурата се сезира защото нормата срещу която гласувахте е императивна. В момента това материализирано решение на съда и аз също съм юрист и знам, че решение на съд не се коментира, то се обжалва. Имате срок ако имате аргументи обжалвайте във Върховен административен съд и той ще каже кое е законно, кое е законосъобразно кое е против нормите на материалния закон казва съда. В момента до тук сме така решението не е влязло в сила, ако имате нещо против обжалвайте го. И към момента да ви кажа, че чакам и следващо решение за другото ви решение за това, че задължавате Кмета за безлихвени заеми, да предоставя безлихвени заеми във връзка с договорите сключени по европейски програми. Това в момента го очаквам така, че ще имате друго решение ако решите обжалвайте вие сте другата страна. Това са моите мотиви съда ги е приел в момента ги е и материализирал аз решения не коментирам. Аз ще обжалвам, ако не съм съгласна.

Пл.Минчев: Така, значи ето виждате колежката Спирова, мога да я нарека колежка защото сме адвокати, но в случая тук съм в качеството си на общински съветник каза „вие“ като преди тя да вземе да се изказва на тази сесия аз тука подскачах и казвах колко е несъобразно, но тя се изказа накрая. Аз преди това говорих, че това решение което се искаше беше изцяло незаконосъобразно защото противоречеше. Но ето нагледен пример тя казва „вие“ и кои „вие“? Аз съм изразил становището преди вие да се изкажете, че това е незаконосъобразно и съм защитавал тука това нещо да не бъде прието. Така, но вие се обърнахте „вие“. „Вие“ значи ясно, аз казах, че аз съм казал съм споделил по скоро вие споделихте и след това моето становище защото вие се изказвате след мен. Така другия момент който е. Аз съм съгласен с колежката, че като адвокати ние какво да коментираме решението? Да, ние или обжалваме или не обжалваме, но в случая ние тука говорим обсъждаме като Общински съвет, имаме право да питаме. Аз като адвокат няма какво да питам и какво да обсъждам, но тук съм в качеството на общински съветник и за това тука коментирам. Като адвокат е ясна работата или спорим или не спорим. И съда е единствен органа който следва да се произнесе. С това съм съгласен, но ние тука като общински съветници можем да обсъдим и аз зададох един простичък въпрос, какво се прави. Защото ето и вие ни вкарвате под общ знаменател, аз не искам да бъда вкарван, защото аз съм гласувал против това решение. Това е простичко казано.

К.Спирова: За това е поименно.

Пл.Минчев: За това е поименно. Отменя не пише по решение на девет съветника съда да ги изброи, а казва отменя решение на Общински съвет, защото тогава е имало мнозинство. И колежката Хлебарова и тя се обърна „Вие“, вие не трябва да коментирате трябва да се изпълни един…., но аз съм бил на друго мнение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя може да не визира вас господин Минчев.

Пл.Минчев: Да но тя казва „вие“. Аз не виждам спор да спорим. Аз съм гласувал против. Няма какво да спорим, аз питах един простичък въпрос, но не искам да бъда прикачен под общия знаменател.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг има ли някакви въпроси? Ако няма, прекратявам разискванията и закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС