Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

    На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.12 от  Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти,които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Тополовград

 

 ОТПРАВЯМ ПОКАНА КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

 

Намерението за поемане на общински дългосрочен дълг е свързано с необходимостта от осигуряване на средства за финансирането на  Проект  „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград”, БФП №26/07/2/0/00102, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, като са изцяло реконструирани следните обекти:

1.Общински път HKV 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем;

2.Общински път HKV 2192, Ш-7602, Тополовград – Голям манастир – Доброселец;

3.Общински път HKV 2200, Ш-559, Светлина – Тополовград/ – Каменна река-I-етап;

4.Общински път HKV 3190, III-5505, Мъдрец – Орлов дол/ – Владимирово;

5.Общински път HKV 3197, ІІ-76, Тополовград – Българска поляна/ – Сакарци;

6.Общински път HKV 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/- Устремски манастир „Света Троица”.

По проекта е постигната основната цел: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите

Максималния размер на дългосрочния дълг ,който Община Тополовград има намерение да поеме до 750 000 лева /седемстотин и петдесет хиляди лева/.

Начин на финансиране-от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ  ЕАД /фонд „ФЛАГ“.Съгласно чл.19а от Закона за общинския дълг изискванията на чл.19 от Закона за общинския дълг не се прилагат за проекти подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България „ –ФЛАГ ЕАД.

Дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван  от собствени бюджетни средства.

Условия за погасяване : Срок на погасяване до 60 /шестдесет / месеца считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части ,без такса за предсрочно погасяване.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR  плюс максимална надбавка от 4.083 %.

Други такси ,наказателни лихви,неустойки и разноски –съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

Начин на обезпечение на кредите –учредяване на залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания , представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Тополовград по чл.45 ал.1 т.1,букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси,както и трансфери за местни дейности,включително обща изравнителна субсидия,съгласно чл.52 ал.1 т.1 , буква „б“ от Закона за публичните финанси,включително и тези постъпващи по банкова сметка,вземанията за наличностите ,по която настоящи и бъдещи,също са обект на особен залог.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.06.2024 год./вторник/

 от 15.30 часа в залата на Общински съвет Тополовград  находяща се на трети етаж  в сградата на Общинска администрация Тополовград пл.Освобождение 1.

Място и време за запознаване с документацията

Община Тополовград пл.Освобождение  № 1 –деловодство от 9.00 часа до 17.00 часа.

Материалите са публикувани на официалния сайт на община Тополовград  obshtina@topolovgrad.bg

Предложеният проект за общински дълг е в съответствие с изискването на чл.32 от Закона за публичните финанси и също така е разработен съгласно разпоредбите на чл.14, чл.15 и чл.17 от Закона за общинския дълг.Ще се състави протокол от публичното обсъждане на проекта за поемане на общински дълг, който ще приложим към докладна записка до Общински съвет Тополовград.

 

ХАРАЛАМБИ МОЧЕВ /ПП/

Зам.-кмет на Община Тополовград

/Съгл. Заповед № 199/18.03.2024 год./

 

Файлове за изтегляне: