Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Тополовград е изготвила проект на  Актуализиран План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/, на основание чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4. от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ. 

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на Актуализация на ПИРО.

Мнения, предложения за промени и допълнения към проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: obshtina@topolovgrad.bg или в деловодството на Община Тополовград в срок до 26.07.2024 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Общинска администрация Тополовград отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на актуализация на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г.,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Тополовград е изготвила проект на  Актуализиран План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/, на основание чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4. от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ. 

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на Актуализация на ПИРО.

Мнения, предложения за промени и допълнения към проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: obshtina@topolovgrad.bg или в деловодството на Община Тополовград в срок до 26.07.2024 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Общинска администрация Тополовград отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на актуализация на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Актуализиран План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027 г., .

.