Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление за откриване на процедура по отчуждаване на проектен имот попадащ в реализацията на обект УПИ I-„За културно-историческо наследство“ публична общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е 

За откриване на процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 37407.50.170 с площ 394 кв.м., представляващ част от поземлен имот с площ 15 499 кв.м., н.т.п.“нива“, четвърта категория в местността „Чиирите“ с идентификатор 37407.50.6 / по кадастрална карта имот, собственост на наследниците на Георги Димитров Михов-бивш жител на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково , за УПИ I „За културно –историческо наследство“, публична общинска.

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ : 

Съсобствениците на имот, попадащ в реализацията на обект УПИ I-„За културно-историческо наследство“ публична общинска собственост за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ със Заповед №776/17.12.2019г. на Кмета на Община Тополовград, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин/ чл.21, ал.1 от ЗОС/, за част от поземлен имот, а именно :

Проектен имот с идентификатор37407.50.170 с площ 394 кв.м., представляващ част от поземлен имот с площ 15 499 кв.м., н.т.п.“нива“, четвърта категория в местността „Чиирите“ с идентификатор37407.50.6 / по кадастрална карта, номер по предходен план 050006 по КВС на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково/, при съседи 37407.50.136, 37407.50.7, 37407.50.32, 37407.50.65, 37407.50.31, собственост на наследниците на Георги Димитров Михов бивш жител на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково.

Сумата на паричното обезщетение е в размер на 1000 лв./ хиляда лева/.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Тополовград.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Тополовград и кметството на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково.

 

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград