Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Структура

на Делегирана държавна дейност „Общинска администрация“ Тополовград, съгласно Решение № 27/ 20.12.2019 год. на Общински съвет Тополовград

Структурни звенаЧисленост на персонала
1Обща численост на персонала60.5 бр.
2Кмет на Община Тополовград1 бр.
3Кмет на кметство6 бр.
4Кметски наместник9 бр
5
Заместник кметове
3 бр.
6Обща численост на персонала, намалена с изборните длъжности и органите на власт по чл. 19 от ЗА, техните заместници и кметските наместници41.5 бр.
7На пряко подчинение на кмета2.5 бр.
8Обща администрация:
Дирекция „Управление на човешките ресурси и административно обслужване”
11 бр.
9Специализирана администрация:
Отдел „Финансово счетоводни дейности, бюджет и местни данъци и такси”
Отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”
Отдел „Проекти, програми, устройство на територията”
Отдел „Хуманитарни и социални дейности”
28 бр. в т.ч.:
 
8
8
7
5