Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ТОПОЛОВГРАД ”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закон за културното наследство и съгласно Заповед № 202/29.03.2022 год. на Кмета на Община Тополовград

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ТОПОЛОВГРАД” с

Място на работа: Общински исторически музей гр. Тополовград: обл. Хасковска, общ. Тополовград, гр. Тополовград, ул. „България” № 31

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношение – трудово, със срок на назначаване 5 (пет) години.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.

Професионален опит: минимум 3 (три) години професионален опит в съответното професионално направление.

Специфични изисквания: да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – гр. Тополовград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.
 2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление за участие
 2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага)
 3. Документ за трудов стаж (копие)
 4. Професионална автобиография
 5. Документ за завършено образование (копие)
 6. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
 7. Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей – Тополовград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.

Концепцията се представя в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници и в 9 екземпляра.

Основни акценти в структурата на концепцията:

 • анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Исторически музей – гр. Тополовград се подават от кандидатите в отделни пликове, окомплектовани по следния начин:

 1. В плик 1, който е запечатан се представят всички документи, описани в раздел ІІІ, т. 1., т. 2., т. 3., т. 4., т. 5. и т. 6.

            Плика съдържа надписите: Документи за „Конкурс за заемане на длъжността Директор на Общински исторически музей – Тополовград”, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

 • В плик 2, които е непрозрачен, запечатан и ненадписан се представя писмената разработка на тема: „Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Тополовград за период от 5 (пет) години”, като подробно е разработена първата.

Концепцията се подава в 9 екземпляра.

            Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикуване на обявата за конкурса.

            Място на подаване на документите:

            Документите се подават всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа в Информационния  център, който се намира в сградата на Общинска Администрация: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1.

                 Документите се подават лично, по начина, описан по горе от кандидатите или от упълномощено лице, което представя изрично, нотариално заверено пълномощно, а служителят от Общинска Администрация, приел документите ги регистрира и издава входящ номер, дата, час на постъпване.

За справки и допълнителна информация:

тел. 0470/5-29-09, г-жа Р. Дешлиева – Директор на Дирекция „УЧРАО”.