Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по събиране, извозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград за 2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Днес,  02 декември 2022 г., Община Тополовград предоставя на вниманието на жителите на общината и заинтересованите страни

 

        Проекти на:

 Докладна записка и План–сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград през 2023 г.,  и проект на Решение за одобряване на План-сметката.

 

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg, или да се подават в Центъра за информация и услуги за гражданите при Община Тополовград  на адрес: гр. Тополовград,  пл. „Освобождение” №1  през работно време – от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до 02 януари 2023 г. включително.