Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №509/09.08.2022г. на Кмета на Община Тополовград за прекратяване действието на удостоверение №38/09.08.2021г. за утвърдена категория “една звезда” на туристически обект: бистро „АЛЕН МАК”, находящ се в с.Устрем

 

ЗАПОВЕД

 №509/09.08.2022г.

  гр.Тополовград

 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за туризма,чл.27,ал.2,т.1  от Наредбата за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория,отказ,понижаван ,спиране на действието и прекратяване на категорията  и съгласно искане с вх.№  54-00-457/09.08.2022г.   от Георги Ангелов Паскалев 

ПРЕКРАТЯВАМ:

ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ №38/09.08.2021г.ЗА УТВЪРДЕНА КАТЕГОРИЯ  „ЕДНА ЗВЕЗДА”

На туристически обект: бистро „АЛЕН МАК” находящ се в с.Устрем, ул. „Демокрация” №33 с лице извършващо действие в обекта  „АКОН 79” ООД ,ЕИК-203330603

            Обезсилвам действието на Удостоверение №38/09.08.2021г.за утвърдена категория „Една звезда” ,издадено от Кмета на Община Тополовград  със Заповед №467/09.08.2021г.,като задължавам лицето извършващо действие в  туристическия обект да върне в Община Тополовград издаденото  удостоверение и табела за утвърдена категория за отразяване в Националния туристически  регистър.

Заповедта да се впише в Регистъра на категоризираните туристически обекти и  се отрази обстоятелството в Националния туристически регистър.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице за сведение и изпълнение.

 

С  уважение,

Хараламби Мочев /ПП/

Зам.-Кмет на Община Тополовград

/съгласно Заповед №404/12.07.2021г.