Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски в дислоцирани в  гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Благоевград , Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски в дислоцирани в  гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Благоевград , Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян

Със заповед №  3РД – 160/10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени  200 /двеста/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

 • в.ф. 28610 София                 5 места
 • гарнизон Стара Загора  16  места
 • гарнизон Ямбол                                                    15 места
 • в.ф. Хасково                                                         15 места 
 • в.ф.38220 Плевен                                                   4 места
 • в.ф.34750 Карлово   70 места
 • в.ф.56040 Благоевград                                         13 места
 • в.ф.54990 Враца                                                     7 места
 • гарнизон Белене                                                   11 места
 • в.ф. 44220 Пловдив 9 места
 • в.ф. 42600 Мусачево  15 места
 • в.ф.22790 Горна Оряховица         5 места
 • в.ф. 28330 Смолян                                               15 места

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие Хасково, ул.”Ком” № 3 като към заявлението прилагат следните документи:

 

 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобити образование, допълнителна,квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система
 • Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
 • Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5÷7 от ЗОВСРБ
 • Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско

военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

 • Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
 • Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

(копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за

военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 60

 • Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията

на Кодекса за социално осигуряване;

 • Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на валидност на протокола според заключението е както следва:

            – „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.

            –  „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.

 • Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК);
 • Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО;
 • Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);
 • Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

 Кандидатите трябва да отговярат на следните условия:

 • Да имат средно или по-високо образование ;
 • към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
 • да са годни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : 22.03.2022 г.

 

За допълнителна информация: 038/60 45 50