Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от Радослав Латинов Буцов за почистване на храстова и дървесна растителност на поземлен имот с н.т.п.”нива” в землището на с.Владимирово в местността”Дуван дере” в ПИ № 11435.19.9