Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Същите трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд.

 От 1 до 10 март се подава заявление по образец, към което се прилагат документи,определени в правилника за прилагането на закона. Документите за кандидатстване  се получават в деловодството на община Тополовград /стая №1 – Информационен  център/, като такива са публикувани и на сайта на общината на следния линк: https://topolovgrad.bg/leftmenu-obiavi/

Заявленията се  подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки “плащания за преминаване към биологично земеделие” и “плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Документи за изтегляне: