Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

От 13.02.2023г. до 31.03.2023г. в Бизнес център „Терзиева къща“ ще се приемат заявления от лицата, желаещи да получат дърва за огрев за 2023г.

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД,


  Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който касае снабдяването на населението с дърва за огрев.

  Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят, за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:

1.Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес (ДОКАЗВА СЕ С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС.)  в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.
2.За включване в списъка за текущата 2023 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място в периода до 31.03.2023 г.

Следва да се вземе предвид, че снабдяването с дърва за огрев няма да бъде преустановено през указаните периоди.

Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес гр.Тополовград   ще се приемат от 08.00 часа на 13.02.2023г. в Бизнес център „Терзиева къща“ с административен адрес: гр. Тополовград, ул.“Драма“ № 3.

Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес в останалите населени места в общината ще се приемат от кметовете на кметства за съответното населено място.
3.След 31.03.2023 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място, сградата на държавното горско стопанство.
4.Списъка може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъка може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2023 г.
5.След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ списъка се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство.
6.До края на месец май общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.
7.На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2023 г.
8.Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване.
9.Лица, отказали да приемат определен вид дървесина или тези, които нямат възможност да платят стойността по определените цени, ще бъдат включени в отделен списък „Чакащи“.

В прикачени файлове са образците на заявления: