Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОВЕДОХА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОСТИРАНЕ

ПРОВЕДОХА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

ПО КОМПОСТИРАНЕ

Обученията се извършиха в изпълнение на проект: Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград, по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС“, където община Тополовград е бенефициент.

В първия ден от обучението взеха участие общински служители.

Обучението бе предвидено за отговорните лица, определени от община Тополовград, които ще имат ангажимент да ръководят процеса по компостиране и да водят отчет за количеството и съотношението на биоразградимите битови отпадъци, които се слагат в обществените компостери.

Във втория ден се включиха отговорните лица, определени за компостирането в училищата и детската градина в гр. Тополовград.

Целта на обучението е обучените (определени за отговорници за процеса на компостиране) ученици да станат обучители за свои връстници и така да се създаде мрежа, която да се разраства и да има приемственост между випуските, а обучените учители да обучат работниците по поддръжката за правилата при компостирането.

Всеки обучаем получи Ръководство за компостиране и обучителни материали.

Домакинствата, училищата и детските градини ежедневно произвеждат сериозни количества органични отпадъци. Те могат да се възползват от огромното предимство да преработят биоразградимите си отпадъци на място – там, където те се генерират, да намалят количеството битови отпадъци и да получат компост, който биха могли да използват в двора и/или в други обществени пространства.

В опит да се подпомогне местната общност в това отношение, община Тополовград успешно разработи, защити и изпълнява проект № BG16M1OP002-2.009 – 0031- С01 „Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград, в изпълнение на процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“.

Част от дейностите по проекта предвиждат извършване на обществено компостиране с цел намаляване на зеления отпадък, генериран при поддръжката на паркове и други градски зелени площи, включително и биоразградим битов отпадък.

Община Тополовград е определила населените места, в които да се поставят обществени компостери на база наличието на големи по площ обществени зелени площи, при поддръжката на които се генерират значителни количества биоразградими отпадъци. На територията на общината вече са поставени общо 8 компостера в обществени зелени площи – 2 бр. в гр. Тополовград и по един брой в селата Радовец, Устрем, Срем, Синапово, Орешник и Орлов дол. Всеки от тях е с обем 1800 л. В компостерите ще се поставя биоразградим отпадък, получен при поддръжката на зелените площи в населените места. В допълнение и при необходимост компостерите могат да се използват и за намаляване количеството на битов биоразградим отпадък, разделно изхвърлен в кафявите кофи, разположени на обществени места.

За всеки от обществените компостери е закупен комплект инструменти и уреди за компостиране (косачки, дробилки, бъркалки, сита, ножици за храсти и клони, лопати, градински колички, лейки, покривала, тракторни косачки, комбинирани системи за косене и др.), част от които се съхраняват в сандък, както и две кофи за предварително разделяне на кафяви и зелени отпадъци. Около всеки компостер е монтирана ограда със заключване за защита от вандализъм.

Друга дейност по проекта предвижда компостиране на място в училища и детски градини в рамките на общината, като основната цел на тази инициатива е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в учебните заведения, повишаване на информираността и създаване на знания, умения и нагласи у ученици, учители, непедагогически персонал и родители за спазване на йерархията за управлението на отпадъците.

Дейността има както образователна, така и екологична цел, свързана с ефективното управление на органичните отпадъци в рамките на местната общност. Община Тополовград въвежда пилотни дейности по компостиране в три училища и една детска градина: НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр.Тополовград, СУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Тополовград, ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем и ДГ „Щастливо детство“ – гр.Тополовград.

Във всяко учреждение е поставен компостер с обем 1600 литра. За всеки от тях е закупен комплект инструменти и уреди за компостиране, както и две кофи за предварително разделяне на кафяви и зелени отпадъци. В допълнение за всяко учебно заведение с компостер са закупени два комплекта от по два пластмасови коша в различен цвят – зелен за събиране на растителни и хранителни отпадъци и жълт за събиране на хартия. Предоставен е също и дървен сандък за улеснение съхраняването на инструментите.

В посочените 4 учреждения са проведени общи обучения за процеса на компостиране на всички ученици, деца, педагогически и непедагогически персонал и са раздадени обучителни материали.


 Този документ е създаден във връзка с АДБФП №Д-34-105/06.8.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма”Околна среда 2014-2020г.”, съфиннсирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура №BG16M1OP002-2.009″Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.”, за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.009-0031-С01″Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в Община Тополовград”