Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ BG0002021 „САКАР“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение на заповед № РД-758/19.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 72/14.09.2010 г.) за обявяване на защитена зона BG0002021 „Сакар“, изменена със Заповед № РД-70/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.).

Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, раздел „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите – Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Документ за изтегляне: