Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №162/06.04.2020г. на Кмета на Община Тополовград за обявяване на пожароопасен сезон

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А    Т О П О Л О В Г Р А Д

гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№ 162 / 06.04.2020г.

на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОМП-02-1/ 03.04.2020г. на Областния управител на област Хасково

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям пожароопасен сезон в горските територии на Община Тополовград за времето от 06.04.2020 година до 30.10.2020 година.

2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. За горепосочения сезон, ДЛС- Тополовград, горските стражари към ОбА-Тополовград, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лица извършващи дейности в тях да организират и поддържат постоянна бдителност и готовност на целия наличен персонал с цел недопускане на пожари в горския фонд на Община Тополовград.

4. Директора на ДЛС- Тополовград, длъжностните лица към ОбА-Тополовград собствениците и ползвателите на горски територии, съгласувано с РС“ПБЗН“, да обозначат трайно на терена и да информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/I-ви клас/.

5.Да се спазва стриктно годишния оперативен план за опазване на горите от пожари на Община Тополовград, а при необходимост да се изпълнява плана за действие при гасене на горски пожари.

6.Особено внимание да се обърне:

6.1.Осигуряване проводимостта на горските пътища за противопожарната техника, като се разчистят падналите стъбла и клони ,препречващи пътищата и се отремонтират  повредените от порои участъци.

6.2. Направа на нови и поддържане на стари просеки и менерализовани ивици.

Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с бариерни лесокултурни прегради.

6.3. Собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. да създават и поддържат

минерализовани ивици около тях.

6.4.Почистването на сухите треви покрай железопътни линии, пътищата и други линейните съоръжения, отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

6.5.Осъществяване на строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите и в съседство с тях.

7.Кметовете и кметските наместници на територията на община Тополовград:

7.1. Да създадат организация за навременно оповестяване, събиране и извозване на специализираните групи за гасене на пожари и ДФ“Сакар-12“ и за използване на всички налични инструменти и водоноски за гасене на възникнали пожари.

7.2. Да засилят контрола в земеделските територии по спазване на изискванията на чл.6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Чл. 6. (1) Забранява се:

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2000 г.) изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи;

7.3.Да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии.

8.За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график. В готовност да бъде дежурното транспортно средство при възникване на пожар, както и водачите на разположение определени с моя Заповед №136/16.03.2020г.

9.При възникване на пожар в горски територии, незабавно да се предава наличната информация, съгласно изготвената и утвърдена схема за оповестяване.

10.В срок до 24 часа след възникване на пожар в горска територия общинска собственост ,наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от длъжностно лице Теню Тенев-гл.лесничей при ОбА-Тополовград.

11.Да се изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в имотите ,собственост на Община Тополовград.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници по населени места, местната общност, чрез обявяването й на официалния сайт на Община Тополовград, както и на публични места на територията на цялата община.

БОЖИН БОЖИНОВ/П/

Кмет на Община Тополовград