Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Проект за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 75191.43.11, землище с. Устрем, местност ,,Ходжеви ниви” по КК на с. Устрем от ,,Земеделска земя” с начин на трайно ползване ,,нива” в ,,Терен за обезвреждане на животински продукти на територията на Община Тополовград”