Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Реализирани проекти

Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

Цел:

С настоящото проектно предложение ще се постигне разширяване на територията чрез обединяване на териториите на МИГ Свиленград Ареал с МИГ Тополовград и създаване на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград. При изпълнение на проекта ще се спазват общите принципи заложени в подхода на ВОМР. Проектното предложение предвижда разработване на стратегия за конкурентоспособно териториално развитие в съответствие с принципите на подхода ВОМР, подхода LEADER и и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. Планирани са дейности с участие на основните заинтересовани страни под формата на информиране, консултиране и участие в процеса на вземане на решения по отношение на планирането на стратегия за местно развитие и създаване на публично – частно партньорство под формата на МИГ Свиленград-Тополовград за управление на тази стратегия. Планирането на Стратегията за местно развитие  се основава на обективните характеристики на територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея.

Стойност:  40 748,00 лв.

Продължителност:  До 6 месеца

Финансираща организация:

Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код на процедура BG06RDNP001-19.610

Сключен договор: 13.04.2023г.

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“

Цел: Закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ на територията на община Тополовград.

Стойност: 36 000.00 лв. с ДДС

 От Фонд „Социална закрила“ 31 680.00 лв. с ДДС

и собствен принос –  в размер на 4 320.00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: Фонд „Социална закрила“

Дата на стартиране: Сключен договор на 12.01.2023 г.

“Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград”

“Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград”

Цел: Основната цел на настоящия проект пряко кореспондира на тази на процедурата и е насочена към укрепване на общинския капацитет чрез подпомагане процесите по реформиране на системата на социалните услуги и улесняване прехода на местно ниво към новите механизми.

Стойност: 43 761.00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: Програма  Развитие на човешките ресурси

Дата на стартиране: 01.02.2023г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 3”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 3”

Цел: Целта е да се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Стойност: 42 850,08 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 06.07.2022г.

“Осигуряване на топъл обяд в извънредна ситуация 2020”

“Осигуряване на топъл обяд в извънредна ситуация 2020”

Цел:

Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 57 057,00лв.

Продължителност: 6 месеца 

Финансираща организация:

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020”

Дата на стартиране: 06.01.2022г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 104 049,77 лв. 

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация:ОП РЧР

Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Дата на стартиране: 05.01.2022г.

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

Цел: Изпълнението на проекта ще осигури балансът между работата и личния живот чрез по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на заетите родителите и повишено равнище на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Стойност: 149 800,00лв.

Продължителност:14 месеца 

Финансираща организация:ОП РЧР

Дата на стартиране:01.06.2021 г.

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 36 085,50 лв.

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 05.01.2021г.

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

Цел:Общата цел на настоящото проектно предложение е въвеждане на демонстрационни мерки в община Тополовград, които да допринесат за постигането на двете заложени цели в чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Специфична цел 1: Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на община Тополовград

Специфична цел 2: Въвеждане на мерки за подготовка за повторна употреба на отпадъци, отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.

Стойност: 344 064,00 лв.

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Дата на стартиране: 06.08.2020 г.

„Осигуряване  на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

„Осигуряване  на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

Цел:Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 198 165,00 лв.

Продължителност:

04.01.2021г. –

30.09.2022 г.

Финансираща организация:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

Цел:Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро иазползване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност: 220 925,13 евро

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация:Програма Интеррег ТГС  България-Турция 2014-2020

Дата на стартиране:21.11.19 г.

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград”

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел:В обхвата на проекта са включени дейности за изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”

Стойност: 368 754,35 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 20.11.19 г.

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 82 417,50 лв.

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация:Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 05.01.2021г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград”

“Патронажна грижа + в община Тополовград”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 208 099,54 лв.

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 04.01.2021г.

„Осигуряване на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на Извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

„Осигуряване на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на Извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

Цел: Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 65 772,00 лв.

Продължителност: 04.05.2020г. –31.12.2020г.

162 дни

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 04.05.2020г.

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Цел: Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Стойност: 89 925,00 лв

Продължителност:10 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 13.03.2020 г.

“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”

“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”

Цел: Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Стойност: 5 720 046,05 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 22.11.2017

“Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция”, с акроним HS-Care”

“Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция”, с акроним HS-Care”

Цел: Общата цел на проекта e насърчаване на социалното приобщаване и създаване на условия за интеграция на хората с увреждания, деца в неравностойно положение, лица, осъдени на пробация, възрастни хора с проблеми с психичното здраве, пациенти с ракови заболявания и техните семейства, чрез откриване на нови и обновяване на съществуващи центрове за социални услуги в общините Струмяни и Тополовград и закупуване на мобилна единица в Еврос.

Стойност: 276 799.97 евро

563 029,40 лв.

Продължителност: 24 месеца 

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Дата на стартиране: 12.2017г.

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Компонент 1

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Компонент 1

Цел: Общата цел на проекта e подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел е изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Стойност: 85 700.16 лв.

Продължителност: 14 месеца 

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 02.05.2019 г.

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел: Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8.клас.

Стойност: 340 018,09 лв. без ДДС

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 09.05.19 г.

„Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

„Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

Цел:Целта на проекта е да се осигури благоприятна среда за предоставяне на социални услуги в общността, чрез закупуване на обзавеждане и оборудване за кухненския блок на Домашен социален патронаж.

Стойност:26 970,40 лв. 

2 997,60 лв. собствено съфинансиране

 Общо 29976,00 лв.

Продължителност:5 месеца

01.07.19 г.-30.11.19 г.

Финансираща организация:Фонд „Социална закрила“

Дата на стартиране:
01.07.2019г.

“Създаване на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград”

“Създаване на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград”

Цел: Целта на настоящия проект е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Тази цел ще бъде изпълнена чрез създаването на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград. Социалното предприятие ще бъде създадено със заповед на Кмета и ще функционира съгласно разработения в рамките на проекта Правилник за дейността на социалното предприятие чрез назначените в него 40 бр. представители на целевата група за период от 12 месеца, които са лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица и по – конкретно: безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в т.ч. безработни младежи до 29 години включително; продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца

Стойност: 379 020,00 лв

Продължителност: 16 месеца

Финансираща организация: Развитие на човешките ресурси

Наименование на процедура Развитие на социалното предприемачество

Код на процедура BG05M9OP001-2.010

Дата на стартиране: 01.06.2018

“Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград”

“Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 489 338,72  лв. без ДДС 

             1 787 206,46 лв. с ДДС

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 06.12.2017

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

Цел: Целите на проекта са свързани с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Същевременно се дава възможност и за създаване на целогодишна трапезария за обслужване на населението в общината чрез хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд. Във връзка със съпътстващите мерки “Център за социална рехабилитация и интеграция” / ЦСРИ/ ще осъществява дейности за подкрепа, свързани с  индивидуалното развитие, поддържане и подобряване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване, което не е по-малко значимо за основните целеви групи.

Стойност: 155 024.10

Продължителност: 39 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси Осигуряване на топъл обяд

Наименование на процедура “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”

Код на процедура BG05FMOP001-3.002

Дата на стартиране: 01.05.2016г.

„Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”

„Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”

Цел: Общата цел на проекта е да се предотвратят и ограничат последствията от наводнения в трансграничния регион на Тополовград и Алпуллу. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на проводимостта на речните легла на Синаповка река в община Тополовград и река Панкаркьой в Алпуллу; 2) осигуряване сигурност за местното население на с. Синапово и гр. Алпуллу и 3) адаптиране към климатичните промени

Стойност: 655 687,45 лв.

299 4256.68 Евро 

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Програма Интеррег ТГС България – Турция 2014 – 2020

Дата на стартиране: 20.03.2017г.

“Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

“Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

Цел: Повишаване капацитета и ефективността на общинската администрация за изпълнение на социални дейности чрез насърчаване на транснационално партньорство в областта на социалните иновации за включване на етнически и уязвими групи.

Специфични цели:

•Повишаване на институционалния капацитет на отговорните служители и социалните партньори в община Тополовград за разработване и прилагане на социални иновации

•Укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, добри практики и модели в сферата на социалното включване

•Пилотно прилагане на иновативни модели и практики за социално включване на етнически и уязвими групи в община Тополовград

Стойност: 187 033.00

Продължителност: 14 месеца/2017 година

Финансираща организация: ОП РЧР

BG05M9OP001-4.001-0033–С01

„Център за активно включване в община Тополовград”

„Център за активно включване в община Тополовград”

Цел: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства в община Тополовград и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда, чрез разкриване на „Център за активно включване” в общината.

–Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/.

–Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги в създадения за целта Център;

–Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Успешната реализация на Проекта и постигането на неговите цели ще допринесе пряко за постигането на инвестиционните приоритети и целите на процедурата за:

–Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и тези над 54 годишна възраст

–Увеличаване на броя на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване

–Увеличаване на броя на

хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.

Стойност: 391 100,00 лв.

Продължителност: 18 месеца/2017 година

Финансираща организация: ОП РЧР

BG05M9OP001-2.005-С01

“Предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

“Предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел: Подпомагане устойчивото развитие на територията на община Тополовград;

Опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията и засилване на местната идентичност;

Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на  качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на община Тополовград;

Стойност: 58674,90 лв. с ДДС

Продължителност: 9 месеца/2016 година

Финансираща организация: ПРСР

“Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр. Тополовград в периода 31.01.-01.02.2015г.”

“Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр. Тополовград в периода 31.01.-01.02.2015г.”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 277 159,25 лв.с ДДС

Продължителност: 15 месеца/2016 година

Финансираща организация: МРРБ, „Фонд Солидарност” на ЕС

„Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград“

„Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград“

Цел: Проектът си поставя за цел да насърчи социалното включване и да повиши достъпа до висококачествени, включително здравни и социални услуги на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Тополовград.

Стойност: 499 892,00 лв.с ДДС

Продължителност: 24 месеца/2016 година

Финансираща организация: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

„Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“

„Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“

Цел: Проектът  цели дигитализиране,  документиране и популяризиране на културното наследство на община Тополовград.

Стойност: 206 190.35 евро

Продължителност: 13 месеца/2015 година

Финансираща организация: Министерство на Културата, Програма БГ08

„Културно наследство и съвременни изкуства“

„Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград”

„Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград”

Цел: Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград

Стойност: 984 106, 99 лв.

Продължителност: 36 месеца/2015 година

Финансираща организация:  ПУДООС

„Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград”

„Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград”

Цел: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Тополовград чрез обучение в страната

Стойност: 88 542,94 лв.

Продължителност: 9 месеца/2013 г.

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

„Добро управление на общинските политики в Тополовград”

„Добро управление на общинските политики в Тополовград”

Цел: Подобряване управлението и ефективността на общинските политики в Тополовград, чрез сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни.

Стойност: 69 748,00 лв.

Продължителност: 9 месеца/2013 г.

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

„Общинска администрация Тополовград – ефективна и компетентна”

„Общинска администрация Тополовград – ефективна и компетентна”

Цел: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Тополовград за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.

Стойност: 87 031,89 лв.

Продължителност: 9 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07

„Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община Тополовград”

„Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена канализационна инфраструктура.

Стойност:  5 500 517,57 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

2012 година

Финансираща организация: 

ПРСР, Мярка 321

„Основен ремонт на спортен комплекс – гр. Тополовград”

„Основен ремонт на спортен комплекс – гр. Тополовград”

Цел: Подобряване достъпа на населението на Община Тополовград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.

Предоставяне на благоприятни условия за стимулиране на детско-юношеския спорт и масовия любителски спорт сред населението на общината чрез създаване на модерен спортен комплекс в гр. Тополовград.

Стойност: 4 803 694,32 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца 

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 321

„Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград”

„Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград”

Цел: Повишаване качеството на живот в община Тополовград чрез реконструкция на съществуващата общинска пътна мрежа с цел подобряване достъпа до основни услуги и стимулиране устойчивото развитие на общината.

Стойност: 5 803 604,00 лв. без ДДС

Продължителсност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 321

„Възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, община Тополовград”

„Възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 911 766,53 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 322

„Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград”

„Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 755 207,83 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 322

“Оптимизиране на структурата на общинската администрация на община Тополовград”

Оптимизиране на структурата на общинската администрация на община Тополовград

Цел: Подобряване на ефективността на общинската администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.

Стойност: 100 000 лв. 

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

       Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04

“Подкрепа за достоен живот-предоставяне на социалната услуга „личен асистент” на територията на община Тополовград”

“Подкрепа за достоен живот-предоставяне на социалната услуга „личен асистент” на територията на община Тополовград”

Цел:Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.

Стойност:35442, 23 лв.

Продължителност:24 месеца

Дата на стартиране:2011 година

Финансираща организация:ОПРЧР Агенция „Социално подпомагане”

“Подкрепа за достоен и независим живот – предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” на територията на община Тополовград”

“Подкрепа за достоен и независим живот – предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” на територията на община Тополовград”

Цел:  Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Тополовград чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално подпомагане, както и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Стойност: 173 250,44 лева

Продължителност: 14 месеца

Финансираща организация: ОПРЧР Агенция “Социално подпомагане”

“Рехабилитация на градски парк Тополовград”

“Рехабилитация на градски парк Тополовград”

Цел:  Подобряване на средата на живот и по конкретно създаване на благоприятни условия за отглеждане и развитие на децата в град Тополовград, чрез рехабилитация на публичен парк и прилежащите му зелени площи, детски площадки и съоръжения.

Стойност: 318 116 лева

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация: МЗХ  ПРСР – мярка 322

“Демонстративен проект за подобряване на уличното осветление на община Тополовград”

“Демонстративен проект за подобряване на уличното осветление на община Тополовград”

Цел:  Подобряване на уличното осветление в община Тополовград

Стойност: 313 149 EUR

Продължителност: 11 месеца

Финансираща организация: Норвежша програма за сътрудничество

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Цел:  Финансиране на обезщетения на персонала в училищата в общината, в резултат на намаляване на числеността, поради промяна в структурата и състава им.

Стойност: 33 467 лева

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: МОН

“Почистване на селищната територия в с.Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени”

“Почистване на селищната територия в с.Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени”

Цел:  Подобряване средата на живот чрез почистване на селищната територия в село Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени.

Стойност: 10 000 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: МОСВ – ПУДООС

“Спорт за децата в свободното време”

“Спорт за децата в свободното време”

Цел:  Подобрени условия за развитие на спорта СК “Джудо”, СК “Тенис на маса”

Стойност: 4000 лева

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: ДАМС

“Модернизация на материалната база в училище. Модул: Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.

“Модернизация на материалната база в училище. Модул:Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.

Цел:  1. Създаване на училищен хор и мажоретен състав в НУ “Св.Св. Кирил и Методий” град Тополовград; 2. “Докосни родния край” – СОУ “Д-р Петър Берон” Тополовград; 3. “Живите корени” – ОУ “Св. Кирил иМетодий” – с. Орешник; 4. “Аз и моят роден край – част от България, част от Европа” – ОУ “Христо Ботев” – с.Радовец; 5. Създаване на клуб “Млад репортер” – ОУ “Христо Ботев” – с. Синапово; 6. Музейна сбирка – ОУ “Христо Ботев” – с.Хлябово.

Стойност: 1. 4640 лв; 2. 5500 лева; 3. 800 лева; 4.550 лева; 5. 800 лева; 6. 600 лева;

Общо 12 890 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: МОН

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Цел:  Финансиране на обезщетения на персонала в училищата в общината, в резултат на намаляване на числеността, поради промяна в структурата и състава им.

Стойност: 14 155 лева

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: МОН

“Ремонт и оборудване на перално помещение и подмяна на леглова база в ДВПР село Радовец”

“Ремонт и оборудване на перално помещение и подмяна на леглова база в ДВПР село Радовец”

Цел:  Подобряване на пералното отделение и легловата база в ДВПР с.Радовец. Закупени са 80 броя легла, 1 брой перална машина и 1 брой сушилна машина.

Стойност: 32 000 лева

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: Фонд “Социално подпомагане”

“Ремонти в интегрирани детски градини и училища на територията на община Тополовград”

“Ремонти в интегрирани детски градини и училища на територията на община Тополовград”

Цел:  Подобряване на топлоефективността на сградите

Стойност: 186 000,00 EUR

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: ФАР

“Съвместна подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на бизнеса между община Тополовград и община Егирос Гърция”

“Съвместна подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на бизнеса между община Тополовград и община Егирос Гърция”

Цел:  Насърчаване на бизнеса и рекламата между община Тополовград и община Егирос.

Стойност: 117 651,00 EUR

Продължителност: 1 година

Финансираща организация: ФАР

“Луков дол село Устрем”

“Луков дол село Устрем”

Цел:  Ремонт на приливника на язовир в местността Луков дол в землището на село Устрем

Стойност: 138 350,00 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: ПКЗНБАК

“Оптимизация на учлищната мрежа”

“Оптимизация на учлищната мрежа”

Цел:  Строително ремонтни дейности. Средствата са разпределение за всички детски и училищни заведения от цялата община.

Стойност: 162 000,00 лева

Продължителност: 2 месеца

Финансираща организация: МОН

“Подобряване на благосъстоянието и приобщаване на етнически малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромския”

“Подобряване на благосъстоянието и приобщаване на етнически малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромския”

Цел:  Строително – ремонтни дейности в СОУ, НУ и ОДЦ град Тополовград. Обзавеждане и оборудване в СОУ, НУ и ОДЗ град Тополовград.

Стойност: 154 996, 00 EUR и 12 000,00 лева

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: МОН

“Съдействие на агро – бизнес структурите при начините за облагодетелстване на трансграничния район Тополовград – Боюккариштиран”

“Съдействие на агро – бизнес структурите при начините за облагодетелстване на трансграничния район Тополовград – Боюккариштиран”

Цел:  Всеобщата цел на проекта е да се съдейства за непрекъснато икономическо развитие на трансграничния регион посредством по-голямо сътрудничество и партньорство между структурите на аграрния бизнес за развитието на органично производство в общините Тополовград и Боюккариштиран”

Стойност: 54 880, 00 EUR

Продължителност: 11 месеца

Финансираща организация: МРРБ

“Етнографски музей”

“Етнографски музей”

Цел:  Ремонт на двора към музея, преекспониране на музейните експонати

Стойност: 21 000,00 лева

Продължителност: 2 месеца

Финансираща организация: ФДИ към проект УРСР и община Тополовград

“Ремонт на църквата в село Срем”

“Ремонт на църквата в село Срем”

Цел: Цялостна реконструкция на сградата

Стойност: 68 00,00 лева

Продължителност: 5 месеца

Финансираща организация: МТСП Красива България

“Реконструкция на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

“Реконструкция на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”


Цел:
 Подобряване условията на учебното заведение.

Стойност: 151 618,00 лева

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: СИФ