Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Реализирани проекти

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 3”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 3”

Цел: Целта е да се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Стойност: 42 850,08 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 06.07.2022г.

“Осигуряване на топъл обяд в извънредна ситуация 2020”

“Осигуряване на топъл обяд в извънредна ситуация 2020”

Цел:

Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 57 057,00лв.

Продължителност: 6 месеца 

Финансираща организация:

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020”

Дата на стартиране: 06.01.2022г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 104 049,77 лв. 

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация:ОП РЧР

Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Дата на стартиране: 05.01.2022г.

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

Цел: Изпълнението на проекта ще осигури балансът между работата и личния живот чрез по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на заетите родителите и повишено равнище на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Стойност: 149 800,00лв.

Продължителност:14 месеца 

Финансираща организация:ОП РЧР

Дата на стартиране:01.06.2021 г.

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 36 085,50 лв.

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 05.01.2021г.

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

„Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

Цел:Общата цел на настоящото проектно предложение е въвеждане на демонстрационни мерки в община Тополовград, които да допринесат за постигането на двете заложени цели в чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Специфична цел 1: Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на община Тополовград

Специфична цел 2: Въвеждане на мерки за подготовка за повторна употреба на отпадъци, отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.

Стойност: 344 064,00 лв.

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Дата на стартиране: 06.08.2020 г.

 

 

„Осигуряване  на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

„Осигуряване  на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

Цел:Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 198 165,00 лв.

Продължителност:

04.01.2021г. –

30.09.2022 г.

Финансираща организация:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство”

Цел:Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро иазползване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност: 220 925,13 евро

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация:Програма Интеррег ТГС  България-Турция 2014-2020

Дата на стартиране:21.11.19 г.

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград”

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел:В обхвата на проекта са включени дейности за изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”

Стойност: 368 754,35 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 20.11.19 г.

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

“Топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград”

Цел: Осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна за хора нуждаещи от социална закрила в най-висока степен, живеещи на територията на община Тополовград, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата породени от разпространението на COVID-19.

Стойност: 82 417,50 лв.

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация:Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 05.01.2021г.

“Патронажна грижа + в община Тополовград”

“Патронажна грижа + в община Тополовград”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 208 099,54 лв.

Продължителност: 12 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 04.01.2021г.

„Осигуряване на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на Извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

„Осигуряване на топъл обяд у дома в община Тополовград в условията на Извънредна ситуация 2020” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”

Цел: Приготвяне и доставка у дома на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Тополовград, които поради бедност и продължителната социална изолация, в условията на обявената Извънредна ситуация 2020, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Стойност: 65 772,00 лв.

Продължителност: 04.05.2020г. –31.12.2020г.

162 дни

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Дата на стартиране: 04.05.2020г.

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Цел: Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Стойност: 89 925,00 лв

Продължителност:10 месеца

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 13.03.2020 г.

“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”

“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”

Цел: Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Стойност: 5 720 046,05 лв.

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 22.11.2017

“Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция”, с акроним HS-Care”

“Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция”, с акроним HS-Care”

Цел: Общата цел на проекта e насърчаване на социалното приобщаване и създаване на условия за интеграция на хората с увреждания, деца в неравностойно положение, лица, осъдени на пробация, възрастни хора с проблеми с психичното здраве, пациенти с ракови заболявания и техните семейства, чрез откриване на нови и обновяване на съществуващи центрове за социални услуги в общините Струмяни и Тополовград и закупуване на мобилна единица в Еврос.

Стойност: 276 799.97 евро

563 029,40 лв.

Продължителност: 24 месеца 

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Дата на стартиране: 12.2017г.

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Компонент 1

“Патронажна грижа в община Тополовград”

Компонент 1

Цел: Общата цел на проекта e подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел е изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Стойност: 85 700.16 лв.

Продължителност: 14 месеца 

Финансираща организация: ОП РЧР

Дата на стартиране: 02.05.2019 г.

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел: Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8.клас.

Стойност: 340 018,09 лв. без ДДС

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 09.05.19 г.

„Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

„Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

Цел:Целта на проекта е да се осигури благоприятна среда за предоставяне на социални услуги в общността, чрез закупуване на обзавеждане и оборудване за кухненския блок на Домашен социален патронаж.

Стойност:26 970,40 лв. 

2 997,60 лв. собствено съфинансиране

 Общо 29976,00 лв.

Продължителност:5 месеца

01.07.19 г.-30.11.19 г.

Финансираща организация:Фонд „Социална закрила“

Дата на стартиране:
01.07.2019г.

“Създаване на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград”

“Създаване на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград”

Цел: Целта на настоящия проект е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Тази цел ще бъде изпълнена чрез създаването на социално предприятие “Подкрепа за социално включване” в община Тополовград. Социалното предприятие ще бъде създадено със заповед на Кмета и ще функционира съгласно разработения в рамките на проекта Правилник за дейността на социалното предприятие чрез назначените в него 40 бр. представители на целевата група за период от 12 месеца, които са лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица и по – конкретно: безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в т.ч. безработни младежи до 29 години включително; продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца

Стойност: 379 020,00 лв

Продължителност: 16 месеца

Финансираща организация: Развитие на човешките ресурси

Наименование на процедура Развитие на социалното предприемачество

Код на процедура BG05M9OP001-2.010

Дата на стартиране: 01.06.2018

“Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград”

“Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 489 338,72  лв. без ДДС 

             1 787 206,46 лв. с ДДС

Продължителност: 36 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

Дата на стартиране: 06.12.2017

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

Цел: Целите на проекта са свързани с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Същевременно се дава възможност и за създаване на целогодишна трапезария за обслужване на населението в общината чрез хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд. Във връзка със съпътстващите мерки “Център за социална рехабилитация и интеграция” / ЦСРИ/ ще осъществява дейности за подкрепа, свързани с  индивидуалното развитие, поддържане и подобряване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване, което не е по-малко значимо за основните целеви групи.

Стойност: 155 024.10

Продължителност: 39 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси Осигуряване на топъл обяд

Наименование на процедура “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”

Код на процедура BG05FMOP001-3.002

Дата на стартиране: 01.05.2016г.

„Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”

„Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн”

Цел: Общата цел на проекта е да се предотвратят и ограничат последствията от наводнения в трансграничния регион на Тополовград и Алпуллу. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на проводимостта на речните легла на Синаповка река в община Тополовград и река Панкаркьой в Алпуллу; 2) осигуряване сигурност за местното население на с. Синапово и гр. Алпуллу и 3) адаптиране към климатичните промени

Стойност: 655 687,45 лв.

299 4256.68 Евро 

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Програма Интеррег ТГС България – Турция 2014 – 2020

Дата на стартиране: 20.03.2017г.

“Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

“Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

Цел: Повишаване капацитета и ефективността на общинската администрация за изпълнение на социални дейности чрез насърчаване на транснационално партньорство в областта на социалните иновации за включване на етнически и уязвими групи.

Специфични цели:

•Повишаване на институционалния капацитет на отговорните служители и социалните партньори в община Тополовград за разработване и прилагане на социални иновации

•Укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, добри практики и модели в сферата на социалното включване

•Пилотно прилагане на иновативни модели и практики за социално включване на етнически и уязвими групи в община Тополовград

Стойност: 187 033.00

Продължителност: 14 месеца/2017 година

Финансираща организация: ОП РЧР

BG05M9OP001-4.001-0033–С01

„Център за активно включване в община Тополовград”

„Център за активно включване в община Тополовград”

Цел: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства в община Тополовград и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда, чрез разкриване на „Център за активно включване” в общината.

–Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/.

–Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги в създадения за целта Център;

–Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Успешната реализация на Проекта и постигането на неговите цели ще допринесе пряко за постигането на инвестиционните приоритети и целите на процедурата за:

–Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и тези над 54 годишна възраст

–Увеличаване на броя на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване

–Увеличаване на броя на

хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.

Стойност: 391 100,00 лв.

Продължителност: 18 месеца/2017 година

Финансираща организация: ОП РЧР

BG05M9OP001-2.005-С01

“Предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

“Предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел: Подпомагане устойчивото развитие на територията на община Тополовград;

Опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията и засилване на местната идентичност;

Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на  качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на община Тополовград;

Стойност: 58674,90 лв. с ДДС

Продължителност: 9 месеца/2016 година

Финансираща организация: ПРСР

“Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр. Тополовград в периода 31.01.-01.02.2015г.”

“Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр. Тополовград в периода 31.01.-01.02.2015г.”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 277 159,25 лв.с ДДС

Продължителност: 15 месеца/2016 година

Финансираща организация: МРРБ, „Фонд Солидарност” на ЕС

„Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград“

„Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград“

Цел: Проектът си поставя за цел да насърчи социалното включване и да повиши достъпа до висококачествени, включително здравни и социални услуги на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Тополовград.

Стойност: 499 892,00 лв.с ДДС

Продължителност: 24 месеца/2016 година

Финансираща организация: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

„Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“

„Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“

Цел: Проектът  цели дигитализиране,  документиране и популяризиране на културното наследство на община Тополовград.

Стойност: 206 190.35 евро

Продължителност: 13 месеца/2015 година

Финансираща организация: Министерство на Културата, Програма БГ08

„Културно наследство и съвременни изкуства“

„Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград”

„Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград”

Цел: Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Тополовград

Стойност: 984 106, 99 лв.

Продължителност: 36 месеца/2015 година

Финансираща организация:  ПУДООС

„Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград”

„Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград”

Цел: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Тополовград чрез обучение в страната

Стойност: 88 542,94 лв.

Продължителност: 9 месеца/2013 г.

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

„Добро управление на общинските политики в Тополовград”

„Добро управление на общинските политики в Тополовград”

Цел: Подобряване управлението и ефективността на общинските политики в Тополовград, чрез сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни.

Стойност: 69 748,00 лв.

Продължителност: 9 месеца/2013 г.

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

„Общинска администрация Тополовград – ефективна и компетентна”

„Общинска администрация Тополовград – ефективна и компетентна”

Цел: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Тополовград за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.

Стойност: 87 031,89 лв.

Продължителност: 9 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07

„Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община Тополовград”

„Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена канализационна инфраструктура.

Стойност:  5 500 517,57 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

2012 година

Финансираща организация: 

ПРСР, Мярка 321

„Основен ремонт на спортен комплекс – гр. Тополовград”

„Основен ремонт на спортен комплекс – гр. Тополовград”

Цел: Подобряване достъпа на населението на Община Тополовград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.

Предоставяне на благоприятни условия за стимулиране на детско-юношеския спорт и масовия любителски спорт сред населението на общината чрез създаване на модерен спортен комплекс в гр. Тополовград.

Стойност: 4 803 694,32 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца 

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 321

„Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград”

„Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград”

Цел: Повишаване качеството на живот в община Тополовград чрез реконструкция на съществуващата общинска пътна мрежа с цел подобряване достъпа до основни услуги и стимулиране устойчивото развитие на общината.

Стойност: 5 803 604,00 лв. без ДДС

Продължителсност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 321

„Възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, община Тополовград”

„Възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 911 766,53 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 322

„Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград”

„Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград”

Цел: Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоарни настилки и съоръжения.

Стойност: 1 755 207,83 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР, Мярка 322

“Оптимизиране на структурата на общинската администрация на община Тополовград”

Оптимизиране на структурата на общинската администрация на община Тополовград

Цел: Подобряване на ефективността на общинската администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.

Стойност: 100 000 лв. 

Продължителност: 18 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма „Административен капацитет“; Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

       Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04

“Подкрепа за достоен живот-предоставяне на социалната услуга „личен асистент” на територията на община Тополовград”

“Подкрепа за достоен живот-предоставяне на социалната услуга „личен асистент” на територията на община Тополовград”

Цел:Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.

Стойност:35442, 23 лв.

Продължителност:24 месеца

Дата на стартиране:2011 година

Финансираща организация:ОПРЧР Агенция „Социално подпомагане”

“Подкрепа за достоен и независим живот – предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” на територията на община Тополовград”

“Подкрепа за достоен и независим живот – предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” на територията на община Тополовград”

Цел:  Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Тополовград чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално подпомагане, както и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Стойност: 173 250,44 лева

Продължителност: 14 месеца

Финансираща организация: ОПРЧР Агенция “Социално подпомагане”

“Рехабилитация на градски парк Тополовград”

“Рехабилитация на градски парк Тополовград”

Цел:  Подобряване на средата на живот и по конкретно създаване на благоприятни условия за отглеждане и развитие на децата в град Тополовград, чрез рехабилитация на публичен парк и прилежащите му зелени площи, детски площадки и съоръжения.

Стойност: 318 116 лева

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация: МЗХ  ПРСР – мярка 322

“Демонстративен проект за подобряване на уличното осветление на община Тополовград”

“Демонстративен проект за подобряване на уличното осветление на община Тополовград”

Цел:  Подобряване на уличното осветление в община Тополовград

Стойност: 313 149 EUR

Продължителност: 11 месеца

Финансираща организация: Норвежша програма за сътрудничество

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Цел:  Финансиране на обезщетения на персонала в училищата в общината, в резултат на намаляване на числеността, поради промяна в структурата и състава им.

Стойност: 33 467 лева

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: МОН

“Почистване на селищната територия в с.Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени”

“Почистване на селищната територия в с.Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени”

Цел:  Подобряване средата на живот чрез почистване на селищната територия в село Хлябово, община Тополовград и облагородяване на почистените терени.

Стойност: 10 000 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: МОСВ – ПУДООС

“Спорт за децата в свободното време”

“Спорт за децата в свободното време”

Цел:  Подобрени условия за развитие на спорта СК “Джудо”, СК “Тенис на маса”

Стойност: 4000 лева

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: ДАМС

“Модернизация на материалната база в училище. Модул: Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.

“Модернизация на материалната база в училище. Модул:Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.

Цел:  1. Създаване на училищен хор и мажоретен състав в НУ “Св.Св. Кирил и Методий” град Тополовград; 2. “Докосни родния край” – СОУ “Д-р Петър Берон” Тополовград; 3. “Живите корени” – ОУ “Св. Кирил иМетодий” – с. Орешник; 4. “Аз и моят роден край – част от България, част от Европа” – ОУ “Христо Ботев” – с.Радовец; 5. Създаване на клуб “Млад репортер” – ОУ “Христо Ботев” – с. Синапово; 6. Музейна сбирка – ОУ “Христо Ботев” – с.Хлябово.

Стойност: 1. 4640 лв; 2. 5500 лева; 3. 800 лева; 4.550 лева; 5. 800 лева; 6. 600 лева;

Общо 12 890 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: МОН

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

“Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Цел:  Финансиране на обезщетения на персонала в училищата в общината, в резултат на намаляване на числеността, поради промяна в структурата и състава им.

Стойност: 14 155 лева

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация: МОН

“Ремонт и оборудване на перално помещение и подмяна на леглова база в ДВПР село Радовец”

“Ремонт и оборудване на перално помещение и подмяна на леглова база в ДВПР село Радовец”

Цел:  Подобряване на пералното отделение и легловата база в ДВПР с.Радовец. Закупени са 80 броя легла, 1 брой перална машина и 1 брой сушилна машина.

Стойност: 32 000 лева

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: Фонд “Социално подпомагане”

“Ремонти в интегрирани детски градини и училища на територията на община Тополовград”

“Ремонти в интегрирани детски градини и училища на територията на община Тополовград”

Цел:  Подобряване на топлоефективността на сградите

Стойност: 186 000,00 EUR

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: ФАР

“Съвместна подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на бизнеса между община Тополовград и община Егирос Гърция”

“Съвместна подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на бизнеса между община Тополовград и община Егирос Гърция”

Цел:  Насърчаване на бизнеса и рекламата между община Тополовград и община Егирос.

Стойност: 117 651,00 EUR

Продължителност: 1 година

Финансираща организация: ФАР

“Луков дол село Устрем”

“Луков дол село Устрем”

Цел:  Ремонт на приливника на язовир в местността Луков дол в землището на село Устрем

Стойност: 138 350,00 лева

Продължителност: 3 месеца

Финансираща организация: ПКЗНБАК

“Оптимизация на учлищната мрежа”

“Оптимизация на учлищната мрежа”

Цел:  Строително ремонтни дейности. Средствата са разпределение за всички детски и училищни заведения от цялата община.

Стойност: 162 000,00 лева

Продължителност: 2 месеца

Финансираща организация: МОН

“Подобряване на благосъстоянието и приобщаване на етнически малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромския”

“Подобряване на благосъстоянието и приобщаване на етнически малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромския”

Цел:  Строително – ремонтни дейности в СОУ, НУ и ОДЦ град Тополовград. Обзавеждане и оборудване в СОУ, НУ и ОДЗ град Тополовград.

Стойност: 154 996, 00 EUR и 12 000,00 лева

Продължителност: 8 месеца

Финансираща организация: МОН

“Съдействие на агро – бизнес структурите при начините за облагодетелстване на трансграничния район Тополовград – Боюккариштиран”

“Съдействие на агро – бизнес структурите при начините за облагодетелстване на трансграничния район Тополовград – Боюккариштиран”

Цел:  Всеобщата цел на проекта е да се съдейства за непрекъснато икономическо развитие на трансграничния регион посредством по-голямо сътрудничество и партньорство между структурите на аграрния бизнес за развитието на органично производство в общините Тополовград и Боюккариштиран”

Стойност: 54 880, 00 EUR

Продължителност: 11 месеца

Финансираща организация: МРРБ

“Етнографски музей”

“Етнографски музей”

Цел:  Ремонт на двора към музея, преекспониране на музейните експонати

Стойност: 21 000,00 лева

Продължителност: 2 месеца

Финансираща организация: ФДИ към проект УРСР и община Тополовград

“Ремонт на църквата в село Срем”

“Ремонт на църквата в село Срем”

Цел: Цялостна реконструкция на сградата

Стойност: 68 00,00 лева

Продължителност: 5 месеца

Финансираща организация: МТСП Красива България

“Реконструкция на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

“Реконструкция на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”


Цел:
 Подобряване условията на учебното заведение.

Стойност: 151 618,00 лева

Продължителност: 4 месеца

Финансираща организация: СИФ