Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Продажба на имоти- земеделска земя §4.

ОБЛАСТ  ХАСКОВО

ОБЩИНА  ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: obshtina@topolovgrad.bg;  www.topolovgrad.bg

На основание Заповед № 409/ 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

           На основание Заповед № 410 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Тополовград,

О Б Я В Я В А:

     Търг с явно наддаване  за  продажба  на имоти – частна общинска собственост, а именно:

– Имот № 72761.54.321 с площ 1782 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X –та категория, в м. „Плочест” в землището на гр.Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1260.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.324 с площ 1962 кв.м., земед. от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1400.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.326 с площ 1269 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 900.00 лв. без ДДС.

– Имот № 72761.54.327 с площ 2324 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест” в землището на гр. Тополовград при начална тръжна цена на имота в размер на 1650.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.54.726 с площ 2910 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, X  – та категория, в м. „Плочест”,  при  начална тръжна цена на имота в размер на 2060.00 лв. без ДДС.

-Имот № 72761.58.66 с площ 560 кв.м., земед.земя от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с н.т.п. „нива”, V  – та категория, в м. „Градище” в землището на гр. Тополовград, при начална тръжна цена на имота в размер на 400.00 лв. без ДДС.

     Търгът за имотите да се проведе на: 13.07.2022 г. от 13:30 часа  в залата на ОбС- Тополовград.

     При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 20.07.2022 г. от 13.30 ч. в залата на ОбС-Тополовград.

      Депозит в размер на 10 % от  началната тръжна  цена на имотите да се внесе в касата на ОбА.

          Тръжната документация да се закупува от стая № 1 на ОбА- център за информация и услуги  срещу цена 50.00 лв. без ДДС, 60.00 лв. с ДДС, за вкеки един от имотите поотделно.

     Документи за участие в търга да се приемат в стая №  1 на  ОбА-център за информация  и услуги  до 16.00 часа на  12.07.2022 г., съответно  до 16.00 ч. на  19.07.2022 г.

     Оглед на имота: всеки работен ден до 12.07.2022 г., съответно до  19.07.2022г.                           

За информация: тел. 0470 / 5 33 45