Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Модернизация на образователната среда

Община Тополовград подписа Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост – Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

   Община Тополовград подписа Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост – Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.
Договор № BG-RRP-1.007 -0030 „Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград“.
  Проектът ще се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Образование и умения“, процедура „Модернизация на образователна среда”, BG-RRP-1.007.
Проектното предложение включва дейности за осъществяване на основен ремонт на сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград, в т.ч изпълнение на пакет от енергийно-ефективни мерки, идентифицирани в доклад от обследване за енергийната ефективност на сградата и дейности, съгласно изготвен и одобрен инвестиционен проект за обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ I, кв. 73 по ПУП град Тополовград, област Хасково”.
Целта на проектното предложение е модернизиране материалната база на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград и превръщане на образователната институция в благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията за учене.
  След реализирането на инвестицията, ще се постигнат следните резултати:
Модернизирана образователната инфраструктура на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Тополовград и осигурена модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учение, за ученици от 1-ви до 4-ти клас и предучилищна възраст. Постигнати ефекти за опазването на околната среда и намаляването на вредното въздействие от човешката дейност върху природата, в съответствие с Националната програма за развитие България 2030, Приоритет 1 „Образование и умения“, за осъществяването на целите, заложени в приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“, и приоритет „Чист въздух и биоразнообразие“.
   Стойността на одобрения проект е 2 494 872.66 лв.Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU”.