Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Във връзка със възможността за кандидатстване по програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Тополовград уведомява заинтересованите лица, че удължава срока за кандидатстване в общината – до 16.00 ч. на 22.05.2023 год.

Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд


Процедура „BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура „BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Съобщение

 

Във връзка със възможността за кандидатстване по програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Тополовград уведомява заинтересованите лица, че удължава срока за кандидатстване в общината – до 16.00 ч. на 22.05.2023 год.

Отправяме молба, за своевременно подаване на документите, за да може  общинска администрация  да ги окомплектова  напълно и изпрати, в срока до 31.05.2023 г. на управляващия орган.

Всички образци и бланки необходими за кандидатстване по програмата, могат да бъдат изтеглени от следния  електронен адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават  документи в сградата на Община Тополовград, гише Информация /пл. Освобождение №1/

  1. Заявление за участие /Приложение 4 към Насоките за кандидатстване/
  2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за провеждане на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост – копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 6 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 10/;

2.3. Протокол за поставяне на поканите по т. 2.2. – копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 7 и Приложение 11 към Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура – копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 8 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 12/;

* Ако в сдружението на собствениците членуват всички етажни собственици, то не следва да се провежда общо събрание на цялата етажната собственост и съответно да се прилагат: покана, протокол за поставяне на поканата и протокол от общо събрание на етажната собственост (Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване). В този случай е достатъчно да бъде свикано и проведено по реда на ЗУЕС общо събрание на сдружението на собствениците, на което да бъде прието решение за кандидатстване по процедурата (Приложение № 6, Приложение № 7 и Приложение № 8 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване).

  1. Обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградата.** Обследванията трябва да бъдат изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

  1. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Тополовград. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG-RRP-4.023 – “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

  1. Декларация за минимални и държавни помощи, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 6, служители от Община Тополовград ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение.