Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ,,Хелиас” ЕООД за ,,Инсталация за производство на компост от био разградими отпадъци, с местоположение имот с индентификатор 72761.14.517 по КК и КР на гр. Тополовград”