Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за прием на документи от кандидати за заемане на длъжност “Възпитател”, “Хигиенист” и “Шофьор”

О Б Я В А

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

„ВЪЗПИТАТЕЛ“ , „ХИГИЕНИСТ“ И „ШОФЬОР“ 

Във връзка с подписан Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-C01 за безвъзмездна финансова помощ между Община Тополовград и Министерство на труда и социалната политика в качеството на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „ Развитие н човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Тополовград стартира процедура за набиране на заявления от кандидати за длъжност възпитател, хигиенист и шофьор.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Възпитател“, „Хигиенист“ и „Шофьор“:

  • Заявление-декларация (по образец)
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или преминал обучение за полагане на грижи за деца (при наличие на такива).
  • Копие на шофьорска книжка / за длъжност шофьор/

Възможностите за участие и мотивацията ще бъдат оценявани чрез интервю.

Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите  могат да получат повече информация, да заявят своя интерес на тел. 0886422402, адрес: пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация, стая № 31, от 8:00 до 17:00 ч. в срок до 09.07.2021 г.

 


     

BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове”

Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “

Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01