Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед 590/25.11.2020 год.на Кмета на Община Тополовград

Image

З А П О В Е Д

№ 590

Тополовград, 25.11.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 ал. 6 от Закон за изменение и допълнение на закона за здравето, Заповед № РД-01-549/30.09.2020 на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистриран положителен резултат на COVID-19 на служител от Общинска администрация Тополовград

НАРЕЖДАМ:

1.Да се преустанови дейността и достъпа в сградата на Общинска администрация Тополовград на служители от ОбА и граждани на общината от 26.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.

2.Да се извърши цялостна дезинфекция на сградата на Общинска администрация Тополовград и прилежашите площи към нея.

3.Да се извърши дезинфекция на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград.

4.Дезинфекцията да се извърши с дезинфектанти, одобрени от Министерство на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до Радостина Дешлиева, в качеството и на заместваща Антоанета Димитрова – секретар на община Тополовград за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ     /п/

Кмет на община Тополовград