Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЦСРИ

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ в Тополовград се прилагат социални услуги за деца в риск с цел интегрирането им или се прилагат мерките за закрила на детето. Дейности за подкрепа се предоставят на лица и деца от Тополовград и останалите населени места в общината.

Структурата на персонала, реализиращ дейностите за подкрепа и качественото предоставяне на услугите в Центъра е съобразена с целевите групи и потребностите на ползвателите. Индивидуалната и групова работа се осъществява от психолог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра, социален работник и двама сътрудници социални дейности в социална услуга. В екипа на ЦСРИ е включен и лекар – специалист по физиотерапия и рехабилитация, който назначава физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, проследява рехабилитационния процес, консултира и контролира работата на медицинските работници.

Съгласно стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в специализирани институции и социални услуги в общността, ЦСРИ гр. Тополовград разполага с достъпна и добре поддържана битова и околна среда. Преодолени са архитектурните бариери – за трудноподвижните лица има изградена закрита вертикална платформа, адаптиран е отделен санитарен възел; помещенията са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, съобразно потребностите на лицата и различните видове дейности по предоставяне на услугата. ЦСРИ разполага със зала за двигателна рехабилитация с различни уреди за кинезитерапия, ЛФК и апаратура за провеждане на физиотерапевтични процедури.

В Центъра е обособена зала за работа с деца и младежи – Звено за обществена подкрепа, където функционират: сектор за логопедична рехабилитация; сектор за психологическа рехабилитация; сектор за социална рехабилитация и групова и индивидуална работа; сектор за компютърно обучение със свободен достъп до интернет; сектор за работа с незрящи лица, младежи и деца – брайлово обучение, телевизионен увеличител, оптични средства, брайлови пособия, специализирана литература за незрящи. Специалната мебелировка и оборудване, съобразени с нуждите на потребителите, са предпоставка Звеното за обществена подкрепа към Центъра по социална рехабилитация и интеграция да се посещава и след изтичане на установения срок. Предлагат се краткосрочни /до 3 месеца/ и дългосрочни /повече от 3 месеца/ социални услуги. Целевите групи са деца и младежи в риск на възраст до 18 год.: които нямат родители или са останали трайно без тяхна грижа; които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; за които съществува опасност от увреждане или с увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и/или социално развитие; които страдат от увреждания, както и от трудно лечими заболявания; деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение; деца с говорни нарушения. От услугите се възползват и родители, настойници, попечители, лица, при които е настанено детето; семейства с деца със специални потребности /аномалии, увреждания, отклонения, говорни дефекти и др./; семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждането и възпитанието на детето и семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения.