Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

МОСВ НАПОМНЯ , ЧЕ СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ИЗТИЧА НА 28.11.2022 Г.

Министерството на околната среда и водите напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Всеки собственик подава заявлението за регистрация в една от четирите Басейнови дирекции (БД), в чиято територия на управление попада имотът – БД „Западнобеломорски район“, БД „Черноморски район“, БД „Дунавски район” и  БД „Източнобеломорски район“.

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите, е необходимо да се подаде заявление, което съдържа: 

  1. трите имена на собственика на имота;
  2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; 
  3. дълбочина на кладенеца; 
  4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; 
  5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа; 
  6. цел, за която се ползва водата. 

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. 

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност. 

На интернет страниците на четирите басейнови дирекции може да бъде намерена бланката на заявлението за регистрация, одобрена от министъра на околната среда и водите. Информация за басейновите дирекции за управление на водите вижте на https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/

Повече информация, вкл. и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, ще намерите на https://www.moew.government.bg/bg/vodi/aktualno-novini/

Срокът за регистрация на съществуващи съоръжения за подземни води, в това число и на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите е удължен с разпоредбата на §41, ал. 1 и ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.).

 

Файлове за изтегляне: