Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LeftMenu-Обяви

Заповед във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високо патогенната инфлуенца по птиците в Европа и двете потвърдени огнища в обл. Пловдив- в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в с. Трилистник . общ. Марица и в животновъден обект за отглеждане на пернат дивеч в с. Стряма. общ. Раковски.

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-22г.

Списък на имотите с НТП “пасище, мера” и “ливада” определени за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година в община Tополовград

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

                    Офис за военен отчет Ви информира:

  1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:

1.1. Във в.ф. 28610 – София -15 бр. ;

1.2. В гарнизон Стара Загора – 30 бр. ;

1.3. В гарнизон Ямбол – 26 бр. ;

1.4. Във в.ф. 52740 – Хасково- 10 бр;

1.5. Във в.ф. 34750 – Карлово – 80 бр. ;

1.6. Във в.ф. 26400 – Благоевград – 20 бр. ;

1.7. Във в.ф. 24490 – Асеновград – 24 бр. ;

1.8. Във в.ф. 28880 – Белене – 15 бр. ;

1.9. Във в.ф. 42600 – Мусачево – 15 бр. ;

1.10. В гарнизон Пловдив – 25 бр.;

Срок за подаване на документите – 10.12.2021 г.

  1. Със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите – 26.11.2021 г.
  1. Със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Командване за логистична поддръжка, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите – 10.12.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.

Обявление за откриване на процедура по отчуждаване на проектен имот попадащ в реализацията на обект УПИ I-„За културно-историческо наследство“ публична общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е 

За откриване на процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 37407.50.170 с площ 394 кв.м., представляващ част от поземлен имот с площ 15 499 кв.м., н.т.п.“нива“, четвърта категория в местността „Чиирите“ с идентификатор 37407.50.6 / по кадастрална карта имот, собственост на наследниците на Георги Димитров Михов-бивш жител на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково , за УПИ I „За културно –историческо наследство“, публична общинска.

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ : 

Съсобствениците на имот, попадащ в реализацията на обект УПИ I-„За културно-историческо наследство“ публична общинска собственост за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ със Заповед №776/17.12.2019г. на Кмета на Община Тополовград, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин/ чл.21, ал.1 от ЗОС/, за част от поземлен имот, а именно :

Проектен имот с идентификатор37407.50.170 с площ 394 кв.м., представляващ част от поземлен имот с площ 15 499 кв.м., н.т.п.“нива“, четвърта категория в местността „Чиирите“ с идентификатор37407.50.6 / по кадастрална карта, номер по предходен план 050006 по КВС на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково/, при съседи 37407.50.136, 37407.50.7, 37407.50.32, 37407.50.65, 37407.50.31, собственост на наследниците на Георги Димитров Михов бивш жител на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково.

Сумата на паричното обезщетение е в размер на 1000 лв./ хиляда лева/.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Тополовград.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Тополовград и кметството на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасково.

 

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград