Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 299/03.06.2021г.на Кмета на Община Тополовград за забрана бране на липов цвят

Image

З А П О В Е Д

 299

гр. Тополовград, 03.06.2021 год.

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС и чл.22, ал.1 и чл. 40, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Брането на липов цвят в строителни  граници на населените места на територията на Община Тополовград.

2. Брането на липов цвят по начин, който би довел до увреждане на дърветата и насажденията в имоти общинска собственост , находящи се извън урбанизираните територии/ земеделски земи, горски територии и др./

3. Брането на липов цвят със стопанска цел / покупко-продажба/, без да бъде издадено позволително за ползване, издадено по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения.

При нарушение на заповедта на нарушителите да бъдат налагани административни санкции.

           Всички кметове и кметски наместници по населени места, както и общински служители с контролни функции да следят за изпълнението на заповедта.

            Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Тополовград и до съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

           Конрол по заповедта възлагам на себе си.

 

БОЖИН БОЖИНОВ /ПП/

Кмет на Община Тополовград