Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 300 от 03.06.2021г. на Кмета на Община Тополовград за начина на ползване на лечебни растения от общински имоти

З А П О В Е Д

№300

гр. Тополовград 03.06.2021 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11,ал.1 от ЗОС и чл.9, чл.42, чл.46 и чл.62 от Закона за лечебните растения и чл.40, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Ползването на лечебните растения да се извършва по начини и със средства, които не водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възстановяване на популациите им или до намаляване на биологичното разнообразие.

2.Ползването на лечебни растения от общински имоти/земеделски земи,горски територии, урбанизирани територии и др./, което представлява стопанска дейност, т.е.покупко-продажба или   за производство, да се извършва само и въз основа   на позволително за ползване на лечебните растения, издадено по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения от кмета на общината.

3При събиране на билки за лични нужди вземи, гори и водни обекти- общинска собственост,позволително не се изисква.

Съгласно Закона за лечебните растения”Билки за лични нужди” са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

а/ корени, коренище, луковици или грудки- до 1 кг;

б/стръкове- 2 кг;

в/ листа- до 1 кг;

г/кори- до 0,5 кг;

д/цветове-0,5 кг;

е/семена- 0.1 кг;

ж/ плодове–до 10 кг;

з/ пъпки-до 0,5 кг;

и/ талус- до 1 кг

4. При установяване на нарушения на заповедта/чупене, рязане на клони и др. увреждания на растенията; ползване на лечебните растения със стопанска цел без издадено разрешително;събиране на лечебните растения за лични нужди, както и в количества над посочените по-горе/,на нарушителите да бъдат налагани административни санкции по реда на Закона за лечебните растения.

5. Всички кметове и кметски наместници по населени места, както и общински служители с контролни функции, съобразно своите компетенции да следят за изпълнението на заповедта.

6.Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Тополовград и до съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на себе си.

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград