Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Структура и численост

на Делегирана държавна дейност “Общинска администрация” Тополовград, съгласно т.2 от Решение № 61/ 31.01.2024 г. на Общински съвет Тополовград

Структурни звенаЧисленост на персонала
1Обща численост на персонала60.5 бр.
2Кмет на Община Тополовград1 бр.
3Заместник кметове3 бр.
4Кмет на кметство10 бр
5
Кметски наместник

5 бр.
6Обща численост на персонала, намалена с изборните длъжности и органите на власт по чл. 19 от ЗА, техните заместници и кметските наместници41.5 бр.
7На пряко подчинение на кмета4.5 бр.
8Обща администрация- организирана в една дирекция:
Дирекция „Управление на човешките ресурси и административно обслужване”
10 бр.
9Специализирана администрация:
Отдел „Финансово счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси”
Отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”
Отдел „Проекти, програми, устройство на територията”
Отдел „Хуманитарни и социални дейности”
27 бр. в т.ч.:
 
8
6
8
5