Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Текущи проекти

Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград

 

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград

 

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

Цел:

С настоящото проектно предложение ще се постигне разширяване на територията чрез обединяване на териториите на МИГ Свиленград Ареал с МИГ Тополовград и създаване на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград. При изпълнение на проекта ще се спазват общите принципи заложени в подхода на ВОМР. Проектното предложение предвижда разработване на стратегия за конкурентоспособно териториално развитие в съответствие с принципите на подхода ВОМР, подхода LEADER и и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. Планирани са дейности с участие на основните заинтересовани страни под формата на информиране, консултиране и участие в процеса на вземане на решения по отношение на планирането на стратегия за местно развитие и създаване на публично – частно партньорство под формата на МИГ Свиленград-Тополовград за управление на тази стратегия. Планирането на Стратегията за местно развитие  се основава на обективните характеристики на територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея.

Стойност:  40 748,00 лв.

Продължителност:  До 6 месеца

Финансираща организация:

Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код на процедура BG06RDNP001-19.610

Сключен договор: 13.04.2023г.

 

“Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград”

“Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград”

Цел: Основната цел на настоящия проект пряко кореспондира на тази на процедурата и е насочена към укрепване на общинския капацитет чрез подпомагане процесите по реформиране на системата на социалните услуги и улесняване прехода на местно ниво към новите механизми.

Стойност: 43 761.00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: Програма  Развитие на човешките ресурси

Дата на стартиране: 01.02.2023г.

 

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“

Цел:

Закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ на територията на община Тополовград.

Стойност: 36 000.00 лв. с ДДС

 От Фонд „Социална закрила“ 31 680.00 лв. с ДДС

и собствен принос –  в размер на 4 320.00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: Фонд „Социална закрила“

Дата на стартиране: Сключен договор на 12.01.2023 г.

“Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

“Микро влажните зони – извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“

Цел: Предвидено е експертно проучване на състоянието на чешмите и малките водоеми в землището на с. Орешник, община Тополовград, и възстановяване на поне 3 чешми и 1 влажна зона. Ще бъде потърсено знанието за това как се правят и поддържат такива съоръжения, ще бъдат обучени местни доброволци, които да се грижат за чешмите след края на проекта, а община Тополовград ще получи насоки за продължението на тези дейности.

Стойност: 35 600 евро

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация:

Финансирането на програмата се предоставя от EuroNatur чрез проекта BESTbelt, финансиран от Европейския съюз и EuroNatur. EuroNatur като председател на Европейския зелен пояс Асоциацията (EGBA)

Дата на стартиране: Сключен договор на 21.11. 2022г. Дейностите стартират на 01.01.2023г. до 30.06.2024г.

“Топъл обяд в община Тополовград”

“Топъл обяд в община Тополовград”

Цел:

Проектното предложение, предвижда дейности за приготвяне и предоставяне на топъл обяд  и изпълнение на съпътстващи  допълващи предоставянето на топъл обяд услуги,  включващи индивидуално консултиране и съдействие съобразно а индивидуалните  нужди за 150  идентифицирани представители на следните целеви групи:

1.         лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2.         лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3.         лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4.         лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5.         скитащи и бездомни лица;

6.         лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Стойност: 414 230.40 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация:

Оперативна програма Програма “Храни и основно материално подпомагане”

Приоритетни оси Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ

Наименование на процедура Топъл обяд

Код на процедура BG05SFPR003-1.001

Дата на стартиране: 03.10.2022- 03.10.2025г.

Грижа в дома в община Тополовград”

“Грижа в дома в община Тополовград”

Цел: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Чрез него бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Стойност: 422 133.34 лв.

Продължителност: 14 месеца

Финансираща организация: Програма  Развитие на човешките ресурси

Дата на стартиране: 07.11.2022г.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ. Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”

Цел: Основната цел на проекта е подобряването на общинската инфраструктура, което ще доведе до увеличаване възможностите за използване на природните дадености, подобряване достъпа на населението до питейна вода, както и до създаване на алтернативни възможности за заетост на населението. Целта е адресирана към осигуряване на местното население с достатъчно количество и качество вода за битови и стопански нужди. Подобряване техническо състояние на водоснабдителната инфраструктура.

Стойност: 2 486 585.68 лв. лв. 

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ДБ на МРРБ

Дата на стартиране: 14.09.2018 г.

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

„Проект за финансиране изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград”

Цел: Изработването на Общ устройствен план на Община Тополовград

Стойност: 178 432,00 лв.

Продължителност: до изтичане на бюджетната  2023 г.

Финансираща организация: МРРБ

Дата на стартиране: 13.05.2016 г.