Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Харта на клиента

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД                

                                                                    ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Администрацията на Община Тополовград се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, гарантиране интересите на населението и на администрацията. Стремежът и е да е професионална, отговорна и ориентирана към гражданите и бизнеса, да провежда качествено управление, политика на прозрачност и откритост на действията на администрацията.

Хартата на клиента залага съвременни и по-високи стандарти и съдейства за подобряване на административното обслужване в община Тополовград.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ХАРТАТА

 • да подобрим достъпа до услуги, като ви информираме за вашите права, за това как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим времето за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
 • да ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от вас услуги.

ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ЦЕЛТА СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ:

 • Да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас, да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;
 • Да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти, да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;
 • Да осигурим условия за достъп на хората с увреждания;
 • Да ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно, да спазваме законоустановените срокове за извършване на исканата административна услуга;
 • Да бъдем коректни с Вас, като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • Да Ви предоставяме ясна, лесно, разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • Да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • Да спазваме конфиденциалност относно Вашите запитвания;
 • Да вземаме отношение по всяко предложение и сигнал, които не са анонимни или недоказани, относно качеството на работа на нашите служители и да ви уведомяваме за предприетите мерки;
 • Да Ви осигурим ясен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • Да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа.

И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция и да поемете вашите ангажименти към нас:


 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 • Като ни посетите или ни пишете на адреса на Общинска администрация:

 гр. Тополовград, пл.”Освобождение”1;

 • електронна поща: oba_top.grad@abv.bg;
 • интернет: www.topolovgrad.bg;
 • телефон за връзка: 0470/ 5-33-45, 5-22-80; факс: 0470/ 5-41-57;
 • Информация можете да получавате всеки работен ден от 8.00-17.00 часа;
 • Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 13.00 часа;

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.
Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.


Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Община Тополовград работеща в полза на обществото.

Хартата на клиента е утвърдена със заповед № 289/18.06.2020г. на кмета на община Тополовград , и е публикувана на интернет страницата на общината на адрес: www.topolovgrad.bg.