Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Текущи проекти

Реконструкция/рехабилитация на водопровод по ул.“Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“.

Реконструкция/рехабилитация на водопровод по ул.“Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“.

Цел: Целта е адресирана към осигуряване на местното население с достатъчно количество и качество вода за битови и стопански нужди. Подобряване техническо състояние на водоснабдителната инфраструктура.

Стойност: 1 853 604 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ДБ на МРРБ

Дата на стартиране:

От 26.10.22 г.

До 31.10.24 г.

“Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград”

“Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград”

Цел: Модернизиране на материалната база на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград и превръщане на образователната институция в благоприятна среда съдействаща за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията за учене.

Стойност: 2 494 892,60 лв.

Продължителност: 35 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”

Дата на стартиране: 22.12.2023г.

                                         до 31.05.2026 г.

 

“Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград”

“Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград”

Цел: Общата цел на проекта е превенция от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 100 деца в нужда и техните семейства.

Стойност: 391 000.00лв.

Продължителност: 13 месеца

Финансираща организация: Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Дата на стартиране: 04.09.2023г.

                                           до 04.10.2024г.

“Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

“Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

Цел: Предвидено е експертно проучване на състоянието на чешмите и малките водоеми в землището на с. Орешник, община Тополовград, и възстановяване на поне 3 чешми и 1 влажна зона. Ще бъде потърсено знанието за това как се правят и поддържат такива съоръжения, ще бъдат обучени местни доброволци, които да се грижат за чешмите след края на проекта, а община Тополовград ще получи насоки за продължението на тези дейности.

Стойност: 35 600 евро

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация:

Финансирането на програмата се предоставя от EuroNatur чрез проекта BESTbelt, финансиран от Европейския съюз и EuroNatur. EuroNatur като председател на Европейския зелен пояс Асоциацията (EGBA)

Дата на стартиране: Сключен договор на 21.11. 2022г. Дейностите стартират на 01.01.2023г. до 30.06.2024г.

“Топъл обяд в община Тополовград”

“Топъл обяд в община Тополовград”

Цел:

Проектното предложение, предвижда дейности за приготвяне и предоставяне на топъл обяд  и изпълнение на съпътстващи  допълващи предоставянето на топъл обяд услуги,  включващи индивидуално консултиране и съдействие съобразно а индивидуалните  нужди за 150  идентифицирани представители на следните целеви групи:

1.         лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2.         лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3.         лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4.         лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5.         скитащи и бездомни лица;

6.         лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Стойност: 414 230.40 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация:

Оперативна програма Програма “Храни и основно материално подпомагане”

Приоритетни оси Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ

Наименование на процедура Топъл обяд

Код на процедура BG05SFPR003-1.001

Дата на стартиране: 03.10.2022- 03.10.2025г.

Грижа в дома в община Тополовград”

“Грижа в дома в община Тополовград”

Цел: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Чрез него бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Стойност: 527 666.68 лв.

Продължителност: 17 месеца

Финансираща организация: Програма  Развитие на човешките ресурси

Дата на стартиране: 07.11.2022г.

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

Цел: Изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград

Стойност: 178 432,00 лв.

Продължителност: до изтичане на бюджетната  2023 г.

Финансираща организация: МРРБ

Дата на стартиране: 13.05.2016 г.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

Цел: Основната цел на проекта е подобряването на общинската инфраструктура, което ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености, подобряване достъпа на населението до питейна вода, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението. Целта е адресирана към осигуряване на местното население с достатъчно количество и качество вода за битови и стопански нужди. Подобряване техническо състояние на водоснабдителната инфраструктура.

Стойност: 2 486 585.68 лв. лв. 

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ДБ на МРРБ

Дата на стартиране: 14.09.2018 г.