Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

УДЪЛЖЕНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Съгласно § 20 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание и за преодоляване на последиците, обнародван  в Държавен вестник, брой 53 от 08 юли 2022 г. :

         Eкспертните решения (ЕР) за трайно намалена работоспособност на ТЕЛК/НЕЛК, на които срокът на валидност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. продължават своето действие, но не по-късно от 31.12.2022 г., при условие, че лицата са подали документи за извършване на преосвидетелстване, в срок до 15.07.2022 г.