Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол № 10 от 30.04.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 10

30.04.2020 година

         Днес 30 .04 .2020 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 16.

На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград и общинските съветници.

   Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от Силвия Георгиева – Председател на Общински съвет – Тополовград.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Уважаеми господин Заместник Кмет, уважаеми общински съветници откривам десетото редовно заседание на Общински съвет Тополовград. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника. Общински съвет – Тополовград може да заседава и да взима своите решения. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред искам да направя едно предложение. Във връзка със продължаващото извънредно положение в страната за да няма струпване на граждани, то граждани няма, на служители на общинска администрация днешното заседание да бъде закрито и го подлагам на гласуване. На основание чл.81,ал.1 от Правилника за дейността на Общински съвет предлагам днешното заседание да бъде закрито. Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържали се?“ Няма. Решението се приема. Сега искам да ви зачета допълнителните материали които са постъпили в деловодството. Така. Протокол с вх.№ 167/15.04.2020 година за учредяване на група съветници със Коста Стойчев, Петър Златев и Банко Банков. Учредява се група съветници с наименование „Възраждане“ като Председател на групата е Коста Ташев Стойчев. Протокол с вх.№ 166/15.04.2020 година. Протокол за учредяване на група съветници с участници Красимир Иванов и Добромира Николова с наименование Справедливост за Община Тополовград“ като Председател на групата е избран Красимир Иванов. Имаме писмо за оттегляне на докладна записка от Кмета на Община Тополовград с вх.№189/27.04.2020год. Това е ДЗ с вх.№169/21.04.2020год. Постъпила е и допълнителна докладна записка която ви бе предоставена на комисиите. Докладната записка е с вх.№190/27.04.2020 год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Допълнение с вх.№196/29.04.2020 год. Това е към Т.20 от дневния ред, към ДЗ с вх.№186/22.04.2020 год. Искам да направя предложение. ДЗ с вх.№190/27.04.2020год. да бъде внесена в дневния ред като Т.4 на мястото на оттеглената докладна от Кмета на Общината. Общинските съветници имат ли предложения относно формирането на дневния ред? Няма. Тогава подлагам на гласуване. Който е съгласен ДЗ с вх.№190/27.04.2020год. да влезе като Т.4 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от който 16 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Преминаваме към цялостното гласуване на дневния ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които 16 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към Т.1. Това е ДЗ с вх.№163/14.04.2020 година относно: Провеждане на процедура, съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС. Вносителя нещо има ли да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите общински съветници? Няма. Тогава да преминаваме към гласуване.

Пл.Минчев: Само искам едно процедурно предложение. Значи с оглед на икономия на време тъй като докладните са доста и предлагам да не се изчитат проектите за решения когато няма допълнение и изменение в тях ами да се подлагат на гласуване. Това е моето процедурно предложение. Пак казвам с оглед икономия на време. Плюс това заседанието е закрито и ние сме запознати общинските съветници със съответните проекти за решения. Да, ако има промени те ще се четат. Това имам предвид просто. То е закрито заседанието и няма какво да се четат на гражданите и на служителите с оглед икономия на време. Това е с оглед на действащия Правилник на предния не беше заложено, но в сегашния трябва да се четат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Изчитам номера на докладната записка.

Пл.Минчев: Да само номера на докладната записка и проекта за решение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Това имам предвид. Добре, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Пламен Минчев. Който е съгласен да вдигне ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 „за“, „против“ няма, предложението на господин Пламен Минчев се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за решение по т.1.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 от ЗОС предлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.1 от дневния ред. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№164/14.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за промяна в решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Другите съветници нещо да добавят има ли? Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници предлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.2 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.2. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№168/16.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за промяна в решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите общински съветници? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.36 „б“, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.3 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 по Т.3 от дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№190/27.04.2020година. относно финансова помощ. Разгледана е от втора комисия. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия.

К.Спирова: Нямаме предложение за допълнение към решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.4 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към предложение за решение №2 по Т.4 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№170/21.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към гласуване. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №3 по Т.5 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№171/21.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Останалите съветници нещо да добавят? Няма. Преминаваме към гласуване. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Господин Митко Батчев не участва в гласуването./

 

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Господин Митко Батчев не участва в гласуването./

 

Преминаваме към проекто решение №3 по Т.6 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Господин Митко Батчев не участва в гласуването./

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№172/21.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   На Т.7 сме. Да госпожо Спирова.

К.Спирова. Имам питане. Не виждам една голяма част от жилищата на общината които са във блока на СМК. Извадени ли са и какво смятате да ги правим? Разпореждане, ползване, ремонт. Тази сграда ще се превърне в опасна сграда. Тя вече е. Моят въпрос е свързан по-нататък с предложението за промяна от параграф в параграф по бюджета, с пари които Закона предвижда ремонт на дълготрайни материални активи. А тази сграда в центъра на Тополовград ще я оставим да падне. Тука няма служители на общинска администрация които да кажат колко са подадените молби за ……/ не се чува/. Унищожаваме жилищния фонд.

Ат.Анастасов: Много правилно, ако не го ремонтираме то ще падне тази сграда.

Пл.Минчев: Ремонта е отделно, унищожаването е едно.

К.Спирова: Липсата на едно води до унищожаването на друго.

Кр.Иванов: То и пътя Полски градец не е правено от 20 години….. И сградата ще се направи.

К.Спирова: Красимире, говорим в момента, ако имаш нещо за пътя за Полски градец го кажи. Няма нищо общо със жилищата….

Кр.Иванов: Помислих, че свърши, ще извиняваш. След малко

К.Спирова: Очаквам да дойде някой и да ни отговори колко са лицата които са подали молби за настаняване в общински имоти?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   На комисиите не станали въпрос?

К.Спирова: Защо всичко трябва да става на въпрос на комисията? Точка седем не е разпределена на нашата комисия.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Красимир Иванов.

Кр.Иванов: В момента не е на въпрос дали ще ремонтираме блока. В тази докладна никъде не фигурира….

К.Спирова: Казах, че не е пълен списъка със жилищата

Кр.Иванов: Този блок

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Госпожо Спирова може да си зададете въпроса.

К.Спирова: Въпроса ми е колко са подадените молби за настаняване в общински жилища?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Не мога точно с точност да отговоря колко са, но има и такива. Има доста картотекирани. До колкото разбрах въпроса ви е защо СМК не е включен, защото самия блок и самите жилища вътре не отговарят на условията за отдаване под наем за живеене. Просто са в много лошо състояние и за това самия блок е затворен. Търсим начин да се ремонтира, нещо да се направи за да може пак да го използваме за тази нужда, но до този момент…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг има ли въпроси? Ако няма други разисквания да преминаваме към гласуване.

Ат.Анастасов: Може ли само нещо? Аз разбрах, че можем да отклоним една част от тези пари за ремонт на блока, така ли да го разбирам?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Не.

Ат.Анастасов: А възможно ли е законово това нещо да стане?

К.Спирова: Като дойдем за точката за прехвърляне на парите от § в § тогава ще коментираме.

Ат.Анастасов: Добре.

Пл.Минчев: Значи аз в тази връзка защото се повдигна въпроса за тези жилища. Стана ясно значи в момента правим разпореждане. Не сме на точка където, да правилно се каза, че ние трябва да разпределяме някакви средства. Но в тази връзка тъй като стана въпрос за тези жилища в смисъл има ли документи нещо което да е свързано със самата сграда. Дали е констатирана, че е опасна? В смисъл някакви действия по тази сграда, тъй като стана въпрос.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Официални протоколи по отношение да отразим състоянието нямаме.

Пл.Минчев: А акумулира ли се нещо да бъде извършено с тази сграда? В смисъл нещо….

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: На този етап не, но търсим възможност.

К.Спирова: Само за разпореждане….

Пл.Минчев: Да де ама след като не стават ние как ще ги разпоредим да се ползват за жилища? Те не стават. Значи да настаним вътре хора които не отговарят на тези изисквания и да застрашим по някакъв начин живота им или нещо друго.

Кр.Иванов: Имаше на времето комисии ……

Пл.Минчев: Значи говорим, че има Наредба която казва какви сгради, постройки, как стават премахване, как става. Има Наредба на Общинския съвет която е приета 2007-2011 година в този период. Аз за това попитах, защото там си има Наредба има си казано, има си Закон който казва как следва да се направи. Това имах предвид.

К.Стойчев: Само едно изречение. Въпроса наистина е много сериозен обаче аз не виждам през последните 15 години да има тука някакъв експертен съвет. Знаете много добре преди се събираха тука строителни инженери, архитекти, строителни техници. Това не е от компетенцията на всеки или на всяка комисия да реши този проблем, а проблема действително е важен и ще е в наша полза ако го решим по най-добрия начин защото ще се разходват тука доста средства. Сега в момента не ни касае тази сграда. Тя си е отредена там за ремонт.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ако няма други разисквания да преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.42,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2, чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.7 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.7 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№173/21.04.2020година. Вносителя има ли какво да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община ТополовградНямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение в комисията по отношение на Т.8.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой друг от общинските съветници?

К.Спирова: Аз. Моля да извикате счетоводителя който е правил докладната, главният счетоводител за да даде отговор на въпроса…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Който я е изготвил защото пише, Мария Николова,че я е изготвила или….

К.Спирова: Главния счетоводител или ако искате Мария Николова нямам претенции. Какво предвижда първоначалния параграф в който са отделени тези средства? За какво са одобрени средствата? Също кое налага преместването от един § в друг §?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Мога да ви отговоря в някаква степен. Ако приемете отговора ми добре, ако не. Става въпрос за асфалтиране по линията чрез студено асфалтиране по линията Хлябово, Тополовград, Орешник, Мрамор Устрем. В тази връзка тази технология предполага асфалтиране на съществуваща някаква основа. Когато е пръст тя не може да се осъществи. Така, че да правим нещо да хвърляме средства и догодина да го правим наново, няма смисъл.

Кр.Иванов: Сега докато чакаме някакъв счетоводител искам да попитам, каква беше идеята на комисиите да се събираме и да викаме представители и сега да повтаряме същото упражнение. Идеята беше колкото по-малко контактуваме по-малко хора по-бързо да свършим. Госпожа Спирова или не сте разбрала или се правите тука на….

К.Спирова: А вие какво разбрахте?

Кр.Иванов: Разбрах, да.

К.Спирова: Каква е първоначалната….

Кр.Иванов: Първоначално е допусната грешка и те….. /шум в залата не се чува/

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Да, слушам.

К.Спирова: Имам въпрос относно §52-06 какви дейности се предвиждат по този параграф съгласно Закона за държавния бюджет на РБ от тези целеви средства за какво са отпуснати?

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Сега. Миналата година се извърши същата процедура

К.Спирова: Аз не питам какво се извършило миналата година, а параграфа какво означава.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Сега. Параграфа означава инфраструктурни обекти. Онези които се изготвя първоначалния план и основанието както е записано „кърпежи на дупки“ не можем да го заложим в първоначалния план в параграф 10-30. Просто Закона не ни позволява, въпреки, че Красимира Атанасова си е изготвила справката и го е заложила в 10-30 на нас Министерството на финансите не ни позволява да го направим първоначално в 10-30. Залагаме го в 52-06 и понеже Министерството на финансите не ни отпуска, преди години беше отпуска ни парите, и отчитаме тогава, сега всеки един разход за да го получим като сума от Министерството на финансите правим задължително заявка, прикачваме договора и съответната сума. Значи Министерството на финансите ни контролира и на този етап от миналата година той не ни дава средства които не отговарят като съдържание и като съответните параграфи предварително парите. Значи всеки разход който ще извършим по тази капиталова програма предварително правим съответната заявка към Министерството. Имаме срокове за прикачване на тази заявка и Министерството на финансите след това ни отпуска парите. Ако нещо не е надлежно изпълнено от страна на община Тополовград тя не ни превежда тези пари. Ние не можем да ги усвоим. Значи. Първоначално Атанасова е заложила в 10-30, но Министерството на финансите не ни позволява ние да инициираме този параграф понеже е текущ ремонт. Текущите ремонти се осъществяват със собствени средства на община Тополовград или единствено след изрично разпореждане на Министъра на финансите. За това ни се прави тази рамка за да имаме тази субсидия и после единствено след разрешение на Министъра на финансите, само Министъра трансформира тези средства и тогава чрез заявка чрез попълване на справки, ако приемете сега това предложение с докладната записка с целия списък, който е по улици, по метри аз представям всичките документи…..

К.Спирова: Хайде, вземи се спри! Тоест искаш да кажеш, че ние в момента нас ни карате да гласуваме да прехвърлим средства за основни ремонти в текущи ремонти.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Ние правим единствено само….

К.Спирова: Това правите в момента. Този параграф 52-06 е за основен ремонт придобиване на дълготрайни материални активи. Това питах.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Сега.

К.Спирова: В момента вие ни карате от основни ремонти да прехвърлим парите в текущи ремонти за да можете да асфалтирате, а не да правите основни ремонти.

Кр.Иванов: Те ги няма тези пари бе.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Тези пари ги няма.

К.Спирова: Аз не съм казала, че са тука. Предвижданията на параграфа.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Госпожо Спирова. Община Тополовград не може да получи средства…./шум в залата/

Кр.Иванов: Грешка е.

К.Спирова: Никаква грешка не е.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Всеки разход който е заложен…/шум не се чува/

К.СпироваЗа да ги разпише ето тези пари са за основния ремонт на блока на СМК. Ако в тази дейност предвидиш основен ремонт няма да правиш…..

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Всички средства аз не мога да ги те се получават, всички средства след изрично представените от община Тополовград изискуемите документи. Когато ги видят отразени във всички справки, във всички първоначални планове, Министерството на финансите, аз договор по договор иска, когато има сключен договор с изпълнител и всеки обект пиша договор, авансово плащане , кога ще се изплати и тогава на базата на всички тогава Министерството ни ги дават. Но в момента аз не мога да пренасоча дори и да искам както вие разсъждавате, да пренасоча средства. Аз не мога да пренасоча средства без решение на Общинския съвет без нужната заявка. Министерството няма да ми даде средства без….

К.Спирова: Няма да ви ги даде защото не са по този параграф в който вие ги искате за ремонт, за текущ ремонт за това няма да ви ги дадат, защото посочвате текущ ремонт на улици.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Сяров.

В.Сяров: Значи тези средства 76 000лв. са гласувани в приложение №7 на бюджета?

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Да.

В.Сяров: В параграф 52-06. Ние сме го гласували това нещо с бюджета.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Точно така.

В.Сяров: Тоз параграф е за структурни обекти и за какво друго?

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Изграждане на инфраструктурни обекти.

В.Сяров: И основни ремонти казахте.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Този § 52-06 е за инфраструктурни, основен ремонт е 51. Този е за инфраструктурни обекти, но това искам да кажа….

В.Сяров: И сега трябва да ги прехвърлим в § 10-30 текущи ремонти.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Вие не ги прехвърляте. Вие само гласувате предложение пред Министъра на финансите. Само Министъра на финансите трансформира средства след изискуемите документи.

В.Сяров: Ама ние го гласуваме.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Вие гласувате само, че сте запознати. Министъра на финансите ще ги трансформира. Той няма да ги трансформира и няма да получим парите.

Пл.Минчев: То тогава ние сме го приели за една дейност сега то е било за друг… Поне така го разбирам.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Така излиза защото в предложението Атанасова го пише 10-30, но Министерството на финансите не ни позволява аз да го заложа в първоначалните справки защото само Министъра на финансите ги трансформира в 10-30. Ако вие гласувате, че искате да се извърши…

Пл.Минчев: Разбрахме Министъра какво може да прави, но тука пише в самия проект, аз чета самия проект за решение Приложение №7 обект „Кърпежи на дупки на територията на община Тополовград, чрез битумно асфалтиране“. Така. Значи ние сме го, фактически дейност 2619 §52-06, а то трябвало да се отнася за §10-30 за текущи ремонти. А пък самия параграф който е бил даден е за….

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Да, да защото ние не можем първоначално да го заложим …./шум в залата/ Това е единия въпрос. Министерството на финансите ни дава право Общинския съвет да гласува предложение и ако Министъра счете за нужно той ги трансформира като подавам всички справки по метри по улици по дупки. Само Министъра ги трансформира. Ако ние община Тополовград законово ни позволява да ги заложа в 10-30 аз щях да си го заложа тъй като Атанасова ми го е написала. Но на нас Закона не ни позволява. За това се приема една рамка и ако желаете ще гласувате предложението и Министъра ги трансформира и отиват в 10-30 защото 10-30 както каза госпожа Спирова е вярно само със собствени средства. Министъра ни е дал право при решение, при съгласие на общината той да ги трансформира. За това става въпрос. Използваме за да можем да теглим бюджетни средства иначе тези средства ако вие не приемете предложението ние тези средства няма да ги усвоим и ще искаме по-малко средства от държавния бюджет. Ще направим икономия на държавния бюджет.

К.Спирова: Не можели Общински съвет Тополовград и община Тополовград да измисли обект инфраструктурен или основен ремонт за да се вземат парите които държавата ги дава по предназначение……

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Госпожо Спирова, тези решения са приети. Аз просто ви обяснявам…

К.Спирова: Той не е към вас, а към вносителя. Казахте, че ще загубим парите…

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Няма да ги загубим, няма да ги усвоим. Няма да ни ги дадат.

К.Спирова: Няма да ни ги дадат, ако са така както са заложени в момента.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Да. За това Закона ни е дал право…

К.Спирова: Ако продължаваме да настояваме за улици в този параграф няма да ни ги дадат.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Няма да ни ги дадат.

К.Спирова: Тогава трябва да бъде измислен друг обект…..

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Сега. Аз вече не мога да кажа вие как ще процедирате. Значи Закона ни дава право….

Кр.Иванов: Вие твърдите, че ние в момента нямаме нужда да кърпим дупки. Искам да излезете и да го кажете на обществеността. Имаме транспортни фирми, имаме хора които пътуват постоянно…

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Просто това искам да ви обясня, че всяко нещо предварително ние го искаме с нужните документи. Тука държавата не можем да я…. Сметната палата проверява целевите средства ред по ред. Въпроса е вие като общински съветници да прецизирате нужна ли е да кърпим улици, защото Закона ни дава право само вие да приемете предложението и Министъра ги трансформира защото той е дал възможност на всяка община да си направи нужните улици….

Н.Стоянов: Стана ясно. В бюджета не е било заложено…./шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Минчев искаше да каже нещо.

Кр.Иванов: Тя се обърка.

Н.Стоянов: Не се обърка. Какво се обърка?

Кр.Иванов: Тя се обърка. Не е заложен никакъв ремонт основен.

Н.Стоянов: Аз знам, че не е . Това ти казвам. Не е заложен, ако беше заложен щяха парите да идат примерно за там от целевите средства от държавата. Сега трябва да ги прехвърлим защото общината е взискателна…..

Кр.Иванов: Още един път кажи този параграф 52-06 какво значи.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: „Инфраструктурни обекти“

Кр.Иванов: Чуваш ли? „Инфраструктурни обекти“ § 52-06, „инфраструктурни обекти“

Н.Стоянов: Нали за това говорим.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Вижте. Вашата задача е в това да прецените какво е целесъобразно за община Тополовград.

Пл.Минчев: Ама ние сме приели приложение №7

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: То е прието.

Н.Стоянов: Пак ви казвам вие не можете да ме разберете. Вие сте станали взискателни което е хубаво сега искате да го изчистите да си дойде както трябва.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Когато направим договорите…

Н.Стоянов: Спирова говори за сградата. Сградата обаче ако беше заложена предварително в бюджета за ремонт тези пари можеше да се усвоят за тази дейност. Сега могат да се усвоят за тази.

К.Спирова: Ако променим обекта, а не параграфа парите пак ще дойдат.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Вие сте ги приели държавата ни е гласувала 630 000лв.

Н.Стоянов: На предното заседание направих една бележка защото много покани получаваме като се обсъжда бюджета догодина

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Нямаше никой.

Н.Стоянов: При обсъждане на бюджет трябва да присъстват всички общински съветници защото всеки един от нас е представител на дадена група хора.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Тука вече минавате на други теми и се отклонявате от въпроса. Някой друг искали конкретно по докладната? Господин Минчев Тръгна да говори нещо и …

Пл.Минчев: Ами не аз казах, че ние имаме приложение №7 и ние сме го приели. Значи до тук от казаното аз така го разбрах действително и за този прословут блок има нужда от ремонт и действително има нужда и от ремонт и кърпежи. Това е наложително. Въпроса е какво може да се направи да се извършат и двете дейности. Аз така го разбирам. Пак изпадаме в сесията от февруари месец където трябва по някакъв начин да делим нещата и как да ги направим. И двете неща имат нужда от ремонт. И кърпежите и блока. /шум в залата/

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“:  Хубаво е само Министъра да ги трансформира.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Катя Господинова има думата.

К.Господинова: Има въпрос. От половин час вдигам ръка. Цитираш, че на основание чл.88 от Закона за държавния бюджет кой може да направи трансформирането….

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Министъра.

К.Господинова: Така. Какво гласи чл.88 от Закона за държавния бюджет? Кметовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Държавна агенция “Електронно управление”. Сега, какъв ми е въпроса. На комисия беше извикана да ни обясниш понеже не сме специалисти в бюджета, да ни обясниш кое налага прехвърлянето от параграф в параграф. Добре до някъде има логика в това нещо, но в този ред на мисли ние сме подведени още когато сме гласували и сме взели това решение №39/28.02.2020год., сме подведени защото мислим, че гласуваме едни 76 000лв. за текущ ремонт. Ясно е написано, че ги гласуваме за текущ ремонт и че те идват от , капиталовите и в крайна сметка се оказва, че те не им е там мястото. Значи ние малко или много сме подведени защото не сме специалисти. И сега ни вменявате, че ние сме ги гласували тези 76 000лв. в § 52-06. Никъде в решението и никъде в приложението не пише в кой параграф ние сме ги прехвърлили. Ние сме се съгласили да има 76 000лв. за кърпежи и ще ги отстояваме ще искаме да се направят Много некоректно ги изготвяте тези докладни. Не, не мога да си ги обясня нещата. Търся логика в това което цитираш и ни препращаш към Закона за държавния бюджет и казваш, че на основание чл.88 могат да се направят тези трансфери и ни пращаш в трета глуха. Чета за някакъв интернет и комуникации. Абсолютно некоректна докладна много ви се моля. По никакъв начин не ни помагате да разберем какво гласуваме.

М.Николова-гл.експерт отдел „ФСДБМДТ“: Сега. Тогава другия път когато приемате капиталовата рамка ще искате параграфите да ви ги бъдат разбити.

К.Господинова: Сега. Ако бяхме гласували едни 76 000лв. за придобиване на инфраструктурен обект и в момента решаваме тука, че имаме нужда от кърпеж, нямам нищо против да ги прехвърлим.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Батчев

М.Батчев: Аз предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да преминаваме към гласуване. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.8. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

1”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.8. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 10“за”,

1”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№174/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Искам да направя едно пояснение и допълнение. Прекратява по взаимно съгласие договор с акционера от 21.03.2012год, да договора да бъде прекратен от 22.03.2020год., поради това, че сме в пандемия и той не можа да дойде и предложението е да бъде добавено в решение №1 накрая след 09.06.1999г., да се добави считано от 22.03.2020година. Това е моето допълнение към тази докладна да стане ясно за какво става въпрос.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта комисия?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други съветници? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.146,ал.2 и чл.148,ал.1 от Закона за концесиите, чл.37 от Договор №2-К/21.03.2012г. за концесия, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.9. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Господин Митко Батчев не участва в гласуването./

Преминаваме към проекто решение №2 по Т.9. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

/ Господин Митко Батчев не участва в гласуването./

Преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№175/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Нямаме предложение за промяна в решенията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3,ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, който е съгласен с проекта за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В.Сяров: Десет минути почивка.

10 минути почивка

 

Преминаваме към

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№180/21.04.2020година. В момента кворума е 16 общински съветника. Вносителя нещо има ли да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите за становище. Първа комисия?

В.Сяров: Първа комисия трима не подкрепят докладната, един подкрепя. Само в т.1 имаме предложение да се извика Управителя на „Златно зърно“. Виждам, че той е тук.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора.

К.Спирова: Втора комисия предлага да се свика УС на съдружниците по дневния ред след като бъде изслушан Управителя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: Трима не подкрепят.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Четвърта?

Я.Илиев: Двама „за“ и двама „въздържали се“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Другите съветници имат ли какво да добавят? Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз ще започна първо както тука е започната докладната. Значи общината с една такава забележка, отметка, че общината не е собственик на капитала ни е участваме в това търговско дружество както е посочено, че общината участва с 42% в това дружество, тоест ние можем да упълномощим нашия представител да гласува по определен начин, но обаче в крайна сметка общото събрание е на дружеството решават нещата съгласно устава и съответното мнозинство с което трябва да бъде взето за съответните действия и дейности на самото търговско дружество. Тоест ако двамата съдружника решат друго това което ние предлагаме изобщо не може, с такава отметка може и да не се осъществи защото те държат така да го кажа другите правни субекти, другите държат по-големия капитал от търговското дружество. Така. И в тази връзка значи аз първо ще имам едно предложение към вносителя. Към т.1.4.считам, че след като ние не притежаваме тези 42% не би следвало да определяме, тоест това лице което е писано като ликвидатор то пак може да бъде ликвидатор, но да се изходи от другите съдружници които имат по-голямо дялово участие. И аз за това предлагам да бъде „избиране на ликвидатор на търговското дружество“ без да упоменаваме кое име да гласуват. Тоест ние упълномощаваме Управителя да гласува избиране на ликвидатор. И т.1.5 съответно определяне на брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер до 800лв. включително. Тоест даваме му право до 800лв., защото пак казвам съдружниците могат да го вземат и с по-голямо възнаграждение или със по-малко. Ние го упълномощаваме до тази сума включително да….. Това е моето предложение към вносителя, ако го приеме.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм.

Пл.Минчев: И просто да отпадне и ликвидатор. Избиране на ликвидатор без да посочва името, защото пак казвам, че ние не можем да определяме и не сме, тоест не притежаваме 50% от капитала. Другото което е, което ни е предоставена справката тъй като това е предложение което ще бъде прието или не има достатъчно време. Тъй като аз в предния мандат, които са съветници тука дълго исках какви са тези задължения на дружеството да ми се даде такава справка, но до ден днешен нямам такава справка и за това тъй като и Управителя е тука той не може….и правя едно предложение чрез Председателя на Общински съвет да изиска от търговското дружество, от Управителя или пък съответно ако бъде избран ликвидатор да се изиска подробна справка първо за задълженията подробно. Значи тука те са ни ги дали по дейности нали. Тази справка примерно задължения към персонала е посочено тука, задължения към доставчици и т.н. Искам подробна справка нали да бъде и чрез Председателя на Общински съвет да изисква от търговското дружество дали Управител, дали ликвидатор назначен, да издаде подробна справка за тези задължения на търговското дружество. Нали подробна справка имам предвид, така пак с една забележка точно за какво се касае. Защото тука са дадени както предната точка там параграфи, точки и т.н. Просто да ни бъде разбита подробно като тука в тази точка където е задължения към персонала нали искам поименна справка със съответните възнаграждения на кои лица и какви суми се дължат.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Подробна справка.

Пл.Минчев: Да, подробна справка. Тука задължения към държавата – 4 000лв. какви са тези задължения и т.н. Какви са точно тези задължения? Данъчни задължения има тука към общината също. Също какво обхваща данък сгради, такса смет и т.н. Задължения към здравно социално осигуряване. Тука пак да ни се посочи поименно. Общо съответно за съответните лица които имат, тъй като пак казвам посочено е, че дружеството не функционира от 2016 година. Поне така е записано. А от 2016 година трудовите възнаграждения, тука има друг колега юрист който ще каже, че давностния срок е три години за трудови възнаграждения по трудово-правоотношение. Защото този срок е изтекъл и към този период, ако действително има такива лица които са били по трудов договор какво е предприето. Просто да се отговори. В това писмо да се постави какво е предприето в смисъл да бъдат изплатени тези възнаграждения. И това общо взето е което имам, но казвам, че за тази подробна справка не искам сега да ми се отговаря, но просто да се изиска да можем ние да разполагаме с нея. А пък вече зависимо дали ще се приемат проектите за решения или не, но считам, че след като не държим контролния пакетния не следва да посочваме и да носим отговорността за ликвидатора, защото в крайна сметка съдружниците пак могат да изберат същото лице, но нека да изходи от тях самото предложение. Ние само упълномощаваме Кмета да гласува за ликвидатор.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Значи да ни предостави подробна справка…

Пл.Минчев: Да, чрез Председателя да предостави.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Значи до колкото разбрах всички се обединихме около първа точка, че трябва да има общо събрание на дружеството. Общината има две възможности да се съгласи на ликвидация или да продаде дяла, като дружеството ни задължава най-напред да го предложим на собственика с най-голям капитал в дружеството. Ще ли бъде пречка не знам ако упълномощим нашия представител да предложи на това общо събрание да изкупи нашия дял. Ако той изяви желание писмено тогава да правим оценка на дяла и да го предлагаме като финансова граница. Общината само по този начин, по най-бързия начин ще се отърве от тези 42%, защото явно са проблем тези 42%. Ще ви кажа и защо. Защото към тези задължения примерно ако имаме 100 000лв. 42 000лв. са на общината. Шест пет няма. Тази ликвидация е един много сложен процес, много дълъг ще породи много съмнения ама дали така, ама това защо така ама защо продадохме толкова не можеше ли по-малко, ама защо тоз собственик защо другия. Това е най-бързия вариант да се отървем от собствеността, ако той се съгласи и тогава да правим….., това говоря на общото събрание ако трябва ще го направя като предложение да го пишем като точка номер две. Да се предложи изкупуване на дяла.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Само, пак господин Минчев иска думата.

Пл.Минчев: Само допълнение към моя въпрос, пропуснах. Тъй като говорим нали за ликвидация, също което пропуснах да се изиска с това писмо което е за дружеството и съответно списъка на дълготрайните материални активи. Да видим дружеството с какви активи съответно разполага. Защото то много важно за ликвидацията това. Ликвидацията разбирайте, че се продава, че се ликвидира, тоест дружеството с какво имущество разполага и съответно то дали ще е достатъчно да се покрият тези задължения и т.н. Просто да се допълни като допълнение на моето предложение. Също искам да кажа, че ние имаме, предния мандат имахме такова предложение за изкупуване на дяла, беше направена оценка нали. Нямам нищо против също да се предложи, но миналия път и тази оценка беше за сметка на общината, която не беше никак малка. Беше в хиляди левове, няколко хиляди лева. И тогава имаше съгласие, но тогава не се случиха дяловете. И ако се приеме примерно, ако се приеме съответно съдружниците да се премине към този вариант да се изкупи дела от съдружниците нека този път, моето предложение е да бъде за сметка на съдружниците тази…, на другите двама съдружника защото общината веднъж плати и считам, че не е редно втори път да плаща за тази оценка. Нали, защото се изрази тогава несъгласие поне до колкото аз съм запознат. Ако не е така моля да бъда поправен. Другото което е. Искам да кажа, че за нас съгласно търговския Закон имаме друга възможност, имаме и друга възможност. Ние можем да вземем, значи едната възможност е ликвидация, другата възможност като казаха тука, че да предложим да се изкупи съответно дяловете от съдружниците. Ако нямаме съгласие може да бъде предложен на трето лице, но при спазване на процедурата нали да бъде предложено на съдружниците. Имаме и трети вариант. Значи ние като съдружници в търговския Закон и в Устава, така по памет не твърдя за изчерпателност. Там е казано, че съдружниците също могат да вземат решение със съдружника и да напуснат търговското дружество като тяхното дялово участие се заплаща в края на годината по балансова стойност. Ние имаме и трети вариант който ние можем да го решим съгласно действащото законодателство по търговския Закон и съответно Устава, че ние можем да решим и да напуснем търговското дружество като можем да поискаме да ни бъдат платени по балансова стойност. Казвам защо имаме тази вероятност, защото ние в случая ние имаме 42%. Аз с това започнах и с това ще завърша. Тоест ние имаме 42% и ние нямаме така наречената блокираща или решаваща квота като съдружници. Тоест двамата съдружника каквото решат могат това да го решат и да го правят, а ние само можем да търпим някакви неблагоприятни последици. Но след като се има предвид, че това се касае за обществен ресурс, общински ресурс, общински дялове. Считам, че също това до някъде е решение на въпроса, защото след като нямаме блокираща квота, след като нямаме някаква дейност, след като нямаме някакви дивиденти по-добре да приключим това наше участие в това търговско дружество и съответно пък да дадем пък възможност, защото аз съм чувал от Управителя, от съответно от съдружниците, че ние с тази блокираща квота им пречим по някакъв начин те да участват по различни проекти, дейности което пък да развият дружеството. Това също е някакво решение което можем да им дадем тази възможност пък те да я развият тази дейност, ако ние сме били някаква пречка. Така, че това пак е допълнение към това което се изказаха тука и към първоначалното ми изказване като вариант. Това е.

Ат.Анастасов: Само вносителя оттегля ли си предложение 1.4. и 1.5.?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Съгласен е с предложението на господин Минчев да отпаднат. Съгласи се с предложението на господин Минчев да отпаднат…..

Пл.Минчев: Аз казах, ако се приеме в този вариант да отпаднат ликвидатора…

В.Сяров: Дайте да изслушаме Управителя!

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да.

Кр.Иванов: Значи аз имах предложение да влезе като решение…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Момент.

Кр.Иванов: Няма момент. Значи пиши го това предложение. Представителя на общото събрание на общината да предложи на другите съдружници изкупуване на дяла.

Ат.Анастасов: Ама по Закон той трябва първо да предложи на съдружника.

Кр.Иванов: Най-лесния начин общината да се отърве от 42% е тоз.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Момент само да изслушаме госпожа Спирова. Госпожо Спирова.

К.Спирова: Аз имам два въпроса. От средата на 2016 година дружеството не осъществява стопанска дейност. По същото време в 2018 година вече даваме натрупани задължения.

Пл.Минчев: Аз това имах предвид.

К.Спирова: Можем само да гадаем. След което се казва, че това може да се избегне ако дейността на фирмата бъде прекратена. Аз искам да знам Управителя след като от 2016 година, защото ние тука изтърваме един момент да бъде освободен Управителя, но следва ли да бъде освободен от отговорност.

Пл.Минчев: Не е писано изрично. Нали така?

К.Спирова: Да. За да дадем отговор на въпроса следвали нашия представител на общото събрание да гласува за освобождаването от отговорност, защото фактическото не осъществяване на дейността и обявяването са две различни неща. Плюс това 2019 година ние не виждаме отчет за 2019 година. Има дейност, няма дейност имаме натрупани нови задължения към 2019 и от какво са те? Аз мисля, че в днешното заседание каквото и да ми отговори Управителя ние следва да взимаме решенията си въз основа на документите които изисква господин Минчев и съм „за“ предложението да бъде изслушан Управителя, но да не се вземат решения докато не бъде представена цялата тази документация която я изисква разбити дълготрайните материални активи, от какво са породени задълженията, кога са породени. Не тежи на общината 42%, няма да ги плащаме 42 000лв. от бюджета на общината, а отговаряме на размер на капитала 43 000лв. Това е нашето задължение.

Кр.Иванов: Това го знаем бе!

К.Спирова: След като го знаеш не поднасяй грешна информация. До размера на дяловете който притежаваме. Това ни са задълженията.

Кр.Иванов: Не е вярно. Пак не е вярно това нещо.

К.Спирова: Моето предложение е да изслушаме Управителя…

Кр.Иванов: Колко ни е дяла бе?

К.Спирова: Аз слушах ли те като говореше?

Кр.Иванов: Абе ти лъжеш постоянно бе човек.

К.Спирова: Нали се записва това?

Кр.Иванов: Записва се, да. Постоянно лъжеш недей така! Че си ги дължим като поп тези 42 000лв., примерно ако са 100 000лв.

К.Спирова: Моето предложение е да не се взема решение за ликвидация или за каквото и да е било докато не ни бъдат представени документите.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Може ли да изслушаме Управителя на „Златно зърно“.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“: Дами и господа общински съветници аз искам да кажа няколко думи преди да ви отговоря на въпросите които зададоха Пламен Минчев и Спирова. Дружеството е създадено с голямо желание навремето. И действително аз тука искам да благодаря на хората с които работих тогава. Пашов, Димов, Белева, бяха едни прекрасни хора.. Нашето дружество беше едно от първите в страната което правеше най-хубавото брашно. Вадехме най-високия рандеман и ние бяхме авторитет не само в ямболска област, а в целия регион. С годините ние дружеството не можахме да го развием. Аз правих няколко предложения като Управител и срещах все някак си протакане на нещата, неодобрение от Общинския съвет и т.н. Само ще ви дам един пример. Примерно за реколта, когато трябва да се изкупува реколтата юни, август аз трудно получавах одобрението от Общинския съвет …./не се чува./ Това всичко влияеше изключително много на дружеството. Нещата в нашия сектор доста се измениха. В България се направиха мощности които можеха да хранят България, Румъния и Гърция. Три пъти по-големи мощности имаше в този сектор. Въпреки всичко ние успявахме да се съхраним. Фалираха такива големи комбинати в Ямбол, в Стара Загора в много други села включително и в Свиленград. Да не ги изброявам сега, големи комбинати в които аз успях да го съхраня. Но дойдоха времена в които трябваше да се финансира това дружество и аз непрекъснато това нещо съм го казвал и съм го предлагал. На мен ми трябваше един камион не ми трябваше да финансирам някакви големи работи. От начало вие приехте за силозите, но разбрахме, че общината не може да участва, няма средства и се отказахме от силозите. Направихме един склад долу който долу горе ни задоволяваше нуждите. На мен ми трябваше един специализиран камион за насипно брашно, защото нещата се измениха. В цялата община нашата във всяко село имаше фурна, когато аз започнах. След това всичкото това нещо се затвори. Останаха едни големи комбинати се направиха всичко със насипно брашно. В нашата община, в елховската община, свиленградската община, в радневската община , единствената фурна която остана това е Симид. За една година фалира Студена, някой фалираха, някой си затвориха, но Студена, Малък манастир, Голям манастир, Устрем Палазови това беше процес за една година те затвориха. Докато те работиха с пакетажно, аз подържах някакво ниво на фирмата, успявах да ги спася защото знаех, че ако фирмата я спрем отиваме на загуба и се мъчих с всички средства на 30 човека персонал ги намалих на шест, седем човека, но въпреки всичко моята надежда беше, че ще вземем този турски камион там специализиран за носене на брашно. Но по една или друга причина ние не можахме да вземем камиона. Ние си внесохме нашите собствените средства, осем месеца стояха парите в банковата сметка не се преведоха от общината средствата и стегнахме до…. Един месец, два месеца, три месеца и решихме да затворим предприятието няма смисъл да продължаваме агонията въпреки, че е крайно неблагоприятно. Три, четири месеца аз говорих тука с господин Кмета и със съдружника от София Симитчиев да решим да го продаваме и ако има кандидат да го купи. Някъде около година може би бяхме решили ако не се продаде предприятието да минем към ликвидация на предприятието. Безспорно общината предложиха да си продаде дяловете, има решение на Общинския съвет, общинските съветници които бяхте преди вие знаете, но не се стигна до продажба за закупуване на дяловете от наша страна. Предложението беше към нас заради цената. Значи две предложения имаше за закупуване. Първото беше за 340 000лв, някъде беше дяловете на общината, второто мисля, че беше 149 ли 150 000лв., не се стигна заради тази цена. И агонията продължи. С годините, това са вече четири години предприятието не работи. Агонията продължи, натрупват се лихви ние имаме близо 15 000лв. лихви включително и от НАП от ВиК, от енергото. Например ние не ползваме никаква електроенергия , но за това, че имаме травопост за поддържане на пренос на електроенергия всеки месец по 200 220лв. плащаме. Те се натрупват. Както виждате в справките, че вече са натрупани. Имаме СОТ и други неща. Някои неща успяваме да платим там основно СОТ-та. И стигнахме до това положение. Сега тука се дават предложения, значи няма смисъл да се удължава тука да ни предлагате на общото събрание да…. Нашето мнение тука вече е категорично, че дружеството няма да го бъде. Проявиха интерес тука една агенция от София искаше машините, сградите, съоръженията, давах там справки давах и накрая се обадиха и казаха, че не е това което те търсят. Имаше така разговори с местни земеделски производители, Кмета и той провеждаше някакви разговори с местни земеделски производители, но няма желаещи. В нашия бранш в България се продават много мелници, но никой не купува вече. Ние предприятието ви казвам, аз ви казвам предприятието щях да го запазя даже щеше да работи. Там тези 40 000лв.които щяха да се дадат от общината, 42 000лв. щяхме да имаме тука дивиденти за една година, но съжалявам не можа да стане. Що се отнася за блокираща квота вие вече имате блокираща квота, ако нямахте блокираща квота ние нямаше, извинявам се, нямаше да ви бръснем за нищо. Щеше предприятието да работи, щеше предприятието да работи. Щяхме да си купим камион и да си вкараме пари и вие щяхте да останете с 5% , но без решение не можем да го направим това нещо. Вие имате блокираща квота, аз съм се консултирал и с юристи съм се консултирал, вие сте юрист нали нищо не казвам. Имате я, да 42% ви е блокиращата квота.

Пл.Минчев: Но не е решаваща.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“: Не е решаваща, но е блокираща. Не е решаваща прав си, ако си под 25% ….. това е истината. Сега, ако искате агонията да продължава ще продължава. Тука предложения така да правим, иначе да правим. Няма насреща купувач, готови сме   да продаваме и на ниска цена няма значение да продаваме. Няма купувач насреща кажете… Сега тука почваме материални активи, ама то са записани в баланса в отчета за материалните активи те са там сгради, съоръжения, всичко е там. Какво имат да получават работниците? Имат. Най-много аз имам да получавам ако става въпрос. Аз се водя Управител и се водя на два часа се водя вече, защото няма смисъл агонията да продължава. Два часа колкото да не съм. Ходих в данъчните да питам те казаха, че трябва да имам…, аз исках да се отпиша в началото, но те казаха материални активи имате, имате задължения също и за това виждаш, че аз нося отговорността за цялото предприятие. Ходил съм за да спра тока да не плащам тези 200лв., в Ямбол. За да спра това нещо за пренос на електроенергия, 25 000лв. след това ако реше да включа в сградата осветлението. Може някой да го купи дори и да не го вземе. Агонията ще продължи пак с месеци може би и с година и ще се трупат лихвите. А трябва да ви кажа и нещо друго. Значи ние сме осъдени от енерго и всеки момент ще влезне съдия изпълнител. Осъдени сме от НАП. Преди месец и половина, два разговарях със Славчева от НАП и я помолих да отложи нещата за да не влиза техен представител за разпродажба на дружеството поне три месеца, четири защото обясних и, че ще има решение на Общински съвет нали малко при нас са трудни нещата с Общинския съвет и жената се съгласи. Каза нямате ли решение ние ще си вкараме човек и започваме разпродажба. Иначе почват разпродажби и нас изобщо няма да ни питат. Ще го разпродаде за без пари предприятието и толкоз. Ще си вземат там техните средства и нищо. Това е положението. Спирова, аз не си спомням вашия въпрос който беше. Отчета за 2019 година, първо да ви кажа, че няма и счетоводител. Сега ще моля старата счетоводителка ще и дам там някакви пари да направим пак отчета. Но отчета ще бъде увеличен с наказателните лихви ще бъде увеличен. Това е истината, това е, но съгласно новия Закон за тази пандемия до края на месец юни закона ни задължава ще трябва да го подадем. Жалко е, че затриваме едно предприятие. Работещо, където могат да работят 20 човека и нагоре. Хората и сега ме срещат по улиците и ме питат тази мелница няма ли да почне да работи. Защо я спряхте тази мелница? Хората бяха доволни носиха си, мелиха си, взимаха си брашно, трици и т.н. Но така станаха нещата. Съдружието с такива обществени…, общини и държавни организации е много трудно. Ако бяхме частници лесно…. Това е. Ако имате въпроси задавайте ги, няма проблем. Но агонията продължава, ако започнем сега нови неща, нови сметки и нищо няма да се получава и задълженията ще се трупат. Ще си влязат НАП след два месеца в дружеството и ще почнат да разпродават и ние няма да вземем нищо. Той и съдружника вика аз няма да идвам вече там да се разправям.

В.Сяров: Господин Атанасов, аз имам един въпрос към вас. Ние ще гласуваме тука примерно каквото е предложил тука за нашата част, а вие как ще гласувате на общото събрание за… вие като акционер и другия акционер който имате най-много дялове ще гласувате ли това което предлагат на вас на общото събрание или ще има пак някакви други разминавания примерно да няма тази ликвидация, да няма друго нещо някакви други решения нещо?

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“: Сега. Защо не сме направили до сега събрание. Провели сме разговор с Кмета, той казва аз не мога да взема такова решение без Общинския съвет.  

В.Сяров: Аз питам за вашето решение.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“: Ще ти кажа и за нашето решение. Три месеца след като спряхме дружеството ние се събрахме с Кмета и със Симитчиев и решихме ако не го продадем до края на годината, там колкото месеца остават до края, да минем към ликвидация на дружеството. По този въпрос сме се разбрали и със съдружника от София. Единствено не съм разговарял с ликвидатора, но това няма да е проблем от негова страна. Последния път каза повече не ми се занимава. Проблем няма да има.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Пламен Минчев искаше думата.

Пл.Минчев: Имам допълнение и съответно отговор към Управителя. Първо искам да кажа, че за неосъществената сделка аз не случайно започнах да казвам, че дяла се притежава от общината .Съгласно Закона за общинската собственост и всички действащи нормативни актове ние не можем нали като казахте ако сме частници да решим тези дялове примерно струват 5 или 10 000лв. Значи за това се прави пазарна оценка на дяловете. Тоест ние от това положение не можем да излезем, тоест не можем да кажем ние ви го продаваме на 30 000лв. или 20 000лв. колкото там вас ви удовлетворява тази цена. Ние сме обществена организация, община която ние трябва да спазим процедурата съответно с разпореждането на тези общински дялове и трябва да има пазарна оценка. И тази пазарна оценка която беше направена мисля, че беше на тази сума. Ние не можем, значи има си специалисти които казват какво и колко ни струват дяловете и съответно ние на тази цена можем да ги продадем. Не можем да бъдем упреквани, че сме си определили някаква цена или сме пречили за развитието. По отношение на така наречения МУК камиона който беше тогава аз си спомням не знам в кой беше предния ли беше, по-предния ли беше мандат, тогава той Красимир Иванов го няма, но той знай, че тогава за тази стойност която беше обявена 100 000лв. за този камион ние не бяхме против да бъде вземано такова превозно средство, а бяхме за цената. Защото при нас не се даде никаква оферта, никаква цена как е сформирана тази 100 000лв. И той Красимир Иванов той си направи труда и отиде тогава и провериха, че един такъв камион струва около 40, 45 000лв. И нас тогава ни се видя тогава много цена от 100 000лв. много да закупим това моторно превозно средство и не знаехме каква ще бъде икономическата целесъобразност нали да се дадат общината примерно 42 000лв. тогава, тоест нашия дял. Пак казвам ние не сме били против по някакъв начин да се развива дружеството, а ние трябва да спазваме определени правила които ни ги е въвел Закона. Аз от там започнах. Аз не вярвам някой да е бил в който и да общински съвет да е пречел за развитието на самото дружество. По отношението на изпадането на задължения и т.н. тя колежката тука ще ми подкрепи, че има определен раздел изпадане в неплатежоспособност, нали така. Има процедура в която трябва да се вземат, значи разговори да се правят добре, но там има вписани задължения на Управителя които трябва да ги извърши. Не зависимо какво искат съдружниците или какво не искат. Аз мисля, че това е пропуснато във връзка с тази процедура. А, че тогава можело да се продадат на безценица или то сега каква е гаранцията и сега да се продадат на безценица тези активи. Никой не е казал, знаем как се провеждат процедурите, оценка, една продажба, втора продажба, стойността, така, че то пак няма гаранция, че и при този вариант на който се премине пак няма да се осъществи това нещо. Но просто по някакъв начин аз не се чувствам да бъдем упреквани, че ние не сме направили нищо. Пак казвам ние трябва да се съобразим с действащото законодателство и с начина на разпореждане с тези дялове. И никога не сме подкрепяли и не сме искали да подкрепяме, но при ясно изразени правила. Нали тогава точно за този камион, ето Красимир Иванов влезе той може да ме подкрепи, че тогава стойността… Ние не бяхме против да се закупи, но първо не знаехме нямаше оферта, нямаше цена както е определена, нямахме показателите какво ще спомогне за дейността на дружеството и т.н. Но това вече е факт който е в миналото. От тук нататък аз ви разбирам, че единствената вероятност която може и ще има съгласие на общото събрание това ще бъде да се мине дружеството в ликвидация. Значи от тук нататък трябва да се обмисли варианта…./шум в залата/ Нямаме друг вариант един вид за да се вземе решение. Може би това е правилно тук като се предлагат тези проекти за решения. А пък при ликвидацията как е как ще се продадат. Аз това казах по принцип този който притежава по-голям дял той да си определя ликвидатора. Аз не казвам, че ликвидатора ще злоупотребява, но той си има процедура има си оценки има си там какво ще се прави и пак не се знае, че само мога да кажа, че ако стойността на даден актив примерно струва 1000лв.аз не съм убеден, че този актив ще бъде продаден за 1000лв. Дано да бъда опроверган, но аз от цялата работа разбирам, че решено е нямаме друг избор трябва да се премине към ликвидация.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Сега, нека да дам пояснения за някой работи. Искам да ви питам, едно предприятие което е дало пари, ние сме дали пари, суха пара сме дали. Ние сме дали сгради, ние сме дали земя която в момента нищо не струва нито сградите нито земята в Тополовград. / шум не се чува/ Що се отнася за камиона аз мога да купя камион и за 10 000лв. дай да се разберем и за 10 000лв.ще купя камион. Това да не спорим по тези въпроси…

Пл.Минчев: Не, аз не споря то вече е факт.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Минало е. Що се отнася за ликвидатора този човек трябва да е грамотен човек. Ние с Кмета сме…., аз съм се интересувал доста, той също се е интересувал за ликвидатор и казах му предложи нещо и ти да предложи за ликвидатор. Предложих ме на някой хора тука отказаха. То викат абе то много счетоводна дейност и действително в едно предприятие то много машини имаме и има неща които са сложни неща. Някой ако си мисли, че изсипваме един чувал и започваме давайте. Има сумати машини, мотори работи това са сложни неща. Долу имаме цяла складова база това всичко иска оценка. Това ще се направи оценка. Този ликвидатор не може да продава така днеска хиляда лева а той го продава за петстотин лева. Къде сте го чули това нещо кой ви го каза? То си има оценка ще се направи оценка и тогава ще се продава. Ако първия път не се яви никой след това се намаля оценката. Така е, така е по Закон. /шум в залата/

Ат.Анастасов: Не можах да разбера господин Заместник Кмет, оттеглено ли е това предложение?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Пламен Минчев предложи да отпадне поименно и възнаграждението да е до 800лв. Вносителя се е съгласил.

Ат.Анастасов: В смисъл вносителя го оттегля това предложение?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Не.

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община ТополовградОттегляме името само по предложение на Минчев.

Пл.Минчев: И предлагам долу да стане до 800лв. /шум в залата/ Ако този ликвидатор не бъде вписан или откаже или нещо друго пак трябва да правим събрание и пак да трябва да гласуваме. Ние сме дали….. А пък ако има нагласа вие го предложете и да се гласува. Ние сме дали мандат да гласува за ликвидатор.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Съгласно дружествения договор една десета от капитала който притежава може да смени и ликвидатора.

Пл.Минчев: Ама да ама ако те не са съгласни.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  То в дружествения договор това нещо е упоменато. Така, че няма проблеми. За ликвидатора ставаше въпрос. Ние най-малко имаме интерес ликвидатора да продава без пари имуществото.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Господин Батчев.

М.Батчев: Предлагам да прекратим разискванията, да приемем предложенията на вносителя и да преминем към гласуване.

Пл.Минчев: Като справката аз държа да бъде представена. Защото ние като упражняващи 42% на база на това което ще получим като информация можем да вземем и да упълномощим нашия представител да гласува или съответно да иска…. Аз си държа на това.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Вижте какво тупа пак се казаха някой неща, че общината за тези 100 000лв., те не са сто трябва да даде 42 000лв. Общината не може да даде 42 000лв. тези 42 000лв. ще се дадат от дружеството от нещата които ще се продават.

Кр.Иванов: Ти пак не си разбрал. /шум в залата/

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Никой няма да ти ги изисква. След два месеца в дружеството влиза данъчното и започват да разпродават. /шум в залата не се чува/

Пл.Минчев: Само да уточним нещо. Имаме едно решение и дали ще се приеме или не то подлежи да влезе в сила. От там нататък Управителя трябва да свика общото събрание, какво ще се гласува. Значи това е технологично време. Искам също да напомня на управителя на дружеството, че той като управител съдружника в дружеството има право и съответно управителя задължение да предостави тази информация, да предостави исканата информация. Защото предния мандат имаше там някакви спорове до колкото си спомням дали трябва или не да се представи. Тъй като съдружници имаме право да изискаме информация за финансовото състояние на дружеството. Така, че аз се надявам тази справка да ни бъде дадена, а пък в зависимост дали ще се приеме днеска или не решението тя процедурата си върви. Това не означава, че…. И тука е много важно, че ние даваме в проекта за решение че ние гласуваме да бъде освободен управителя, но не и от отговорност. Така, че нашия представител няма право. Значи освобождаването от отговорност вече може да стане допълнително след като минат тези процедури може да бъде освободен съответно от отговорност. Така, че аз се надявам докато вървят тези процедури ние да получим тази информация.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Конкретно за информацията. Значи вие имате баланса за….

Пл.Минчев: Ние го виждаме как е вписан, но искаме подробна справка.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Аз съм ви ги дал. Задълженията към НАП, дал съм ви задълженията към енерго….

Пл.Минчев: Но са в общ параграф. Искаме ги разбити.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Искаш да знаеш колко пари аз имам да вземам от дружеството ли? Това ли искаш да знаеш?

Пл.Минчев: Ако искате да върнем записа

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Искаш да знаеш колко пари има да взима примерно мелничаря. Това е издребняване. Това няма значение ще ти го дам.

Пл.Минчев: Така. Аз в моето изказване, в моите въпроси не съм казал материално дадено лице колко има да взима. Аз не знам кой лица имат да получават. Мисля, че целия общински съвет иска да знае тази подробна справка. Аз съм я формулирал. Председателя на Общинския съвет ще формулира писмото ще го извлече от протокола. Аз от никого не съм искал нито за сумите които има да получава управителя или някой друг мелничар или някой друг пазач. Не съм го казал и не знам откъде ти го мислиш това нещо.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Ами ето бе аз ви казвам. Към НАП дължим толкоз пари, към енерго дължим толкоз….

К.Спирова: Каквото и да ми казва аз примерно винаги ще подложа под съмнение, че в момента след като няма го документа осъдено дружеството така е, но може и да не е така.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Още днес ще ти го дам.

К.Спирова: Мисълта ми е друга. Вие искате от нас да гласуваме на вашата дума.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  А, не.

К.Спирова: Това искате. Вие казвате и ние трябва да се съгласим. Аз искам да видя документ.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Кой документ искаш да видиш?

К.Спирова: Това което колегата каза и сме напълно съгласни с него. Ето тези задължения, ако трябва да запишете съгласно гражданско дело, влязло в сила решение дължим там толкова пари и си го пускате това нещо. И аз нямам въпроси към вас.

Ат.Атанасов-Управител на „Златно зърно“:  Национална агенция по приходите…, това нещо вие го имате нали? Имате го Национална агенция по приходите ето долу какво е записано.

К.Спирова: В момента аз казвам, че е безпредметно това което го говорите. Подкрепям предложението на Батчев да прекратим разискванията. От тук нататък само се надприказваме.

Пл.Минчев: И ми се преписват думи и въпроси които не са задавани. Аз не съм задавал.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Да преминаваме към гласуване.

В.Сяров: Сега какво гласуваме?

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Гласуваме предложението на вносителя. По 1.4 вече няколко пъти казахме остава само – избира ликвидатор. Без поименно. Следващото предложение на Пламен Минчев беше с което се съгласи вносителя – размера да бъде до 800лв.

Пл.Минчев: Значи 1.4. аз мога така да го формулирам. Даваме съгласие представителя на Търговското дружество да гласува за избиране на ликвидатор. Мисля, че от това по-ясно

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Вносителя съгласен ли е?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм.

Ат.Анастасов: Аз имам едно предложение. 1.4. да остане в този вид, защото разбирам, че са се разбрали собствениците с Кмета. Да остане варианта който предложи господин Минчев до 800лв.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Предложението на господин Минчев е най-правилно.

Ат.Анастасов: То може да е правилно, но аз правя предложение. Дали е правилно или не ние ще го гласуваме. Значи 1.4 остава в този вид който е с ликвидатор, а в 1.5. размер до 800лв.

Пл.Минчев: Значи аз в тази връзка която се направи предложение ще направя едно предложение. Тъй като има две и до колкото разбирам моето предложение се възприе от вносителя така, че следва преди да гласуваме основния проект тъй като 1.4. за мен, сега ако не съм прав мисля, че съм прав да гласуваме първо предложението на вносителя, тъй като то така е подадено. Първо т.1.4.предлагам да бъде тъй като ние я гласуваме отделно. Тоест Избираме, даваме съгласие представителя на общината на търговското дружество да гласува за избиране на ликвидатор. Това ще бъде от името на вносителя. В зависимост дали ще се приеме или не ще се премине към следващото да бъде в този вид. Аз така го разбирам и тогава да преминем към гласуване на Т.1 изцяло защото то е част от точката. Като 1.4 се гласува с вдигане на ръка и след като се гласува Т.1 там вече е поименно гласуване. Това е моето предложение.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Тоест гласуваме самостоятелно т.1.4 както е от вносителя и след това другото…

Пл.Минчев: И тогава преминаваме поименно.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Който е съгласен с направеното предложение на господин Пламен Минчев моля да гласува с вдигане на ръка „за“. Да, то е на вносителя – Даване на съгласие …..

Пл.МинчевДаване на съгласие представителя на Община Тополовград да гласува в общото събрание за избиране на ликвидатор. Това е.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Който е съгласен с това предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. 10 „за“ виждам. „Против?“ „Въздържали се?“ 6. Значи предложението на вносителя се приема по т.1.4. 10 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 6. Сега преминаваме към проекто решение №1.

   На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.154,ал.1,т.2, вр.чл.156 от Търговския закон, чл.12,ал.2,т.7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл.15,ал.2,чл.33,т.1,чл.35,ал.1,ал.2 и ал.4 от Дружествен договор от 16.02.2000год. на „Златно зърно“ ООД – гр.Тополовград, подлагам на гласуване проекто решение №1 по Т.11. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.11.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№181/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Хар.Мочев-Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Някой от съветниците имали нещо да добави? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.64,ал.1 от ЗЕ, чл.67,ал.2 от ЗЕ, чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.12 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.12. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№177/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Да. Една техническа грешка само. Вместо 18.02. да стане 06.03.2020год.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.13 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.13. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№178/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Комисиите. Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.14 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.14. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№179/21.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.15 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.15. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№183/22.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.16 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.16. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№184/22.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Втора комисия?

К.Спирова: Подкрепя докладната.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Общинските съветници ? Няма. Преминаваме към гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.17 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.17. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№182/22.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Едно допълнение да направя. Също корекция в решението – Приема изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните данъци, „данъци“ изчезва и става „такси и цени на услуги на Община Тополовград“ Думата „данъци“ се маха

К.Господинова: Трябва да се изписва цялото наименование.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не, погледнете в самото начало относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград. За това техническа грешка вместо „такси и цени“ са написали „данъци“. Техническа грешка. Да се запише както е в самото формулиране на самата докладна записка.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Допуска.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от останалите съветници? Няма.

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.18 от дневния ред.

Който е съгласен с направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№185/22.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от останалите съветници? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС и чл.48 от НРПУРОбИ, чл.30,ал.5,чл.18,ал.3, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.31,ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.19 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№186/22.04.2020година. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Сега. Вносителя добавя ….

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   Ние сме го раздали.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Щом сте го раздали ако искате да го изчитам, но няма смисъл.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Първа подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Втора комисия имаше предложение което направихме и допълниха ……

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: Подкрепя.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: За.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой от останалите съветници? Няма. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12,чл.37“о“,ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.20 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №4 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №5 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №6 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №7 по Т.20. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград:   ДЗ с вх.№187/22.04.2020год. Вносителя нещо има ли да добави?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нямам.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре. Комисиите за становище? Първа комисия?

В.Сяров: Първа подкрепя, всъщност тази двадесет и първа 1 „за“ и 3 „въздържали се“.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Втора?

К.Спирова: Въздържали се.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Трета комисия?

Т.Коджаманов: 3“въздържали се“

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Четвърта?

Я.Илиев: 2 „за“ и 2 „въздържали се“

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Съветниците някакви въпроси? Да.

К.Господинова: Имам въпрос. Значи в първото проекторешение – приемаме годишен план за ползване на дървесина. В този годишен план защо не са включени детските градини, социални заведения, кметства и други… Имам и други въпроси, но зависи как ще отговорите.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: До сега не е имало случай да не са снабдени. Освен тази форма има и друга форма.

К.Господинова: В момента приемаме годишния план. Това ми беше мисълта. Ние отделно можем да си гласуваме ….. за продажба, но защо не са включени в предишния план.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Сега, това е годишен план за добив от този добив една част ще отиде и за там.

К.Господинова: Тези 277 кубика са предвидени да се продават на търг….

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Освен тази форма има и друга форма, а тя е до 5 дървета залесени, самозалесили се общински ниви. От там също може. До сега не са оставали без дърва.

К.Господинова: Става въпрос в годишния план няма предвидени, тука са само тези 277 кубика които в момента са обект на този конкурс който предлагате. Ето това исках само да си изясня. Същата тази дървесина в изложението на докладната става ясно, че е била обект на договор, не пише коя година е договора но предполагал 2016, 2017, 2018 година след пожарите. Една дървесина след като е била обект на договор тя предполага, че е била маркирана. Кое налага повторно маркиране в проекторешение №4 са заложени маркиране на тези 277 кубика. Имам още един въпрос защо това маркиране, ако все пак се налага това предходно маркиране по предни договори които по давност защо новото маркирането не се извършва от служители на общината, а имаме такива квалифицирани които по Наредбата, общинската наредба за управление на горите там е залегнало, че инженер-лесовъда и други назначени квалифицирани лица трябва да извършват маркиране.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: На този въпрос мога да ви отговоря веднага. Имаме един инженер-лесовъд и един помощник лесничей който е от шест месеца в болнични. Едно горско стопанство има 80 човека които се занимават с тази дейност, а ние имаме един човек и двама, трима които му помагат при нужда. За това, това е едната причина, но за да бъдем по-точни нека да поканим специалиста и той да отговори.

К.Господинова: Той ни отговори, че е трудоемко.

Ат.Анастасов: Ама ние говорим за 270 кубика. Ние не говорим за хиляди.

В.Сяров: За една седмица, за един човек.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Щом има толкова добри специалисти по горско стопанство….

Ат.Анастасов: Защо бе не е чак толкова, защо трябва да плащаме.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Пак обяснявам. В един обект има хиляди дървета. Тези хиляди дървета трябва да отрежем примерно сто. Това е подборна сеч, трябва да мине да се обходи всичко да се маркира и да се отреже. Това не са куп дърва на….

В.Сяров: Това е на корен. Гласуваме на корен значи дюс.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Не е така маркира се на корен. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Сега, обърнахте ли внимание колко отдела са тези 277 кубика. Не говорим за кубици като кубик, а маса площ. Това са декари които трябва да се обходят. Понеже аз съм се занимавал в близкото минало с дърводобив и знам за какво става въпрос. Аз не знам какво ви притеснява кой трябва да ги маркира. Ако имате някакви проблеми, че цената не отговаря, защото на комисиите имаше проблем с цената, тези четири лева влизат в това, тези думи ги говорихме в комисиите, това беше целта на комисиите. Представителя лесничея беше и отговаряше. Значи предложете с четири лева да се качат примерно дърва за огрев, така, така. По четири лева и няма да има проблем, ако виждате, че цената е ниска. Сега друг е въпроса дали ще дойдат да играят на търг. Като не дойдат няма да дойдат няма да постъпят пари в общината и лесна работа. Те стояли толкоз години и пак ще стоят там да гният, това са от пожарите.

К.Господинова: А може ли да задам още един въпрос? Защото тези същите въпроси бяха зададени и специалиста не ни отговори. Значи следващия въпрос е как са формирани цените понеже виждат ни се ниски защото в докладната пише, че са определени на база на сравнителен анализ на цени. Поискахме да ни бъде предоставен материал кои цени кои ценоразписи те сравниха и прецениха, че това е реално цената. Такъв материал не ни се предостави след което си направих труда аз да си извадя няколко ценоразписа и цените уверявам ви, че са от интервала 10лв., 20лв. по-високи в другите общини не само стопанства, горски стопанства.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Става въпрос за изгоряла дървесина лежаща вече четвърта година. Ако на тези цени намерим човек да ги купи

К.Господинова: Но 10, 20лв….. Казвам ви от над 10 нагоре. Това е едното. Отделно тази цена заради това маркиране защо ни е проблем. Ами проблем е защото тя цената освен, че е в пъти по-ниска ами тя пада с още четири лева заради маркирането. Тоест правим излишни процедури.

Кр.Иванов: Защо не ги говорихте на комисиите тези неща?

К.Господинова: Как да не ги говорихме. Ние постоянно това говорихме.

Кр.Иванов: Имаше ли предложение за цените за увеличаване? /шум не се чува/

К.Господинова: Да каже как е определил цените.

Кр.Иванов: Точно твоите ли общини трябва да вземе.

К.Господинова: Не моите общини.

Кр.Иванов: Той ти каза бе. /шум не се чува/ Предложете нещо бе!

В.Сяров: Да донесе сравнителния анализ.

Кр.Иванов: Предложете нещо бе!

К.Господинова: Няма, как ще предложим.

Кр.Иванов: Как няма да предложиш? Като не си доволна от цените предлагаш увеличение. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Моля, за ред в залата! Спрете! Изслушвайте се! Изчакайте да дойде специалиста и тогава ще говорите. Да си зададат въпросите към него.

Кр.Иванов: Всички въпроси ги зададохме на комисиите.

В.Сяров: Той нищо не каза.

Кр.Иванов: Как нищо не каза, мълча през цялото време. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Спрете! Господин Анастасов иска думата нека да изслушаме него. Господин Анастасов имате думата.

Ат.Анастасов: Може ли искам да направя едно предложение. Не знам законово може ли таз дървесина да отиде за детски градини, за училища и за кметства.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Една част от тях не е иглолистна. Болшинството не иглолистна дървесина. Тя не става за това нещо. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ама момент! Вие не се изслушвате.

В.Сяров: Господин Тенев каза, че……/говорене в залата не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова.

К.Спирова: Аз предлагам вносителя да си оттеглите докладната. Няколко точки по-напред в дневния ред гласувахме продажба на общински имущества. След като реда за продаване е на цена на лицензиран оценител от Закона за общинската собственост е ясно, че за да гласуваме ние цена трябва да стъпим на база документ. Кой направил справка, кой е направил справка има начин и ред по който се осъществява по Закон оценката.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Госпожо Спирова, ако направим допълнителна оценка, тука коментираме за едни четири лева там ще се вдигне значително повече.

Кр.Иванов: Ние нямаме право….. /шум в залата/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Ама моля ви изчаквайте се! /шум в залата/ Сега въпросите да бъдат зададени към специалиста.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград: Добър ден първо на всички общински съветници на Председателя на Общински съвет. Във връзка с докладната очаквам да ми зададете въпросите.

К.Господинова: Аз имам въпрос относно към годишния план. Не е ли редно когато се приема годишния план за ползване на дървесината на общината да бъдат вътре включени всякакви дейности свързани с общинската гора така да се каже. Включени са само 277 кубика, които са обект впоследствие на продажба. Моят въпрос беше предвидени ли са дърва за детски градини, кметства, социални домове?

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград: На този етап в тази процедура не.

К.Господинова: В тази процедура няма да са. Въпроса е защо не ги включихте в годишния план……

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград: За детски градини и училища общината има ред други техники……

К.Господинова: Да. В момента коментираме само за тези 277 кубика.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Сяров.

В.Сяров: Нека да си зададе само въпросите.

К.Господинова: И от там вече отиваме пак на ценообразуването. След като гласуваме определяне на цени мисля, че е редно да видим на каква база сте стъпили. Цитирали сте чл.4, ал.4,т.4 от Наредбата която е сравнителен анализ….

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград: Значи имам подготвени разпечатки от съседни общини, тоест това са проведени 2019, 2020 година. Това са община Болярово, община Любимец, община Сливен, община Ивайловград, община Каменно. Там те са си провели процедура за широколистни гори има цени и ако искате мога да ви ги дам да ги разгледате….

В.Сяров: На община Ивайловград може ли да ми дадете? /шум не се чува/

К.Господинова: Тук става въпрос за обгорели дърва.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград: В момента тази дървесина която за която цитирана в тези общини е редовна дървесина.

П.Янчев: А тази дървесина която ще бъде извършена тази сеч каква е? Суха маса ли е…

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Тази дървесина е суха маса не изгоряла, а суха маса обгоряла и в случая ако правим сравнение с цените които са минали в тези процедури са доста по-ниски от цените които аз съм пуснал с докладната, средно поставено. Значи където става въпрос за широколистни гори аз съм ги оградил вижте ги също. Това са цени които са заложени точно в този вариант……/шум не се чува/. На корен е да.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Госпожа Спирова има думата.

К.Спирова: Всъщност става въпрос за дърводобив само на 277 кубика за цялата година……

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:    / шум в залата не се чува/

К.СпироваКонстатацията, че това е годишния план не е вярно. Става въпрос само за 277 кубика или не са предмет на договор тези 277 кубика.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Тези отдели които в момента се прави….. гледаме…. не са били предмет на договора и по тях не се извършват дейностите. Те са били предмет на договор, но по тях не е извършвана дейност.

К.Спирова: Аз питам имало ли е сключен договор защото вие на комисията казахте, че имало сключен.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Да, имаше договор който не е изпълнен…

К.Спирова: Имало ли е и били ли са предмет на договор или не са били?

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Те същите са били предмет на договор, да от предна година.

К.Спирова: Предна година са били предмет, какво стана с договора?

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Договора е прекратен.

Кр.Иванов: Чакай сега! Пак отидохме в историята. Пак отидохме в историята, абе моля ви се бе няма цял ден да се занимаваме с глупости. /шум в залата/

Н.Стоянов: Господин Тенев, изяснете, че тази дървесина която е по въпросната докладна тя е широколистна. При нея са много изискванията на …..е друго. Там се изчаква времето да се види и тогава се разрешава съответната сеч. Което означава, че тогава не е било възможно…./шум в залата/

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Значи във връзка с това се изготвя план-извлечение което се одобрява от РДГ гр. Кърджали. Този план-извлечение има сила на дейност 10 години. По въпроса на госпожа Спирова беше сключен договор обаче самите отдели не се задействаха, не е извършвана дейност не са маркирани не са задействани. за това,че фирмата спря дейността към момента който беше сключен договора, не си изпълни задълженията в срок и в изпълнението дейности маркиране и договора е прекратен поради тези две причини. Не изпълнение и…..

К.Спирова: Когато е прекратен договора има ли заведено дело за неустойка за неизпълнение?

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   В самия договор е заложено неустойка до колкото си спомням, трябва да видя документите, но тези неустойки са удържани, гаранциите са удържани, да.

Пл.Минчев: Не е върната гаранцията.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Не е върната гаранцията.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Стойчев, да.

К.Стойчев: Искам само да изясним нещо, тъй като тука госпожа Спирова каза, че плана за дървесината не е верен. Значи ли това, че не дай си боже…

К.Спирова: Не казах, че не е верен, а не е пълен. /шум в залата не се чува/

К.Стойчев: Към този момент ни се предоставя 277 как да се допълва…

К.Спирова: Общината може да предвиди и 500 кубика.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Трябва да ги запалим.

К.Стойчев: Чакай сега, аз не напразно чукам на дърво да не стават пожари, какво правим тогава. Пет дървета това е съвсем друга работа. Значи в смисъл такъв аз имам такъв въпрос, ако не дай боже има такива работи могат ли да бъдат допълнени към този годишен план. Нали трябва да вървят на друга процедура. Питам защото не съм специалист на тези дърводобиви и нямам намерение. Питам за да получа някакъв отговор.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   До колкото съм запознат с процедурите на общинските / не се разбира/ това е много правилно и е възможно по закон да се направи. Тоест да се допълни договора по годишния план. Да се допълни по количество и дейности при необходимост, ако възникне такава.

Кр.Иванов: И това се съгласува със….

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Това също се съгласува със РДГ.

Кр.Иванов: Даже и моите гори частните и те се управляват. Аз не мога да си правя каквото си искам.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Те ни наблюдават доста стриктно техните…. /не се разбира/

В.Сяров: Въпроса на госпожа Катя Господинова беше защо само 277 кубика са заложени в годишния план. Аз така го разбирам. Няма ли да се секат други дървета да ги давате ли, продавате или нещо друго да правите….

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Към този момент имаме готовност за това количество в момента. Тоест аз съм готов. Ако в момента имам възможност, време, екип, но това изисква технологично време, имам предвид дейности които бихме изпуснали. Въпрос на време и дейности. Към този момент аз съм подготвен за това или ние сме подготвени за това.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Други въпроси? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз по-скоро имам един уточняващ въпрос, защото е много важно защото скоро ходихме в една институция давахме едни обяснения във връзка с цени пак на дървесина. Мен ме интересува защото не съм специалист по цените и т.н., но гледам, че е стъпено на… Аз съм задавал въпроса и преди това и как ми беше отговорено преди заседанието на общински съвет. Основанието е посочено чл.4,ал.4,т.4 от Наредбата за условията и реда която казва при какви условия и критерии се определя цената. Аз не съм техническо лице, не съм специалист за да гласувам това и в последствие да ми бъдат задавани въпроси от специализирани каквито и да е било институции, тъй като пак казвам не съм специалист мен ме интересува тази цена която тука е предложена тя е на база на този който казахме сравнителен анализ и на това правно основание. Защото аз държа да запишем в протокола, протокола, тоест решението, обсъжданията са мотиви един вид са мотивите на самото решение. Да мога аз със пълно съзнание като не специалист да знам, че това е цената и вие на база тази цена като специалист след съответно анализи, правни основания ни я предоставяте да я гласуваме. Аз това исках да се запише в протокола. Мен това ме интересуваше. На това основание на което вие ни го предлагате.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Да, това са основанията…

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Само искам да попитам нещо. За колко време могат да бъдат маркирани тези 277 кубика?

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Това са десет подотдела трябва да се обходят да се маркират…. Зависи колко души…

В.Сяров: Тука пише седем отдела.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Не са ли повече? Букви няма ли? /говор в залата не се чува/

Ат. Анастасов: За един месец могат да бъдат маркирани нормално.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   В момента ако сам ги маркирам /не се разбира/, това значи други дейности да не изпълнявам. Даваме отчет на РДГ… и всичко останало. Ако не правя нищо друго може за един месец да ги маркирам.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: За един месец при положение, че се работи на пълен работен ден.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Да, при положение, че се работи на пълен работен ден. Защото иска и пътувания това е терен…

Кр.Иванов: Какъв е проблема бе Наско? Колкото по-бързо се маркират и се продадат толкова по-добре за общината.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Още един момент мога да допълня. Приема се ….. по този начин можем да контролираме маркировачите. По този начин ние в момента не можем аз от една страна да съм маркировач и аз после да контролирам изпълнението. Тук вече има конфликт на интереси. Когато дадем това на маркиране на изпълнител в момента конфликта на интереси не е точно такъв. В момента ние контролираме маркирането, приемането и изпълнението. Иначе в момента / не се разбира/. Това е едно от нещата което е направено което не е /не се разбира/

Ат.Анастасов: Не целта беше ако може да се спести тези пари, 4лв. от сечта.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Ако е за спестяването ако някой може да предложи някакъв вариант съгласен съм да слушам.

В.Сяров: Аз искам да направя едно предложение тогава. Не знам дали вносителя ще се съгласи. Всичките цени които са дадени тука да се вдигнат с 4лв. щом така и така са ниски цените. Примерно ЕСД да стане 64лв. ЕСД-II клас от 50лв. да стане 54лв. Така всички цени да се вдигнат с по 4лв. И в следващия момент като се разплати маркирането ще останат тез предложените цени и ще се продадат дървата.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Може ли да отговоря. Господин Сяров, аз предлагам да не променяме цените защото говорим за обгоряла дървесина която в този вариант не се знае дали ще се продаде или не. Така, че аз поддържам докладната по този начин по който е подадена. Това са начални цени които отиват на търг и след това могат да достигнат друга стойност. А маркирането то може и да падне, защото то също е на процедура.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Още нещо може ли да кажа. В момента в личния си телефона имам снимки на реалното състояние на гората ако някой иска да ги разгледа от състоянието…

Пл.Минчев: По-добре да не ги гледаме защото после ще ни питат дали сме ходили на терена.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Предлагам да преминаваме към гласуване. Последно Атанас Анастасов.

Ат.Анастасов: Последно тази дървесина не може ли да остане за детски градини, училища..

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Това е глупаво където го говорим. Не, това е предимно за продаване. В тази пандемия която сме общината има нужда и от пари. Приходи няма. Ако вие спрете тези приходи, ваше право е ние общината ще бъдем принудени да преминем към някакви други марки.

Ат.Анастасов: Недей да ме лъжеш Хари да ми казваш от тук 5 дървета от там 5 дървета.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Това е друга процедура, тя така се нарича. Обяснете процедурата, специалиста.

Т.Тенев- гл.лесничей Общ. Тополовград:   Значи ако трябва да преминем има вариант….., за социални нужди тогава трябва да се прави друга процедура там е една процедура за добиване от фирма изпълнител която ние в момента трябваме да плащаме пари да се утежнява процедурата. Това ще ни натовари на този етап…/не се разбира/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Добре, да благодарим на специалиста. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.4,ал.1,т.1,чл.5,ал.1,т.1 и ал.3,чл.7,ал.1 и ал.5,чл.49,ал.3, във връзка с чл.10,ал.1,т.18 и чл.12,ал.1,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, подлагам на гласуване проекторешение №1 по Т.21. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №2 по Т.21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №3 по Т.21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №4 по Т.21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №5 по Т.21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

2”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към проекторешение №6 по Т.21. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 9“за”,

1”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ и ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Тази точка е за сведение. Доклада ви е предоставен. Преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ и ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Контрол по изпълнение на взети решения. няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Имате думата.

В.Сяров: Значи уважаеми колеги на миналата сесия извънредната имах въпроси към Кмета колко са разходите във връзка с направените разходи от общината във връзка със създалата се обстановка COVID 19. Беше ми предоставена информацията. Разходите са общо до 28.04.2020год. разходите на общината са 10846,91лв. Който иска може да му я дам да се запознае. Аз предлагам, моето предложение е нали към господин Заместник Кмета администрацията да извърши, да направи една докладна записка с каква сума и мисля, че възнагражденията на общинските съветници за март месец когато нямахме сесия ще отговаря на тази сума. Да се прехвърлят от бюджета на Общински съвет да се прехвърлят към…..

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Само искам да допълня, че има още фактури които не са дошли.

В.Сяров: Не съм свършил още. Имам и едно друго питане. Искам една справка да ми се даде. За последните примерно четири години по различните кметства примерно в Орешник, Мрамор, в Устрем колко дърва са занесени. Примерно 2016година в кметство с.Орешник колко кубика. През 2017год в Орешник колко кубика. За периода от 2016 до 2020 година., да до 2019година. И още искам за детските градини по селата и за училищата в Синапово. За всяка институция по отделно.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Добре.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Пламен Минчев.

Пл.Минчев: Значи по отношение на докладна записка за промяна по бюджета може да прави единствено Кмета като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. А ние можем да променяме и да изменяме каквото решим на самата сесия. А във връзка с това предложение което е действително през месец март общински съвет не е заседавал и не е получил възнаграждения като съответно тези средства които са били, значи може да се направи какво примерно за един месец какви средства отиват както каза колегата този параграф който е на бюджета на общински съвет да бъдат прехвърлени. Мисля, че няма такъв параграф да се създаде такъв параграф и да се прехвърли този бюджет. Примерно общински съвет десет хиляди ли колко е да се прехвърли.

М.Батчев: Аз имам въпрос Мисълта ми беше състава на щаба и плана за работа на щаба. Нямам информация за щаба, кой е в щаба, каква програма изпълнява.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Състава се определя със Заповед на Кмета. Има такава Заповед. Ако искате да ви бъде раздадена ще ви бъде раздадена. И щаба следва инструкциите на Националния оперативен щаб.

М.Батчев: А какъв е плана?

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Заповедите на Министъра и на НОЩ.

Пл.Минчев: А кой са в този щаб? Състава не можах да го намеря в сайта.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В щаба сме. Аз, Антоанета Палазова, Красимира Атанасова, Иван Замов, това са от общината. От полицията има – Милен Божилов от РЗИ доктор Господинова и от пожарната …. Председател на щаба е Кмета.

М.Батчев: Защо няма медицинско лице? Примерно Петьо Златев.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: В интерес на истината доктор Господинова е медицинско лице. Господин Златев може да потвърди, че сме се допитвали до него.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Господин Мочев само искам да попитам нещо. Във връзка с едни пари които бяха отпуснати като заем от общината към музея. На мен ми беше казано на една комисия, не знам дали госпожа Спирова си спомня беше ни казано, че до края на април месец тези пари ще бъдат върнати на общината. Върнати ли са тези пари? Мисля, че 176 000лв.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Нека да ви отговоря писмено, защото голяма част от хората са в отпуска включително и госпожа Семерджиева

М.Батчев: Аз мога да ти отговоря. Парите са приведени / не се чува/

К.Спирова: Във връзка с обстановката в нашата комисия господин Батчев направи предложение и смятам, че общината и щаба следва да се замислят по предложението. Предстои в службата по земеделие регистрации, чертане и струпване на много хора на едно място. Лично на мен до колкото ми е известно нито в службата по земеделие нито в социални грижи нито при представителите на НОИ имат отпусната бройка за хигиенист. Нашето предложение, предложението на Батчев ако може общината да предвиди така или иначе една част от сградата е общинска собственост да бъде извършена дезинфекция на сградата.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Коментирано е този въпрос и търсим решение…

К.Спирова: Аз лично разговарях и там където е общинската болница на третия етаж където са личните лекари по същия начин не се включва в дезинфекцията.

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Добре да ви отговоря може ли? Ако нямате други въпроси.

К.Спирова: Въпроса ми е какво би могло да се случи защото при личните лекари има едно голямо струпване на хора. Тази част която е на 100% на общинското дружество където е лабораторията и….

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Разбрах ви въпроса, може ли да ви отговоря. Това нещо се правеше. Дойде оплаквани на част от служителите там, че в следствие на дезинфектанта имали заболявания от рода на разни алергии, сълзене на очите и други подобни и възникна желание да не се пръска в работно време. Но тъй като ние не можем да накараме нашите служители извън работно време да работят, разговаряхме с болницата и се взе решение те да си пръскат в удобно на тях време когато няма да им пречи, като ние ще им предоставяме дезинфектантите. Това е. Мислим варианта и за там макар, че там са институции в тази сграда които не са финансово зле, напротив те са много по-добре от нас и те могат да си поемат тази част. Те са няколко институции не е кой знае какво. При нас от гледна точка на това, че голяма част от хората са пуснати на 4 часов работен ден и в отпуски поради изискванията да няма струпване на хора гледаме да напръскаме обществените пътища, пазарищата където се събират повече хора. Но ще търсим решение и за там.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Коста Стойчев.

К.Стойчев: Аз съвсем накратко искам да обърна внимание на ….. всички проблеми които ги има тука здравословни, да обърнем малко внимание и на един проблем относно безопасността на движението. Получава се едно силно….. на банкета на път по който се пътува… Той е на едно много опасно място така, че господин Кмет аз имам заснет точно какъв е проблема. Ако е възможно работата опира до половин кубик каменна настилка защото е буквално като капан. Понеже там се спира в дясно за отдаване на предимство и се вижда в последния момент….

Х.Мочев-зам.Кмет на община Тополовград: Само да кажа нещо на всички общински съветници. В момента се обсъжда плана за развитие за следващата година. Има анкети които са публикувани на страницата на общината вижте ги дайте си предложенията, разгледайте ги, коментирайте ги.

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Господин Батчев искаше думата.

М.Батчев: / не се чува/

С.Георгиева – Председател на ОбС – Тополовград: Някой друг иска ли да вземе думата? Няма. Закривам днешното Заседание на Общински съвет – Тополовград.

 

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС