Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На вниманието на Стоян Борисов Василев

Изх.№ 94-00-54 
11.08.2021 г.
ДО
СТОЯН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
УЛ. „ПИРИН” №24
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ВАСИЛЕВ,

      Приложено, изпращаме Ви Заповед №469/09.08.2021 г. на Кмета на Община Тополовград, на основание на която сте определен за спечелил проведения на 02.08.2021 г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2021 г.  на общински имоти – земеделска земя – частна общинска собственост.

    Уведомяваме Ви, че в  срок  един месец  от  датата на получаване на уведомителното писмо и Заповедта, следва да се явите за  сключване на договор, съгласно чл.121, ал.1 от Раздел III на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – гр. Тополовград, да извършите дължимите плащания по новия договор, както и да заплатите  задълженията си към ТД на НАП.

     Ако не извършите плащането и не сключим договор за наем в определения срок, на основание чл. 114, ал. 4 от НРПУРОбИ  на ОбС – гр. Тополовград, се счита, че е налице мълчалив отказ от сключване на договор. В този случай внесеният от Вас депозит за участие не се връща и остава в полза на общината.

Приложение: съгласно текста

 

С уважение,

БОЖИН БОЖИНОВ/П/                                                                                                                                  

Кмет на Община Тополовград