Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

През месец Януари Община Тополовград сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ за закупуване на автомобил за предоставяне на социални услуги, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

През месец Януари Община Тополовград сключи  Договор за безвъзмездна финансова помощ по  проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Тополовград“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ за закупуване на автомобил за предоставяне на социални услуги, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Чрез реализирането на проекта ще се  подпомогне социалната дейност в общината чрез закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Топъл обяд“ на територията на община Тополовград. Домашният социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

Чрез осъществяване на дейността по проекта, Община Тополовград ще подобри транспортната база на Домашен социален патронаж, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна до домовете на потребителите и ще осигури една  по-бърза и ефективна социална услуга.

Общият бюджет на проекта е 36 000.00 лв. с ДДС. Осигурените средства от   Фонд „Социална закрила“ възлизат на 31 680.00 лв. с ДДС и собствен принос –  в размер на 4 320.00 лв.