Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проведен конкурс за длъжността Директор на Общински Исторически музей – Тополовград

Съгласно протокол от 17.06.2022 год. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград, назначена със заповед № 389/14.06.2022 год. на Кмета на Община Тополовград, резултатите от проведения конкурс са следните:

  1. След защита на писмена концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и проведеното събеседване, комисията класира за успешно издържал конкурса: ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ.
  2. Съгласно разпоредбите на чл. 96 от КТ, чл. 28, ал. 6 от ЗКН и Правилата за провеждане на конкурс за длъжността  Директор на Общински исторически музей – Тополовград, предстои възникване на трудово правоотношение.