Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от Община Тополовград за отсичане на дървесна и храстова растителност от поземелени имоти-общинска собственост, землище с.Срем,през които преминава електропровод на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Елхово на трасето по ВЛ 20 kv извод Устрем.