Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На вниманието на Атанас Димитров Атанасов

изх. № 93-00-2077/10.09.2021г.

 

ДО

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

УЛ. „МИДИЯ” №1

6560 ТОПОЛОВГРАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

 

   В Общинска администрация Тополовград постъпи Жалба с вх. № 93-00-2036/07.09.2021 г. от Стефка Иванова Великова. В жалбата се посочва, че Вие ползвате неправомерно недвижим имот, публична общинска собственост, за който жалбоподателката има сключен Договор №285 зз/26.01.2017 г. за наем на земеделска земя с Община Тополовград. Посоченият имот е: Поземлен имот с идентификатор 77325.92.27 по КККР на землището на с. Хлябово, общ. Тополовград, с площ 7447 кв.м., с нтп. „пасище“, X-категория, местност „Папура“, номер по предходен план: 092027.

   Уведомяваме Ви, че е необходимо в срок 3 /три/ дни от датата на получаване на настоящето писмо, да представите в Общинска администрация Тополовград, ст. 26, ет.2, документи удостоверяващи правото Ви на ползване на поземлен имот с идентификатор 77325.92.27 по КККР на землището на с. Хлябово, общ. Тополовград, договор за ползване, споразумение или други документи за изясняване на случая.

     В случай, че не представите изискваните документи, ще Ви бъде издадена Заповед за неправомерно ползване на имот – публична общинска собственост, на основание чл. 34 от ЗСПЗЗ.

 

С уважение,

 

БОЖИН БОЖИНОВ /П/                                                                                                                              

Кмет на Община Тополовград