Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проектът по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Община Тополовград подписа допълнително споразумение към договор № BG05M9OP001-6.002-0001-С01 с МТСП чрез ГД „ЕФМПП“ по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, с което се продължават дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Тополовград“ – Компонент 3.

Дейностите по проекта се удължават с нови шест месеца – от 06.07.2022 год. до 06.01.2023 г.

Проектът се осъществява по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

С „Патронажна грижа + в община Тополовград“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Те могат да разчитат на екипът на „Патронажна грижа + в община Тополовград“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), съдействие за неотложни административни услуги, както и медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа и др.

Проектът е на стойност 354 999л39 лв., разпределени, както следва:

  • Разходи по Компонент 1 – 208 099.54 лв.,
  • Разходи по Компонент 2 – 104 049.77 лв.,
  • Разходи по Компонент 3 – 42 850.08 лв.,

Основната дейност по проекта в новия период е Патронажна грижа.

При необходимост от включване, кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова или на място в Център за активно включване, с адрес гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 3.