Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПАЗИ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР!

 

  Уважаеми съграждани,

  През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

  Пожарната статистика показва, че само 1 % от възникналите горски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 99 % основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност.

  Възникнал в гора пожар, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, мирис на изгоряло, както и по поведението на животните.

  Горската покривка от изсъхнали листа и треви е леснозапалима,  което допринася за бързото разпространение на горенето. Дори сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като хвърлена неизгасена кибритена клечка, могат да предизвикат значителни щети в гората.

  За това е необходимо спазването на определени правила:

– Да не се допуска изхвърляне на неизгасени фасове и клечки кибрит, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

– Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

– Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

– Да се пали огън в гората, единствено на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня да се осигури вода за гасене при поява на вятър и при напускане на мястото. Да се подготвят тупалки – от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.

– Никога да не се пали огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

– Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

– При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако имате информация за хора, пребиваващи до огнището на запалване, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

– Ако пожарът е в начална фаза трябва да се предприемат мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

– Да се пазят дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото, поради висок риск от изгаряне).

– Да се предпазват дихателните пътища чрез поставяне на мокри кърпи или други лични предпазни средства.

– При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна  на вятъра или покрай водни басейни.

– Съобщете за възникналия пожар на телефон 112. Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най-близкото кметство.

  Действията ни при горски пожар трябва да са следните:

  • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.
  • Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.
  • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река – намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
  • Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
  • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
  • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към върха.
  • Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.