Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Текущи проекти

Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград

Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 57 057,00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: Целева програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020”

Дата на стартиране: 06.01.2022г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 104 049,77 лв. 

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация:ОП РЧР

Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Дата на стартиране: 05.01.2022г.

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

Цел:Изпълнението на проекта ще осигури балансът между работата и личния живот чрез по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на заетите родителите и повишено равнище на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Стойност:149 800,00лв.

Продължителност:14 месеца 

Финансираща организация:ОП РЧР

Дата на стартиране:01.06.2021 г.

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 36 085,50 лв.

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 05.01.2021г.

“Патронажна грижа в община Тополовград”

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 208 099,54 лв.

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 04.01.2021 г.

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

Цел:Общата цел на настоящото проектно предложение е въвеждане на демонстрационни мерки в община Тополовград, които да допринесат за постигането на двете заложени цели в чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Специфична цел 1: Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на община Тополовград

Специфична цел 2: Въвеждане на мерки за подготовка за повторна употреба на отпадъци, отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.

Стойност:344 064,00 лв.

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Дата на стартиране: 06.08.2020 г.

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

Цел:Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро иазползване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност:220 925,13 евро

Продължителност:24 месеца

Финансираща организация:Програма Интеррег ТГС  България-Турция 2014-2020

Дата на стартиране:21.11.19 г.

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград”

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел:В обхвата на проекта са включени дейности за изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”

Стойност:368 754,35 лв.

Продължителност:36 месеца

Финансираща организация:ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране:20.11.19 г.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

Цел: Основната цел на проекта е подобряването на общинската инфраструктура, което ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености, подобряване достъпа на населението до питейна вода, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението. Целта е адресирана към осигуряване на местното население с достатъчно количество и качество вода за битови и стопански нужди. Подобряване техническо състояние на водоснабдителната инфраструктура.

Стойност: 2 486 585.68 лв. лв. 

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ДБ на МРРБ

Дата на стартиране: 14.09.018 г.

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

Цел: Целите на проекта са свързани с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Същевременно се дава възможност и за създаване на целогодишна трапезария за обслужване на населението в общината чрез хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд. Във връзка със съпътстващите мерки “Център за социална рехабилитация и интеграция” / ЦСРИ/ ще осъществява дейности за подкрепа, свързани с  индивидуалното развитие, поддържане и подобряване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване, което не е по-малко значимо за основните целеви групи.

Стойност: 155 024.10

Продължителност: 39 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси Осигуряване на топъл обяд

Наименование на процедура “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”

Код на процедура BG05FMOP001-3.002

Дата на стартиране: 01.05.2016г.

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

Цел: Изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград

Стойност: 178 432,00 лв.

Продължителност: до изтичане на бюджетната  2020 г.

Финансираща организация: МРРБ

Дата на стартиране: 13.05.2016 г.