Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 11 от 29.05.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 11

29.05.2020 година

         Днес 29 .05 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград и общинските съветници.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми общински съветници откривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника, присъстват 15. Общински съвет – Тополовград може да заседава и да взима своите решения. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред искам да ви зачета допълнителните материали постъпили в деловодството. Докладна записка с вх.№221/21.05.2020год. която е разгледана на комисиите. Вносител е Антоанета Палазова – Заместник Кмет на Община Тополовград. Допълнителен материал с вх.№228/28.05.2020год. който следва да се приложи към ДЗ с вх.№208/14.05.2020год. Допълнително внесен материал – искане за прекратяване на съсобственост от Илиан Николаев Панов, който трябва да бъде приложен към ДЗ с вх.№203/11.05.2020год. И отговор на „Златно зърно“ ООД с вх.№229/29.05.2020год. Всичките материали са ви раздадени на всеки съветник. Предлагам ДЗ с вх.№221/21.05.2020год. да влезе в дневния ред като Т.14, а съответно Т.14 и Т.15 да бъдат изместени. Т.15 да стане „Контрол по изпълнение на взети решения“ и Т.16 да стане „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“. Общинските съветници имат ли предложения относно формирането на дневния ред? Няма. Тогава подлагам на гласуване. Който е съгласен ДЗ с вх.№221/21.05.2020год. да влезе като Т.14 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 15 общински съветника, от който 15 „за“, „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. Преминаваме към цялостното гласуване на дневния ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които 15 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.1. Това е ДЗ с вх.№203/11.05.2020 година относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост. Вносителя има ли да добави нещо?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите общински съветници? Няма. Тогава да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към предложение за решение №2 по Т.1 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към предложение за решение №3 по Т.1 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.2. Това е ДЗ с вх.№207/14.05.2020 година относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2019г. за район Тополовград. Вносителя има ли нещо да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Да бъде поканен представител на ВиК, който да даде разяснение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение? Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз имам въпроси. Радвам се, че Ирина Семерджиева е тук. В обстоятелствената част на докладната е записано – да се заведат в баланса на общината като дълготрайни материални активи по одобрения списък със съответната стойност инвестициите направени от ВиК Хасково. Съгласно националния ….. стандарт, дълготраен материален актив е минимум с две минимални работни заплати за един отчетен период. Всичките тези изброени в т.1 изброени … / не се чува/ Отделно, че в Закона за водите казва, че публична общинска собственост тоест чл.19, ал.4а – водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване и т.н до измервателните уреди в имотите на потребителите. Тоест не са основание тези водомери да бъдат въведени не като дълготрайни материални активи, а каквито и да е било в активите на общината. Следва да бъдат признати като инвестиции, но не и да бъдат заведени като активи на общината. В основанието е казано §9, ал.10 на Закона от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите има поне петнадесет изменения в Закона, §9 трябва да бъде уточнено. В II – Упълномощава и възлага на Кмета на общината да подпише приемо-предавателен протокол за приетите по т.1 активи. Ние не приемаме тези активи. Ние приемаме направените инвестиции. Дава съгласие приетите по точка, според мене да следва II – да се предоставят за управление на „Асоциация по ВиК на обособена територия. Въпроса ми към вносителя е считали, че е дълготраен материален актив би следвало да бъде заведен като публична общинска собственост….

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожо Семерджиева?

Ир.Семерджиева – нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не е дълготраен материален актив.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Приемам вашето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да отпадне като дълготраен материален актив ли госпожо Спирова?

К.Спирова: Предложението ми е в мотивите да се създадат по баланса на общината като дълготрайни материални активи защото водомерите нямат необходимата стойност за въвеждането на дълготраен материален актив. Тук виждам, че има подмяна на водопровод – 562.00лв., точка втора. Монтаж на водомери на СВО на територията на общ. Тополовград – 317бр. водомери. Българска поляна…, аз казвам, че е инвестиция както е по Закон. Да, приемаме направената инвестиция, но да бъде заведена като   актив просто….

Пл.Минчев: Това е извършване на услуга.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тук е представител на ВиК той ще даде становище. Ако вносителя е съгласен с предложението. Може ли на микрофона?

К.Спирова: Нямам въпрос към представителя на ВиК. Това е въпрос който ние решаваме какво да направим, какво решение да вземем.

Пл.Минчев: Касае се за общинска собственост.

К.Спирова: Моля?

Пл.Минчев: Касае се за общинска собственост.

К.Спирова: Касае се за общинска собственост.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ако вносителя е съгласен тогава да го формулираме.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Само Ирина Семерджиева изчаквам да се изкаже.

Кр.Иванов: Кой я е писал тази докладна? / шум в залата не се чува/

К.Спирова: Ние всъщност уточнихме със Семерджиева, че не става въпрос за дълготрайни материални активи.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Формулирайте го точно. Да отпадне цялото изречение.

К.Спирова: В основанието след Закона за водите има изменение от 2013 година., изменен 2019година. В предложенията за решения – Упълномощава и възлага не по т.1 актив, а инвестиции. Дава съгласие приетите по I, т.2,3,4,5,6,7 и 8 мотиви да се предоставят за управление на „Асоциация по ВиК на обособената територия, да се добави т.I– 2,3,4,5,6,7, и 8. Без първа точка.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Първа точка са водомерите.

К.Спирова: Са само инвестиции без дълготрайни материални активи. Този протокол който е приложен ако може да не се излагате не са публична общинска собственост водомерите. Да отпадне отбелязването публична общинска собственост.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Вносителя съгласен ли е?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Съгласна съм.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Гласуваме го по начина по който го предложи госпожа Спирова. Някой друг от съветниците има ли какво да добави? Щом няма преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“ т.2, чл.198“ж“, чл.198“о“, ал.1 и ал.4 от Закона за видите и §9,ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за видите изменен 2013, допълнен 2015, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Преминаваме към проекторешение №1. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №4. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№208/14.05.2020год. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост. Вносителя има ли какво да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение? Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Значи тази докладна записка на председателския съвет така доста грубо беше обсъдена и имахме едно искане и аз ще имам в тази връзка една препоръка, имахме едно искане. Установи се, макар, че аз лично бях упрекнат, че не сме искали да свършим работа. Аз този човек не го познавам този който иска да прекратим съсобствеността просто се установи, че акта не е съставен коректно, тоест акта беше съставен грешно. Последствие изискахме и умувахме съответно как да стане нали съответно ние да си свършим работата и накрая това което го говорихме виждам, че е направено. Със забележка е установено, че имота, защото в акта за общинска собственост който е съставен 2000 година в договор от 83 година който за мен беше най-вероятно се касае за грешно съставен акт в индивидуална собственост в имота, а в последствие ние отказваме да изкупим идеалната част. Но в последствие с представените документи се установява, че още към момента от 83 година общината го купуват съсобственост макар, че не е в съответните размери на съответните идеални части който е. И препоръката ми беше поне за комисиите да беше…. За мен докладната е изчистена, няма проблем, но имам една препоръка просто когато го коментираме на председателския съвет нека да бъдат така добри от общинска администрация това да ни беше предоставено своевременно в комисиите, защото тука от две три заседания все говорим комисиите, комисиите там трябва да ги разискваме да ги оглеждаме нещата. И за това моята препоръка е към общинска администрация значи нещо което го видим, че не е пълно, винаги в работата   това може да възникне да бъдат така добри да ни го предоставят своевременно. Защото моето предложение беше на председателския съвет да я отложим за следващо, но заявлението е било така доста отдавна от март месец. Така, че в тази насока просто което го коментираме и нека да бъдат така добри да си вършат нещата за да можем и ние съответно да си вършим работата коректно в съгласие и със съответствие със Закона. Така, че аз ще подкрепя тази докладна макар, че така по-късно така ни се предоставиха тези документи и се надявам, че за в бъдеще няма да се получават по този начин. Това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,чл.36 от ЗОС подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.3 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№209/14.05.2020год. относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД от гр. Тополовград до с. Орешник, общ. Тополовград, обл. Хасковска със заинтересовано лице/възложител: „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД – гр. Ямбол. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.4 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 по Т.4 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№210/14.05.2020год. относно: Въвеждане на система на делегиран бюджет в общинска детска градина „ Щастливо детство“ – Тополовград, считано от 01.06.2020г. Вносителя има ли нещо да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Втора комисия нямаме изградено становище. Ще изслушаме Директора.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преди да дадем думата на Директора някой от общинските съветници ако искат нещо да кажат? Да господин Батчев.

М.Батчев: Конкретно за детските градини искам да знам какво ще прави, как ще се прави / говор без микрофон не се чува/ Да не се окаже последния момент, че закриваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Дали има концепция за закриване на детски градини? Това искам да питам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожо Стоева.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. ТополовградЩе застана тук, чувам се добре. С цялото ми уважение към всички искам да кажа, че община Тополовград е една от последните общини в които не е въведено такава система за делегиран бюджет. Тоест почти на всякъде вече детските градини са с такъв бюджет делегиран като второстепенен разпоредител. Вие знаете, че с ваше решение от първи юни всички детски градини вече се преобразуват и централната сграда включително и ние ще бъдем разпоредители с всички детски градини по селата. Това, че ние ще преминем към второстепенно разпореждане на делегирания бюджет няма нищо общо със закриване на групите по селата. Нищо общо няма и ако някъде има нещо неразбрано то може би е в самата система. Ако в тези детски градини по селата има повече от 12 деца, така както е по нормативен документ никой няма да си позволи да закрие тази група. Както в Радовец, така и в Синапово, така и в Орешник, така и в Хлябово. Но вие знаете как стоят нещата като демографски срив. Почти вече няма деца по селата. Ако ние преминем към по-малък брой деца тоест минимума 8 който би трябвало да има за да съществува все пак една такава детска градина то пак ще бъде с ваше решение, тоест за маломерна паралелка. Ако ние сега обаче съществуваме на този етап по този начин трябва да има поне по 12, 13 деца в група за да съществува. Когато минах по селата за да приема активите на детска градина „Иглика“ аз се срещнах някъде с кметовете. Там където нямаше проблеми както в Синапово например за сега не се срещнах с Кмета, оказа се, че в Радовец ще има 18 деца. Това декларира Кмета на Радовец заедно с учителите които в момента работят там което не е предпоставка за закриване. В Устрем ще бъдат 18 деца като не сме записали тези които предстоят да бъдат записани. Тоест 18 остават сега към момента. Тоест точно така. Там още не са ми дали колко още биха могли да запишат. Бяха 22 четири изписваме за първи клас и остават 18. В село Синапово има 16 които остават за сега сигурни, като още четири деца тоест 20 ще станат там са от село Княжево които са заявили желание от първи септември да посещават детска градина. Проблем всъщност има в село Орешник където са 9 деца към момента и не можем да знаем още колко ще бъдат записани. Така на кантар са нещата. От село Мрамор са две деца, но там нещата са много сложни защото вие знаете за да бъде прието едно дете в детската градина има куп изследвания, ваксини. Калайджиите по селата за съжаление няма кой да ги обхване за да направят съответните ваксини и да тръгнат децата на нормална детска градина. Опитват се и личните лекари, но не става. В Хлябово в момента са 8 деца като имам уговорка с учителките, че още 6 ще бъдат записани. Две от Орлов дол и четири от Хлябово. Така стоят нещата по селата. За сега закриване на групи по селата не предстоят.

Ат.Анастасов: Искам да попитам това означава ли, че ако има под 12 деца вие ще закриете детска градина?

М.Батчев: Ако вземем решение за маломерна паралелка от 8 деца, това ли искате да кажете…

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Точно така.

Ат.Анастасов: И другия ми въпрос е. Тук има една практика лятото да се затварят групи. Това нещо мисля, че не…..

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: За тази година вие знаете ситуацията в държавата е такава, че по принцип всичко е по-различно. Сега за следващата година ако вие ми делегирате второстепенен разпоредител с бюджетните средства вече ще вземам решение следващата година и се надяваме, че няма да има такова закриване.

Ат.Анастасов: Говоря за тази година.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: За тази година…

Ат.Анастасов: Говоря за с. Радовец където са 18 деца…

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Не, не. В момента са 11 в Радовец. 18 стоят за записване, но това ще стане към първи септември, защото някой няма да имат навършени две години.

Ат.Анастасов: На много от родителите им работят на „Язаки“ и това означава, че тези хора трябва да напуснат работа и да си гледат децата.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Аз напълно осъзнавам социалната отговорност….

Ат.Анастасов: А лятото ще бъдат ли затворени групите или няма да бъдат затворени?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Сега. Тук е момента изобщо за пускането на детските градини към този етап. Значи изискванията и мерките които трябва да се вземат са толкова много, че ние даже не успяваме да покриваме част от тях в централната сграда. Вие си нямате на представа една седмица колко неща сме свършили за да успеем да отворим централната сграда на детската градина в Тополовград. Като започнете медицински специалисти които трябва да прегледат децата, дезинфектанти, маски, шлемове всякакъв вид инструкции от РЗИ от българска агенция по безопасност на храните. Много е трудно за откриване сега на този етап по селата. За това ще изчакат малко. Нека да видим как стоят нещата поне до 14 юни. Тогава вече Кмета отново ще се разпореди със съответната Заповед за селата.

М.Батчев: Моят въпрос беше следния. Ако вземем решение за маломерни групи в детски градини за Орешник и Хлябово тоест с това ще ги предпазим от закриване?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Точно така, разбира се. Ако вие вземете решение……

М.Батчев: Още един въпрос. Евентуално ние взехме решение за сливане за да можем да съкратим определен щат за да ….. за да има за функциониране на детските градини. Евентуално ако средствата не достигат в някакъв момент ние можем да вземем решение за дофинансиране. Искам да кажете има ли начин и път който да запазим да не закриваме детските градини….

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: На този етап средствата наистина няма да достигат. Значи броя на децата е такъв, че трудно покриват даже заплатите на тези четири човека, даже при 12 деца. И аз ще ви кажа една проста сметка. Значи горе долу по две хиляди стандарта, тя госпожа Семерджиева е тук.

М.Батчев: Би следвало да се намали състава.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Момент. Няма да се намали, няма да се намали. Две учителки задължително. Остава по същия начин. Даже при осем човека. Ние нямаме възможност по друг начин там, като си представите, че на всякъде се готви по селата. Ние също имаме кухни, а там изискванията са… Искам да кажа следното нещо, че две хиляди лева долу горе е стандарта средно примерно между подготвителни групи защото са различни стандартите. Това са 12 деца по две хиляди лева двадесет и четири хиляди лева нали които ще влязат държавна субсидия. Там може би още малко повече. Три хиляди и четиристотин лева долу горе е на месец заплатите на тези четири човека които работят по селата. Тоест сметнете 3.400лв. по 12 това са около 40 000лв. Разликата виждате ли я колко е голяма между това което трябва да дадем и това което получаваме от държавата. Така, че… Да, аз разбирам социалната функция, но аз съм последния човек, последния човек съм аз който ще каже „закриваме детска градина някъде“, група или нещо друго. Било за колегите, било за децата.

Ат.Анастасов: Някъде са 18, другаде 20…

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Дай боже, дай боже и повече да са.

М.Батчев: / не се разбира/

Ат.Анастасов: Да разбирам, че няма да има закриване на детски градини?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Точно така. Никой не иска да съкращава групи, да закрива групи по селата. Аз разбрах от къде е тръгнала цялата тази история…..Аз се опитах да обясня….

Ат.Анастасов: Защото точно по същия начин бяха затворени училищата. Ей така нямаше да бъде нямаше….

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. ТополовградНе искам да взимам отношение… Всъщност ако има закриване на някоя група най-вероятно ще се стигне до разговор в Общинския съвет. Докладна до Кмета на Общината и всичко останало. Аз не мога да си позволя въпреки, че съм второстепенен разпоредител Кмета е първостепенния разпоредител с бюджетните средства. Аз не бих могла да си позволя ей така закриваме в Радовец, закриваме в Устрем и всичко останало. Не е така, това е невъзможно, а пък и не го искам. Не го искам. И още нещо само да кажа. Извинявайте, че ви прекъсвам господин Батчев. Детската градина в Тополовград няма места на този етап. Ние не можем да приемаме от селата кой знае колко много деца. Разбирате ли? Не може. Значи ние ще приемем 2,3,4 деца. В момента имам група с 31 деца, с 28. Нали това е достатъчно и сега на този етап пък да си позволим нещо такова, абсурд.

Ат.Анастасов: Само един въпрос. Група от 30 деца пак две ли са….

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Да, точно така две са.

Ат.Анастасов: Две са, а за помощния персонала Вие решавате колко да бъдат така ли?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Не, не го решавам аз. Решава го Наредбата за финансирането на всяка група с двама учители и един помощник възпитател.

Ат.Анастасов: Двама учители и един помощник.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Точно така. По селата са разделени на половина, знаете. Половин помощник възпитател, половин готвач. Половин домакин, половин готвач, защото не могат да съвместяват. Готвач и домакин не могат да бъдат една длъжност.

М.Батчев: Значи аз само да допълня от това което ми стана ясно от цялата ситуация. Въпроса е невъзможно сега да вземем решение за създаване на маломерни групи детски градини….

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Не, не няма нужда на този етап. Няма нужда. Ако се стигне до там аз ще напиша докладна. Няма нужда. Ако има такъв конкретен случай то това ще бъде вече към първи септември. До тогова ще бъде ясно какво ще е по селата.

Ат.Анастасов: Има ли такъв минимум или няма?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Да се запази групата? Дванадесет деца са за да съществува детската градина. Осем за маломерна паралелка с решение на Общинския съвет.

Ат.Анастасов: А под осем не може?

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Под осем вече не може.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Така. Значи изслушах внимателно изказването на госпожата. Значи не трябва изобщо да ни минава тази мисъл за закриване на детски градини било с докладна, било с докладна на Кмета. Относно издръжката. Ние винаги сме дофинансирали такива социални даже и таксите не сме увеличавали с тази цел. Така, че проблема няма да е в заплащането на персонала който обслужва децата.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: За което благодаря!

Кр.Иванов: Другото. Значи сега да ли искаме ние да отваряме детски градини в селата, да ли не искаме ние като общински съветници и вие като Директор на ….. Значи това не е наш…. Родителите щом имат желание да си пуснат децата ние сме длъжни… Няма какво да чакаме пандемията, няма да ходя на работа понеже няма кой да ми гледа детето. Трябва да се направи всичко възможно. Не са чак толкова мерките, вие имаме маски дезинфектанти не са чак толкова сложни мерките. Особено по селата не знам от кога сте тръгнали да ходите по детските градини, аз съм ги обикалял по пет пъти…

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Мен сега ми се налага. Аз….

Кр.Иванов: Значи по селата могат да приемат по сто деца. Тъй, че всяко дете могат да го сложат в стая отделно.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Три входа искат Иванов.

Кр.Иванов: Не три, пет могат в Радовец да се намерят. Стига с тази пандемия! Ние сме длъжни да осигурим…. Има ли желаещи Закона го позволява трябва да осигурим това нещо. Това е положението.

Ат.Анастасов: Не може, лятото да затварят детските градини.

Кр.Иванов: Лятото съм съгласен защото има по-малко деца, отпуски… /шум в залата/ Има ли желаещи да посещават детските градини ние сме длъжни да я отворим. Това не е наше желание ама ще я отворим, ама няма да я отворим.

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Не, не.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Вие разбрахте погрешно…

Б.Стоева – Директор на ДГ „Щастливо детство“-гр. Тополовград: Не, не.

Кр.Иванов: Така разбрах, че ще изчакаме. Тя каза ще изчакаме /говор в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1,чл.20,чл.21,ал.1,т.6 и т.23,ал.2, във връзка чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.35 и чл.289 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.11,ал.10,ал.12 и ал.13 от Закона за публичните финанси, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.5. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №4 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №5 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №6 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№211/15.05.2020година. относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд Тополовград за мандат 2019-2023 година. Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепяме докладната и обявявам, че няма да гласувам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Допускаме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите съветници нещо да добавят? Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз също обявявам, че няма да гласувам тази точка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако някой друг няма да добави нещо преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.6 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Госпожа Кера Спирова и господин Пламен Минчев не участват в гласуването./

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 по Т.6 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Госпожа Кера Спирова и господин Пламен Минчев не участват в гласуването./

Подлагам на гласуване проекторешение №3 по Т.6 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Госпожа Кера Спирова и господин Пламен Минчев не участват в гласуването./

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№213/15.05.2020година. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. Вносителя има ли какво да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако някой друг има нещо какво да добави? Няма,   преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.7 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.7 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.7 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№214/15.05.2020год., относно: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост. Вносителя има ли какво да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако някой друг има нещо какво да добави? Няма,   преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.8 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.8 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.8 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№215/15.05.2020год. относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване за изграждане на обект: Кабели 20кV от извод СрН „Албена“ до ТП „Авролева“ гр. Тополовград. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Другите съветници имат ли нещо да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.9 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.9 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.9 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№216/15.05.2020г.,относно: Избор на делегат на община Тополовград в Общото събрание на Регионално Сдружение на Общините „Марица“. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова:Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Другите съветници имат ли нещо да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.10 от дневния ред. . Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№217/15.05.2020г.,относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма, преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.11 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.11 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№218/19.05.2020г.,относно: Насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Хасково на 30.06.2020г. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Нямаме изградено становище искаме да изслушаме представител на….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета?

Т.Коджаманов: Подкрепяме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Въздържали се.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преди да си зададете въпросите нека да поканим представителя на ВиК…

Кр.Иванов: Това за общото събрание ли е? Вие бъркате докладната със следващата.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ами на комисиите беше казано, че искат да изслушат него. Госпожо Спирова имате ли въпроси към представителя на ВиК?

К.Спирова: Не. Такова беше желанието на Батчев, той имаше въпроси и аз го предадох.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев имате ли въпроси?

М.Батчев: Ами моето питане беше какво е основанието за повишаване на цената на водата…./ не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Има въпрос относно повишаването на цената на водата.

Васил Василев – представител на ВиК – Тополовград: Ами аз нямам такава информация имам само информация за повишаване на цената за Хасково. Община Тополовград за сега нищо не знам. Аз ще питам в понеделник….

В.Сяров: Къде го пише това за вдигане на цената? /шум в залата/

К.Спирова: Аз пък имам пък питане към вносителя, не към Васко при положения, че приложенията са 13 на нас са ни дадени 9 приложения. Два пъти по девет до 13 има още четири. Ние как да си изградим становище по въпроса за бизнес плана който от тука нататък два пъти съм поискала справки? Какво да питам представителя на ВиК той е един работник на трудов договор. Сигурно не е чел и бизнес плана както и по-голямата част от нас.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожа Бакалова.

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Всичко каквото ние предоставено от Асоциацията ние сме ви го предоставили.

Кр.Иванов: Къде го прочетохте това бе, дайте да го прочета и аз бе!

В.Сяров: А за Тополовград какви инвестиции се предвиждат?

Т.Бакалова нач.отдел ОСИРЗа Тополовград в бизнес плана е упоменато, че ще прави ремонт на помпена станция Ханчето и Хлябово както и по следващото изречение като общо е написано, че са предвидени ремонти на вътрешноводопроводна мрежа във всички общини които членуват в Асоциацията която се обслужва от съответния оператор. Сега тука е и началника, ние в началото на годината имахме едно писмо от Асоциацията с конкретни предложения които общината да даде като ремонт, които да бъдат включени в инвестиционната програма. Конкретно сме обсъдили където е най-належащо се налага да се направи ремонт това са конкретни улици както в Тополовград мисля, че и в две села. Написали сме го и сме го изпратили писмото, но видяхме, че в бизнес плана в крайна сметка като обобщение е дадено, че ще бъдат направени такива ремонти на вътрешноводопроводна мрежа без да се конкретизира населено място.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да, госпожо Спирова.

К.Спирова: Искам да кажа, че съм категорично против предложението за решения в т.1 да бъде съгласуван проекта. На първо място до колкото имам спомен Общински съвет – Тополовград взе решение да се премести от ВиК Стара Загора към ВиК Хасково с оглед бъдещи усвоявания на бъдещи инвестиции отделно проекти програми, подобряване на водата, качеството на водата и съответно обходните води. В целия този документ от 120 страници аз никъде не видях и една дума за усвояване на средства от европейски проекти и програми. Всичко което ще се осъществява е със собствени средства. Тоест основната причина поради която сме взели решение предходния Общински съвет като главна причина я няма залегнала в този бизнес план 2017 – 2021г. Все пак ние сме в края на периода и в повечето случаи одобряваме на инвестиции които са извършени, а за Тополовград според мен моят прочит инвестиции липсват и то най-важната инвестиция разрешителни за …. са изтекли. Разрешителните за водовземане са изтекли и не се предвижда в този период да се подават искания за издаване на разрешителни за нашият район. Тоест ние ще подкрепим действията на едно управление което ще ни остави в рамките на две години без анализ на водата. Не се знае от кога е изтекло разрешителното…

Кр.Иванов: То в цяла България е така.

К.Спирова: Това не ме успокоява, аз гласувам за Тополовград.

Кр.Иванов: Браво!

К.Спирова: Не гласувам за цяла България. Виждам, че на останалите райони всички водоразрешителни са наред. Единствено за Тополовград е това което липсва и за наше успокоение буквално ще бъде предприета процедура след 2021 година. Не може един бизнес план който претендира да е с периодичност и със райони да няма конкретика за всеки район в годините какви средства ще бъдат предоставени. Какво да питаме представителя на район Тополовград при положение, че на неговия гръб тежат ремонти, ние знаем каква техника беше предоставило ВиК – Стара Загора и с какво разполага в момента ВиК – Тополовград. Това, че включително имаме изградени активи които отказват да се приемат моят въпрос към вносителя е. Предложена ли е пречиствателната станция в Синапово за приемане от ВиК оператора за поддръжка, ремонт и експлоатация? Защото виждам, че на район Свиленград станцията е приета, още една пречиствателна станция е приета. За Тополовград не се споменава, че на района на Тополовград има изградена пречиствателна станция и предстои ли изобщо да бъде приета като актив или ще продължава да тежи на общината като ремонт, поддръжка и всичко останало? Не може общината конкретно да е подала най-опасните участъци за подмяна на водопроводната мрежа и те да не бъдат отбелязани. Ремонта и експлоатацията е нещо което с течение на годините задължително трябва да бъде извършено. И според мен подкрепата на един такъв бизнес план от нашия представител следва да бъдат поставени въпросите по отношение на качеството на водата, на издаването на разрешителни на подмяна, на осигуряване на техника на отделенията в Тополовград за осъществяването на ремонти. Виждам, че тяхното виждане в плана за отремонтиране на отсечки противоречи на Наредбата която ние сме приели по какъв начин ще се осъществява ремонта на нарушен цялостен асфалт, тротоар и т.н. И моето предложение е Общински съвет – Тополовград да не дава разрешение на нашия представител за подкрепа на бизнес плана. Още повече, че ние влизаме в края на периода. След като тяхното оправдание за липса на инвестиции в община Тополовград е, че влизаме в края на периода аз не виждам защо ние трябва да подкрепяме един бизнес план в който сме изброени поименно без конкретика.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Приемам вашето предложение. Ако госпожа Бакалова има нещо да допълни?

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Само искам да кажа, че пречиствателната станция в село Синапово е предложена, но до този момент няма….

В.Сяров: А защо? Тя работи ли пречиствателната станция?

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Работи разбира се!

В.Сяров: Работи?

Ат.Анастасов: А ходили ли сте да видите шахтите как са пълни?

Т.Бакалова нач.отдел ОСИРУТ: Аз лично не съм ходила.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Те бяха пълни.

Ат.Анастасов: На миналата, на по миналата пак имаше въпрос. Той кмета на селото за това беше тука да каже какво е положението там.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев искаше думата.

К.Спирова: Аз бих искала вместо да си разменяме реплики официална кореспонденция за предлагане на ВиК Стара Загора и на ВиК Хасково…. / не се чува/ Искам писмено да погледна кореспонденцията чрез Председателя на Общински съвет.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Атанасова.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ОСИРУТ“: Определено има проблем с ВиК Хасково и ремонтите които са ежедневни, ежеминутни, не могат да ги възстановяват, той Васил много добре знае всеки ден е с нас. Разговаряно е поддържаме някаква комуникация с инженер…. Хасково, но явно някак си Тополовград към настоящия момент…. /говор от място не се чува/ За момента Тополовград не фигурира. Толкова разрешения дадохме за инвестиции, за подобряване на водопроводната мрежа, но нито едно не е включено от предните години./не се чува говор от място/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз исках само това да кажа, че наистина това което ни е предложено е наистина към края си, но да не забравяме, че все още остава година и половина. Това, че има някакъв бизнес план не значи, че той не може да бъде допълван. Бизнес планове и инвестиционни проекти много съм виждал по много съм работил, но трябва да ви кажа, че понякога крайният вариант не можете да го познаете от първоначалния. Това не трябва да ни успокоява наистина защото каквото решение вземем това ще влезе в сила. Въпроса е, че проблемите съществуват и трябва по някакъв начин да се решават особено, нали тука е и представителя Васил Василев като началник на вътрешна експлоатация и поддръжка, но все пак в решението тук фигурира едно изречение което дава напълно правомощия на нашия представител да гласува според убеждението си на общото събрание. В края на краищата да си кажем, че ние тука малко с нас си измиват ръцете, но на общото събрание там се чува също един сериозен глас, защото ние сме фактор така или иначе. И ви казвам, че година и половина през този период…. Тоест година и половина ние ще вържем ръцете както на представителя на местната група така и на нашия представител на общината…../говор в залата не се чува/ Как без гласуван бизнес план ще направим нещо?

Кр.Иванов: Нашият представител ще излезе с предложение…..

К.Спирова: Двете точки са две различни. По първа точка от дневния ред гласуването на бизнес плана на общото събрание ние казваме, че му даваме, казваме му да подкрепи, да одобри представения бизнес план. Ако има други точки, то пише точки други тогава да гласува според интересите на общината. Аз питам в т.1 този бизнес план в интерес на общината ли е при положение, че ни няма никъде? Трябва ли той да гласува за подкрепа на този бизнес план?

Кр.Иванов: Значи Хараламби Мочев да си изготви предложения, нали имаме предложения черно на бяло?

К.Спирова: Но те не са ги включили.

Кр.Иванов: Нали имаме черно на бяло. Внасяме ги официално на събранието, ако не ги подкрепят гласува „против“ и толкова. Не, че нещо ще се промени с тези 3% обаче. Да ги държи в себе си, внася ги там в общото събрание, не ги приемат гласува „против“ и толкоз.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Трифонов иска думата.

Д.Трифонов-зам. Кмет на Община Тополовград: Можем да вземем решение като под условие, можете да направите една група работна с която да обобщите всички искания и нашият представител ще реагира така, ако бъдат приети нашите искания. Така, че аз не виждам кой знае какво разминаване да има защото ако остане само „против“ ние…. /шум в залата/ Предлагали сме улици, предлагали сме помпена станция и ако ние го направим в един синтезиран вид за всичко с условие да кажем „да“ нашият представител там ще гласува при тези условия ще бъде най-изчистено.. За улиците които казахте за текущи ремонти за оставащия период мисля, че ще могат да се изпълнят.

К.Спирова: Може да се започне процедура за издаване на разрешително за…../говор в залата не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за тишина в залата. Господин Минчев иска думата.

Пл.Минчев: Нямаше да вземам отношение, но това което ни се предложи хубаво работна среща, работна група ама ние пак се връщаме, аз понеже правих изказване. Значи ние трябва да имаме съответно писмен материал, коректен по който ние да вземем отношение, да си формулираме съответно нашите искания и да ги добавим. Към този момент имаме едно предложение тука което е внесено и ние по това предложение трябва да вземем някакво решение. Като протокола съответно който се изготвя нали там може да се предостави и да се изпрати на ВиК Хасково да се види какви са били нашите съображения към този момент. Към този момент ние сме сезирали по този начин ние трябва…. Има два варианта или вносителя да си оттегли докладната или Общинския съвет се произнася и се изпраща решението с протокола и там в този протокол те си го четат по точка ще си прочетат какво и съответно мотивите на нашия представител. Ние към този момент това можем да го направим. Това са възможностите. А от тук нататък това което го предложи господин Трифонов може да се направи всякакъв вид работна група, да се излезе със специалисти и да ни се даде на нас в комисиите, в ресорната комисия да се мине и т.н. Аз съм съгласен, че както бяхме в Стара Загора сега в Хасково сме може би още по-зле и предполагам, че ще стане още по-зле. Тука се казаха неща за липси на техника на други неща което наистина трябва да се обърне много остро внимание. Да не говорим чисто юридически и професионално гласуване с оглед на нашия процент и нашият представител да не гласува с тези 3% те като решат пак могат да си приемат тяхното решение. Говорим чисто юридически. Така, че където се вика ние започнахме да бием тъпана, така да го кажем образно, тук имаме представител, макар, че представителя той това което му спуснат от Хасково с каквото му дадат с това ще разполага. Но като се вижда в други общини какви сериозни проблеми имат във връзка с водоснабдяване аз считам, че наистина трябва да се направи такава група специалисти и съответно да се види какви инвестиции какво трябва да се направи по тази водопроводна канализация, питейна вода входни води и т.н., защото навсякъде в България не мога да кажа за Тополовград не съм специалист, но едва ли е толкова нова канализацията нашата. Така, че би трябвало в тази насока да се направят съответните и то много сериозни инвестиции. Така, че аз предлагам следното. Ние да се съсредоточим върху тази докладна, а това което предложи господин Трифонов също може да се направи да се излезе на една по-следваща сесия с оглед на нашите правомощия това което може Общинския съвет да предостави като информация или да вземем като решение, но пак казвам, те ВиК са самостоятелно дружество техните правомощия и задължения са дефинирани в Закон и т.н. Пък нашите правомощия съответно решения които се вземат са дефинирани в друг и ние трябва да намерим някъде този баланс и да бъдем включени в подмяна и то доста сериозна и да се направят инвестиции. Това за мен е по-важно. Дали сега нашият представител как ще гласува, как няма да гласува ние как ще му дадем…. Аз лично няма да подкрепя тази докладна, говоря за себе си, защото наистина по този начин не може да се постъпва или пък това което ни е предложено с този бизнес план да гласуваме и т.н. А пък след като не подкрепим съответно да гласува по вътрешно убеждение считам, че нашия представител с протокола и със решението, решението може и да е положително аз не мога да кажа, другите съветници могат да подкрепят, от там нататък ще се изпрати съответната документация, но за мен е по-важно от тук нататък след тази сесия какво ще се предприеме и какво ще се направи за града тъй като действително инфраструктурата се осъществява дейността в общината. Знаете нов асфалт отива, копае се авария спешна и с цел това да се избегне…/шум в залата/ Имаме Наредба големи санкции, знам, но хората не могат да останат без вода. Така, че ние в тази насока трябва да насочим нашите усилия да не допуснем като други градове да стане някаква криза.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Иванов искаше думата, след него господин Батчев.

Кр.Иванов: Значи предложих! Няма смисъл никаква работна група тука да се прави. Има съответни отдели, има си направени заявки за какво трябва да се включва в Тополовград. Значи това дали ще го приемем или няма да го приемем никакво значение няма. Но мисля и подкрепям Данчо ще се….., ако нашият кандидат даже и гласува „против“ това на базата на това което ще гласуваме ние по първа точка ли по втора точка ли, едно две ли там както е там да се включи това условие. Ако бъдат приети нашите, включени в този бизнес план, това не значи, че като се включат в бизнес плана този бизнес план ще се изпълнява на 100% няма какво да се лъжем, но това да го имаме ние като орган Общински съвет и като лице представляваме общината и ще кажем в един момент „чакай сега ние имаме тука предложения които не са свършени“. За това не е лошо към това решение да се включи с едно изречение като гласува нали след като бъдат приети предложенията на община Тополовград за инвестиции.

Пл.Минчев: Да, но към този момент нямаме конкретни предложения….

Кр.Иванов: Имаме бе как да нямаме. В деня на общото събрание може да ги внесе. Не е казано никъде в дружествения договор, че….. Ако оставим за следващия месец ще се проточва във времето и този бизнес план със или без нас ще бъде приет. Ще го има черно на бяло, вижте Общинския съвет имаше предложения, отхвърлиха го, смачкаха го и можем да ревем по-нагоре. Управляващите имат думата ще идат там ще кажат… Нали така господин Сяров? Вие като председател на най-голямата управляваща партия… /шум в залата/ По принцип гласувам „против“ да знаете.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Търсим вариант сега. Госпожо Спирова…., нека и тя да си изкаже мнението.

К.Спирова: Условия да включат в момента ние нямаме дори и работен. И аз казах моето становище,

Пл.Минчев: Или да се гласува или да не се гласува.

Кр.Иванов: Не е така. Тогава защо го правят това общо събрание тогава?

К.Спирова: За да бъде приет….. /шум не се чува/

Кр.Иванов: И тези предложения няма да бъдат включени на общото събрание, ако го оттеглите.

К.Спирова: Защо да съм сигурна като то ти е 2017-2021година.

Кр.Иванов: И какво от това?

К.Спирова: Те ти предлагат да гласуваш това не ти предлагат да правиш промени. Преди това са ти предлагали да дадеш предложения.

Кр.Иванов: Излизам в стачка.

Пл.Минчев: Ние на този етап имаме точно това което го казах. Или да го приемем или да го отхвърлим. Като представителя по съвест където пише го във втора точка. На база на това което е обсъждано от Общински съвет може да се вземе след като се предостави протокола, ако се приеме. Ако не се приеме….. Ако се приеме, ако не се приеме какво ще гласува по съвест. Нищо няма да гласува. Ние на този етап това сме сезирали и това трябва да вземем като решение. Ако няма други предложения за решения, аз поне не чух да преминаваме в процедура на гласуване.

В.Сяров: Какво гласуваме докладната както е дадена.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Да.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“,ал.5 от Закона за водите, подлагам на гласуване проекторешение №1 по т.12 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“? Кворума е 12 човека. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 4“за”,

1”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Пл.Минчев: Няма да гласува представителя и толкоз.

К.Спирова: Има ново предложение от моя страна

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: То е едно решение Спирова.

К.Спирова: Как едно? Моето предложение за решение беше и в тази връзка завърших. За това моето предложение за решение е – Нашият представител да не подкрепя бизнес плана. Да не го съгласува.

Пл.Минчев: Ние не го приехме решението. В момента е противното в случая. След като не даваме той как ще го съгласува как ще го гласува след като не му даваме.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Това е Доклада относно състоянието на престъпността. Раздаден е на всеки. Преминаваме към,

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№221/21.05.2020год. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, в обхват: поземлен имот с идентификатор:77325.101.60 в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасковска, с цел обособяване на един урегулиран поземлен имот УПИ I – за културно-историческо наследство, ведно с транспортния достъп до него, с възложител: Община Тополовград, във връзка с кандидатстване за финансиране на проект: „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“, по процедура BG 16RFOP001-6.002 „Развитие на туристическите атракции“ на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020година. Докладната е разгледана в комисиите. Вносителя нещо има ли да добави?

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община ТополовградНе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия и втора.

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора комисия?

К.Спирова: Не сме я гледали.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Допълнителната докладна.

К.Спирова: Взели сме си я, но не сме я гледали.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета?

Т.Коджаманов: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници имат ли какво да добавят ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11,чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.124а,ал.1,чл.124б,ал.1 и чл.125,ал.1 от Закона за устройство на територията, в изпълнение на Общинския план за развитие на Община Тополовград за периода 2014-2020 година, подлагам на гласуване проекторешение №, по Т.14 от дневния ред. . Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №4 по Т.14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №5 по Т.14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Контрол по изпълнение на взети решения“. Няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата. Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Чакам я много отдавна тази точка. Отговора от „Златно зърно“. Стана ясно защо предния мандат как да го кажа така по-нежно, по-цивилизовано ги изисквахме тези справки за тези задължения и накрая получихме отговор макар, че такъв некоректен отговор, вижте какъв е. Съставил, Управител нито подписи, нито печати, нито с писмо придружаващо… Да сега виждам, че и там няма подпис. Вижте какво отношение имаме от това търговско дружество. Четири години, има и други тука общински съветници които бяха и в предходния мандат, които са били, някой които са първи мандат тука е ясно, но изисквахме тази информация за тези задължения. Вижте за какво става въпрос. Аз първо значи ще започна със задълженията към община Тополовград .Вижте от кои години започва 2011година. Тука се оправдаваме с един камион, аз така и не можах да разбера тука този камион, съжалявам, че Красимир Иванов го няма, та се опитваме да разберем първо този камион какво ще допринесе за това търговско дружество да пълни примерно под налягане или колко фирми работят, големите фирми работят винопроизводство и сладкарство с такъв вид силози и така и не ни беше представен някакъв бизнес план, не ни беше представена и оферта и какво ли бяхме обвинени във всички грехове, че не сме помогнали на това дружество. Но това което е от 2016-2017 година , вижте от 2011 година има не изплатени задължения към общината. Така фрапиращо което за мен е много фрапиращо. Вижте от там нататък какви са сумите. Тука за ток имаме 1 520лв.то направо смешна сума. И накрая се връщаме на последната страница, но вижте какво то първо, че нямаме какъв е този тука някакъв дето е подписал Атанас Атанасов какво означава нито е освободен от отговорност нито е сменен като Управител. Дава ни тука една рекапитулация. Вижте каква е разликата, аз направо съм меко казано шокиран. 53 791.80лв. Ами ние приехме едно решение на предходната сесия, аз за това моето становище беше така малко да изчакаме нещата. Ние реално тази ликвидация ами то Управителя на дружеството става основен кредитор в това дружество. И предполагам, че върху тези не знам дали са включени, дали са включени осигуровки. Значи към тази сума ще има един куп осигуровки които реално тази ликвидация трябва да се работи за него и като се сметне двадесет и колко хиляди лева, тука има задължения към общината какво излиза. Ние в крайна сметка нищо няма да получим. Даже няма да си получим и това което ни се дължи законово по Закона за местните данъци и такси. Но за мен това е…. Той даже лично ме упрекна, аз съм искал да разбера, ама защо аз искам да разбера значи за мен той е искал да скрие тази сума.. Четири години тука имаме, господин Сяров той знае колко съм го мъчил предния мандат……

В.Сяров: Не дава.

Пл.Минчев: Не дава. Аз също съм ги искал също не дава. Ето в крайна сметка даде го, но вижте как го е дал. Това за мен е пълно…..

К.Спирова: Това води умишлено към фалит.

Пл.Минчев: Само искам да отбележа, че когато едно дружество изпадне в несъстоятелност или изпадне да не може да си плаща задълженията той е длъжен да уведоми съответно в тримесечен срок. Ако това не го стори това е криминализирано в наказателния кодекс. И много кооперации, много търговски дружества които, тука поне има изобилства практиката в ямболския съдебен район. Тази сума и това което ни е предоставено начина по който ни е предоставено е шокиращ. Значи пълно не уважение, вижте нито подпис нищо. Абсолютно нищо. Аз сега се питам дали не трябва да вземем друго решение да си отменяме това дружеството в ликвидация и може би моето когато се изказвах, казах, че по-добре да си напуснем търговското дружество и да ни бъдат платени по балансова стойност поне си мисля, че ще можем да получим нещо по балансова стойност нашите дялове. Не съм си направил труда ще го погледна точно в смисъл като дялове но то се изчислява към края на календарната година финансова, точно се изчислява. .Аз мисля, че там би следвало да получим много повече средства от колкото при това което приехме като решение. Но в тази връзка аз искам чрез Председателя на Общински съвет значи да ни бъде изготвена коректна справка подпис, печат съответно, като в тази рекапитулация говоря за петимата нали, пак да не бъда упрекнат нали то ще се запише в протокола. На всичките тука лица които са посочени искам поименно справка месеци, период, размер, възнаграждения, лихва, на всичките пет лица които са посочени, че имат неизплатени заплати „Златно зърно“ към 31.12.2019 година. Пълна писмена подробна справка за периода съответно за кой месец, за коя година, размер ако има начислена лихва. Това да бъде изискано чрез Председателя на Общински съвет като пак казвам, че следва просто в самото писмо което ще се изпрати следва да бъде съответно издадена справката в съответствие със самата документация която се води. Води ли се не се ли води в „Златно Зърно“ защото този документ би трябвало някъде да е заведен тази рекапитулация някакъв номер нещо подпис и печат. Искам това да бъде….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: След като бъде изготвен протокола.

Пл.Минчев: И съответно няма към кого, той го няма сега Управителя, но да го попитам защо 2011 година, 2012, 2013. Нали тогава дружеството е работило, извършвало е някаква дейност. А пък за мене ако този период примерно след 2016 година което се твърди по думите на Управителя, че не е работило как е начислена тази сума след 2016 година когато дружеството не работи, а следва да му се начислява и какво възнаграждение получава конкретно Управителя за да се натрупа такава сума. Защото за мен това е шокиращо 53 000лв. И аз мога да кажа на колежката, че сме сбъркали професията. Трябвало е да станем управители на търговско дружество.

Кр.Иванов: До колкото имам спомен, че бяхме освобождавали от длъжност, той ли си беше подавал оставката.

Пл.Минчев: Тука също към тази сума аз не видях, не знам дали влиза сумата към НАП и НОИ съответно. Не знам дали е включена, аз за това искам подробна справка. Основно възнаграждение ако има съответно. Просто допълвам. Така вие от протокола ще го видите. Нито подпис, нито печат. Тука има просто един изходящ номер виждам на писмото. Момент само да…, да някакъв на ръка написан. Но долу само, не знам само на моя екземпляр да не излиза, да не бъда упрекнат, не знам в оригинала къде е. Поне на моя екземпляр не излиза подпис само печат. Все пак ние сме съдружници в това търговско дружество и трябва да знаем какви са разходите. Допълнете ме, защото ще излезе, че аз пак се заяждам. Аз доста работи поисках тогава ама….

Кр.Иванов: Не ме слушате като ви говоря. Тогава ви предложих на предната сесия дайте да го продадем това „Златно зърно“. Знаех си, че такива сметки ще дойдат. Сега ще стане така, че ще има да даваме и някои хора ще си изкупят../шум в залата/ Сега ще стане така, че ние няма да вземем нито една стотинка, а ще има и да даваме. Видяхте ли това тука, към общината задължения, НАП, ЕVN. Ще започне разпродажба за жълти стотинки да ги докара долу горе до тази сума и готово. Все най-трудния начин избираме, що така тази работа.

Пл.Минчев: Във връзка с това аз искам да кажа, че тогава казах какви варианти има, че ние можем да напуснем като съдружници дружеството и съответно по силата на търговския закон съответно съдружниците нали следва да доплатят в края на годината по балансова стойност нашите дялове. Така е записано, това също е опция. Вече от там нататък какво има, какво няма това е отделен въпрос. Но не може управителя на дружеството да е ликвидатор на самото дружество с така шокираща сума от 53… Той ме упрекна миналото заседание, че аз съм искал да разбера…, какво значение аз дали ще разбера или другите съветници името в обществеността. Нали в крайна сметка, че като преминем в тази ликвидация ще се види кой какви задължения има, то си има процедура там по ликвидацията и то това ще стане… то това обстоятелство не може да се скрие. Но аз се питам защо четири години се кри това обстоятелство? Така, че чрез Председателя да бъде изискана тази справка и най-вероятно аз си мисля спрямо тази справка, считам, че трябва да се подготви една докладна и да отменим това решение за ликвидация и моето мнение поне е да минем, тоест да напуснем търговското дружество и съответно да ни заплатят по балансова стойност. Би трябвало това да бъде най-правилното решение. А пък вече ако искат да си назначават ликвидатор двамата съдружници и да работят примерно този ликвидатор да изплаща възнагражденията на управителя на дружеството. И другото ми просто така меко казано все пак учудване след като ти не работиш, макар, че той казва че е на четири часа да се калкулира тази голяма сума. Ами аз не знам на колко часа, аз за това искам подробна справка, месечно, размер, ако има начислена лихва, съответно да видим как е формулирана тази сума не само на него и на другите четирима, четири лица които са посочени. Пак да няма някакъв тука нарочени елементи или той ще го приеме за заяждане. Но това е за мене. Следващата стъпка за мен е Прокуратурата която за мен е компетентния орган който трябва да се произнесе.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   След изготвяне на протокола ще изпратим писмо.

В.Сяров: Свършихме ли със „Златно зърно“? Аз имам едно питане към госпожа Заместник Кмета. На миналата сесия господин Стойчев постави въпрос за пътя между Хлябово и Орлов дол. И господ Мочев каза, че ще вземат мерки общината да се да се запълнят тези дупки. Тука онзи ден минах същото е положението. Какво ще се направи, защото някой път не дай си боже стане някоя беля, пътя е общински.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожа Атанасова ще отговори.

Д.Трифонов-зам.Кмет на Община Тополовград: Аз ще отговоря. Разговаря ли сме с господин Мочев с фирмата която в момента извършва ремонтната дейност вътре в село Сакарци. Поеха ангажимент хората като свършат там да направят всичко възможно да оправят и там където е пропаднало с тяхна техника и техни материали.

В.Сяров: И в Каменна река…

Д.Трифонов-зам.Кмет на Община Тополовград: Да, запознат съм и с това село. Обещаха хората, че с тяхната техника и с техни материали ще отстранят там пропадането.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Госпожо Спирова.

К.Спирова: Искам да попитам транспортната схема изпълнява ли се или не. Изобщо има ли транспорт в цялата община.

Ант. Палазова – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ще ви отговоря писмено. Господин Мочев с това се е заел. На първи е на работа така, че…

В.Сяров: Предния път имахме едно питане към него за субсидии какви пари са дошли…

Ир.Семерджива-нач. отдем“ ФСДБМДТ“Получили сме субсидии само за превоз на ученици

В.Сяров: Там ги бяхме формулирали за няколко години назад. Вижте протокола от предното заседание.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Искам да попитам представителя на управляващата партия господин Сяров, какво стана с този път прословутия 355 Полски градец – Устрем.

В.Сяров: Защо питате мен?

Кр.Иванов: Представител сте на управляващата партия. Вие държите всички лостове на властта. Нямате ли някаква информация?

В.Сяров: Нямам. Ще се направи.

Кр.Иванов: Ще се направи. Това го слушам осемнадесет години бе. Преди осемнадесет години е обявен за реконструкция и все реагираме, все не знам си какво правим. Ако този път се направи…. Няма ли кой да питаш там да звъннеш, достоверна информация, черно на бяло да излезе. Защото мен ме питат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Стойчев.

К.Стойчев: Само едно е решението по този въпрос. Да се въведе по начина по който си е и да се отправи въпроса както подобава. Има транспортна комисия и да си отправи въпроса както подобава към всички пътни структури ….

Кр.Иванов: Аз като общински съветник имам право да задавам въпроси и да получавам отговори. Няма значение каква комисия..

К.Стойчев: Аз точно за това ви подкрепям в това което го каза господин Иванов. Имам предвид въпроса да придобие по-голяма тежест. Има хиляда хиляди структури и структурки, организации организацийки нагоре пътни имам предвид точно по линия пътна инфраструктура с областните и общинските. За да придобие по-голяма тежест този въпрос поднасяме го към транспортната комисия и се започва по реда си. Защото ако си траем не да питаме тука господин Сяров ами тука само да си разговаряме няма никаква полза.

Пл.Минчев: Само аз във връзка със „Златно зърно“. Искам да попитам на какъв етап е това решение което ние приехме за ликвидация? Най-вероятно той е изтекъл срока и е в сила вече решението. Имаме ли постъпило и това ми е питане към общинска администрация, има ли постъпило покана или искане за свикване на общото събрание на „Златно зърно“ във връзка с взетото решение за ликвидация? Ако не може сега…, да. Ами за да се осъществи тази ликвидация след като влезе решението в сила би следвало Управителя да свика общо събрание. Искам да попитам има ли в Общинска администрация или в Общински съвет постъпила информация за свикване и съответно проведено общо събрание на „Златно зърно“ ООД?

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Значи бях попитана кога влизат решенията за да може да се предприемат следващото действие след като решението вече е влязло в сила. Решенията са влезли в сила на 28.05., тоест може би предстои да бъде проведено…

Пл.Минчев: Така разбирам, че към този момент в Общинска администрация в Общински съвет официално не е постъпило някакво искане или покана за свикване на общо събрание на „Златно зърно“.

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Не.

Пл.Минчев: Добре, защото се записва в протокола, аз ще го имам предвид. Защото ще изисквам протокола и другите документи съответно ще сезирам компетентната институция. Това имах предвид и затова попитах към този момент.

Т.Бакалова нач.отдел ОСИР: Не, няма.

Пл.Минчев: Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Някой друг?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Може ли само да попитам нещо? Наредба №1?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Какво Наредба №1?

Кр.Иванов: Много си е хубава какво и има?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Полицията няколко пъти предлага, сезират идват тука . Има нужда от промяна и актуализация.

Кр.Иванов: Защо, нарушаваме ли някакъв Закон?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Има нужда от промяна и актуализация.

Кр.Иванов: Нарушаваме ли някой Закон….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Има пропуски.

К.Стойчев: Какво точно по Наредба №1 иска полицията да променим?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППУТ“: Те го казаха когато… /шум не се чува/ Имаме нерегламентирани основания за нарушаване на нарушители от полицията и по този начин полицията отказва да глобява когато рушат, чупят и т.н. За това нашият призив е наистина да разгледате Наредба №1 и да си кажете вашите предложения…

Кр.Иванов: Значи Полицията няма основание да глобява? Кой каза, че няма? Знаеш ли колко Закона има….

К.Спирова: Отказват да си изпълняват задълженията? /шум в залата/

Пл.Минчев: Само да ви кажа. Наредбата е подзаконов нормативен акт. Значи има актове от по-висока степен която регламентира… Те следва да прилагат Закона. Другият момент който ако те искат официално…. /шум в залата./

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг иска ли да вземе думата? Няма. Закривам днешното Заседание на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС